Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

E V L I A
- završen -

„Pretvaranje dobrih ideja u realnost - korišćenje intelektualnih dobara
za finansiranje MSP u jugoistočnoj Evropi“

(Making full value of good ideas by leveraging intellectual assets
for financing SMEs in SEE)


Početkom novembra 2012. godine počela je realizacija projekta EVLIA u okviru EU Programa transnacionalne saradnje za jugoistočnu Evropu (Program SEE). Vodeći partner je Privredna komora Venecije (Italija), a uključeno je još 30 partnera iz 10 zemalja. Privredna komora Beograda je jedini partner iz Srbije.

CILJ ovog projekta je ustanoviti metodologiju i parametre za vrednovanje inovativnih ideja, koja bi se kasnije koristila prilikom donošenja odluka o finansiranju istih od strane banaka, institucija, fondova i/ili drugih alternativnih izvora finansiranja MSPiP.

Period realizacije i vrednost projekta: projekat traje 24 meseca - do novembra 2014. godine i njegova ukupna vrednost je nešto više od 1,9 miliona evra.

Pun naziv projekta je „Pretvaranje dobrih ideja u realnost - korišćenje intelektualnih dobara za finansiranje MSP u jugoistočnoj Evropi“ (Making full value of good ideas by leveraging intellectual assets for financing SMEs in SEE).

Prezentacija projekta EvliaRadna grupa EvliaDodatni podaci o projektu dostupni su na: http://www.evlia.eu/

BILTEN:14. novembar 2014.

EVLIA - ODRŽANA OBUKA ZA IDENTIFIKACIJU I PROCENU VREDNOSTI NEMATERIJALNIH DOBARA MSP

EVLIA projekatNematerijalna dobra igraju vrlo značajnu ulogu u obezbeđenju konkurentnosti MSP.  Sve više se smatraju ključnim faktorom u stvaranju vrednosti organizacije i povezana su sa novim pristupom upravljanju, čiji je cilj dugoročna dobit.
Da bi se shvatio način na koji nematerijalna sredstva stvaraju vrednost u MSP, sproveden je niz istraživanja i sačinjeni su razni okviri i pristupi izveštavanju. U isto vreme, nematerijalna sredstva MSP su inkorporirana u modele procene vrednosti koje primenjuju komercijalne banke i koji doprinose povećanju transparentnosti organizacije i većem rejtingu. U situaciji kada kompanija poseduje nematerijalnu imovinu – izuzetno je važno jasno istaći ove aspekte, koji kompaniju izdvajaju u odnosu na postojeće konkurente! U nekim situacijama – nematerijalna imovina predstavlja najvredniju imovinu kompanije.14. novembar 2014.

SERVIS VREDNOVANJA NEMATERIJALNIH SREDSTAVA

Privredna komora Beograd predstavlja Servis vrednovanja nematerijalnih sredstava, razvijen u okviru transnacionalnog projekta EVLIA.
EVLIA servis je obezbeđen putem online platforme http://www.support2finance.eu/default.asp  i pratećeg servisa podrške.
Popunjavanjem uvodnog upitnika (sami ili uz pomoć našeg saradnika) proverite u  kojoj meri su razvijeni vaši nematerijalni resursi.
U okviru projekta, pet privrednih društava mogu dobiti besplatnu, detaljnu analizu nematerijalnih dobara, koje poseduju. Zainteresovana privredna društva mogu da se prijave do 14.11.2014. godine, radi zakazivanja sastanka sa konsultantima iz oblasti intelektualne svojine.
Kontakt: Ljubica Matić, ljubica@kombeg.org.rs tel. 3619-472 i Tatjana Dijan, tanjad@kombeg.org.rs, tel. 2641-355, lokal 141.30. jun 2014.

IZVEŠTAJ O ODRŽANOM OPERATIVNOM SASTANKU RADNE GRUPE EVLIA PROJEKTA

Projekat EVLIAInovacija je ključni pokretač evropske konkurentnosti i rasta, međutim, mlada i inovativna MSP suočavaju se sa velikim problemima u pokušajima da se pozicioniraju na tržištu i/ili da unaprede poslovanje, pre svega zbog nedostatka finansija. S druge strane, ona su obično u nepovoljnom položaju kada je reč o privlačenju eksternog finansiranja, jer obično ne mogu da ispune zahteve finansijskih posrednika i banaka, pa se ne tako retko dešava da zapadnu u ozbiljne poteškoće koje mogu dovesti i do prestanka njihovog poslovanja, a da pri tome imaju vrlo vredne resurse u pogledu nematerijalnih dobara.

