PLAN RADA CENTRA ZA 2010. GODINU

Centar za privredno-pravni sistem će i u 2010. godini aktivno učestvovati u postupku harmonizacije propisa, a naročito privrednog zakonodavstva, kako bi se stvorili uslovi da Komora na pravi način izrazi i zaštiti interese privrednih subjekata, svojih članova. U tom cilju stručna služba Centra će:

 • učestvovati u pripremi i davati mišljenja na nacrte i predloge zakona i drugih propisa relevantnih za funkcionisanje privrede, pripremati amandmane u postupku njihovog donošenja, sarađivati sa Komorom Srbije i informisati svoje članove o tome;
 • simulacijama zakona sagledavati njihove moguće efekte na poslovanje privrednih subjekata i analizirati ih radi pripremanja predloga organima Komore za početak inicijative za njihove izmene;
 • i dalje organizovati stručne skupove sa udruženjima i centrima iz oblasti:
  • privrednog prava
  • radnih odnosa, zapošljavanja, bezbednosti i zdravlja na radu i uslova za zapošljavanje stranih državljana,
  • unapredjenja korporativnog upravljanja
  • društveno odgovornog poslovanja
  • zarada, poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje prema propisima o radu, doprinosima za obavezno socijalno osiguranje i o porezima,
  • javnih nabavki,
  • autorskog i srodnih prava,
  • novih sistemskih zakona;
 • U zavisnosti od potreba članova Komore planira se organizovanje oko 20 skupova za oko 1.500 polaznika u Komori;
 • Takođe u 2010. godini Centar će i dalje organizovati pravne radionice prepoznatljive kao brend Komore
  • “Funkcionisanje pravne službe u privrednom društvu” i
  • “Privredno društvo u funkciji ponuđača u sistemu javnih nabavki”,
  • Bezbednost i zdravlje na radu – “Izrada akata o proceni rizika” i “Procena rizika za konkretno radno mesto”,
  • razvijanje modela radionice pružanjem pravne pomoći neposredno kod poslodavca, člana Komore;
 • Organizovati savetovanje u Komori sa Udruženjem za odštetno pravo;
 • unapredjivati medjukomorsku saradnju u zajedničkom organizovanju stručnih skupova, seminara i dr.
 • realizovati projekte u saradnji sa udruženjem sudija za prekršaje;
 • realizovati dalje aktivnosti u vezi Projekta “Ljudski resursi u funkciji razvoja privrede Beograda”;nastaviti saradnju sa partnerima Komore (Pravni fakultet u Beogradu, ministarstva, Vrhovni sud Srbije, trgovinski sudovi, USAID, GTZ, ILO, IOM, Centar za medijaciju - posredovanje, lokalna samouprava i sl.) i raditi na unapređenju međukomorske saradnje;
 • informisati članove Komore o novim propisima u vezi pridruživanja naše zemlje Evropskoj uniji i ulaska u Svetsku trgovinsku organizaciju, pre svega iz oblasti prava i intelektualne svojine (industrijska svojina i autorsko pravo), kao i zaštite životne sredine;
 • nastaviti sa pružanjem konsultantskih usluga, neposredne stručne pomoći privrednim subjekatima, odnosno domaćim i stranim fizičkim i pravnim licima na njihov zahtev;
 • učestvovati u radu organa i tela Komore i pripremi opštih akata i odgovarajućih materijala iz delokruga rada Centra;
 • zastupati interese Komore pred sudovima i državnim organima;
 • obavljati imovinsko-pravne poslove, poslove iz oblasti radnih odnosa i zapošljavanja;
 • pružati stručnu pravnu pomoć i davati stručna mišljenja i tumačenja po različitim pitanjima organima i telima i službama u Komori;
 • za web-site Komore pripremati:
  • odgovarajuće informacije (mišljenja ministarstava, registar propisa i sl.);
  • stručne tekstove;
 • permanentno prisustvovanje zaposlenih u Centru skupovima u organizaciji stručnih udruženja i organizacija edukativnog karaktera, a naročito:
  • Udruženja pravnika u privredni Srbije
  • Udruženja pravnika u privredni Srbije
  • Udruženja za radno i socijalno pravo
  • Glosarijuma-a
  • Zimske škole evropskog prava
  • Kopaoničke škole prirodnog prava
  • Vrhovnog suda Srbije
  • Višeg trgovinskog suda i trgovinskog suda
  • Udruženja za odštetno pravo

Centar za privredno-pravni sistem

Info

Obuka za službenika
za javne nabavke


Unapređenje kvaliteta i korporativna bezbednost