Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

DODELJENE TRADICIONALNE GODIŠNJE NAGRADE PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA ZA NAJBOLJE PRONALASKE, DIZAJNERSKA REŠENJA I TEHNIČKA UNAPREĐENJA U 2014/2015.Uručene tradicionalne godišnje nagrade Privredne komore Beograda za najbolje doktorske disertacije, magistarske, master, diplomske i završne radove na Beogradskom univerzitetu u školskoj 2014. i 2015. godini, kao i za najbolje pronalaske, tehnička unapređenja i dizajnerska rešenja u privredi.
Na svečanosti u Skupštini Grada  predsednik Privredne komore Beograda, Milivoje Miletić, podsetio je da su akademske nagrade ustanovljene 1968. godine, a da je sedam godina kasnije lista proširena i najboljim inovativnim i kreativnim rešenjima.

Miletić je istakao da je glavni kriterijum pri ocenjivanju, primenljivost ovih radova u privredi i ocenio da je veza nauke i inovacija sa privredom osnova održivog razvoja zemlje.
"Konkurentnost je jedno od naših glavnih ograničenja, a ovo je nabolji put da se ona poveća. Upotrebom inovacija, i to kao domaćeg resursa, postićićemo i bolje rezultate kada je u pitanju nacionalna konkurentnost", poručio je Miletić i izrazio nadu da će ovo partnerstvo trajati i u narednim godinama.

U svečanom uručenju  tradicionalnih nagrada Privredne komore Beograda učestvovali  su i ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,  Srđan Verbić i zamenik gradonačelnika Beograda Andreja Mladenović.

Ministar Verbić je istakao da je ova veza nauke i privrede stara skoro 50 godina i da bi tu tradiciju trebalo negovati.
"Cilj nam je da nauka bude izvrsna i relevantna. Pokazali smo da možemo da dostignemo visoke ciljeve", rekao je ministar.
Verbić je naveo da je važno da u Srbiji bude što više inovacija, a naučnici jesu inovativni, i niko ne rešava praktične tehničke probleme kao oni.
"Možda to nije najvidljivije, ali su i ovakve promocije način da nauka postane vidljivija. Privreda odaje priznanje onome što radi visoko obrazovanje", rekao je Verbić.
Ministar je posebno pozdravio i one koji su bili nominovani, ali nisu nagrađeni, i kojima je do nagrade malo nedostajalo i koji misle da nije fer što baš oni nisu dobili priznanje. On je istakao da ima dobrih kandidata, što znači da ne moramo da brinemo za budućnost.

Ove godine u konkurenciji za nagrade bio je 41 rad iz oblasti medicine, mašinstva, elektrotehnike, saobraćaja, telekomunikacija, građevinarstva, arhitekture, šumarstva, poljoprivrede, ekonomije, turizma, farmacije i primenjenih umetnosti.
Žiri, kome je predsedavao  profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu, Dragan Đuričin, nagradio je  4 doktorske disertacije, jedan magistarski rad i 2 master rada, a Žiri, na čijem je čelu bio profesor Mašinskog fakulteta, Miloš Nedeljković, nagradio je 3 pronalaska i 3 tehnička unapređenja.
Među nagrađenim akademskim radovima je i rešenje za integrisane gradske logističke sisteme, kao i optimalno upravljanje potrošnjom u elektroenergetskom sistemu sa obnovljivim izvorima energije. Među nagrađenim inovacijama i tehničkim unapređenjima je uređaj za točenje i očuvanje kvaliteta vina u flaši, reciklaža, odnosno pretvaranje biljnog otpada javnih zelenih površina u Beogradu u visokokvalitetno organsko đubrivo, android aplikacija za evidenciju klizišta na terenu  i hibrid kukuruza crvene boje.


NAGRAĐENI

 

Za najbolje PRONALASKE dodeljuje se 3 ravnopravne nagrade:

 1. UREĐAJ ZA DODAVANjE SUVOG LEDA PRI SILIRANjU BILjAKA NA FARMAMA, predložen od strane SAVEZA PRONALAZAČA SRBIJE

  Autor:  Mr ALEKSANDRA IVETIĆ

Suština pronalaska je uređaj koji dodaje ugljen dioksid (CO2) u čvrstom stanju (suvi ledoblika manjeg cilindra) u silažu pri njenom pravljenju. Suvi led sublimira, i kao gas gušći od vazduha istiskuje ga i stvara anaerobnu sredinu. Ovaj pronalazak je ekološki prihvatljiv.

 1. UREĐAJ ZA TOČENjE I OČUVANjE VINA, predložen od strane INOVACIONOG CENTRA MAŠINSKOG FAKULTETA U BEOGRADU

           Autori: Dr MILOŠ MILOŠEVIĆ, BOJAN LAZIĆ

Pronalazak se odnosi na uređaj koji omogućava točenje vina iz boca na čašu a da pri tome ostatak vina u boci zadržava nepromenjene karakteristike u pogledu kvaliteta zbog inertnog gasa koji se nalazi u ostatku boce koja je hermetički zaptivena čepom sa nepovratnim ventilom. Suština pronalaska je u mogućnosti odvajanja boce sa čepom od uređaja za raspodelu napitka i mogućnost čuvanja u standardnim vitrinama za čuvanje vina. Ovaj pronalazak ima multifunkcionalne osobine, jednostavne zamene postojećih uređaja, potencijala za komercijalizaciju u vinskom i ugostiteljskom sektoru.