Sa tim u vezi, Privredna komora Beograda je organizovala operativni sastanak radne grupe EVLIA projekta 30. juna 2013. godine sa ciljem realizacije vrlo važnih aktivnosti – obuka (on-line i kroz dvodnevni seminar tokom avgusta i septembra) za organizacije, predstavnike nadležnih institucija koje se bave pružanjem podrške ili usluga malim i srednjim preduzećima i stručnjake pojedince koji se bave valorizacijom intelektualne svojine, koja ima za cilj osposobljavanje radi identifikacije nematerijalnih dobara privrednih subjekata, koja imaju potencijal da budu novčano iskazana i generišu ekonomsku dobit za preduzeće.26. decembar 2013.

PRVI OPERATIVNI SASTANAK RADNE GRUPE SRBIJA ZA EVLIA PROJEKAT

U realizaciji projekta EVLIA koji ima za cilj razvoj jedinstvene metodologije za vrednovanje nematerijalne imovine privrednih subjekata i/ili organizacija radi dobijanja materijalnih sredstava od strane finansijskih institucija i povećanja vrednosti organizacije, što je uočeno kao potreba ne samo u našoj zemlji ili regionu, već i u mnogim zemljama članicama EU, Privredna komora Beograda je organizovala prvi operativni sastanak lokalne radne grupe 26. decembra 2013. godine sa ciljem da razvije i unapredi okruženje za inovativni MSP i preduzetnički sektor a sa temom "Nacionalna i regionalna adaptacija platforme: lokalna procena logističkog okvira“, kao i buduće aktivnost u okviru EVLIA projekta. Poseban cilj lokalne radne grupe je upravo biti testiranje efikasnosti ustanovljene lokalne metodologije na određenom broju inovativnih malih i srednjih preduzeća, uz uključenost finansijskih posrednika.


18-20. septembar 2013. 

TIM I RADNA GRUPA SRBIJA EVLIA PROJEKTA U BEČU NA TRANSNACIONALANOJ RADIONICI I VANDREDNOM ZASEDANJU UPRAVNOG ODBORARadna grupa EVLIA projekta za Srbiju su učestvovali u radu transnacionalne radionice i vanrednom zasedanju upravnog odbora koji su održani u periodu od 18. do 20. septembra 2013. godine u Beču, gde smo uspeli da se detaljno upoznamo sa svim novinama koje se dešavaju u oblasti vrednovanja intelektualne svojine MSP, posebno o temi nematerijalne imovine kompanija i njenom uticaju na vrednost kompanije na tržištu, kao i sve većem korišćenju nematerijalne svojine kompanija kao sredstva za zalog radi obezbeđivanja finansijskih sredstava od strane banaka i drugih finansijskih institucija. Detaljan Izveštaj u kom se pored ostalog nalaze buduće usluge i aktivnosti tima Privredne komore Beograda i radne grupe EVLIA projekta možete preuzeti ovde. Ključne reči izveštaja: vrednost nematerijalne imovine MSP; izrada metodologije za procenu vrednosti intelektualne imovine; stvaranje slobodnog tržišta za patente i žigove; EU politika i cilj EK 22.; aktivnosti radne grupe EVLIA projekta (Privredne komore Beograda). 


18. jun 2013.

ODRŽANA PREZENTACIJA EVLIA PROJEKTA

Privredna komora Beograda je održala prezentaciju projekta EVLIA, 18. juna 2013. godine, sa ciljem formiranja radne grupe koja će se uključiti u realizaciju ovog projekta. Pored predstavljanja važnog projekta za privredu Srbije, značaj vrednovanja nematerijalne imovine i aktuelnu situaciju na tržištu predstavili su predstavnici Zavoda za intelektualnu svojinu, Ekonomskog Instituta, Fakulteta organizacionih nauka, Inovacioni Centar Tehnološko-metalurškog fakulteta i Srpska inventivna grupa – SIG.MATERIJALI SA PREZENTACIJE:

"Značaj vrednovanja nematerijalne imovine/intelektualne svojine za MSP" - Danijela Matović, viši konsultant (Ekonomski fakultet)

"Evaluacija intelektualnih dobara podržana triz metodologijom" - dr Dušan Rajić, dipl. inž. i
mr Božidar Žakula, dipl. maš. inž. (Inovacioni Centar Tehnološko-metalurškog fakulteta i Srpska inventivna grupa – SIG)

"Predstavljanje projekta EVLIA" –  Aleksandra Inić, menadžer projekta (Privredna komora Beograda)