Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

NEDELJNI PREGLED DOGAÐAJA


NAGRADE ZA NAJBOLJE DOKTORSKE DISERTACIJE, MAGISTARSKE TEZE, MASTER I DIPLOMSKE/ZAVRŠNE RADOVE STUDENATA FAKULTETA I VIŠIH ŠKOLA STRUKOVNIH STRUDIJA
ZA 2003/2004.

NAGRAĐENI


Za najbolje doktorske disertacije Žiri je dodelio dve ravnopravne nagrade. Nagrade su dobili:

 1. Dr sci IVICA STANČIĆ
  za rad odbranjen na Stomatološkom fakultetu:
  «SPECIFIČNOSTI VEZE DVOSTRUKE KRUNE SA METALNIM SKELETOM PARCIJALNE
  PROTEZE»

 2. Dr PREDRAG Č. STEFANOV
  za rad odbranjen na Elektrotehničkom fakultetu:
  «PRIMENA KONCEPTA DISIPATIVNOSTI I DINAMIKE FAZORA U SINTEZI SUPERPONIRANIH REGULATORA U ELEKTROENERGETSKIM SISTEMIMA»

Član 2.

Za najbolje magistarske teze Žiri je dodelio četiri ravnopravne nagrade. Nagrade su dobili:

 1. Mr NENAD M. JAĆIMOVIĆ
  za rad odbranjen na Građevinskom fakultetu:
  «MODELIRANJE TRANSPORTA I PROMENA NAFTNOG ZAGAĐENJA U POROZNOJ SREDINI»

 2. Mr DRAGAN D. MILKOVIĆ
  za rad odbranjen na Mašinskom fakultetu:
  «ANALITIČKO I EKSPERIMENTALNO ODREĐIVANJE KARAKTERISTIKA ELEMENATA
  OGIBLJENJA ŠINSKIH VOZILA OD ELASTOMERA»

 3. Mr sci BILJANA JANČIĆ
  za rad odbranjen na Farmaceutskom fakultetu
  «HEMOMETRIJSKA ANALIZA INDINAVIRA, FOSINOPRIL – NATRIJUMA, IMATINIB – MEZILATA I NJIHOVIH NEČISTOĆA U FARMACEUTSKIM PREPARATIMA PRIMENOM REVERSNO – FAZNE TEČNE HROMATOGRAFIJE POD VISOKIM PRITISKOM»

 4. Mr JELENA M. LUKIĆ
  za rad odbranjen na Tehnološko – metalurškom fakultetu:

  «RERAFINACIJA KORIŠĆENIH MINERALNIH ELEKTROIZOLACIONIH ULJA EKSTRAKCIJOM SA N- METIL -2- PIROLIDONOM»

Za najbolje diplomske radove odbranjene na fakultetima Žiri je dodelio pet ravnopravnih nagrada. Nagrade su dobili:

 1.  GORAN D. MALETIĆ, diplomirani inženjer saobraćaja
  za rad odbranjen na Saobraćajnom fakultetu
  «ISTRAŽIVANJE PARAMETARA, I PRORAČUN KAPACITETA AUTOBUSKOG      STAJALIŠTA JMTP – «TOŠIN BUNAR» U BEOGRADU»

 2. IRENA B. SAMARDŽIĆ, diplomirani inženjer saobraćaja
  za rad odbranjen na
  Saobraćajnom  fakultetu:
  «SIMULACIONA ANALIZA KVALITETA OPSLUŽIVANJA
  ŠALTERSKE SLUŽBE JEDINICE POŠTANSKE MREŽE 11030 BEOGRAD 8»

 3. MARIJA MILOŠEVIĆ, diplomirani fizikohemičar
  za rad odbranjen na Fakultetu za fizičku hemiju:
  «UTICAJ KOPOLIMERA 4- VINILPIRIDINA I DIVINILBENZOLA NA
  BIFURKACIONI DIJAGRAM BRAY – LIEBHAFSKY OSCILATORNE REAKCIJE»

 4. SONJA PEŠTERAC, diplomirani arhitekta
  za rad odbranjen na Arhitektonskom fakultetu:
  «MUZEJ GRADA BEOGRADA»

 5. NEVENA NEŠIĆ, diplomirani inženjer šumarstva
  za rad odbranjen na Šumarskom
  fakultetu:
  «KONSTRUISANI AKVATIČNI EKOSISTEMI ZA TRETMAN OTPADNIH
  VODA IZ DOMAĆINSTAVA»

Za najbolji diplomski rad odbranjen na višim školama Žiri je dodelio jednu nagradu. Nagradu je dobila:


 1. Jelena Ivanović
  za rad odbranjen na Višoj politehničkoj školi:
  «ČETKICA ZA ZUBE»