O R G A N I Z A C I J A

ZAPOSLENI

rukovodilac
Vladimir Vuksanović,
master organizacionih nauka

vladav@kombeg.org.rs

tel: (+381 11) 2644-880, 2641-355/lokal 162

samostalni savetnik
Barbara Stanišić, diplomirani andragog
barbara@kombeg.org.rs
tel: (+381 11) 2641-355/lokal 137

samostalni stručni saradnik
Boško Bojović, diplomirani pravnik
tel: (+381 11) 2641-355/lokal 137


Centar za unapređenje kvaliteta i korporativnu bezbednost

Info