Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

14. decembar 2009.    REFERENTNA KAMATNA STOPA NARODNE BANKE SRBIJE I DALJE 10%

Monetarni odbor Narodne banke Srbije je na sednici održanoj 14. decembra 2009. godine odlučio da referentnu kamatnu stopu zadrži na nepromenjenom nivou od 10 odsto. Nakon razmatranja aktuelnih ekonomskih kretanja, Monetarni odbor je ocenio da monetarna politika postiže rezultate koji obezbeđuju  ostvarivanje zadatog inflacionog cilja. Programom monetarne politike Narodne banke Srbije za 2010. godinu je ostvarivanje ciljane inflacije, čime će Narodna banka  doprineti održavanju stabilnosti finansijskog sistema i ostvarivanju održivog ekonomskog rasta. Monetarna politika Narodne banke Srbije u 2010. godini zasnivaće se na Memorandumu Narodne banke Srbije o monetarnoj strategiji i Memorandumu Narodne banke Srbije o utvrđivanju ciljane stope inflacije za period od 2010. do 2012. godine. Navedenim memorandumima predviđeno je da se ciljevi utvrđeni za inflaciju postignu korišćenjem referentne kamatne stope kao osnovnog instrumenta monetarne politike. Cilj monetarne politike  u 2010. godini je da se nivo inflacije s početka godine od 8% ± 2 procentna poena do kraja godine svede na 6% ± 2 procentna poena. Pri tom je cilj za inflaciju određen za svaki pojedinačni mesec u godini, što omogućava da se u svakom momentu prati ostvarenje ciljane inflacije i doprinosi odgovornosti i kredibilitetu monetarnih vlasti, a time i stabilizaciji inflacionih očekivanja. Narodna banka Srbije nastaviće da sprovodi režim rukovođeno plivajućeg deviznog kursa, a intervencije na deviznom tržištu biće ograničene na slučajeve znatnih dnevnih oscilacija kursa dinara, odnosno ugroženosti finansijske i cenovne stabilnosti. Ako bude potrebno da interveniše na deviznom tržištu, Narodna banka Srbije će to lakše činiti zahvaljujući visokom nivou deviznih rezervi. Memorandumom Narodne banke Srbije o utvrđivanju ciljane stope inflacije od 2010. do 2012. godine predviđeno je postepeno smanjivanje ciljanih stopa inflacije. Cilj je utvrđen za nekoliko godina unapred, što odražava opredeljenost Monetarnog odbora za postizanje srednjoročne stabilnosti cena i doprinosi stabilizaciji inflatornih očekivanja.