KAKO POSLOVATI U BEOGRADU

I   Osnivanje privrednih subjekata

II  Strana ulaganja

Svi podaci su dati u svrhu informisanja.
Za konkretnu realizaciju možete se obratiti Centru za privredno-pravni sistem ili pravno stručnim subjektima.

REGISTRACIJA OSNIVANJA PRIVREDNIH SUBJEKATA

Pravni osnov

 1. ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA («Službeni glasnik RS» br. 125/04)
 2. ZAKON O PREDUZEĆIMA («Sl. list SRJ», br. 29/96, 33/96, 29/97, 59/98, 74/99, 9/2001- odluka SUS i 36/2002 i«Službeni glasnik RS» br. 125/04). Prestao da važi, osim čl. 392 – 399. i čl. 400a, 400b, 400v i 421a, koji ostaju na snazi do isteka rokova za privatizaciju, utvrđenih zakonom kojim se uređuje privatizacija.
 3. ZAKON O REGISTRACIJI PRIVREDNIH SUBJEKATA («Službeni glasnik RS» br. 55/04, 61/05)
 4. ZAKON O AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE («Službeni glasnik RS» br. 55/04)
 5. ZAKON O PRIVATNIM PREDUZETNICIMA («Sl. glasnik SRS», br. 54/89 i 9/90 i «Sl. glasnik RS», br. 19/91, 46/91, 31/93- odluka USRS, 39/93, 53/93, 67/93, 48/94, 53/95, 35/02, 55/04, 61/05 i 101/05)
 6. ZAKON O KLASIFIKACIJI DELATNOSTI I O REGISTRU JEDINICA RAZVRSTAVANJA («Službeni list SRJ» br. 31/96, 34/96, 12/98, 59/98, 74/99)
 7. ZAKON O STRANIM ULAGANJIMA («Službeni list SRJ» br. 3/02 i 5/03)
 8. ZAKON O ZADRUGAMA («Službeni glasnik SRS» br. 57/89; «Službeni glasnik RS» br. 67/03, 46/95, 101/05)
 9. ZAKON O ZADRUGAMA («Službeni list SRJ», br. 41/96 i 12/98; «Službeni glasnik RS» br. 101/05 i 34/06)
 10. UREDBA O VISINI NAKNADE ZA REGISTRACIJU PODATAKA U REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA I ZA DRUGE USLUGE KOJE PRUŽA AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE («Službeni glasnik RS» br. 109/05)

Registracija privrednih subjekata se obavlja u:

 • Registracija privrednih subjekata obavlja se u Agenciji za privredne registre u Beogradu.
 • Adresa Agencije: 11000 Beograd, Trg Nikole Pašića 5/IV • tel: (011) 3331 400 • fax: (011) 3331 410 Internet: www.apr.gov.rs • e-mail: registar@apr.gov.rs

1. PREDUZETNIK
2. ORTAČKO DRUŠTVO
3. KOMANDITNO DRUŠTVO
4. DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
5. AKCIONARSKO DRUŠTVO (ZATVORENO I OTVORENO)
6. ZADRUGA I ZADRUŽNI SAVEZ

P R E D U Z E T N I K

Preduzetnik je fizičko lice koje je registrovano i koje radi sticanja dobiti u vidu zanimanja obavlja sve zakonom dozvoljene delatnosti, uključujući umetničke i stare zanate i poslove domaće radinosti.

Preduzetnikom se smatra i fizičko lice upisano u posebni registar, koje u vidu zanimanja obavlja delatnost slobodne profesije uređenu posebnim propisima, ako je tim propisima to određeno.

Preduzetnik odgovara za sve obaveze iz obavljanja delatnosti celokupnom imovinom.

Preduzetnik delatnost obavlja pod svojim ličnim imenom, imenom nekog drugog lica ili pod nekim posebnim poslovnim imenom, uz dodatak naziva «preduzetnik» ili skraćenice «pr».

Registracija

Uz zahtev za registraciju preduzetnika, prilaže se:

 • dokaz o identitetu preduzetnika (fotokopija lične karte ili pasoša);
 • naknada za registraciju u iznosu od 540,00 dinara.

Ako preduzetnik ne obavlja delatnost pod svojim imenom, već pod drugim nazivom, dužan je da taj naziv prijavi Agenciji za privredne registre.

