PRIVREDNA KOMORA BEOGRADA OLAKŠAVA PRISTUP
IZVORIMA FINANSIRANJA KROZ OBRAZOVANJE

Svake godine EU stavlja na raspolaganje više desetina miliona evra za finansiranje projekata namenjenih privrednom tržištu Republike Srbije. Apliciranje za sredstva iz EU fondova je složen proces i finansijska sredstva se isključivo dodeljuju za unapred isplanirane i razrađene programe/projekte na osnovu definisanih tenderskih procedura, visokih kriterijuma evaluacije i veliku konkurenciju. Plan i priprema predloga projekta i projektne dokumentacije, predlaganje projekta i koordinacija sprovođenja, zahtevaju posedovanje stručnih znanja i veština iz oblasti upravljanja projektima, pravilima i smernicama Evropske komisije za pripremu projektnih predloga za EU programe.

Zbog nedovoljne informisanosti javnosti o konkursima i nepoznavanja postupaka
pisanja projekata, iskoristi se manje od 30% ovih mogućnosti!

Privredna komora Beograda prepoznala je značaj i potrebu privrednih subjekata za stvaranje uslova i lakši pristup izvorima finansiranja i realizaciji kvalitetnih projekata. U nameri da pomogne privredi i organizacijama koje imaju inicijativu, kao i potencijal za razvoj projektnih ideja i predloga, a u cilju maksimalnog iskorišćenja bespovratnih sredstva iz EU fondova koji su na raspolaganju Srbiji, Privredna komora Beograda već pet godina organizuje EU obuke sa ciljem da se kvantitativno i kvalitativno unapredi broj aplikacija i postigne viši nivo kvaliteta odnosno ostvarenih rezultata na  projektima finansiranim od strane EU.

EU obuke omogućavaju članovima i partnerima Privredne komore Beograda da se informišu o svim EU instrumentima koji su na raspolaganju do 2020. godine, kao i da se lideri projekata obuče kako da pripreme projekte primenjujući najsavremenije svetske prakse razvoja i pisanja EU projekata za period 2014–2020. godine.

 

Učesnici naprednih EU obuka će raditi na konkretnim projektnim inicijativama sa ekspertima i pripremaće predloge projekata za najavljene konkurse.

 

Program EU obuka realizuje se kroz različite obuke, treninge i info sesije koje se organizuju na mesečnom nivou tokom 2016. godine. Učešće na EU nastavi omogućiće polaznicima da:
· usavrše veštine koje su neophodne da maksimalno iskoriste EU fondove i programe, ali i druge izvore finansiranja
· razviju svoj evropski network partnera
· mobilišu investitore kada je potrebno
· … a pre svega da  razviju svoje projektne inicijative i napišu predloge projekata zasnovane i koncipirane na  najvišim EU kriterijumima donatora i investitora


PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2016. :

INFO SESIJA

„EU PROGRAMI 2014-2020“

Cilj info sesije je da omogući učesnicima podatke o svim raspoloživim izvorima finansiranja i temelj za razvoj projekata za EU programa za period 2014-2020,  otvorenih i predviđenih konkursa u 2016. godini.

Info sesija će pružiti učesnicima informacije o tome šta su EU fondovi i programi, čemu služe, kako funkcionišu i omogućiće jasan pregled svih EU programa koji su namenjeni Republici Srbiji. Takođe, info sesija će dati učesnicima neophodne informacije o postojećim i budućim EU programima kako bi se na vreme pripremili za nov ciklus finansiranja EU projekata, za otvorene i najavljene konkurse, kao i jasan pregled ciljeva EU fondova za Srbiju kako bi adekvatno odabrali one koji najviše odgovaraju potrebama organizacije/institucije.

Format programa i dinamika održavanja: 5 puta godišnje, 1 dan, 1 predavač (preuzmite pozivno pismo, cv trenera i detaljan program info sesije)

Kotizacija za info sesiju: 1.500 dinara + PDV za članove Privredne komore Beograda, ostali 3.000 dinara + PDV. Kotizacija pokriva troškove info sesije, literature i osveženja u pauzama.

Najave termina i mesto održavanja EU info sesija u toku 2016:

· Novembar 1. Privredna komora Beograda, Kneza Miloša 12, sala međusprat, preuzmite prijavu učešća


DVODNEVNA OBUKA

„PISANJE PROJEKATA ZA KONKURSE EU FONDOVA 2014-2020. SA FOKUSOM NA
NOVI EU PROGRAM HORIZON 2020“

Cilj dvodnevne obuke je da unapredi i produbi sposobnosti i veštine za razvoj i pisanje projekata zadovoljavajući visoke standarde kvaliteta u pisanju EU projekata. Inovativna metodologija nastavnog programa obuke zasniva se na kombinaciji teorije i praktičnog rada na projektnim inicijativama, praktičnih informacija i radionica tokom kojih će polaznici proći kroz značajne faze pripreme i razvoja projekta, a na kraju će procenjivati podnete predloge projekata i analizirati zašto su jedni dobili finansiranje, a drugi nisu. Program obuke se održava na srpskom i engleskom jeziku.

