Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

ODLUKA

O VISINI, NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA JEDINSTVENE ČLANARINE I FINANSIRANJU PRIVREDNE KOMORE SRBIJE U 2017. GODINI

 

Članarina PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE - Privrednoj komori Beograda, uplaćuje se  na račun Privredne komore Srbije broj:

205-2238-67
kod Komercijalne banke a.d. Beograd
sa šifrom  plaćanja 290 i u pozivu na broj PIB uplatioca.

Na osnovu člana 33. Zakona o privrednim komorama («Sl.glasnik RS» br.112/15) i člana 42. stav 1. tačka 2. podtačka 4) Statuta Privredne komore Srbije («Sl.glasnik RS» br.36/16). Skupština Privredne komore Srbije , na sednici održanoj 8. decembra 2016. godine.