Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

PAKET MERA ZA UBLAŽAVANjE NEGATIVNIH EFEKATA SVETSKE EKONOMSKE KRIZE
U SRBIJI ZA 2010. GODINU

   Arhiva
   - 2012.
   - 2011.
   - 2010.
   - 2009.

Program mera za 2009. godinu pokazao je dobre rezultate u borbi protiv recesije. Država je subvencionisala kamate sa ukupno 55 miliona EUR, što je obezbedilo bankarske kredite u ukupnoj vrednosti od 1,1 mlijardu EUR. U 2009. godini odbreno je 11.637 kredita za likvidnost u vrednosti od 936,1 mln evra, zatim 12 investicionih kredita u iznosu od 2,4 mln evra i 45.797 potrošačkih kredita u vrednosti od 169,4 mln evra.

Osnovne informacije o Programu za 2010. godinu

 • Program za 2010. godinu je nastavak realizacije mera za ublažavanje svetske ekonomske krize iz 2009. godine
 • Osnovni cilj Programa za 2010. godinu je očuvaje radnih mesta u uslovima svetske ekonomske krize, uz mogućnost otvaranja novih, kao i da se ostvari blagi privredni rast, uz pomoć jeftinih kredita za privredu i građane
 • Korisnici kredita preuzimaju ugovornu obavezu da održe najmanje isti nivo zaposlenih
 • Program mera se zasniva na aktiviranju značajnog kreditnog potencijala banaka, uz minimalna budžetska sredstva
 • Kreditni zahtevi se podnose poslovnim bankama koje ih odobravaju na osnovu svoje poslovne politike i procene rizika
 • Prema Programu za 2010. godinu, država će ukupno izdvojiti 3.535 miliona dinara, dok će banke prvredi i građanima plasirati oko 90 milijardi dinara


KREDITI ZA LIKVIDNOST
KREDITI ZA INVESTICIJE

POTROŠAČKI KREDITI ZA GRAĐANE
SUBVENCIONISANI STAMBENI KREDITI ZA NOVOGRADNJU
UREDBE


KREDITI ZA LIKVIDNOST

Za subvenciju kamata država je planirala 2 milijarde dinara, kako bi banke privredi plasirale oko 50 milijardi dinara kratkoročnih kredita za likvidnost (dinarskih ili deviznih)

Uslovi kredita sa valutnom klauzulom:

Kamatna stopa: tržišne kamatne stope kod poslovnih banaka biće subvencionisane sa 4% godišnje, što znači da kamatna stopa, po trenutnim uslovima, za krajeg korisnika kredita iznosi oko 4%

Rok otplate: 12 meseci (za namensku industriju rok otplate je 24 meseca)

Maksimalni iznosi kredita(ukupno kod svih banaka):

 • za preduzetničku radnju do 20.000 EUR
 • za malo preduzeće do 50.000 EUR (za izvozne poslove do 100.000 EUR)
 • za srednje preduzeće do 500.000 EUR (za izvozne poslove do 2 mil. EUR)
 • za veliko preduzeće do 2 mil. EUR (za izvozne poslove do 8 mil. EUR)

Napomena: uslovi finansiranja važe i za reprogramiranje postojećih kredita

Uslov:održavanje istog broja zaposlenih tokom korišćenja kredita u odnosu na broj zaposlenih na dan 31.12.2009.

Uslovi kredita bez valutne klauzule (dinarski):

Kamatna stopa: referentna kamatna stopa NBS umanjena za 1,5%, što za krajnjeg korisnika trenutno iznosi 8%.

Država će kamatnu stopu subvencionisati sa 5% godišnje

Rok otplate: 12 meseci

Maksimalni iznosi kredita(ukupno kod svih banaka):

 • za preduzetničku radnju do 2 mil. RSD
 • za malo preduzeće do 5 mil. RSD (za izvozne poslove do 10 mil. RSD)
 • za srednje preduzeće do 50 mil. RSD (za izvozne poslove do 200 mil. RSD)
 • za veliko preduzeće do 200 mil. RSD (za izvozne poslove do 800 mil. RSD)

Uslov: Održavanje istog broja zaposlenih tokom korišćenja kredita u odnosu na broj zaposlenih na dan 31.12.2009.

vrh strane

KREDITI ZA INVESTICIJE

Za subvenciju kamata planirano je 535 miliona dinara, kako bi banke privredi plasirale više od 15 milijardi dinara.

