Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

A K T I V N O S T I    P R E D S E D N I K A''Beograd je trgovački, turistički, saobraćajni, industrijski, bankarski, obrazovni i naučni centar i sedište brojnih državnih organizacija i institucija. Zato moramo imati jasno definisane ciljeve privrednog, a time i ukupnog društvenog razvoja. Za naš grad budućnosti, snažnu i privlačnu metropolu na Balkanu i u Evropi, Privredna komora Beograda, kao nezaobilazan faktor uspešnog poslovanja privrednih subjekata, ima poseban značaj i ulogu u definisanju i realizovanju tih ciljeva.
Efikasan komorski sistem je u svim uspešnim ekonomijama jedan od odlučujućih faktora usmeravanja privrednog napretka i stvaranja razvojne i prosperitetne poslovne klime. Komorski sistem u Srbiji, nakon brojnih iskušenja u jednoj od najdužih tranzicija ka modernom tržišnom privrednom sistemu, još uvek se kreće kroz evolutivna, ali i reformska prilagođavanja, kako bi što bolje servisirao potrebe i interese privrede. Proaktivnost i gradualizam u promenama bitan su preduslov očuvanja poverenja članstva i proširenja baze iz koje Privredna komora Beograda crpi inovacije za svakodnevno unapređenje aktivnosti''.


REČ PREDSEDNIKA PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA

"OSNOVNA STRATEGIJA RAZVOJA PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA"

POSLOVNI PROFIL

AKTIVNOSTI