Gordana Gruborović
dipl. pravnik
SEKRETAR CENTRA

e-mail:
gruborovicg@kombeg.org.rs
tel: (+381 11) 3619 472, 2642 966

Centar za privredno-pravni sistem

Info

Obuka za službenika
za javne nabavke


Unapređenje kvaliteta i korporativna bezbednost