PROJEKAT LEARNING BY DOING
- u toku –

Targeted capacity building of VET partnerships in the Danube Region for the effective modernisation of VET systems


Projekat je sufinansiran iz sredstava EU (ERDF, IPA).

PROGRAM: Danube Transnational Programme

TRAJANJE PROJEKTA: 1. januar 2017 – 30. jun 2019. godine

PARTNERI NA PROJEKTU:

 • Mađarska: Budapest Chamber of Commerce and Industry (glavni partner); National Office of Vocational Education and Training and Adult Education
 • Srbija: Privredna komora Srbije-Privredna komora Beograda;  Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja
 • Hrvatska: Croatian Chamber of Economy – County Chamber Varaždin
 • Češka Republika: Brno Regional Chamber of Commerce
 • Slovenija: Chamber of Commerce and Industry of Slovenia; Institute of Republic of Slovenia for Vocational Education and Training
 • Bugarska: Chamber of Commerce and Industry – Vratsa; Ministry of Education and Science – Regional Inspectorate of Education Vratsa
 • Rumunija: Timis Chamber of Commerce, Industry and Agriculture; National Centre for Technical Vocational Education and Training Development
 • Slovačka: Regional Chamber of Commerce and Industry Bratislava
 • Bosna i Hercegovina: Chamber of Economy of Sarajevo Canton; Ministry of Education, Science and Youth, Canton Sarajevo B&H

PRIDRUŽENI PARTNERI:

 • Crna Gora: Chamber of Economy of Montenegro
 • Ukrajina: Ferenc Rakoczi II Transcarpathian Hungarian Institute
 • Moldavija: Chamber of Commerce and Industry of the Republic of Moldova
 • Nemačka: Chamber of Industry and Commerce for Lower Bavaria in Passau; Solaris Development Centre for Youth and Environment GmbH Sachsen
 • Austrija: Vienna Chamber of Commerce and Industry
 • Hrvatska: Ministry of Entrepreneurship and Crafts
 • Slovačka: State Institute of Vocational Education and Training
 • Mađarska: Nestle Hungaria Ltd.

CILJ PROJEKTA: Unapređenje kapaciteta u oblasti stručnog obrazovanja kroz formiranje regionalnih, nacionalnih i transnacionalnih partnerstava kako bi se olakšala tranzicija ka dualnom sistemu obrazovanja u zemljama Dunavskog regiona.


DODATNE INFORMACIJE
: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/learning-by-doing
A K T U E L N O13. februar 2019.

LEARNING BY DOING - ČETVRTI SASTANAK UPRAVNOG ODBORA PROJEKTA

Četvrti sastanak Upravnog odbora projekta Learning by Doing:  "Targeted capacity building of VET system partnerships in the Danube Region for effective modernisation of VET system" održan je u Temišvaru u periodu od  11. do 13. februara 2019. godine.

Kako se Projekat  nalazi u poslednjoj fazi realizacije, razmatrane teme bile su vezane za ostavrene cilјeve, finansijske rezultate i završne aktivnosti u realizaciji projekta "Learning by Doing".

Naredne aktivnosti biće intenzivirane podizanjem vidlјivosti i dostupnosti rezultata Projekta, organizovanjem nacionalnih radionica i okruglih stolova na kojima će biti izneti predlozi unapređenja dualnog obrazovanja,  uz medijsku pordšku i pojačane marketinške aktivnosti,  do  završnog događaja na nacionalnom nivou sa cilјem predstavlјanja rezultata Projekta.

Očekivanja su da se aktivnosti koje su započete u oblasti unapređenja dualnog obrazovanja u dunavskoj regiji nastave kroz nastavak projekta Learnig by Doing 2020.


16. novembar 2018.

POSETA PARTNERA PROJEKTA NEMAČKOJ

Poseta partnera projekta LbD Nemačkoj održana je 14-16. novembra u Bonu gde je domaćin komora Passau-a, pridruženi partner projekta, organizovala sastanke  i prezentacije sistema  stručnog i dualnog obrazovanja u Nemačkoj.

