Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

21. septembar 2010.

 POLJOPRIVREDA SRBIJE IMA PERSPEKTIVU


Na tribini Pres klub Medija centra održanoj u Beogra­du, istaknuto je da monopoli i karteli nisu glavni kriv­ci za nestašice i poskupljenja hra­ne u Srbiji, već je na to uticao i sklop agrarne, energetske i političke situ­acije u zemlji. Srpska poljoprivreda ima perspek­tivu u EU, jer zemlja ima dobru kli­mu i oko 4,5 miliona hektara poljo­privrednog zemljišta. Tržište EU za srpsku poljoprivredu nije pretnja, već šansa koju bi trebalo iskoristiti, jer bi domaći agrar mogao da profitira zbog većih subvencija i tržišta, ali i bolje regula­tive u EU. Do ulaska u EU moramo da podignemo kon­kurentnost, što se postiže investi­ranjem u opremu, tehnologiju i de­finisanjem socijalne politike na selu i omogućavanjem pomoći dobrim gazdinstvima da napreduju