Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije
11000 Beograd
Zdravka Čelara 16
tel. 3290-531

Saradnik u laboratoriji za užu naučnu oblast računarstvo i programiranje – na određeno vreme do 5 godina

 • VII/2 stepen stručne spreme, opertivni tehnolog primene programske opreme – specijalista, WEB programiranje, PHP, ASP i objektno orijentisano programiranje

Predavač za predmete iz uže oblasti elektrotehničko i računarsko inženjerestvo – na određeno vreme od 12 meseci

 • VII/2 stepen stručne spreme, magistar tehničkih nauka za računarsku tehniku

Predavač za užu oblast sport – na određeno vreme od 5 godina

 • VII/2 stepen stručne spreme, magistar nauka za fizičku kulturu i sport
 • 5 godina radnog iskustva

Nastavnik veština za predmete iz uže naučne oblasti saobraćajno inženjerstvo – na određeno vreme od 5 godina

 • VII/1 stepen stručne spreme, diplomirani inženjer PTT saobraćaja
 • 5 godina radnog iskustva

Predavač za predmete iz uže naučne oblasti bankarske tehnologije – na određeno vreme od 5 godina

 • VII/2 stepen stručne spreme, magistar ekonomskih nauka
 • 5 godina radnog iskustva

Predavač za predmete iz uže naučne oblasti elektrotehničko i računarsko inženjerstvo – na određeno vreme od 5 godina

 • VII/2 stepen stručne spreme, magistar elektrotehnike
 • 5 godina radnog iskustva

Nastavnik veština za predmete iz uže oblasti komunikologija – na određeno vreme od 5 godina

 • VII/1 stepen stručne spreme, profesor ruskog jezika i književnosti
 • 5 godina radnog iskustva

Predavač za predmete iz uže oblasti telekomunikacija – na određeno vreme od 5 godina

 • VII/2 stepen stručne spreme, magistar tehničkih nauka za računarsku tehniku
 • 5 godina radnog iskustva

Ostalo:

Pored navedenih uslova, kandidati koji se prijavljuju na konkurs treba da ispunjavaju uslove predviđene odredbama Zakona o visokoj školi strukovnih studija, Statuta i pravilnika o sistematizaciji radnih mesta Visoke škole strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije. Kandidati podnose: prijavu na konkurs, biografiju izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, overenu fotokopiju diplome o završenom fakultetu.

Prijave sa prilozima podnose se u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa, na adresu škole. Nepotpune i neblagovremeno dostavljene prijave neće se uzimati u razmatranje.