Iako partneri projekta nisu imali prilike da vide kompanije i škole iz dualnog sistema, prezentovan je nemački sistem saradnje privrede i stručnog obrazovanja kroz  dualne programe uspešne pedesetogodišnje prakse.  Učešće  su imali stručnjaci za edukaciju i programe iz Federalnog instituta za stručno obrazovanje BiBB, GOVET kancalarije za međunarodnu saradnju za stručno obrazovanje, predstavnici Ministarstva prosvete i centara za edukaciju komore Bona i Pasaua. Jedan od problema sa kojim se suočava privreda Nemačke danas je nedostatak srednjoškolskih stručnih profila na tržištu rada, a izazovi sistema kojima se posvećuje pažnja su skraćenje ciklusa obuka za nedostajuće kadrove i edukacija migrantske populacije, kao i tehnički napredak, razvoj digitalne ekonomije i razvoj globalnog tržišta. 

6. novembar 2018.

SASTANAK UPRAVNOG ODBORA PARTNERA PROJEKTA 

U Beču je, 5. i 6. novembra, prezentacijom finansijskog statusa i zaključcima dosadašnjih aktivnosti, održan dvodnevni sastank Upravnog odbora projekta. Projekat ulazi u svoju završnu fazu, a njegov kraj planiran je 30. juna sledeće godine. Vodeći partner, Komora Budimpešte predložila je da se, zbog kvalitetnijeg izvršenja završnih projektnih zadataka i održivosti ideje zajedničkog razvoja dualnog obrazovanja u zemljama dunavskog regiona, trajanje projekta produži za šest meseci.

U svim zemljama partnerima projekta LbD, uz brojne izazove i poteškoće uočen je veliki napredak u ostvarivanju ciljeva koji promoviše ovaj pojekat .


27. septembar 2018.

POSETA PARTNERA PROJEKTA LBD SRBIJI

U okviru aktivnosti na projektu Learning by doing, 26. i 27. septembra organizovan je drugi deo posete partnera projekta Srbiji.  Prvog dana posete, partneri projekta iz Slovenije i Mađarske imali su prilike da posete Politehničku školu u Kragujevcu, gde su se upoznali sa radom ove škole, obrazovnim profilima kao  i načinom na koji je organizovana praktična nastava u kompanijama: TRIGANO prikolice, Gorenje MDM, Siemens mobility i Mind group. Prisutni su se upoznali i sa projektima “Znanjem do posla “ – Švajcarske agenicije za razvoj (SDC) i “Youth employment project”(GIZ-YEP) u kojima Politehnička škola aktivno učestvuje.
Drugog dana studijske posete, u Zavodu za unapređenje obrazovanja i vaspitanja, učesnicima je prezentovan Zakon o dualnom obrazovanju i  uloga Privredne komore Srbije u njegovoj implementaciji, standardi kvalifikacija zasnovani na potrebama tržišta rada kao i mehanizmi osiguranja standarda kvaliteta u srednjem stručnom obrazovanju.


21. septembar 2018.

STUDIJSKA POSETA LJUBLJANI U OKVIRU PROJEKTA LEARNING BY DOING

U organizaciji Privredne komore Ljubljane, od 18-20. septembra, u Ljubljani je održana studijska razmena partnera na projektu Learning by doing, u cilju upoznavanja sa dosadašnjim rezultatima i aktivnostima na polju razvoja stručnog srednjoškolskog obrazovanja i dualnog obrazovanja u Sloveniji.

Predstavnici Privredne komore Srbije imali su prilike da se upoznaju sa procesom implementacije novog Zakona o dualnom obrazovanju u Sloveniji. Rezultati postignuti tokom pilot programa sprovođenja dualnog sistema obrazovanja, sistem standarda kvalifikacija stručnih škola u Sloveniji, kao i uloga Komore u procesu sprovođenja stručne prakse i modaliteti saradnje između kompanija i škola, bili su teme prvog dana studijske razmene, koji je održan u slovenačkom Institutu za stručno obrazovanje i praksu (CPI). Nakon predavanja organizovana je poseta fabrici “Siliko” iz Vrhnika, koja se bavi proizvodnjom delova za automobile i u čijoj alatnici se školuju učenici po dualnom programu sa praksom.


