Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

15. mart 2010.   BIOMASA – NAJZNAČAJNIJI OBNOVLJIVI IZVOR ENERGIJE U SRBIJI

Imajući u vidu potencijale Republike Srbije u oblasti obnovljivih izvora energije, biomasa predstavlja jedan od najznačajnijih energetskih potencijala zemlje. Njenim aktivnim iskorišćavanjem   značajno bi se unapredio energetski sektor Srbije, a istovremeno, štiti se i životna sredina. Procena je da biomasa predstavlja oko 40% ukupnih potencijala OIE u Srbiji, i da bi se njenim korišćenjem moglo proizvesti 2,7 Mtoe energije godišnje. Pored šumske biomase, tu su i ostaci drvene biomase iz primarne i/ili industrijske obrade, poljoprivredna biomasa, a veliki su i potencijali za proizvodnju biodizela od uljane repice, suncokreta i soje. 
Vlada Republike Srbije postavila je ciljeve za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora energije do 2012.godine. Imajući u vidu te ciljeve, sačinjen je Nacrt akcionog plana za biomasu 2010.-2012., koji za zadatak ima jasno identifikovanje problema i prepreka u procesu korišćenja biomase i predlaganje konkretnih akcija za njihovo prevazilaženje u okviru: raspoloživih potencijala, aktuelne nacionalne strategije i u skladu sa direktivama Evropske unije.
Svi zainteresovani za ovu oblast mogu svoje primedbe i sugestije na Nacrt Akcionog plana za biomasu dostaviti Ministarstvu životne sredine i prostornog planiranja RS i Ministarstvu rudarstva i energetike RS, do 15. marta 2010. godine.