Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

1. septembar 2010.

 

STUPANJE NA SNAGU SPORAZUMA O SLOBODNOJ TRGOVINI SA TURSKOM

Sporazum o slobodnoj trgovini zaključen između Republike Srbije i Republike Turske objavljen u "Sl..glasniku RS-Međunarodni ugovori br.105/09" stupio je na snagu 1.septembra 2010. godine, odnosno po okončanju nacionalnih procedura potrebnih za stupanje na snagu. Prema članu 4 Protokola o poreklu robe uz Sporazum, propisana je kumulacija porekla  robe poreklom iz dveju zemalja. Evropska komisija je u Službenom listu serije C 225/10 od 20.08.2010.godine objavila datume početka primene protokola o poreklu robe koji omogućavaju dijagonalnu kumulaciju porekla između Evropske zajednice, Turske i zemalja zapadnog Balkana uključenih u Proces stabilizacije i pridruživanja EU.