12. jun 2018.

MEĐUNARODNI POLUGODIŠNJI RADNI SASTANAK 

Na sastanku partnera projekta (Transnational Working Meeting) u  Brnu održana je sednica Upravnog odbora projekta LbD sa izveštajem finansijskog preseka. Veliki broj objašnjenja i sugestija o načinima sprovođenja aktivnosti projekta kroz diskusije i direktne razgovore, dati su od strane kontrolnog tima vodećeg partnera, Komore Budimpešte. Prezentovane su nacionalne SWOT analize koje se odnose na situaciju, uslove i razvoj učenja kroz rad i dualnog obrazovanja u zemljama partnera, iz čijih podataka će biti urađena jedinstvena analiza koja će se odnositi na dunavski region.

Partneri projekta su razmatrali o scenariju budućih aktivnosti i načinima ispunjavanja svih zadatih ciljeva projekta koje će omogućiti održivost započetih aktivnosti i po završetku njegovog trajanja.


19. april 2018.

STUDIJSKA POSETA PARTNERA PROJEKTA LEARNING BY DOING SRBIJI

Studijska poseta partnera projekta iz Federacije BIH organizovana je u Subotici i Beogradu. Upoznavajući goste sa primerima različitih modela stručnog obrazovanja u Srbiji, posećen je sajam obrazovanja u Subotici u okviru koga je održan panel na kome se predstavilo pet najvećih srednjih stručnih škola i njihovi ključni partneri – preduzeća i ustanove u kojima se odvija praktično učenje.
Kroz projekat „Learning by Doing“ omogućeno je štampanje brošure - „Učenje kroz rad u Subotici“, koja će pomoći učenicima i njihovim roditeljima da se upoznaju sa mogućnostima izbora stručnih škola u svom gradu, modelima dualnih profila, kao i sa kompanijama koje su u ovaj sistem uključene.
U Zavodu za obrazvanje i vaspitanje u Beogradu predstavljen je sistem stručnog obrazovanja u Srbiji, standardi kvalifikacija zasnovani na potrebama tržišta rada i Zakon o dualnom obrazovanju.


3. april 2018.

RADIONICA: IZAZOVI REALIZACIJE UČENЈA KROZ RAD 

Radionica je u Tršiću okupila zainteresovane kompanije lozničkog regiona kako bi se upoznale sa projektom Learning by Doing i mogućnostima koje pruža sistemom dualnog obrazovanja.
Od strane NSZ predstavlјena je struktura nezaposlenih ovog regiona i zanimanja koja nedostaju na tržištu rada. Predstavnici kompanija uklјučenih u stručnu praksu učenika preneli su svoja iskustva u sprovođenju praktične nastave i dali konkretne predloge kako se može unaprediti saradnja kompanija i stručnih škola.
Primeri dobre prakse kompanija EP-BELT, LOZNICA-ELEKTRO i Radaljac Company, koje imaju odličnu saradnju sa školama i u kontinuitetu prihvataju učenike za praksu, bili su inspirativni za sve prisutne.


27. mart 2018.

RADIONICA: UČENJE KROZ RAD - ORGANIZACIJA PRAKTIČNE NASTAVE

U okviru aktivnosti LBD projekta u Zavodu za unapređenje obrazovanja i vaspitanja održana je radionica sa organizatorima praktične nastave iz srednjih stručnih škola, koje realizuju nastavu u različitim obrazovnim profilima zasnovanim na učenju kroz rad. Cilj radionice bio je razmena iskustava u organizaciji učenja kroz rad, a zanimljivoj diskusiji prisustvovalI su organizatori praktične nastave iz Novog Sada, Kraljeva, Smedereva, Rume, Kragujevca, Niša, Bele Crkve i Beograda, koji su izneli svoja zapažanja i predloge za poboljšanja praktične nastave u stručnim školama.


21. mart 2018.

