Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

NEDELJNI PREGLED DOGAÐAJA


DODELjENE NAGRADE PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA
ZA NAJBOLJE DOKTORSKE DISERTACIJE, MAGISTARSKE TEZE, MASTER RADOVE I
DIPLOMSKE RADOVE STUDENATA FAKULTETA I VIŠIH ŠKOLA

ZA 2004/2005.

Tradicionalna svečana dodela godišnjih nagrada Privredne komore Beograda za najbolje doktorske disertacije, magistarske teze i diplomske radove, kao i za najbolje pronalaske, tehnička unapređenja i dizajnerska rešenja, održana je 10. 03. 2006. u Ateljeu 212, uz prisustvo brojnih predstavnika naučnih institucija, SANU, beogradskih  Univerziteta, Skupštine grada i privrednih institucija.

Nagrade su uručili predsednik Privredne komore Beograda, mr Milan Janković i podpredsednik Komore, prof. dr Slobodan Korać  sa predsednicima žirija, prof. dr Draganom Đuričinom i prof. dr Zoranom Radojevićem.
Privredna komora Beograda je uvek težila što boljoj povezanosti nauke i privrede, jer je ova veza dvosmerna - ulaganjem u nauku i inovacije ulaže se u privredu. Dodelom ovih nagrada, Privredna komora Beograda želi da pruži podršku svim stručnjacima, kako bi realizovali svoja idejna rešenja i time doprineli razvoju privrede Beograda.

Deo svečane dodele nagrada bio je posvećen obeležavanju 150-te godišnjice rođenja velikog srpskog naučnika Nikole Tesle. Akademik Marinčić govorio je o Teslinom životu i dostignućima, a Teslino pismo koje je napisao pred sam kraj života devojčici Poli čitala je Ljiljana Blagojević, prvak drame Narodnog pozorišta.

Za najbolje doktorske disertacije Žiri je dodelio tri ravnopravne nagrade. Nagrade su dobili:

1.1 Dr Nebojša Fišeković, za rad odbranjen na Elektrotehničkom fakultetu:
«POBOLJŠANJE KVALITETA SLIKE KOD EKRANA SA AKTIVNOM MATRICOM»

1.2 Dr Jasmina S. Brborić, za rad odbranjen na Farmaceutskom fakultetu:
«HALOGENOVANI DERIVATI IMINODISIRĆETNE KISELINE OBELEŽENI TEHNECIJUMOM – 99m ZA HEPATOBILIJARNU SCINTIGRAFIJU: DIZAJNIRANJE, SINTEZA, FIZIČKO-HEMIJSKE I BIOLOŠKE OSOBINE

1.3 Dr Nenad Đ. Zrnić, za rad odbranjen na Mašinskom fakultetu:
«UTICAJ KRETANJA KOLICA NA DINAMIČKO PONAŠANJE OBALSKIH KONTEJNERSKIH DIZALICA»

Za najbolje magistarske teze Žiri je dodelio tri ravnopravne nagrade. Nagrade su dobili:

1.1 Mr Jasna Lj. Čikić, za rad odbranjen na Arhitektonskom fakultetu:
«PRIMENA KONSTRUKTIVNIH ELEMENATA I SKLOPOVA OD STAKLA U SAVREMENOJ ARHITEKTURI»

1.2 Mr Gorica Lj. Aleksić, za rad odbranjen na Tehnološko-metalurškom fakultetu:
«KOMPARATIVNA ANALIZA SORPCIONOG KAPACITETA PRIRODNIH SORBENATA ZA PREČIŠĆAVANJE ZAULJENIH OTPADNIH VODA»

1.3 Mr Nataša Ž. Stojanović, za rad odbranjen na Građevinskom fakultetu:
«PRILOG UTVRĐIVANJU SEIZMIČKE POUZDANOSTI IZVEDENIH ARMIRANOBETONSKIH OBJEKATA»

Za najbolje diplomske radove odbranjene na fakultetima Žiri je dodelio pet ravnopravnih nagrada. Nagrade su dobili:

1.1 Diplomirani inženjer Ivana M. Ilić, za rad odbranjen na Rudarsko-geološkom fakultetu:
«MOGUĆNOST DELIMIČNE ZAMENE PORTLAND CEMENTA IZ CEMENTARE «TITAN» - KOSJERIĆ ELEKTROFILTERSKIM PEPELOM IZ TE «NIKOLA TESLA» - OBRENOVAC ZA DOBIJANJE NOVIH VRSTA CEMENATA»

1.2 Diplomirani inženjer Ivan Đurić, za rad odbranjen na Poljoprivrednom fakultetu:
«AVIO CATERING KAO SPECIFIČAN VID SPOLJNOTRGOVINSKOG POSLA – PRIMER JAT AIRWAYS»

1.3 Diplomirani inženjer Milan Blanuša, za rad odbranjen na Hemijskom fakultetu:
«RAZVOJ HPLC METODE ZA IZOLOVANJE I KVANTIFIKACIJU GLAVNOG ALERGENA POLENA Artemisia vulgaris»

1.4 Diplomirani inženjer Predrag V. Živanović, za rad odbranjen na Saobraćajnom fakultetu:
«INTEGRACIJA PRVE LINIJE LAKOG METROA U TRANSPORTNU MREŽU JAVNOG MASOVNOG TRANSPORTA PUTNIKA U BEOGRADU»

1.5 Diplomirani inženjer Budo Zindović, za rad odbranjen na Građevinskom fakultetu:
«ANALIZA STRUJNOG POLJA U ČUKARIČKOM RUKAVCU PRIMENOM MODELA RAVANSKOG TEČENJA»

Za najbolji diplomski rad odbranjen na višim školama Žiri je dodelio jednu nagradu. Nagradu je dobio:

    1.1. Igor Grubišić, za rad odbranjen na Beogradskoj poslovnoj školi:
    «PRIMENA
    SISTEMA ZA PODRŠKU ODLUČIVANJU U KRITIČNIM FAZAMA IMPLEMENTACIJE E-BIZNISA»