Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

OŠ "FILIP VIŠNJIĆ"
11000 Beograd
Salvadora Aljendea 17
tel. 2784-581

Profesor razredne nastave

  • VII/1 stepen stručne spreme, učiteljski fakultet

Pedagog škole

  • VII/1 stepen stručne spreme, filozofski fakultet

Profesor matematike

  • VII/1 stepen stručne spreme, matematički fakultet

Spremačica

  • Završena osmogodišnjaškola

Servirka

  • III stepen stručne spreme, ugostiteljska škola

Za prijavu na konkurs potrebno je dostaviti: diplomu o odgovarajućoj stručnoj spremi, uverenje o državljanstvu – overena fotokopija ne starija od 6 meseci, zdravstveno uverenje – original ili fotokopija ne starija od 6 meseci, izvod iz matične knjige rođenih – fotokopija, molbu sa biografijom. Prijave slati na adresuškole, u roku od 8 dana od dana objavljivanja.