PRAVNE FORME PRIVREDNIH DRUŠTAVA

1. ORTAČKO DRUŠTVO
2. KOMANDITNO DRUŠTVO
3. DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
4. AKCIONARSKO DRUŠTVO (ZATVORENO I OTVORENO)

ORTAČKO DRUŠTVO (o.d. ili od)

Ortačko društvo je privredno društvo koje osnivaju dva ili više fizičkih i/ili pravnih lica u svojstvu ortaka i radi obavljanja određene delatnosti pod zajedničkim poslovnim imenom, koje za svoje obaveze odgovara celokupnom svojom imovinom. Ortaci su solidarno odgovorni za sve obaveze društva celokupnom svojom imovinom, ako s poveriocem nije drugačije ugovoreno.

Ulog ortaka u ortačko društvo može biti u novcu, stvarima i pravima, kao i u radu ili uslugama koji su izvršeni ili treba da budu izvršeni.

Ulozi ortaka su jednake vrednosti.

Registracija

Uz registracionu prijavu osnivanja ortačkog društva prilaže se:

 • dokaz o identitetu osnivača (fotokopija lične karte ili pasoša);
 • osnivački akt društva, s overenim potpisima osnivača;
 • ako je ortak preneo pravo poslovođenja na treće lice, overen potpis tog lica;
 • naknada za registraciju u iznosu od 2.040,00 dinara.

KOMANDITNO DRUŠTVO  (k.d. ili kd)

Komanditno društvo je privredno društvo koje osnivaju dva ili više fizičkih i/ili pravnih lica u svojstvu ortaka, radi obavljanja određene delatnosti, pod zajedničkim poslovnim imenom, od kojih najmanje jedno lice odgovara neograničeno za njegove obaveze (komplementar), a najmanje jedno lice odgovara ograničeno do visine svog ugovorenog uloga (komanditor). Za svoje obaveze komanditno društvo odgovara celokupnom svojom imovinom. Ulog komanditora u komanditno društvo može biti novčani i nenovčani, uključujući i izvršeni rad i usluge u komanditnom društvu. Komanditor u komanditno društvo unosi ceo ugovoreni ulog pre sticanja svojstva komanditora.

Registracija

Uz registracionu prijavu osnivanja komanditnog društva prilaže se:

 • dokaz o identitetu osnivača (fotokopija lične karte ili pasoša fizičkog lica i/ili izvod iz registra u kome je registrovano pravno lice);
 • osnivački akt društva, s overenim potpisima osnivača;
 • potvrda banke o uplati novčanog uloga komanditora na privremeni račun ili njegova overena izjava o tome da je obezbedio novčani ulog;
 • sporazum osnivača o vrednosti nenovčanog uloga komanditora, ako isti nije sadržan u osnivačkom aktu;
 • odluka o imenovanju zastupnika društva, ako zastupnik nije određen osnivačkim aktom;
 • overen potpis zastupnika;
 • naknada za registraciju u iznosu od 3.000,00 dinara.

DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU (d.o.o. ili doo)

Društvo s ograničenom odgovornošću je privredno društvo koje osniva jedno ili više pravnih i/ili fizičkih lica (najviše 50), u svojstvu članova društva, radi obavljanja određene delatnosti pod zajedničkim poslovnim imenom. Za svoje obaveze društvo s ograničenom odgovornošću odgovara celokupnom svojom imovinom.

Član društva ne odgovara za obaveze društva osim do iznosa neunetog uloga u imovinu društva.

Ako se broj članova društva poveća do 100 i taj broj održi u periodu dužem od godinu dana, društvo menja formu u formu zatvorenog akcionarskog društva.

Ulog u društvo s ograničenom odgovornošću može biti novčani ili nenovčani, uključujući i izvršeni rad i pružene usluge društvu. Ulozi članova društva ne moraju biti jednake vrednosti.

Novčani deo osnovnog kapitala društva s ograničenom odgovornošću na dan uplate iznosi najmanje 500 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu, od čega se najmanje polovina uplaćuje na privremeni račun društva do registracije društva, a ostatak u roku od dve godine od dana registracije.

Za osnivanje finansijskih i osiguravajućih organizacija i privrednih društava koja obavljaju zakonom određene delatnosti kao društvo sa ograničenom odgovornošću, posebnim zakonom se može odrediti veći minimalni osnovni kapital.