Krediti za investicije mogu biti bez ili sa garancijom Fonda za razvoj RS.

Uslovi:

Krediti za investicije bez garancije Fonda Krediti za investicije sa garancijom Fonda
Ukupna kamatna stopa sada oko 5% (EURIBOR 3m+4% godišnje) Ukupna kam. stopa EURIBOR 3m+2% godišnje
Rok otplate od 3 do 5 godina Rok otplate od 3 do 5 godina
Period počeka od 6 do 12 meseci Period počeka od 6 do 12 meseci
Država će kamatnu stopu subvencionisati sa 3,5% godišnje Država će kamatnu stopu subvencionisati sa 3,5% godišnje

Maksimalni iznosi kredita(ukupno kod svih banaka):

 • za preduzetničku radnju do 30.000 EUR (za pretežne izvoznike do 60.000 EUR)
 • za malo preduzeće do 200.000 EUR (za pretežne izvoznike do 400.000 EUR)
 • za srednje preduzeće do 1.500.000 EUR (za pretežne izvoznike do 3 mil. EUR)
 • za veliko preduzeće do 4 mil. EUR (za pretežne izvoznike do 8 mil. EUR)

Uslov : očuvanje postojećeg nivoa zaposlenosti

Kontrolu održavanja broja zaposlenih vršiće Nacionalna služba za zapošljavanje i Fond za razvoj. Kontrolu namenskog korišćenja kredita obavljaće Poreska uprava.

*Smanjenjem broja zaposlenih smatra se otpuštanje radnika zaposlenih na neodređeno vreme i otpuštanje radnika zaposlenih na određeno vreme duže od 1 godine.

vrh strane

POTROŠAČKI KREDITI ZA GRAĐANE

Za ove namene država će izdvojiti 1 milijardu dinara kako bi banke plasirale građanima oko 25 milijardi dinara.

Predmet kreditiranja i finansijskog lizinga je kupovina sledećih domaćih proizvoda:

 • Automobili i traktori
 • Poljoprivredna mehanizacija
 • Nameštaj i podne obloge
 • Građevinski materijal
 • Kućni aparati
 • Kamioni i građevinske mašine

Fizičkim licima odobrava se kredit za kupovinu svih proizvoda

Pravnim licima se odobrava kredit za kupovinu kamiona i građevinskih mašine

Uslovi kredita:

Kamatna stopa:

 • 4,5% za kragujevački Punto, traktore, kamione i građevinske mašine
 • 6% za ostale proizvode

Rok otplate:

 • 5 do 7 godina za za kragujevački Punto, traktore, kamione i građevinske mašine
 • do 5 godina za ostale proizvode

Banake koje su uključene u program kreditiranja privrede:

1.  KOMERCIJALNA BANKA A.D. Beograd
2. 
BANCA INTESA a.d. Beograd
3. 
UNICREDIT» a.d. Beograd
4.  RAIFFEISEN BANKA a.d. Beograd

vrh strane

SUBVENCIONISANI STAMBENI KREDITI ZA NOVOGRADNJU

Za nastavak Programa subvencionisanih kredita za novoizgrađene stanove u 2010. godini izdvojeno je 2 milijarde dinara. U 2009. godini odobreno je 897 kredita za šta je izdvojeno 750 miliona dinara.

Uslovi:

Maksimalni iznos: 100.000 evra

Korisnici: državljani Republike Srbije;građani do 45 godina starosti ; građani koji nemaju kredit u korišćenju I čiji je neto iznos plate do 120.000 dinara.

Učešće: građani obezbeđuju učešće od 5%, država 20% a banke odobravaju kredite 75% vrednosti stana.

Rok otplate: maksimalno 30 godina

Stambeni krediti su beskamatni za kupce do 31.10.2012. godine, a od novembra 2012.godine kupci otplaćuju kredit banci po kompozitnoj kamatnoj stopi od 2,3-2,6% godišnje.

vrh strane

UREDBE

Uredba O USLOVIMA ZA SUBVENCIONISANjE KAMATNE STOPE ZA KREDITE ZA INVESTICIJE U 2010. GODINI