Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

27. septembar 2010.

ZAKON O PROIZVODNJI ORGANSKE HRANE STUPA NA SNAGU 1. JANUARA 2011.

Zakon o proizvodnji organske hrane, usaglašen sa zako­nodavstvom EU, stupiće na sna­gu 1. januara 2011. godine, a do tada će biti usvojena i potrebna podzakonska akta. Osnovna razli­ka između proizvodnje organske i druge hrane je u tome što se u proizvodnji organske hrane ne mogu koristiti sintetički herbici­di i sintetička mineralna đubriva, što je garant zdravstveno bezbed­ne hrane neškodljive za ljuds­ku ishranu. U Srbiji će postojati četiri regionalna centra za proizvod­nju organske hrane - u Valjevu za voćarstvo, u Selenči za ratarstvo, u Svilajncu za stočarstvo i u Leskovcu za povr­tarstvo, a referentna laboratorija za kontrolu i sertifikaciju zdravst­veno bezbedne hrane biće u Ba­tajnici. Sa Minis­tarstvom prosvete Srbije dogovoreno je da se u programe srednjih pol­joprivrednih škola u Srbiji uve­de 30% gradiva o proizvodn­ji organske hrane.