Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

18. maj 2010.  KONVERZIJA ZEMLJIŠTA U PRAVO SVOJINE

Vlada Srbije je usvojila Uredbu kojom je regulisan način na koji će korisnici gradskog građevinskog zemljišta, koji su to pravo stekli tako što su kupovali firme u privatizaciji ili stečaju, moći uz naknadu da postanu i vlasnici zemljišta. Na osnovu novog Zakona o planiranju i izgradnji konverzija statusa je neophodna ukoliko će da grade na tom zemljištu. Takođe i druge državne ustanove treba da obave svoj deo posla, pre svega Republički geodetski zavod koji ove godine treba da završi registar nepokretnosti u Srbiji. Uredba o konverziji prava korišćenja u pravo svojine nad građevinskim zemljištem je poslednji podzakonski akt koji je potreban za implementaciju novog Zakona o planiranju i gradnji. Tim vladinim dokumentom definiše se formula za cenu koju će vlasnik plaćati prilikom konverzije, a najvažnija će biti procena tržišne vrednosti zemljišta, od koje će se odbijati vrednost kapitala uloženog da bi se došlo do tog zemljišta.

Uredba o kriterijumima i postupku za utvrdji vanje visine naknade na osnovu konverzije prava za lica koja imaju parano na konverziju uz naknadu.pdf