IZVEŠTAJ O RADU CENTRA ZA 2009. GODINU

 

POSLOVI ZA ČLANOVE  PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA

 • OBUKE

U cilju  pružanja neposredne pravne pomoći privrednim subjektima, članovima Komore, u primeni zakona i podzakonskih akata na inicijativu Centra (teme i realizatori), organizovane su sledeće prezentacije, seminari, stručni skupovi, okrugli stolovi, radionice iz različitih oblasti,  i to:

iz oblasti bezbednost i zdravlja na radu:

 • Okrugli sto: Sporna pitanja u primeni Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu
 • Prezentacija Uredbe o bezbednosti i zdravlju na privremenim i pokretnim gradilištima
 • Seminar: Aktuelna pitanja u primeni propisa o bezbednosti i zdravlju na radu
 • Stručni skup:  - Društveno odgovorno poslovanje sa aspekta bezbednosti i zdravlja na radu - Akcioni plan strategije bezbednosti i zdravlja na radu (2009-2012.)

 

iz oblasti javnih nabavki:

 • Prezentacija Zakona o javnim nabavkama
 • Seminar:  Primena zakona o javnim nabavkama
 • Radionica:  Javne nabavke u praksi  - 3 grupe
 • Seminar: Primena pravilnika za sprovođenje Zakona o javnim nabavkama
 • Seminar održan u Regionalnoj privrednoj komori Pančevo: Primena pravilnika za sprovođenje Zakona o javnim nabavkama

iz oblasti privrednog prava:

 • Radionica: Funkcionisanje pravne službe u privrednom društvu (2 X)
 • Okrugli sto: Odgovornost pravnog lica odnosno fizičkog lica kao odgovornog lica
 • Prezentacija: Predstavljanje i aktivno učestvovanje u projektu SRP
 • Okrugli sto: Medijacija kao alternativni način rešavanja sporova
 • Stručni skup  - Ugovorna i deliktna odgovornost za štetu
 • Način ostvarivanja prava poverilaca u slučaju stečaja dužnika
 • Seminar: Naknada štete zbog povrede poslovnog ugleda pravnog lica     
 • Stručni skup: Odgovornost privrednih subjekata
 • Stručni skup: Zakon o privrednim društvima - dosadašnja iskustva i nove tendencije

Ukupno održano 21 obrazovnih oblika sa oko 1550  polaznika.

okrugli stolovi u okviru savetovanja pravnika, kao novi oblik uključivanja Komore u obrazovne programe:

 •  Radni odnosi u vrtlogu ekonomske krize
 • Odluka Ustavnog suda kao osnov za naknadu štete

organizovanje savetovanja u Komori sa udruženjima pravnika

 • Savetovanje sa Udruženjem za odštetno pravo
 • Savetovanje  i realizacija sa Udruženjem sudija za prekršaje i učešće u realizaciji projekata
 • Učestvovanje u organizovanju stručnog skupa " Funkcionisanje organizacije u uslovima pandemije gripa"
 • KONSULTANTSKE USLUGE

Centar za privredno-pravni sistem pružio je neposrednu pravnu pomoć domaćim i stranim fizičkim i pravnim licima po pitanjima primene propisa iz oblasti privrede, i to:

-          Osnivanje privrednih subjekata sa domaćim i stranim elementom;

-          Osnivanje stranog predstavništva;

-          Statusne promene, promene oblika i druge promene od značaja za pravni promet;

-          Osnivanje opštih udruženja preduzetnika;

-          Osnivanje udruženja građana

-          Radni odnosi, zapošljavanje, bezbednost i zdravlje na radu,

-          Javne nabavke;

PRAVNI POSLOVI CENTRA ZA ORGANE I TELA KOMORE

 • Priprema materijala za sednice Skupštine Komore, Upravnog odbora, odnosno Nadzornog odbora Komore i to:

- Izrada predloga opštih akata Komore (Izmena i dopuna Statuta Komore, Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji, sastavu i radu Suda časti pri Privrednoj komori Beograda Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o rešavanju stambenih potreba radnika Privredne komore Beograda);

- Izrada poziva sa predlogom dnevnog reda, predloga odluka i drugog materijala.

 • Izrada Kodeksa ponašanja zaposlenih u Privrednoj komori Beograda,
 • Priprema uputstava, stručnih mišljenja, informacija, izveštaja (nedeljnih, mesečnih, periodičnih i godišnjih), i drugih akata iz nadležnosti predsednika i generalnog sekretara Komore u skladu sa opštim aktima Komore:

-    Izrada Amandmana na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim komorama, Izrada inicijative za transformaciju komorskog sistema Srbije;

-     Inicijative za izmenu određenih propisa (Zakona o o fiskalnim kasama, Nacrt zakona o elektronskom dokumentu, Zakona o autorskom i srodnim pravima, Pravilnika o kontnom okviru);

-     Aktivnosti u vezi izbora organa i tela Privredne komore Beograda (članova Upravnog odbora, predsednika i članova Nadzornog odbora, potpredsednika, generalnog sekretara, predsednika Skupštine, članova  Skupštine);

-     Izrada ugovora i aneksa ugovora iz različitih oblasti vezano za poslovanje   Komore (oko 100);

-     Izrada odluka i rešenja iz nadležnosti predsednika Komore i generalnog sekretara Komore (oko 600);

-     Misljenja u vezi određenih  ugovora, odnosno sporazuma

-    Poslovi zastupanja Komore pred trgovinskim i drugim sudovima u kojima se Komora pojavljuje kao strana u sporu i saradnja sa zastupnicima Komore.

OSTALI POSLOVI

 • Izrada informacija o primeni propisa na zahtev članova
 • Izrada dopisa i pomoć pri izradi pravnih akata
 • Učešće u komisijama i radnim grupama obrazovanim za rad u Komori i van Komore
 • Aktivnosti vezane za uknjižbu stanova
 • Aktivnosti u vezi stambenih odnosa
 • Aktivnosti u Timu Komore za izradu predloga transformacije komorskog sistema Srbije
 • Aktivnosti vezane za utvrđivanje i preispitivanje reprezentativnosti sindikata u Komori
 • Aktivnosti u vezi projekta SRP
 •  Aktivnosti u vezi e-arhive
 • Učešće u radu Komisije za polaganje stručnog ispita za rad u zapošljavanju pri Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja
 • Učešće u radu Saveta za zapošljavanje Grada Beograda

Zaposleni u Centru prisustvovali su i učestvovali na stručnim skupovima poslovnog i edukativnog karaktera koje su organizovali:

 • Udruženje pravnika Srbije  
 • Udruženje za radno i socijalno pravo
 • Pravni fakultet u Beogradu 
 • Zimska škola evropskog prava
 • Glosarijum
 • Udruženje za odštetno pravo
 • Privredna komora Srbije i druge organizacije
 • Međunarodna organizacija za migracije radne snage
 • Zavod za intelektualnu svojinu

Centar za privredno-pravni sistem

Info

Obuka za službenika
za javne nabavke


Unapređenje kvaliteta i korporativna bezbednost