Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

14. januar 2010.      BANKE BEZBEDNE DO 2012. GODINE

Rezultati "stres testova" pokazali su da je bankarski sektor visoko kapitalizovan i otporan na makroekonomske šokove na osnovu ažuriranih makroekonomskih pretpostavki i kreditnog rizika za 2010. i 2011. godinu. Stres testovi su urađeni na uzorku od 16 banaka koje čine više od 80 odsto bilansne sume bankarskog sektora. Dobijeni rezultati, takođe, ukazuju na to da bankarski sektor sa postojećim kapitalom i rezervama može da apsorbuje sve projektovane gubitke i da, nakon toga, ostane iznad regulatornog minimuma. I u slučaju realizacije pretpostavljenog pesimističkog scenarija, pokazatelj adekvatnosti kapitala bi i dalje ostao iznad propisanog minimuma od 12 odsto, odnosno sa početnih 22,36 odsto u 2010. bi se smanjio na 16,04 odsto, a u 2011. godini na 15,16 odsto.