Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

DODELJENE TRADICIONALNE GODIŠNJA NAGRADA PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA
za najbolje doktorske disertacije, magistarske teze, master i diplomske/završne radove studenata fakulteta i viših škola strukovnih strudija za
2014/2015.

Uručene tradicionalne godišnje nagrade Privredne komore Beograda za najbolje doktorske disertacije, magistarske, master, diplomske i završne radove na Beogradskom univerzitetu u školskoj 2014/2015. godini, kao i za najbolje pronalaske, tehnička unapređenja i dizajnerska rešenja u privredi.
Na svečanosti u Skupštini Grada  predsednik Privredne komore Beograda, Milivoje Miletić, podsetio je da su akademske nagrade ustanovljene 1968. godine, a da je sedam godina kasnije lista proširena i najboljim inovativnim i kreativnim rešenjima.

Miletić je istakao da je glavni kriterijum pri ocenjivanju, primenljivost ovih radova u privredi i ocenio da je veza nauke i inovacija sa privredom osnova održivog razvoja zemlje.
"Konkurentnost je jedno od naših glavnih ograničenja, a ovo je nabolji put da se ona poveća. Upotrebom inovacija, i to kao domaćeg resursa, postićićemo i bolje rezultate kada je u pitanju nacionalna konkurentnost", poručio je Miletić i izrazio nadu da će ovo partnerstvo trajati i u narednim godinama.

U svečanom uručenju  tradicionalnih nagrada Privredne komore Beograda učestvovali  su i ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,  Srđan Verbić i zamenik gradonačelnika Beograda Andreja Mladenović.

Ministar Verbić je istakao da je ova veza nauke i privrede stara skoro 50 godina i da bi tu tradiciju trebalo negovati.
"Cilj nam je da nauka bude izvrsna i relevantna. Pokazali smo da možemo da dostignemo visoke ciljeve", rekao je ministar.
Verbić je naveo da je važno da u Srbiji bude što više inovacija, a naučnici jesu inovativni, i niko ne rešava praktične tehničke probleme kao oni.
"Možda to nije najvidljivije, ali su i ovakve promocije način da nauka postane vidljivija. Privreda odaje priznanje onome što radi visoko obrazovanje", rekao je Verbić.
Ministar je posebno pozdravio i one koji su bili nominovani, ali nisu nagrađeni, i kojima je do nagrade malo nedostajalo i koji misle da nije fer što baš oni nisu dobili priznanje. On je istakao da ima dobrih kandidata, što znači da ne moramo da brinemo za budućnost.

Ove godine u konkurenciji za nagrade bio je 41 rad iz oblasti medicine, mašinstva, elektrotehnike, saobraćaja, telekomunikacija, građevinarstva, arhitekture, šumarstva, poljoprivrede, ekonomije, turizma, farmacije i primenjenih umetnosti.
Žiri, kome je predsedavao  profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu, Dragan Đuričin, nagradio je  4 doktorske disertacije, jedan magistarski rad i 2 master rada, a Žiri, na čijem je čelu bio profesor Mašinskog fakulteta, Miloš Nedeljković, nagradio je 3 pronalaska i 3 tehnička unapređenja.
Među nagrađenim akademskim radovima je i rešenje za integrisane gradske logističke sisteme, kao i optimalno upravljanje potrošnjom u elektroenergetskom sistemu sa obnovljivim izvorima energije. Među nagrađenim inovacijama i tehničkim unapređenjima je uređaj za točenje i očuvanje kvaliteta vina u flaši, reciklaža, odnosno pretvaranje biljnog otpada javnih zelenih površina u Beogradu u visokokvalitetno organsko đubrivo, android aplikacija za evidenciju klizišta na terenu  i hibrid kukuruza crvene boje. 