 1. NOVA PROBIOTIČKA STARTER KULTURA ZA HUMANU I ANIMALNU PRIMENU, predložen od strane INSTITUTA ZA MOLEKULARNU GENETIKU I GENETIČKO INŽENjERSTVO

           Autori: Dr NATAŠA GOLIĆ, Dr AMARELA TERZIĆ – VIDOJEVIĆ, Dr KATARINA
                      VELjOVIĆ, Dr IGOR MRVALjEVIĆ

Pronalazak je probiotička kultura koja je mešavina tri izolata bakterija mlečne kiseline (BMK) koja se može koristit u prevenciji i lečenju različitih bakterijskih infekcija i upalnih bolesti creva kod ljudi i životinja. Ovi izolati su proizvedeni naučnim metodama dobijanja čistih sojeva i odgovarajućom selekcijom. Ovaj probiotik predstavlja alternativu upotrebi antibiotika u terapiji crevnih infekcija, odnosno pronalazak je ekološki prihvatljiv. Pronalazak ima veliki finansijski potencijal, s obzirom na broj grla stoke i broj kućnih ljubimaca u Srbiji, i na mogućnost izvoza.

Za najbolja TEHNIČKA UNAPREĐENjA dodeljuju se 3  ravnopravne nagrade za sledeće radove:

 1. KORIŠĆENjE BIOMASE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA BEOGRADA U BIOTEHNOLOŠKOJ PROIZVODNjI KOMPOSTA, predložen od strane JKP „ZELENILO BEOGRAD“.

            Autor: Mr NATAŠA ŠIŠAKOVIĆ

Magistarska teza Nataše Šišaković nesumljivo predstavlja naučni doprinos i prilog proučavanju značaja i uloge ekološki prihvatljivog, ekonomski opravdanog, ekonomičnog i pre svega odgovornog postupanja u praksi pejsažne arhitekture, hortikulture i poljoprivrede. Ovaj rad je svoju primenu našao u beogradskom Javnom komunalnom preduzeću Zelenilo –Beograd, na čiji predlog je nagrađen  i kao tehničko unapređenje. Autor je na osnovu savesno sprovedenog terenskog i laboratorijskog istraživanja potvrdio značaj tretiranja odnosno kompostiranja obnovljive biomase koja se prikuplja pri održavanju 2838 hektara javnih zelenih površina u Beogradu. Kompostiranje predstavlja oblik reciklaže i koristi se za pretvaranje biljnog otpada u visokokvalitetno organsko đubrivo. Pored punog ekonomskog opravdanja, ovaj model zbrinjavanja urbane otpadne biomase ima značajnu ulogu i u zaštiti životne sredine našeg Beograda.

 1. ANDROID APLIKACIJA „aBeware“ ZA EVIDENCIJU KLIZIŠTA NA TERENU, predložen od strane RUDARSKO – GEOLOŠKOG FAKULTETA, UNIVERZITETA U BEOGRADU

  Autori: Dr BILjANA ABOLMASOV, Dr RANKA STANKOVIĆ, NIKOLA VULOVIĆ,
             UROŠ ĐURIĆ, Dr MILOŠ MARJANOVIĆ, OLIVERA  KITANOVIĆ

Tehničko unapređenje se odnosi na razvoj novog softverskog rešenja aBeware koje omogućava evidenciju podataka o klizištu na samom terenu korišćenjem android uređaja. Osim evidencije na terenu i njene sinhronizacije sa podacima na serveru, dobijamo i integrisanje rezultata inženjersko-geoloških istraživanja klizišta za potrebe izrade katastra tj. Nacionalne baze podataka o klizištima u Srbiji. Ova aplikacija može da radi na tabletima i mobilnim telefonima koji imaju android operativni sistem.

 1. HIBRID KUKURUZA CRVENE BOJE ZRNA – ZP 7007 CRVENI, predložen od strane INSTITUTA ZA KUKURUZ „ZEMUN POLjE“

  Autori: Dr JELENA VANČETOVIĆ, Dr MILOMIR FILIPOVIĆ, Dr SOFIJA
             BOŽINOVIĆ, Dr SLAĐANA ŽILIĆ, Dr VALENTINA SEMENČENKO,
             Dr MARIJA MILAŠINOVIĆ-ŠEREMEŠIĆ, Dr SLAVICA STANKOVIĆ

Tehničko unapređenje je novi hibrid kukuruza crvene boje omotača zrna koji je stvorila grupa oplemenjivača u Institutu za kukuruz „Zemun polje“. Primenjene su naučne metode hibridizacije i selekcije. Novi hibrid ima povišen sadržaj antocijana u zrnu i visok antioksidativni potencijal, zbog čega se može koristiti kao funkcionalna ljudska hrana. Novi hibrid poseduje i dobra agronomska svojstva, kao što su viši prinos zrna u odnosu na standardne komercijalne hibride, niži sadržaj vlage u zrnu, nizak procenat slomljenih i poleglih biljaka, odličnu otpornost na mikotoksine, bolesti i štetočine. Ovaj hibrid ima potencijal da se plasira na domaćem i stranom tržištu.