PROJEKAT LEARNING BY DOING, STUDIJSKA RAZMENA 

U organizaciji Privredne komore Budimpešte, partnera projekta Learning by Doing, u okviru aktivnosti studijskih razmena, održane su prezentacije i diskusije o razvoju, primeni i iskustvima vezanim za stručno i dualno obrazovanje u Mađarskoj. Organizacija NOVATEL, koju je osnovalo Ministarstvo nacionalne ekonomije Mađarske, zaduženo za zakonski okvir stručnog srednjoškolskog obrazovanja, predstavilo je svoja iskustva  i izazove na koje nailaze. Csabo Ferenz iz Privredne komore Mađarske naglasio je ulogu karijernog vođenja i promovisanja dualnog sistema obrazovanja kroz manifestacije Night of Trades , Star of Profession, Euroskils koje su imale veliki broj posetilaca.


21. februar 2018.

NA SAJMU ZAPOŠLJAVANJA PREZNTOVAN PROJEKAT "LEARNING BY DOING"

Na Sajmu zapošljavanja i praksi u Dom Omladine Beograda, 21. februara, prezentovan je projekat  Learning by Doing - Učenje kroz rad, izgradnja partnerskih institucija u Dunavskom regionu, u cilju efikasnije modernizacije sistema srednje stručnog obrazovanja u Republici Srbiji.
Kompanije, učesnice Sajma, upoznate su sa novim sistemom srednjeg obrazovanja i mogućnostima da, kroz učešće u primeni dualnog obrazovanja, obezbede kvalifikovanu radnu snagu.
Prilikom direktnih razgovora, privredna društva su pozvana da učestvuju u procesu implementacije dualnog obrazovanja u Beogradu i Srbiji.


7. februar 2018.

RADIONICA DEFINISANJA CILJEVA RAZVOJA UČENJA KROZ RAD - DUALNOG OBRAZOVANJA

U Privrednoj komori Srbije - Privrednoj komori Beograda,  održana je radionica  „ Definisanje ciljeva razvoja učenja kroz rad-dualnog obrazovanja“.

Privredna komora Srbije učestvuje, u okviru Dunavskog transnacionalnog programa, u projektu Učenje kroz rad – izgradnja partnerskih institucija u Dunavskom regionu sa ciljem efikasnije modernizacije sistema stručnog obrazovanja (Learning by Doing – targeted capacity bulding of VET partnerships in the Danube Region for the effective modernization of VET systems) koji se bavi izazovima inplementacije učenja  kroz rad u stručnom obrazovanju.

Na radionici je kao rezultat dosadašnjeg sprovođenja Projekta  predstavljena studija  „Kritička analiza i identifikacija izazova u sprovođenju učenja kroz rad“. 

Interaktivno je obrađena tema: Kako izgleda naš idealni sistem učenja kroz rad. 

Dogovorena je buduća stalna razmena mišljenja i iskustava u oblasti primene dualnog obrazovanja u obrazovni sistem Republike Srbije.

16-24.  novembar 2017.

RADIONICE: SOMBOR, SUBOTICA I NIŠ

Privredna komora Srbije i Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja u okviru aktivnosti projekta LbD, organizovale su tri radionice u Regionalnoj  privrednoj komori Sombora,  Regionalnoj privrednoj komori  Severno Bačkog upravnog okruga u Subotici  i u Regionalna privrednoj komori Niša.

U radionici su učestvovali predstavnici kompanija koje su ušle u proces implementacije dualnog modela obrazovanja, zaposleni u kompanijama zaduženi za praktičan rad učenika odgovarajućeg obrazovnog profila kao i direktori škola koje imaju dualni model i nastavnci praktične nastave.

Cilj radionice bio je razmena iskustava u implementaciji dualnog modela obrazovanja, indentifikacija problema na koje se nailazi i predloga njihovog rešavanja.


15. septembar 2017.