NAGRAĐENI

 1. Doktorska disertacija: Snežana R. Tadić, Saobraćajni fakultet

  MODELIRANjE PERFORMANSI INTEGRISANIH CITY LOGISTIČKIH SISTEMA

Integrisani city logistički sistemi su budućnost razvijenih metropolitenskih područja. Rad se bavi izuzetno kompleksnim kombinacijama različitih inicijativa, kao što su: razvoj i implementacija city logističkih terminala, kooperativni modeli isporuke robe, primena elektro i hibridnih vozila, kargo tramvaja, tehnologija intermodalnog transporta, andergraund sistema i sl. Cilj je bio da se definišu nove strukture sistema, nove performanse i novi modeli odlučivanja i da se njihova primena verifikuje na logistici Grada Beograda. Razvijeni su novi modeli kvantifikacije performansi, kao i novi hibridni modeli višekriterijmuskog odlučivanja pri izboru logističkog koncepta grada i uže gradske zone. Primenom opisanih koncepcija mogu se ostvariti višestruki efekti u pogledu smanjenja broja teretnih vozila, pređenih kilometara, troškova isporuke i štetnog uticaja teretnog transporta na okruženje (štetni gasovi i čestice, vibracije i buka). Na bazi rezultata doktorske disertacije pokrenuta je inicijativa i Udruženja za saobraćaj i telekomunikacije Privredne komore  Beograda, sredinom 2015. godine osnovalo je Grupaciju za city logistiku. Za primenu rezultata zainteresovane su mnoge kompanije među kojima i Delhaize, Milšped, Transportšped, Nelt i DM drogeriemarkt.

      2. Doktorska disertacija: Marija R. Jovović,  Ekonomski fakultet

          MERENjE RIZIKA PRI UTVRĐIVANjU SOLVENTNOSTI NEŽIVOTNIH OSIGURAVAČA

Predmet  istraživanja ovog naučnog rada je izuzetno aktuelan i odnosi se na merenje, odnosno kvantifikaciju svih rizika koji ugrožavaju osiguravajuće kompanije. Upravljanju rizicima poklanja se sve veća pažnja kao posledici, pre svega,  globalne finansijske krize koja je nesumnjivo otvorila mnoga pitanja, ukazala na neke nove fenomene i podstakla izučavanje i razvoj metoda za merenje rizika. Ovaj rad se odnosi na usaglašavanje domaće zakonske regulative iz oblasti osiguranja sa regulativom EU i on daje teorijsko metodološki okvir za primenu koncepta Solventnost 2. Autor u  radu daje konkretne preporuke za utvrđivanje margine solventnosti na domaćem tržištu osiguranja, koja je u skladu sa najnovijim međunarodnim standardima, ali i specifičnostima lokalnog tržišta. Pored teorijskog doprinosa, rezultati istraživanja imaju i nesumnjivu praktičnu vrednost, što je pokazala i kompanija Dunav osiguranje koja je iskazala zainteresovanost da se razvijeni model testira i primeni na primeru ove kompanije.

 1. Doktorska disertacija:  Jelena S. Arsenijević, Farmaceutski fakultet

  HEMIJSKA I FARMAKOLOŠKA KARAKTERIZACIJA SAMONIKLOG I GAJENOG PANONSKOG TIMIJANA, THYMUS PANNONICUS ALL. (LAMIACEACE)

Predmet istraživanja ovog naučnog rada je biljna vrsta, panonski timijan ograničenog rasprostranjenja na Balkanskom poluostrvu. U radu je urađena morfološka, hemijska i farmakološka karakterizacija herbe i etarskog ulja panonskog timijana, definisan njihov kvalitet i značaj kao potencijalnih lekovitih sirovina. Ispitivana je mogućnosti gajenja ove biljke u sistemu intenzivnog ratarenja za dobijanje sirovine potrebnog kvaliteta za proizvodnju novog biljnog lekovitog proizvoda. Efekti primene rezultata za uvođenje panonskog timijana u ratarsku proizvodnju i za proizvodnju biljne sirovine su u beogradskom području ogromni, jer ono raspolaže značajnim površinama agroobradivog zemljišta. Takođe, na nivou Grada postoje i kapaciteti za proizvodnju gotovih proizvoda na osnovu herbe i etarskog ulja panonskog timijana, kao i mogućnost za plasman ovih lekovitih biljnih proizvoda na domaće i ino tržište.
Pošto se zna da su biljni proizvodi, naročito oni na bazi različitih vrsta timijana, bezbedni i često primenjivani u samomedikaciji, sigurno je da će pojava novog biljnog proizvoda sa specifičnim panonskim timijanom, za primenu kod šire populacije stanovništva biti veoma interesantna.

