ZAKONI I DRUGI PROPISI

I - PRIVREDNI SUBJEKTI

 1. ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA (“Sl.glasnik RS”, br.36/11, 99/11, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015)
 2. ZAKON O POSTUPKU REGISTRACIJE U AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE ("Sl. glasnik RS", br. 99/2011 i 83/2014)
 3. ZAKON O AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE (“Sl.glasnik RS”, br.55/04, 111/09 i 99/11)
 4. ZAKON O KLASIFIKACIJI DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br.104/09)
 5. ZAKON O JAVNIM PREDUZEĆIMA ("Sl. glasnik RS", br. 119/2012, 116/2013 - autentično tumačenje i 44/2014 - dr. zakon)
 6. ZAKON O ZADRUGAMA ( “Sl.list SRJ”, br.41/96 i 12/98; “Sl.glasnik RS”, br.101/05 i 34/06)
 7. ZAKON O STEČAJU ("Službeni glasnik RS", br. 104/09, 99/11 – dr.zakon, 71/12 – odluka US i 83/2014)
 8. ZAKON O TRŽIŠTU KAPITALA ("Službeni glasnik RS", br. 31/11)

 

II - RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

 1. ZAKON O RADU ("Sl. glasnik RS", br. 24/05, 61/05,54/09 32/2013 i 75/2014)
 2. ZAKON O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA ("Sl. glasnik RS", br.79/05,81/05,83/05, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09 i 99/2014)
 3. ZAKON O ZAPOŠLJAVANJU I OSIGURANJU ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 36/09 i 88/10)
 4. ZAKON O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI I ZAPOŠLJAVANJU OSOBA SA INVALIDITETOM ("Sl Glasnik RS", br. 36/09 i 32/2013)
 5. ZAKON O ZAPOŠLJAVANJU STRANACA  ("Sl Glasnik RS", br. 128/2014)
 6. ZAKON O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU ("Sl Glasnik RS", br. 36/10)
 7. ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI RADA ("Sl. list SRJ" br. 46/96 i "Sl Glasnik RS", br. 101/05 – dr. zakon i 36/09 – dr. zakon)
 8. ZAKON O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU ("Sl. glasnik RS", br. 101/05)
 9. ZAKON O SOCIJALNO-EKONOMSKOM SAVETU ("Sl. glasnik RS", br. 125/04)
 10. ZAKON O ŠTRAJKU ("Sl. list SRJ", br. 29/96 i "Sl. glasnik RS", br. 101/05 - dr. zakon i 103/2012 - odluka US)
 11. ZAKON O VOLONTIRANJU ("Sl Glasnik RS", br. 36/10)

 

III - PENZIJSKO, INVALIDSKO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

 1. ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI ("Sl. glasnik RS", br. 107/05 i 72/09, 88/10, 99/10, 57/11, 119/2012, 45/2013 - dr. zakon i 93/2014)
 2. ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU ("Sl. glasnik RS", br. 107/05, 109/05 - ispr. 106/06, 38/2010, 57/2011, 110/2012 - odluka US, 119/2012, 99/2014, 123/2014, 126/2014-Odluka US)
 3. ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU ("Sl. glasnik RS", br. 34/03, 64/04 – odluka USRS, 84/04 - dr. zakon, 85/05 ,101/05 - dr. zakon, 63/06 odluka USRS, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/2013, 108/2013, 75/2014 i 142/2014)
 4. ZAKON O UPLATI DOPRINOSA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA – ZAPOSLENIH (“Službeni glasnik RS”, br. 85/05)
 5. ZAKON O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 84/04 i 61/05,  62/06, 5/09, 52/11 i 101/11, 7/12 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014 i 68/2014 - dr. zakon)
 6. ZAKON O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 135/04, 36/09, 72/09 – dr.zakon, 72/09 – dr. zakon, 43/11 – Odluka US)
 7. ZAKON O ZAŠTITI STANOVNIŠTVA OD IZLOŽENOSTI DUVANSKOM DIMU (“Službeni glasnik RS”, br. 30/10)

 

IV - PRIVATIZACIJA

 1. ZAKON O PRIVATIZACIJI ("Sl. glasnik RS", br. 83/2014)
 2. ZAKON O AGENCIJI ZA PRIVATIZACIJU ("Sl. glasnik RS", br. 38/01, 135/04, 30/10 i 115/2014)

 