Registracija

Uz registracionu prijavu osnivanja društva s ograničenom odgovornošću prilaže se:

 • dokaz o identitetu osnivača (fotokopija lične karte ili pasoša fizičkog lica i/ili izvod iz registra u kome je registrovano pravno lice);
 • osnivački akt društva (odluka ili ugovor), s overenim potpisima osnivača;
 • potvrda banke o uplati novčanog uloga na privremeni račun ili overena izjava osnivača o tome da je obezbedio novčani ulog;
 • sporazum osnivača o vrednosti nenovčanog uloga ako isti nije sadržan u osnivačkom aktu;
 • odluka o imenovanju zastupnika društva, ako zastupnik nije određen osnivačkim aktom;
 • overen potpis zastupnika;
 • naknada za registraciju u iznosu od 3.600,00 dinara.

AKCIONARSKO DRUŠTVO (a.d. ili ad)

Akcionarsko društvo je privredno društvo koje osniva jedno ili više pravnih i/ili fizičkih lica u svojstvu akcionara radi obavljanja određene delatnosti, pod zajedničkim poslovnim imenom, čiji je osnovni kapital utvrđen i podeljen na akcije.

Akcionarsko društvo odgovara za svoje obaveze celokupnom svojom imovinom. Akcionari ne odgovaraju za obaveze društva, osim do iznosa ugovorenog a neuplaćenog uloga u imovinu društva.

Ulog u akcionarsko društvo u zamenu za izdavanje akcija može biti u novcu ili u stvarima i pravima, a ne u radu i uslugama društvu, bilo da su izvršeni ili budući. Izuzetno, nenovčani ulog u zatvoreno akcionarsko društvo može biti u izvršenom radu ili u uslugama društvu ako je to određeno osnivačkim aktom.

Ugovoreni ulozi koji se unose u novcu uplaćuju se do registracije društva i to najmanje 50% nominalne vrednosti upisanih akcija, odnosno 50% računovodstvene vrednosti kod akcija bez nominalne vrednosti, a ostatak se uplaćuje u roku od dve godine od dana registracije društva.

Ako se akcije ili druge hartije od vrednosti stiču unošenjem stvari i prava, njihovo plaćanje se vrši unošenjem tih stvari i prava u imovinu društva najkasnije u roku od dve godine od dana registracije društva.

Zatvoreno akcionarsko društvo je društvo čije se akcije izdaju samo njegovim osnivačima ili ograničenom broju drugih lica i može imati najviše 100 akcionara. Ukoliko se ovaj broj poveća i održi duže od godinu, dana to društvo postaje otvoreno akcionarsko društvo. Zatvoreno društvo ne može vršiti upis akcija javnom ponudom niti na drugi način nuditi akcije javnim putem.

Otvoreno akcionarsko društvo je društvo čiji osnivači u vreme njegovog osnivanja upute javni poziv za upis i uplatu akcija, javnom ponudom i prospektom u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrednosti. U skladu s ovim zakonom, ono može biti kotirano i nekotirano. Otvoreno akcionarsko društvo ne može ograničiti prenos akcija trećim licima.

Registracija

Uz registracionu prijavu osnivanja zatvorenog akcionarskog društva prilaže se:

 • dokaz o identitetu osnivača (fotokopija lične karte ili pasoša fizičkog lica i/ili izvod iz registra u kome je registrovano pravno lice);
 • osnivački akt (odluka ili ugovor), sa overenim potpisima osnivača;
 • izveštaj banke o deponovanim novčanim ulozima na privremeni račun;
 • sporazum osnivača o vrednosti nenovčanog uloga, ako isti nije sadržan u osnivačkom aktu;
 • odluka o imenovanju zastupnika, ako zastupnik nije određen osnivačkim aktom;
 • overen potpis zastupnika;
 • naknada za registraciju 10.200,00 dinara.

Uz registracionu prijavu osnivanja otvorenog akcionarskog društva prilaže se:

 • dokaz o identitetu osnivača (fotokopija lične karte ili pasoša – za fizičko lice i/ili izvod iz registra za pravno lice);
 • osnivački akt društva (odluka ili ugovor), s overenim potpisima osnivača;
 • izveštaj banke o upisanim akcijama;
 • izveštaj banke o deponovanim novčanim ulozima na privremeni račun;
 • dokaz o objavljivanju i sadržina javnog poziva za upis i uplatu akcija (prospekt), s odobrenjem prospekta od strane nadležnog organa;
 • procena vrednosti nenovčanog uloga osnivača od strane ovlašćenog procenjivača;
 • odluka o imenovanju zastupnika, ako zastupnik nije određen osnivačkim aktom;
 • overen potpis zastupnika;
 • naknada za registraciju 10.200,00 dinara.

