Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

31. oktobar 2018.

PRIMENA ZAKONA O SPREČAVANЈU PRANЈA NOVCA I FINANSIRANЈA TERORIZMA U OBLASTI FAKTORINGA

"Primena Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma u oblasti faktoringa" bila je tema današnjeg sastanka faktoring društava i banaka koje pružaju usluge faktoringa sa predstavnicima Uprave za sprečavanje pranja novca i Narodne banke Srbije, koji je održan u Privrednoj komori Beograda.

Sastanak je održan u skladu sa Akcionim planom za sprovođenje preporuka iz procene rizika za pranje novca i finansiranja teorizma, kojim je predviđena edukacija obveznika u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, kao i zaključcima sa sednice Sekcije za razvoj faktoringa koja je održana u oktobru ove godine. Učesnici su upoznati sa nacionalnom procenom rizika od pranja novca i finansiranja terorizma, rizicima i pretnjama u oblasti faktoringa, indikatorima sumnjivih transakcija i analizom sumnjivih transakcija u ovom sektoru.

Imajući u vidu da je nadzor nad faktoring društvima novim Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma od 17. decembra 2017.godine, poveren Upravi za sprečavanje pranja novca, a da nadzor nad primenom Zakona u bankama vrši Narodna banka Srbije, na sastanku su prezentovani različiti modaliteti faktoringa, sa spekta tokova novca i poslovnog odnosa sa učesnicima u transakciji.

Kroz konstruktivan dijalog date su odgovarajuće preporuke i razrešene određene dileme koje se javljaju u praksi, posebno po pitanju definicije klijenta u faktoring transakciji. Istaknuto je da identifikacija dužnika u komercijalnoj transakciji u dvofaktorskom sistemu usporava razvoj međunarodnog faktoringa, te je predloženo da Uprava razmotri inicijativu Sekcije za faktoring i konačan stav po tom pitanju donese u skladu sa međunarodnom praksom.