V - SVOJINSKOPRAVNI ODNOSI, PRAVA NA NEPOKRETNOSTI, STAMBENI ODNOSI

 1. ZAKON O JAVNOJ SVOJINI ("Sl. glasnik RS", br. 72/11, 88/2013, 105/2014)
 2. ZAKON O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA ("Sl. list SFRJ", br. 6/80 i 36/90, "Sl. list SRJ", br. 29/96 i "Sl. glasnik RS", br. 115/05 - dr. zakon)
 3. ZAKON O PROMETU NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 93/2014, 121/2014 i 6/2015)
 4. ZAKON O POSREDOVANJU U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 95/13)
 5. ZAKON O HIPOTECI ("Sl. glasnik RS", br. 115/05)
 6. ZAKON O DRŽAVNOM PREMERU I KATASTRU ("Sl. glasnik RS", br. 72/09, 18/10 i 65/2013)
 7. ZAKON O EKSPROPRIJACIJI ("Sl. glasnik RS", br. 53/95 i 20/09 i "Sl. list SRJ", br. 16/01 - odluka SUS, 23/01, 20/09, 55/2013-Odluka US)
 8. ZAKON O VRAĆANJU ODUZETE IMOVINE I OBEŠTEĆENJU ("Sl. glasnik RS", br. 72/11, 108/2013, 142/2014)
 9. ZAKON O PLANIRANJU I IZGRADNJI ("Sl. glasnik RS", br. 72/09, 81/09, 64/10 24/11, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US,  98/2013 - odluka US, 132/2014 i 145/2014)
 10. ZAKON O STANOVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 50/92, 76/92, 84/92 - ispr., 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 47/94 -   ispr., 48/94, 44/95 - dr. zakon, 49/95, 16/97, 46/98, 26/01, 101/05 - dr. zakon i 99/11)

 

VI - PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE

 1. ZAKON O AUTORSKOM I SRODNIM PRAVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 104/09, 99/11 i 119/12)
 2. ZAKON O OZNAKAMA GEOGRAFSKIM POREKLA ("Sl. glasnik RS", br. 18/10) 
 3. ZAKON O PATENTIMA ("Sl. glasnik RS", br. 99/11)
 4. ZAKON O PRAVNOJ ZAŠTITI INDUSTRIJSKOG DIZAJNA ("Sl. glasnik RS", br. 104/09)
 5. ZAKON O ZAŠTITI TOPOGRAFIJA INTEGRISANIH KOLA ("Sl. glasnik RS", br. 104/09)
 6. ZAKON O ŽIGOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 104/09 i 10/13)

 

VII - POREZI, TAKSE I OSTALI JAVNI PRIHODI

 1. ZAKON O AKCIZAMA (“Sl. glsanik RS”, br. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05 i 101/05 – dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 3/10, 101/10,4/11, 43/11, 101/11, 6/12, 8/12,43/12, 93/12, 119/2012, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 4/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 4/2015-usklađen din. izn. i 5/2015-usklađen din. izn.)
 2. ZAKON O FISKALNIM KASAMA (“Sl. glasnik RS br. 135/04 i 93/12)
 3. ZAKON O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI (Sl. glasnik RS”, br. 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 61/07, 20/09, 53/10, 101/11, 2/12 , 93/12, 47/2013, 108/2013 i 68/2014 )
 4. ZAKON O POREZIMA NA IMOVINU (Sl. glasnik RS”, br. 26/01, “Sl. list SRJ” br. 42/02 – odluka SUS i “Sl. glasnik RS”, br. 80/02 i 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11 i 57/2012 - odluka US, 47/2013 i 68/2014 - dr. zakon)
 5. ZAKON O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA (“Sl. glasnik RS”, br. 25/01, 80/02, 43/03, 84/04,18/10, 101/11, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 - dr. zakon, 142/2014) 
 6. ZAKON O POREZU NA DODATU VREDNOST (“Sl. glasnik RS”, br. 84/04, 86/04 – ispr., 61/05, 61/07, 93/12, 108/2013, 6/2014-usklađen din. izn., 68/2014-dr. zakon i 142/2014)
 7. ZAKON O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA (Sl. glasnik RS”, br. 24/01, 80/02 i 135/04, 62/06 i 65/06 – ispr., 31/09, 44/09 18/10, 4/11, 50/11 90/11, 7/12, 93/12, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014 68/2014 - dr. zakon)

 

VIII - CARINE, SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE DEVIZNO POSLOVANJE

 1. ZAKON O SPOLJNOTRGOVINSKOM POSLOVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 36/09, 36/11 i 88/11)
 2. ZAKON O STRANIM ULAGANJIMA ("Sl. list SRJ", br. 3/02 i 5/03 i „Sl. List SCG, br.1/03 – Ustavna povelja i 107/2014-dr Zakon)
 3. CARINSKI ZAKON ("Sl. glasnik RS", br. 73/03, 61/05, 85/05 - dr. zakon, 62/2006 – dr. zakon i 63/06 – ispr. dr. zakona) Prestao da važi 3.5.2010. godine, osim čl. 252. do 329.
 4. CARINSKI ZAKON ("Sl. glasnik RS", br. 18/10 I 111/12)
 5. ZAKON O CARINSKOJ TARIFI ("Sl. glasnik RS", br. 62/05, 61/07, 5/09)
 6. ZAKON O SLOBODNIM ZONAMA ("Sl. glasnik RS", br. 62/06)
 7. ZAKON O DEVIZNOM POSLOVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 62/06, 31/11 I 119/2012)
 8. ZAKON O DONACIJAMA I HUMANITARNOJ POMOĆI ("Sl. list SRJ", br. 53/01, 61/01 - ispr. i 36/02 i "Sl. glasnik RS", br. 101/05 - dr. zakon)