ZADRUGA I ZADRUŽNI SAVEZ

Z A D R U G A

Zadruga je oblik organizovanja fizičkih lica u kojoj oni, poslovanjem na zadružnim principima dobrovoljnosti i solidarnosti, demokratičnosti, ekonomskog učešća, jednakog prava upravljanja, samostalnosti, zadružnog obrazovanja i međuzadružne saradnje, ostvaruju svoje ekonomske, socijalne i kulturne interese.

Zadruge se osnivaju kao zemljoradničke – opšte i specijalizovane (žitarske, voćarske, vinogradarske, ratarske, stočarske, pčelarske, domaće radinosti i sl.), stambene, potrošačke, zanatske, zdravstvene, studentske, omladinske i učeničke, kao i druge vrste zadruga za obavljanje proizvodnje, prometa robe i vršenje usluga.

Registracija

Uz registracionu prijavu osnivanja zadruge prilaže se:

 • dokaz o identitetu osnivača (fotokopija lične karte ili pasoša);
 • akt o osnivanju (odluka ili ugovor);
 • zapisnik sa osnivačke skupštine;
 • izjava osnivača o tome da su obezbedili ulog u skladu s aktom o osnivanju, ako ta izjava nije sadržana u pomenutom aktu;
 • odluka o imenovanju direktora zadruge, ako nije imenovan aktom o osnivanju;
 • overen potpis zastupnika;
 • naknada za registraciju u iznosu od 3.000,00 dinara.

Z A D R U Ž N I   S A V E Z

Zadružni savez je samostalna interesna i stručno-poslovna organizacija, koja se osniva radi unapređenja delatnosti zadruga i zaštite njihovih zajedničkih interesa.

Zadružni savez se osniva po vrstama zadruga i za određenu teritoriju, kao okružni za određeno područje i područje pokrajina, teritoriju republika i Državne zajednice SCG.

Registracija

Uz registracionu prijavu osnivanja zadružnog saveza prilaže se:

 • ugovor o osnivanju zadružnog saveza;
 • odluka o imenovanju zastupnika;
 • overen potpis zastupnika;
 • naknada za registraciju u iznosu od 3.000,00 dinara.

II STRANA ULAGANJA

PRAVNI OSNOV:

 1. ZAKON O STRANIM ULAGANJIMA
  ( Sl. list SRJ, br. 3/2002 i 5/2003)
 2. ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA
  (Sl. glasnik RS, br.125/04)
 3. ZAKON O PREDUZEĆIMA
  (Sl. list SRJ, br. 29/96, 33/96, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01- odluka SUS i 36/02). Prestao da važi, osim čl. 392 – 399. i čl. 400a, 400b, 400v i 421a, koji ostaju na snazi do isteka rokova za privatizaciju, utvrđenih zakonom kojim se uređuje privatizacija.
 4. ZAKON O REGISTRACIJI PRIVREDNIH SUBJEKATA
  (Sl. glasnik RS, br.55/04, 61/05)
 5. ZAKON O AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE
  (Sl. glasnik RS, br.55/04)
 6. ZAKON O KLASIFIKACIJI DELATNOSTI I O REGISTRU JEDINICA RAZVRSTAVANJA
  (Sl. list SRJ, br. 31/96, 34/96, 12/98 i 59/98, 74/99, 212/99)
 7. UREDBA O VISINI NAKNADE ZA REGISTRACIJU PODATAKA U REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA I ZA DRUGE USLUGE KOJE PRUŽA AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE («Službeni glasnik RS» br. 109/05)
Pod stranim ulaganjem podrazumeva se:
 • ulaganje u domaće privredno društvo kojim strani ulagač stiče udeo ili akcije u osnovnom kapitalu tog privrednog društva,
 • sticanje svakog drugog imovinskog prava stranog ulagača kojim on ostvaruje poslovne interese.
Osnovni oblici stranog ulaganja su:
 • osnivanje privrednog društva;
 • sticanje akcija ili udela u postojećem privrednom društvu.