 1. Doktorska disertacija: dr Mladen J. Kočica, Medicinski fakultet

  HELIKOIDNA VENTRIKULNA MIOKARDNA TRAKA TORRENT-GUASP-A KAO OSNOVA ZA HIRURŠKO LEČENjE POSTIINFARKTNO REMODELOVANjE LEVE KOMORE

Prema najnovijim epidemilološkim pokazateljima procenjuje se da 0.1% stanovnika Republike Srbije (7.186 stanovnika) boluje od teških oblika srčane insuficijencije (slabosti srčanog mišića). Teška slabost srčanog mišića je u preko 70% slučajeva uzrokovana posledicama  i komplikacijama ishemijske bolesti srca (multiinfarkt). Prosečna stopa smrtnosti od insuficijecije miokarda je oko 700 osoba na 100 000 stanovnika. Ovi podaci Republiku Srbiju svrstavaju medju 10 najugroženijih zemalja sveta (8. mesto).
Upravo zbog svega istaknutaog, prepoznati su višestruki efekti ovog naučnog rada. Rezultati ove doktorske disertacije plediraju za razvoj restorativne (rekonstrukcione) hirurgije postinfarktno remodelovane leve komore što predstavlja inovativni pristup i metodu u lečenju kardiovaskularnih bolesti, a osim toga i ekonomska komponenta je prisutna jer ukupni troškovi restorativne hirurgije su više nego 3 puta manji od troškova transplantacije srca.

 1. Magistarski rad: Nataša Šišaković, Šumarski fakultet

  KORIŠĆENjE BIOMASE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA BEOGRADA U BIOTEHNOLOŠKOJ PROIZVODNjI KOMPOSTA

Magistarska teza Nataše Šišaković nesumljivo predstavlja naučni doprinos i prilog proučavanju značaja i uloge ekološki prihvatljivog, ekonomski opravdanog, ekonomičnog i pre svega odgovornog postupanja u praksi pejsažne arhitekture, hortikulture i poljoprivrede. Ovaj rad je svoju primenu našao u beogradskom Javnom komunalnom preduzeću Zelenilo –Beograd, na čiji predlog je nagrađen  i kao tehničko unapređenje. Autor je na osnovu savesno sprovedenog terenskog i laboratorijskog istraživanja potvrdio značaj tretiranja odnosno kompostiranja obnovljive biomase koja se prikuplja pri održavanju 2838 hektara javnih zelenih površina u Beogradu. Kompostiranje predstavlja oblik reciklaže i koristi se za pretvaranje biljnog otpada u visokokvalitetno organsko đubrivo. Pored punog ekonomskog opravdanja, ovaj model zbrinjavanja urbane otpadne biomase ima značajnu ulogu i u zaštiti životne sredine našeg Beograda.

 1. Master rad: Milutin Živanović, Ekonomski fakultet

  RAZVOJ I DOMETI HEDž RAČUNOVODSTVA

Veliki praktični doprinos ovog rada ogleda se u tome što autor Milutin Živanović, ukazuje na brojne strategije upravljanja finansijskim rizicima uz upotrebu specijalizovanih finansijskih instrumenata-derivata. Hedžing predstavlja relativno nov način upravljanja rizicima i pored finansijskih organizacija, premenjuje se i u realnom sektoru. Hedž računovodstvo predstavljeno u ovoj master tezi  pokazuje se kao pogodan instrument za smanjenje izloženosti kamatnom, tržišnom, deviznom i kreditnom riziku i posledično kao moćan instrument za povećanje vrednosti privrednih društava.

 1. Master rad: Dimitrije Kotur, Elektrotehnički fakultet

  OPTIMALNO PROSTORNO I VREMENSKO UPRAVLjANjE POTROŠNjOM U ELEKTROENERGETSKOM SISTEMU SA OBNOVLjIVIM IZVORIMA ENERGIJE

Obnovljivi izvori energije i upravljanje potrošnjom kao resursom za optimalnu integraciju ovih izvora, predstavljaju pravac razvoja održive energetike, što su i centralne teme ovog nagrađenog master rada. Rezultati istraživanja i model prostorno-vremenskog upravljanja potrošnjom koji je autor razvio, mogu imati direktan efekat na elektroenergetski sistem Srbije i elektrodistributivni sistem Beograda, jer otvaraju mogućnost optimalnog angažovanja elektrana, racionalizaciju potrošnje električne energije, povećanja instalisanih kapaciteta obnovljivih izvora energije, samim tim i većeg stepena razvoja održive energetike u Srbiji i većih kapitalnih investicija.