STUDIJSKA POSETA ČEŠKOJ REPUBLICI - PROJEKAT LEARNING BY DOING

Domaćin treće studijske posete projekta „Learning by Doing“ bila je Češka Republika, Regionalna privredna Komora Brna. Tokom posete učesnici su obišli kompanije „KSK-Precise motion“, „Intemac Research Centrum“ i „TOS KURIM“, u kojima se obavlja srtučna praksa učenika. Posete su organizovane i u Srednjoj tehničkoj školi, Ekonomskoj školi Brno, Srednjoj ugostiteljskoj školi Brno i Elektrotehničkoj školi Sokolice.
Direktor Regionalne privredne komore Brno, Čenček Absolon predstavio je komorske aktivnosti i ulogu Komore u razvoju potrebnih stručnih resursa regiona Brno. U Republici Češkoj srednje stručno obrazovanje sadrži  komponente dualnog i taj, sada već tradicionalni model je prepoznat kao uspešan. 


28. jun 2017.

TRANSNACIONALNI SASTANAK PROJEKTA “LEARNING BY DOING”

U PKS - Privrednoj komori Beograda 27. i 28. juna 2017. održan je godišnji sastanak projekta “Learning By Doing” u sklopu Interreg-Dunavskog transnacionalnog programakome je prisustvovalo više od 40 učesnika iz 14 zemalja partnera projekta.  Projekat traje od 1. januara 2017. do 30. juna 2019. njegov budžet je 2,3 miliona evra, a cilj je što uspešnija implementacija modela dualnog obrazovanja u školske sisteme zemalja partnera Dunavskog transnacionalnog programa. Vodeći partner projekta je Privredna komora Budimpešte, a ostali partneri su iz Slovenije, Češke, Rumunije, Slovačke, Hrvatske, Austrije, Nemačke, Bosne i Hercegovine, Ukrajine, Bugarske, Moldavije, Makedonije i Crne Gore. Partneri projekta u Srbiji su Privredna komora Srbije-Privredna komora Beograda i Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja.

30. maj 2017.

RADIONICA FOKUS GRUPE PROJEKTA “LEARNING BY DOING”

U okviru projekta “Learning By Doing” koji realizuje Privredna komora Srbije sa partnerima iz zemlje i regiona, 30. maja 2017. u Privrednoj komori Beograda održana je radionica: “Izazovi realizacije učenja kroz rad – dualno obrazovanje”. Radionici je prisustvovalo 18 predstavnika zainteresovanih institucija koji čine fokus grupu. Cilj je bio da se dobije uvid u pregled postojećeg stanja kroz razgovore o četiri teme značajne za sprovođenje učenja kroz rad-dualnog obrazovanja: Institucionalni izazovi, Izazovi saradnje, Kulturološki izazovi i stavovi, Ekspertiza i kapaciteti. Pored indentifikacionih izazova, primera dobre prakse, učesnici su prepoznali i mogućnosti za unapređenje sisitema obrazovanja.


25.  maj 2017.

STUDIJSKA POSETA SLOVENIJI - projekat "Learning By Doing"

U okviru Prојеkta „Targeted capacity building of VET partnerships in the Danube Region for the effective modernisation of VET systems“ (Learning by Doing), Privredna komora Srbije učestvovala je u studijskoj poseti Sloveniji. Cilj projekta je unаprеđеnjе kаpаcitеtа u оblаsti stručnоg оbrаzоvаnjа kаkо bi sе оlаkšаlа trаnziciја kа duаlnоm оbrаzоvаnju u zеmlјаmа Dunаvskоg rеgiоnа.

Tokom studijske posete učesnici su imali priliku da posete: „Škоlski cеntаr Nоvо Меstо“, firmu „Krka“ i srednju stručnu školu Bežigrad – Ljubljana. Učesnike projekta je dirеktоr institutа Rеpublikе Slоvеniје zа strukоvnо оbrаzоvаnjе i оspоsоblјаvаnjе (CPI), Еlido Bаndеlј upоznаo sа sistеmоm škоlоvаnjа u Rеpublici Slоvеniјi.

Nastavak aktivnosti vezane za projekat je Transnacionalna konferencija u Beogradu, sa učešćem svih partnera 27. i 28 juna 2017.

4-6. april 2017.

