Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

19. jul 2010. OBAVEŠTENJE  O POTERBNOJ DOKUMENTACIJI ZA ODREĐIVANJE KATEGORIJE UGOSTITELJSKIH OBJEKATA

Prilikom  podnošenja Zahteva za određivanje kategorije ugostiteljskog objekta potrebno je dostaviti sledecu dokumentaciju:

  1. Čitko popunjen obrazac zahteva u zavisnosti od vrste ugostiteljskog objekta (obrazac možete preduzeti sa sajta ovog ministarstva www.turizam.merr.gov.rs, poštom ili lično).
    Sastavni deo zahteva je izjava o ispunjenosti minimalno-tehničkih i sanitarno higijenskih uslova, kao i izjava sa podacima o ispunjenosti standarda propisanih za odredjenu vrstu i kategoriju ugostiteljskog objekta. Uslovi za ispunjavanje minimalno-tehničkuh i sanitarno higijenskuh uslova sadržani su u Pravilniku o minimalnim tehničkimi i sanitarno-higijenskim uslovima za uredjenje i opremanje ugostiteljskih objekata. Uslovi za dodeljivanje tražene kategorije zasnivaju se na ostvarivanju utvrdjenog minimalnig broja bodova po osnovu izbornih elemenata.
    Metod bodovanja sadržan je u Pravilniku o standardima za kategorizaciju ugostiteljskih objekata za smeštaj.
    Zahtev se podnosi Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, 11000 Beograd, Bulevar Krelja Aleksandra 15, Sektor za turizam, poštom, e-mail (kategorizacija.turizam@merr.gov.rs), ili preko pisarnice Ministarstva.
  2. Fotokopija Rešenja o registraciji privrednog subjekta;
  3. Dokaz o uplati administrativne takse

Administrativna taksa u iznosu od 550,00 dinara po objektu uplaćuje se u korist budzeta Republike Srbije na uplatni račun broj: 840-742221843-57, poziv na broj: 97; kontrolni broj (...), šifra opštine (. . .)
Za dodatne informacije : 011/285-52-25; 011/285-52-08
Turistički inspektori će proveravati razvrstavanje ugostiteljskih objekata u kategorije, odnosno podvrste, a rešenja koje donosi ministar važi tri godine od dana dostavljanja podnosiocu zahteva.