ZAKONI I DRUGI PROPISI

Navedena zakonska akta služe kao orjentir i pokazatelj obima propisa  koji bi trebalo da se uzmu i obzir prilikom vršenja procene rizika. Analiza propisa koji direktno deluju na oblast zaštite lica, imovine i poslovanja može se izvršiti izdvajanjem i tumačenjem pojedinih odredaba važećih propisa koji neposredno utvrđuju obaveze organizacija tj. privrednih subjekata u domenu procene rizika.

 1. ZAKON O PRIVATNOM OBEZBEĐENJU ("Sl.glasnik RS", br.104/2013);

 2. ZAKON O DETEKTIVSKOJ DELATNOSTI ("Sl.glasnik RS", br.104/2013);

 3. ZAKON O VANREDNIM SITUACIJAMA ("Sl.glasnik RS", br. 111/09, 92/11, 93/12);

 4. ZAKON O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU ("Sl.glasnik RS", br.101/05);

 5. ZAKON O ZAŠTITI OD POŽARA ("Sl.glasnik RS", br.111/09);

 6. ZAKON O TAJNOSTI PODATAKA ("Sl.glasnik RS", br.104/09);

 7. ZAKON O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI ("Sl.glasnik RS", br.97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012);

 8. KRIVIČNI ZAKONIK ("Sl.glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009 i 121/2012, 104/2013);

 9. ZAKON O ODGOVORNOSTI PRAVNIH LICA ZA KRIVIČNA DELA ("Sl.glasnik RS", br.97/08);

 10. ZAKON O ORUŽJU I MUNICIJI ("Sl.glasnik RS", br. 9/92, 53/93, 67/93, 48/94, 44/98, 39/2003, 85/2005, 101/2005, 27/2011, 104/2013);

 11. ZAKON O EKSPLOZIVNIM MATERIJAMA, ZAPALJIVIM TEČNOSTIMA I GASOVIMA ("Sl.glasnik RS", br.53/93, 67/93, 48/94, 101/05);

 12. ZAKON O PROMETU EKSPLOZIVNIH MATERIJA ("Službeni list SFRJ" br. 30/85, 6/89, 53/91, "Službeni list SRJ", br. 24/94, 28/96, 68/2002, "Sl.glasnik RS", br.101/05);

 13. ZAKON O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE ("Sl.glasnik RS", br.135/2004, 36/2009, 36/2009 - dr. zakon, 72/2009 - dr. zakon i 43/2011 - odluka US);

 14. ZAKON O PRIVREDNIM PRESTUPIMA ("Službeni list SFRJ“, br. 4/77, 36/77, 14/85, 10/86, 74/87, 57/89 i 3/90 i "Službeni list SRJ“, br. 27/92, 16/93, 31/93, 41/93, 50/93, 24/94, 28/96 i 64/2001 i "Sl.glasnik RS“, br. 101/2005 – drugi zakon);

 15. ZAKON O PREKRŠAJIMA ("Sl.glasnik RS", br.65/2013);

 16. ZAKON O OPŠTOJ BEZBEDNOSTI PROIZVODA ("Sl.glasnik RS", br.41/09);

 17. ZAKON O RADU ("Sl.glasnik RS", br.24/2005, 61/2005, 54/2009 i 32/2013);

 18. ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ("Sl.glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011);

 19. ZAKON O ZAŠTITI KONKURENCIJE ("Sl.glasnik RS", br.51/09, 95/13);

 20. ZAKON O OSIGURANJU ("Sl. glasnik RS", br. 55/2004, 70/2004 - ispr., 61/2005, 61/2005 - dr. zakon, 85/2005 - dr. zakon, 101/2007, 63/2009 - odluka US i 107/2009, 107/2009, 99/2011, 119/2012, 116/2013);

 21. UREDBA O ODREĐIVANJU POSLOVA BEZBEDNOSNE ZAŠTITE ODREĐENIH LICA I OBJEKATA ("Sl.glasnik RS", br.72/2010)


Centar za privredno-pravni sistem

Info

Obuka za službenika
za javne nabavke


Unapređenje kvaliteta i korporativna bezbednost