SRUDIJSKA POSETA AUSTRIJI 

U organizaciji Privredne komore Beča prva studijska poseta projekta LbD bila je izuzetno važna zbog predstaviljanja austrijskog modela  dualnog obrazovanja na koji se ugleda većina partnera. Obilaskom dve škole sa radionicama koje se koriste i za dokvalifikaciju odraslih osoba, uverili smo se u efikasnost i dobru povezanost privrede i obrazovanja koje je rezultat dugogodišnje tradicije i stalnog unapređenja. Učenike na praksi posetili smo u kompaniji Wiener Netze GmbH  koja snabdeva energijom skoro dve trećine Austije, a poseta je završena u WIFI institutu, u centru za karijerno vođenje  i informisanje gde zainteresovani mladi ljudi dobijaju podršku u izboru zanimanja i odabiru kompanije za praktičnu nastavu.

30. januar-2. februar 2017.

PRVI SASTANAK PARTNERA – KICK-OFF MEETING

Prvi u nizu sastanaka na projektu „Targeted capacity building of VET partnerships in the Danube Region for the effective modernisation of VET systems“, akronim Learning by Doing, održan je u Budimpešti, Mađarska. Organizator je bio glavni partner na projektu – Privredna komora Budimpešte.

Prvi dan sastanka bio je koncipiran kao otvoreni seminar u okviru koga su učesnici diskutovali o različitim oblicima stručnog obrazovanja u zemlјama EU, sa posebnim osvrtom na zemlјe Dunavske regije. Sledeća dva dana su bila posvećena definisanju obaveza i aktivnosti u okviru radnih paketa. Takođe, velika pažnja je posvećena kontaktima i umrežavanju između partnera iz različitih zemalјa. Poslednji dan je bio rezervisan za prvi sastanak Steering Comitte (SC), na kome je usvojen draft Pravilnika rada SC i dogovoren je termin sledećeg sastanka. Poslednji deo bio je posvećen finansijskom i projektnom menadžmentu. Detalјno su objašnjena pravila i procedure kojih partneri treba da se pridržavaju u cilјu uspešnog vođenja projekta.

Sledeći sastanak svih partnera planiran je za poslednju nedelјu juna 2017. godine u Beogradu (organizator PKS-PKB).

1. januar 2017.

LEARNING BY DOING – ZVANIČNO ZAPOČEO PROJEKAT

Projekat Learning by Doing, sa kojim je PKS-PK Beograda aplicirala u okviru Prvog poziva Dunavskog transnacionalnog programa, je zvanično startovao 1. janaura 2017. godine.

Ukupan budžet projekta iznosi skoro 2,3 miliona evra i trajeće do kraja juna 2019. godine. Cilj projekta je unapređenje kapaciteta u oblasti stručnog obrazovanja kroz formiranje regionalnih, nacionalnih i transnacionalnih partnerstava kako bi se olakšala tranzicija ka dualnom sistemu obrazovanja u zemljama Dunavskog regiona. 


8. decembar 2016.

DUNAVSKI TRANSNACIONALNI PROGRAM – ODOBRENO 54 PROJEKTA

Monitoring komitet Dunavskog transnacionalnog programa (DTP) je, tokom sastanka održanog u Budimpešti 8. decembra 2016. godine, odobrio 54 projekta od ukupno 576 projektnih ideja sa kojima se apliciralo u okviru prvog poziva za podnošenje predloga projekata. Prvi poziv je otvoren 23. septembra 2015. godine, a rok za predaju predloga je bio 9. maj 2016.

Jedan od odobrenih projekata je i Learning by Doing u kome PK Srbije-PK Beograda učestvuje kao partner. Cilj projekta je podizanje kapaciteta svih relevantnih aktera u oblasti stručnog obrazovanja kroz formiranje regionalnih, nacionalnih i transnacionalnih partnerstava. Projekat pokriva svih 14 zemalja programske oblasti i uključuje 24 partnera (11 ERDF, 4 IPA i 9 ASP).

Konačna lista odobrenih projekata, kao i osnovni podaci o odobrenim projektima mogu se naći na zvaničnom sajtu DTP.


Centar za ekonomske odnose sa inostranstvom

Info

Kineska sekcija

EU