Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

28. septembar 2010. 

UPRAVA JAVNIH PRIHODA: DONETA ODLUKA O OTPISU KAMATA PO OSNOVU POREZA NA IMOVINU PRAVNIH I FIZIČKIH LICA, LOKALNIH KOMUNALNIH TAKSI I NAKNADE ZA KORIŠĆENJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

Na sednici Skupštine grada Beograda, održanoj 22. septembra 2010. godine, doneta je Odluka o otpisu kamate na dospele obaveze po osnovu određenih izvornih javnih prihoda grada Beograda.
Ovom odlukom dužnicima će se otpisati kamate dospele do 31. decembra 2009. godine po osnovu poreza na imovinu fizičkih i pravnih lica, lokalnih komunalnih taksi i naknade za korišćenje građevinskog zemljišta.
Uprava javnih prihoda izradiće obaveštenja svim dužnicima (osnovi dug, kamata, dospele obaveze do 31.12.20109., tekuće obaveze do 31.12.2010.). Ukoliko se glavni dug i sporedna poreska davanja (osim kamate) dospela do 31. decembra 2009. godine, kao i tekuće obaveze koje dospevaju za plaćanje u 2010. godini uplate  do 31. decembra 2010. godine, kamate se otpisuju. Uprava javnih prihoda otpis kamate obaviće bez podnošenja posebnog zahteva.
Na osnovu Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, uz zahtev, može se odložiti plaćanje poreskih dugovanja (čl. 73, 74, 74a Zakona), ali se onda Odluka o otpisu kamata neće primenjivati (plaćaju se kamate)
Kako bi se smanjili troškovi preduzetnika, ministar ekonomije Mlađan Dinkić najavio je limitiranje taksi koje se plaćaju lokalnim samoupravama.