Tokom dvodnevne obuke predavači će biti fokusirani na konkretne projektne ideje polaznika za otvorene konkurse EU programa 2014-2020., sa fokusom na najveći program HORIZON 2020, čiji je budžet preko 70 milijardi evra.

Format obuke i dinamika održavanja: 2 puta godišnje, 2 dana, 2 predavača (preuzmite pozivno pismocv trenera i detaljan program EU dvodnevne obuke Horizon 2020)

Kotizacija za dvodnevnu obuku: 11.500 dinara + PDV za članove Privredne komore Beograda, ostali 15.500 dinara + PDV. Kotizacija pokriva troškove obuke, literature i posluženja hrane i pića u pauzama.

Najave termina i mesto održavanja napredne EU obuke u toku 2016.:

· Novembar 9. i 10. Privredna komora Beograda, Kneza Miloša 12, sala III, preuzmite prijavu učešća


DVODNEVNA OBUKA

„JAVNE NABAVKE PO PRAVILIMA EVROPSKE UNIJE – PRAG PROCEDURE“

Cilj dvodnevne obuke je da polaznicima pruži znanje o osnovnim pojmovima, tipovima i procedurama nabavki po zahtevima Evropske unije. Uz elemente tenderskih dosijea obrađuju se i način evaluacije pristiglih ponuda, kao i priprema ponuda za raspisane tendere. Pored neophodnih teoretskih znanja koja se pružaju polaznicima, obuka je zasnovana na konkretnim praktičnim primerima u vezi sa pripremom tenderskih dosijea, njihovoj evaluaciji, kao i pripremi ponuda za tendere.

Format obuke i dinamika održavanja: 4 puta godišnje, 2 dana, 1 predavač (preuzmite pozivno pismocv trenera i detaljan program EU dvodnevne obuke PRAG procedure)

Kotizacija za dvodnevnu obuku: 11.500 dinara + PDV za članove Privredne komore Beograda, ostali 15.500 dinara + PDV. Kotizacija pokriva troškove obuke, literature i posluženja hrane i pića u pauzama.

Najave termina i mesto održavanja napredne EU obuke u toku 2016.:

· Novembar 14. i 15. Privredna komora Beograda, Kneza Miloša 12, sala III, preuzmite prijavu učešća


TRODNEVNA OBUKA

PISANJE PROJEKATA ZA EU FONDOVE

Cilj napredne obuke je da omogući učesnicima sticanje ili unapređivanje kapaciteta za samostalno apliciranje i realizaciju projekata koje finansijski podržava Evropska unija kroz bespovratna sredstva. Nastavni program obuke se zasniva na podjednakoj zastupljenosti predavanja i praktičnih vežbi.

Format programa i dinamika održavanja: 4 puta godišnje, 3 dana, 1 predavač (preuzmite pozivno pismocv trenera i detaljan program trodnevne obuke)


Kotizacija za naprednu obuku:
14.000 din + PDV za članove Privredne komore Beograda, ostali 17.000 dinara + PDV. Kotizacija pokriva troškove napredne obuke,literature i osveženja u pauzama.

 
Najave termina
i mesto održavanja EU trodnevne obuke  u toku 2016. godine:
 
· Novembar 23 - 25. Privredna komora Beograda, Kneza Miloša 12, sala 3, preuzmite prijavu učešća


NAPREDNA OBUKA

„EU PROJEKTI od A do Z“

Napredna EU obuka, „EU projekti od A do Z“, od ideje, preko pripreme i pisanja, do implementacije i upravljanja projektima Evropskih fondova, daje ekspertizu u ključnim procesima izrade i sprovođenja projekata Evropske unije, od funkcionisanja tržišta EU donacija, analizu otvorenih i predstojećih konkursa, izradu logičke matrice i budžeta za EU projekte, poznavanje procedura javnih nabavki i pripremi tenderskih dosijea i ponuda, do alata za efikasno lobiranje i pregovaranje i najsavremenije metode i koncepte upravljanja međunarodnim projektima.

Nastavni program napredne obuke pruža teorijska znanja i praktičnu primenu alata za strateško upravljanje EU projektima, na razvoju konkretnih projektnih ideja učesnika uz mentorstvo predavača Evropske trening akademije i u saradnji sa Privrednom komorom Beograda. Napredna obuka se održava na srpskom i engleskom jeziku.

