Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


29. decembar 2009.
   KOMPANIJA MD&Profy DOBILA NAGRADU PRIVREDNE KOMORE SRBIJE U OBLASTI IT-a ZA 2009.  

 

Članica Odbora Udruženja informatičke delatnosti, Privredne komore Beograda MD&Profy  je dobitnik tradicionalne godišnje nagrade za re­zul­ta­te u pro­iz­vod­nji i dru­gim obla­sti­ma pri­vre­đi­va­nja i za do­pri­nos raz­vo­ju i una­pre­đe­nju pri­vre­de Re­pu­bli­ke Sr­bi­je . MD&Profy se bavi sistem integraciom i usmerena je ka naprednim korisnicima specijalizovana za  Data Werehouse i Business Intelligence sistema. Većina rešenja je zasnovana na najsavremenijim tehnologijama kompanije Sybase čiji je zastupnik za teritoriju Srbije i Crne Gore. Osnovne delatnosti kompanije su: projektovanje i implementacija Business Intelligence sistema, automatizacija prodaje na terenu, prodaja i regionalna podrška Sybase proizvoda, program plasmana IBM proizvoda i rešenja, projektovanje i realizacija složenih informacionih sistema, sistem integracija (Unix-Aix , Novell, Linux), konverzija sa starih na nove tehnologije i edukacija.