Osnovni oblici stranog ulaganja uređuju se ugovorom o osnivanju ili ugovorom o ulaganju, koji se zaključuju u pisanoj formi, odnosno odlukom o osnivanju sačinjenoj u pisanoj formi.
Posebni oblici stranog ulaganja su:

 • koncesije – stranom ulagaču može biti ustupljena dozvola za korišćenje prirodnog bogatstva, dobra u opštoj upotrebi ili za obavljanje delatnosti od opšteg interesa;
 • B.O.T. poslovi - (Built, operate and transfer) - stranom ulagaču se može odobriti da izgradi, koristi i transferiše određeni objekat, postrojenje ili pogon, kao i objekte infrastrukture i komunikacije.
Koncesija ili B.O.T. dozvole izdaju se na period do 30 godina.
Strani ulagač je:
 • strano pravno lice sa sedištem u inostranstvu;
 • strano fizičko lice;
 • državljanin naše zemlje sa prebivalištem, odnosno boravištem u inostranstvu dužim od godinu dana.

Pravna sigurnost: Privredno društvo sa stranim ulogom uživa jednak pravni položaj i posluje pod jednakim uslovima i na jednak način kao domaća privredna društva bez stranog uloga.
Strani ulagač uživa punu pravnu sigurnost i pravnu zaštitu u pogledu ulaganja.

Podsticaji i olakšice stranim ulagačima:

 • uvoz stvari koje predstavljaju ulog stranog ulagača je slobodan;
 • uvoz opreme po osnovu i do uloga stranog ulagača, osim putničkih motornih vozila i automata za zabavu i igara na sreću, u roku od dve godine od dana registracije stranog ulaganja oslobođen je plaćanja carina i drugih uvoznih dažbina.
Spor koji proistekne iz stranog ulaganja može se rešavati pred domaćim sudom ili stranom arbitražom.
Strani građani koji ulažu kapital u našu zemlju mogu da dobiju poslovnu vizu za neograničen broj ulazaka, kao i pravo stalnog boravka. Pravo stalnog boravka prestaje kada strano lice okonča svoje poslovne aktivnosti ili povuče uloženi kapital.
Ulog stranog ulagača može biti u: stranoj konvertibilnoj valuti, stvarima, pravima intelektualne svojine, hartijama od vrednosti, drugim imovinskim pravima.
Nenovčani ulozi moraju biti izraženi u novcu.
Povoljniji tretman – ukoliko međunarodni propisi ili bilateralni sporazum čije su članice država stranog ulagača i naša zemlja, predviđaju tretman koji je za stranog ulagača ili njegovo ulaganje povoljniji od tretmana predviđenog Zakonom o stranim ulaganjima, primenjuje se tretman predviđen takvim sporazumom.
Strani ulagač ne može sam ili sa drugim stranim ulagačem osnovati privredno društvo u oblasti proizvodnje i prometa oružja.
Registracija i evidentiranje stranih ulaganja
 • Registracija stranih ulaganja obavlja se u Agenciji za privredne registre u Beogradu.
 • Adresa Agencije: 11000 Beograd, Trg Nikole Pašića 5/IV • telefon: (011) 3331 400 • fax: (011) 333 1410 • Internet: www.apr.gov.rs • e-mail: registar@apr.gov.rs


Prilikom registracije uz prijavu je potrebno podneti dokumentaciju u zavisnosti od pravne forme privrednog društva.
Ako je strano fizičko lice stalno nastanjeno u našoj zemlji, ono podnosi i potvrdu o prebivalištu, a u slučaju privremenog boravka - potvrdu o boravištu (potvrde ne starije od 30 dana).
Evidencija stranih ulaganja vodi se u Ministarstvu za ekonomske odnose sa inostranstvom RS, na osnovu obaveštenja koje registarski organ po službenoj dužnosti dostavlja Ministarstvu.
Ako se deo stranog uloga realizuje kao uvoz opreme koja se oslobađa carine i drugih uvoznih dažbina, to treba navesti u ugovoru, odnosno u odluci o stranom ulaganju. U ugovoru se navodi vrednost svakog pojedinačnog dela opreme i broj iz carinske nomenklature. Specifikacija uvezene opreme treba da sadrži i podatke o načinu plaćanja.