Naprednu obuku će realizovati Centar za edukaciju, Privredne komore Beograda i tim stručnjaka za EU fondove iz Evropske trening akademije, koji će vam zahvaljujući dugogodišnjem praktičnom iskustvu na razvoju projekata finansiranih iz EU fondova: IPA, IPA CBC, Tempus, FP7, Horizon 2020, Eureka, Erasmus plus... pružiti gotovu metodologiju za efikasno korišćenje dostupnih finansijskih izvora koja služe kao temelj razvoja bilo koje industrije i oblasti, i izdaće odgovarajuća Uverenja.

Cilj programa je podizanje kapaciteta polaznika na području izrade i vođenja projekata financiranih iz EU fondova, sa sledećim specifičnim ciljevima:
-Pružanje svih relevantnih informacija o grant šemama i funkcionisanju EU fondova
-Edukacija polaznika za samostalnu izradu kvalitetnih projektnih aplikacija
-Edukacija polaznika za uspešno i efikasno sprovođenje, vrednovanje i praćenje EU projekata te izveštavanje u skladu sa ugovornim obavezama

Format obuke i dinamika održavanja: 4 puta godišnje, 8 dana, 4 predavača (preuzmite pozivno pismocv trenera i detaljan program EU napredne obuke)

Kotizacija za obuku: 60.000 dinara + PDV za članove Privredne komore Beograda, ostali 72.000 dinara + PDV. Kotizacija pokriva troškove obuke, literature i posluženja hrane i pića u pauzama.

Najave termina i mesto održavanja napredne EU obuke u toku 2016. godine:

· Oktobar 13/14/15/20/21/22/27/28, Privredna komora Beograda, Kneza Miloša 12, sala III, preuzmite prijavu učešća 
· Decembar 02/03/08/09/10/14/15/16, Privredna komora Beograda, Kneza Miloša 12, sala III, preuzmite prijavu učešća


ZA DODATNE INFORMACIJE I PRIJAVU UČEŠĆA
možete se obratiti Centru za edukaciju i upravljanje projektima putem e-mail: treningkom@kombeg.org.rs i telefona: +381 11 3619 472.

Zbog aktuelnosti tema i ograničenog  broja polaznika, sugerišemo Vam da popunjenu prijavu pošaljete u što kraćem roku. Rok za prijavu učešća je najkasnije 3 dana pre početka info sesije, obuke ili treninga.

U nadi da ćete prepoznati značaj i aktuelnost programa EU obuka, srdačno Vas pozdravljamo i očekujemo.

Kontakt:
Centar za edukaciju i upravljanje projektima, Aleksandra Inić +381.11.2641.355, lok: 136; e-mail: aleksandra@kombeg.org.rs

U nadi da ćete prepoznati značaj i aktuelnost programa EU obuka, srdačno Vas pozdravljamo i očekujemo.PREZENTACIJA  REZULTATA ANKETE I PILOT PROJEKTA “EU FONDOVI ZA PRIVREDU”


INFORMATIVNI MATERIJALI:REALIZOVANE OBUKE:

          2016.

 • 17. jun 2016.

  REALIZOVANA TRODNEVNA OBUKA O PISANJU PROJEKATA ZA EU FONDOVE

    
 • 04. jun 2016.

  Završena stručna jednomesečna obuka „EU projekti od A do Z“

   
 • 01. jun 2016.

  ODRŽANA INFO SESIJA O EU PROGRAMIMA 2014-2020

   
 • 22. aprila 2016.

  ZAVRŠENA TRODNEVNA OBUKA O PISANJU PROJEKATA ZA EU FONDOVE

 • 15. april 2015.

  REALIZOVANA EU OBUKA ZA PRAG PROCEDURE

   
 • 08. april 2016.

  ODRŽANA OBUKA "PISANJE PROJEKATA ZA KONKURSE EU FONDOVA 2014-2020. SA FOKUSOM NA NOVI EU PROGRAM HORIZON 2020

 • 01. april 2016.

  ODRŽANA INFO SESIJA O PROGRAMIMA EU DOSTUPNIM I DOMAĆIM PREDUZETNICIMA

   
 • 25. mart 2016.

  ZAVRŠENA STRUČNA OBUKA "EU PROJEKTI OD A DO Z"

   
 • 12. februar 2016.

  ODRŽANA OBUKA "PISANJE PROJEKATA ZA KONKURSE EU FONDOVA 2014-2020. SA FOKUSOM NA NOVI EU PROGRAM HORIZON 2020"

   
 • 05. februar 2016.

  INFO SESIJA  - "EU PROGRAMI 2014-2020"

   

          2015.

          2014.

          2013.

          2012.

          2011.
Edukacija


Obuka za službenika
za javne nabavke