TAIEX PROGRAM EU

TAIEX (Tehnička pomoć i razmena informacija) predstavlja program pravne pomoći koji je osnovan kao Odeljenje u okviru Generalnog direktorata za proširenje Komisije EU sa ciljem tehničke i vrlo konkretne pomoći u procesu uskladjivanja pravnih propisa sa pravnim tekovinama EU (acquis communautaaire) kao i u procesu izgradnje neophodnih administrativnih struktura.

TAIEX pruža usluge svim institucijama iz privatnog i javnog sektora koje su značajne za prenos, uvođenje i sprovođenje zakona EU u zemaljama novim članicama, zemaljama  kandidatima i potencijalnim kandidatima.

TAIEX pruža sledeće usluge:

 • slanje eksperata u zemlju-korisnika који pružaju savetodavnu pomoć vezano za zakonske akte i interpretaciju acquis communautaire ili davanje smernica za implementaciju administrativnih aranžmana,
 • organizaciju studijskih poseta koje daju mogućnost zvaničnicima zemalja korisnika da razumeju kako9 države članice rešavaju praktična pitanja koja se odnose na implementaciju acquis communautaire,
 • organizovanje seminara i radionica sa ciljem edukacije većeg broja učesnika,
 • obuka kojom se prenose neophodna tehnička znanja inspektorima u državnoj administraciji,
 • kontrola i analiza progresa putem kontrolono-nadzornih misija koje treba da pomognu da se strategije i definisanje dalje pomoći još bolje isprofilišu,
 • korišćenje baze podataka i drugog informatičkog orudja koji su efikasna i efektivna sredstva za prijem i slanje standardizovanih informacija, najviše u oblasti harmonizacije zakonodavstva,
 • davanje semrnica za organizovanje prevodjenja acquis communautaire zemlji korisniku, а ako je neophodno i samo prevodjenje dokumenata za zemlje korisnike ili za službe Evropske komisije.

TAIEX pruža pomoć sledećim ciljnim grupama:

 • državnim službenicima na centralnom, regionalnom i lokalnom nivou,
 • poslanicima parlamenta као i službenicima zaposlenim u skupštinskim i zakonodavnim odborima,
 • profesionalnim i trgovinskim udruženjima, predstavnicima sindikalnih udruženja, као i udruženja poslodavaca,
 • sudskim zakonodavnim-izvršnim institucijama,
 • lektorima i prevodiocima zakonodavnih tekstova.

Ovaj program pomoći EU odvija se kroz organizaciju seminara u zemljama EU, seminara/radionica u zemlji, studijskih poseta као i kratkotrajne pomoći eksperata. Svaki od ova tri vida pomoći u potpunosti finansira Odeljenje TAIEX, uz napomenu da destinacije studijskih poseta mogu biti isključivo zemlje koje su punopravni članovi EU.

Za sve detaljnije informacije kontakt osoba u Privrednoj komori Beograda je Iva Mihailović, tel. 011 2642 088, e-mail:iva@kombeg.org.rs ili Bojana Duduk, tel 011 2642 088, e-mail:bojanad@kombeg.org.rs.Centar za ekonomske odnose sa inostranstvom

Info

Kineska sekcija

EU