O R G A N I Z A C I J A

ZAPOSLENI


Milivoj Janković, diplomirani pravnik

rukovodilac Centra
milivoj.jankovic@pks.rs
tel: (+381 11) 2641 474/lokal 108

Vladimir Vuksanović, master organizacionih nauka
rukovodilac za unapređenje kvaliteta i korporativnu bezbednost
vladimir.vuksanovic@pks.rs
tel: (+381 11) 3621-305, 2641-474/lokal 162


Barbara Stanišić, diplomirani andragog

samostalni savetnik za unapređenje kvaliteta i korporativnu bezbednost
barbara.stanisic@pks.rs

tel: (+381 11) 3621-305, 2641-474/lokal 162

Ljubica Matić, diplomirani ekonomista
samostalni stručni saradnik za unapređenje kvaliteta i korporativnu bezbednost
ljubica.matic@pks.rs
tel: (+381 11) 3621-305, 2641-474/lokal 163


Centar za privredno-pravni sistem

Info

Obuka za službenika
za javne nabavke


Unapređenje kvaliteta i korporativna bezbednost