 

IX - OBLIGACIONI ODNOSI

 1. ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA("Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89 i "Sl. list SRJ", br. 31/93, 22/99 i 44/99 i „Sl. List SCG, br.1/03 – Ustavna povelja)
 2. ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA ("Sl. glasnik RS", br. 124/12)
 3. ZAKON O ZALOŽNOM PRAVU NA POKRETNIM STVARIMA UPISANIM U REGISTAR ("Sl. glasnik RS", br. 57/03, 61/05, 64/06 – ispr. i 99/11)
 4. ZAKON O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU I KONCESIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 88/11)

 

X - PROMET ROBA, USLUGA I POLITIKA CENA

 1. ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA (“Sl. glasnik RS”, br. 62/14)
 2. ZAKON O OGLAŠAVANJU (“Sl. glasnik RS”, br. 79/05 i 83/2014 - dr. zakon)
 3. ZAKON O TRGOVINI (“Sl. glasnik RS”, br. 53/10 i 10/2013)

 

XI - SUDSKI I DRUGI POSTUPCI

 1. ZAKON O POSREDOVANJU U REŠAVANJU SPOROVA ("Sl. glasnik RS", br. 55/14)
 2. ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU ("Sl. glasnik RS", br. 72/11, 49/2013 - odluka US, 74/2013 - odluka US i 55/2014)
 3. ZAKON O VANPARNIČNOM POSTUPKU ("Sl. glasnik SRS", br. 25/82 i 48/88 i "Sl. glasnik RS", br. 46/95 - dr. zakon, 18/05 - dr. zakon i 85/12 i 45/2013 - dr. zakon 55/2014 i 6/2015) 
 4. ZAKON O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 99/2011 - dr. zakon, 109/2013 - odluka US, 55/2014 i 139/2014)
 5. ZAKON O JAVNOM BELEŽNIŠTVU ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 85/2012, 19/2013, 55/2014 - dr. zakon,  93/2014 - dr. zakon, 121/2014 i 6/2015)
 6. ZAKON O ZAŠTITNIKU GRAĐANA ("Službeni glasnik RS", br. 79/05 i 54/07)
 7. ZAKON O PRIVREDNIM PRESTUPIMA ("Sl. list SFRJ", br. 4/77, 36/77 - ispr., 14/85, 10/86 (prečišćen tekst), 74/87, 57/89 i 3/90 i "Sl. list SRJ", br. 27/92, 16/93, 31/93, 41/93, 50/93, 24/94, 28/96 i 64/01 i "Sl. glasnik RS", br. 101/05 - dr. zakon
 8. ZAKON O PREKRŠAJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 65/13)
 9. ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 99/2011 - dr. zakon, 109/2013 - odluka US i 55/2014)

 

XII - KOMORA

 1. ZAKON O PRIVREDNIM KOMORAMA (“Sl. glasnik RS” br. 65/01, 36/09 i 99/11)
 2. STATUT PRIVREDNE KOMORE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 45/2002, 107/2003, 44/2005, 29/2009, 35/2011, 46/2011, 103/2011, 3/2013, 32/2013 i 2/2014)
  • KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA ("Sl. glasnik RS", br. 99/12)
  • KODEKS POSLOVNE ETIKE ("Sl. glasnik RS", br. 1/06)
  • PRAVILNIK O NAČINU DAVANJA INFORMACIJA I POTVRDA O BONITETU ČLANOVA KOMORE (“Službeni glasnik RS”, br. 54/02 i 39/06)
  • PRAVILNIK O NAČINU UPISA I VOĐENJU REGISTRA ČLANOVA PRIVREDNIH KOMORA U SRBIJI  (“Službeni glasnik RS” br. 54/02)
  • PRAVILNIK O UPISU U REGISTAR OPŠTIH UDRUŽENJA PREDUZETNIKA (“Službeni glasnik RS” br. 54/02 i  56/02)
  • STATUT PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 86/2014)
  • PRAVILNIK O ORGANIZACIJI SASTAVU I RADU SUDA ČASTI PRI PRIVREDNOJ  KOMORI BEOGRADA (“Sl.  list rada Beograda”, br. 16/03 6/09 i 86/2014)

 


Centar za privredno-pravni sistem

Info

Obuka za službenika
za javne nabavke


Unapređenje kvaliteta i korporativna bezbednost