Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

NEDELJNI PREGLED DOGAÐAJA


NAGRADA PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA ZA NAJBOLJE DOKTORSKE DISERTACIJE, MAGISTARSKE TEZE, MASTER I DIPLOMSKE/ZAVRŠNE RADOVE STUDENATA FAKULTETA I VIŠIH ŠKOLA STRUKOVNIH STRUDIJA
ZA 2002/2003.


NAGRAĐENIZa najbolje doktorske disertacije Žiri je dodelio četiri ravnopravne nagrade. Nagrade su dobili:

 1. DR MILAN R. LEČIĆ
  za rad odbranjen na Mašinskom fakultetu:
  » TEORIJSKA I EKSPERIMENTALNA  ISTRAŽIVANJA TURBULENTNIH VIHORNIH STRUJANJA»

 2. DR DEJAN Č. PETROVIĆ
  za rad odbranjen na Fakultetu organizacionih nauka:
  «KONCEPT MULTIPROJEKTNOG UPRAVLJANJA U PREDUZEĆU»

 3. DR SVETLANA GRDOVIĆ
  za rad odbranjen na Biološkom fakultetu:
  » BRIOFLORA ŠIREG
  PODRUČJA BEOGRADA-DIVERZITET, EKOLOGIJA I BIOINDIKATORSKI ZNAČAJ»

 4. DR  NENAD STAVRETOVIĆ
  za rad odbranjen na Šumarskom fakultetu:
  » STRUKTURA
  TRAVNJAKA KAO DETERMINATOR KVALITETA U RAZLIČITIM TIPOVIMA TRAVNIH POVRŠINA URBANOG PODRUČJA BEOGRADA»

Za najbolje magistarske teze Žiri je dodelio dve ravnopravne nagrade. Nagrade su dobili:

 1. MR  DRAGANA M.VASILJEVIĆ TOMIĆ
  za rad odbranjen na Arhitektonskom fakultetu:

  «NATKRIVENI JAVNI PROSTORI GRADA-ANALIZA MOGUĆNOSTI NATKRIVANJA  GRADSKIH PROSTORA NA POTEZU SLAVIJA-KALEMEGDAN»

 2. MR GORAN ĐUKIĆ
  za rad odbranjen na Elektrotehničkom fakultetu:
  »PRORAČUN REDNIH ASIMETRIJA SINHRONE MAŠINE U VREMENSKOM DOMENU»

Za najbolje diplomske radove odbranjene na fakultetima Žiri je dodelio pet ravnopravnih nagrada. Nagrade su dobili:


 1.  VLADIMIR P. BEŠKOSKI, dipl. hemičar
  za rad odbranjen na Hemijskom fakultetu:

  «IZDVAJANJE DIBENZOTIOFENA IZ ČVRSTIH FOSILNIH GORIVA DEJSTVOM GVOĐE (III) – JONA GENERISANOG POMOĆU Thiobacillus ferrooxidans – ANALITIČKI ASPEKTI»

 2. SAVO TANIĆ, dipl.inženjer rudarstva,
  za rad odbranjen na Rudarsko-geološkom fakultetu:
  «ISPITIVANJE ELEKTROFILTERSKOG PEPELA IZ TERMOELEKRANE «NIKOLA TESLA» B  I  MOGUĆNOST NJEGOVOG KORIŠĆENJA»

 3. MIRJANA ILIĆ, dipl. inženjer građevine,
  za rad odbranjen na Građevinskom fakultetu:
  «RAZVOJ RAČUNARSKOG PROGRAMA ZA PROJEKTOVANJE RULNIH STAZA I PLATFORMI AERODROMA»

 4. TOMISLAV D. PROTULIPAC, dipl. inženjer poljoprivrede,
  za rad odbranjen na Poljoprivrednom fakultetu:
  «PRIMENA KOMBAJNA «ZMAJ 155» U UBIRANJU SOJE»

 5. ŽELJKO KUZELJEVIĆ, dipl. inženjer tehnologije
  za rad odbranjen na Tehnološko-metalurškom fakultetu
  «MODELOVANJE DINAMIČKOG SADRŽAJA POKRETNE ČVRSTE FAZE U TROFAZNIM KONTAKTORIMA GAS-ČVRSTO-ČVRSTO»

Za najbolji diplomski rad odbranjen na višim školama Žiri je dodelio jednu nagradu. Nagradu je dobila:

 1. NATAŠA PEŠIĆ
  za rad odbranjen na Višoj tehničkoj PTT školi:

  «MERENJE  SAOBRAĆAJA I STATISTIKA NA KS GN ALKATEL  E-10»