Postupak po dobijanju rešenja o registraciji

Matični broj

Matični broj privredni subjekat dobija tako što Agenciji za privredne registre, uz zahtev za registraciju privrednih subjekata, pored prateće dokumentacije prilaže i opštu uplatnicu s popunjenim:

 • iznosom uplaćenim na račun Republičkog zavoda za statistiku br. 840-742221843-57,
 • modelom: 97,
 • pozivom na broj određenim prema jedinici lokalne samouprave na kojoj se nalazi sedište obavljanja delatnosti (broj pribaviti od operatera u Agenciji za privredne registre),
 • korisnikom: Budžet Republike Srbije
 • svrhom: administrastivna taksa


Adresa Agencije: 11000 Beograd, Trg Nikole Pašića 5/IV • tel: (011) 3331 400 • fax: (011) 3331 410 • Internet: www.apr.sr.gov.yu • e-mail: registar@apr.sr.gov.yu

Poreski identifikacioni broj (PIB)

Centala Poreske uprave određuje PIB i vrši registraciju poreskih obveznika na osnovu prijave za registraciju i pratećih dokumenata, koja se razlikuju kod privrednih društava i preduzetnika:

Privredna društva podnose:

 • Obrazac PR-1, prijavu za registaciju pravnog lica i poslovnih jedinica (sadrži: podatke za identifikaciju, podatke o registraciji, o računima kod banaka, licu ovlašćenom za zastupanje, zastupniku poslovođi i izdvojenim poslovnim jedinicama)
 • Rešenje o registraciji
Preduzetnici podnose:
 • Obrazac PR-2, prijavu za registraciju preduzetnika (sadrži: podatke o radnji, o registraciji, osnivaču radnje ili zakonskom zastupniku ortačke radnje, licu zastupniku poslovođi i o izdvojenim poslovnim jedinicama)
 • Rešenje o registraciji
 • Matični broj

Izmene i dopune podataka u prijavi za registraciju poreski obveznik je dužan da prijavi poreskoj upravi u roku od pet radnih dana od dana nastanka izmene na Obrascu PPR-1 – Prijave za promenu – dopunu podataka o registraciji pravnih lica i poslovnih jedinica, odnosno Obrascu PPR-2 Prijave za promenu – dopunu podataka o registraciji preduzetnika.

Otvaranje tekućeg računa u poslovnoj banci – potrebna dokumentacija:

 • Zahtev za otvaranje računa (sadrži: pun naziv klijenta, sedište i adrsu, opštinu, matični broj, PIB, šifru delatnosti, lice za kontakt, telefon, potpis i pečat);
 • Rešenje o registraciji (kopija);
 • Osnivački akt ili izvod iz zakona, odnosno propisa, ukoliko se klijent osniva zakonom ili propisom;
 • Obaveštenje nadležnog statističkog organa o razvrstavanju po delatnostima (kopija);
 • Izvod iz poreske evidencije nadležnog poreskog organa koji sadrži poreski broj klijenta (kopija);
 • Overa potpisa lica ovlašćenih za zastupanje po obrascu OP (kopija);
 • Karton deponovanih potpisa ovlašćenih lica za potpisivanje naloga (formular Banke);
 • Dokaz o uplati administrativne takse.
Evidencija osiguranika i korisnika prava iz zravstvenog, penzijskog i invalidskog osiguranja
Radi matične evidencije osiguranika i korisnika prava iz zdravstvenog, penzijskog i invalidskog osiguranja prijave podataka za evidenciju podnose se matičnoj filijali, i to:
 • lica u radnom odnosu, odnosno zaposleni u privrednom društvu i drugom pravnom licu, kao i zaposleni kod fizičkih lica prijavu podataka podnose matičnoj filijali penzijskog i invalidskog osiguranja prema sedištu poslodavca, odnosno njegove organizacione jedinice;
 • lica koji su osnivači, članovi odnosno akcionari privrednih društava koji u njima nisu zasnovali radni odnos prijavu podnose prema sedištu privrednog društva;
 • preduzetnici, osiguranici samostalnih delatnosti prijavu podnose prema mestu u kojem je osiguranik registrovao obavljanje delatnosti po osnovu koje je osiguran.
Neophodna dokumentacija:
 • Rešenje o registraciji
 • Prijava na osiguranje za osiguranike i korisnike prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja zaposlene (obrazac M-1) ili Prijava za osiguranje za osiguranike samostalnih delatnosti i poljoprivrednike (obrazac M-1/SP) i uz to dokumentacija iz Nacionalne službe za zapošljavanje
 • Prijava na osiguranje za osiguranike i korisnike prava iz zdravstvenog osiguranja i zdravstvena knjižica
Prijave promena u toku osiguranja za osiguranike zaposlene vrši se na obrascu M-3 za osiguranike zaposlene ili M-3/SP za osiguranike smostalnih delatnosti i poljoprivrednike
Adresa Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje: Nemanjina br. 30, telefon 2066 000.

Centar za privredno-pravni sistem

Info

Obuka za službenika
za javne nabavke


Unapređenje kvaliteta i korporativna bezbednost