IPA II – INSTRUMENT ZA PRETPRISTUPNU POMOĆ 2014 – 2020
(INSTRUMENT FOR PRE-ACCESSION ASSISTANCE)

IPA II predstavlja novi okvir za pretpristupnu podršku Evropske unije za period 2014-2020. Opšti cilj je pružanje podrške zemljama korisnicama u usvajanju i sprovođenju političkih, institucionalnih, pravnih, administrativnih, socijalnih i ekonomskih reformi koje se od njih zahtevaju u cilju usaglašavanja sa vrednostima EU i postepenog usklađivanja sa pravilima, standardima, politikama i praksama radi dostizanja punopravnog članstva u EU. Jedna od promena u programiranju i implementaciji IPA II instrumenta u odnosu na IPA I u periodu 2007-2013. odnosi se na strukturu programa IPA II, u kojoj su sada, umesto postojećih 5 komponenti koje su bile karakteristične za IPA I, uvedene oblasti politike (policy areas). Oblasti politike u okviru IPA II su:

  • Reforme kao deo priprema za članstvo u EU i izgradnja institucija i kapaciteta

  • Društveno-ekonomski i regionalni razvoj

  • Zapošljavanje, socijalne politike, obrazovanje, unapređenje ravnopravnosti polova i razvoj ljudskih resursa

  • Poljoprivreda i ruralni razvoj

  • Regionalna i teritorijalna saradnja

Ostale promene se odnose na sektorski pristup u planiranju, potrebu da se obezbedi veća komplementarnost sa zajmovima međunarodnih finansijskih institucija, preuzimanje odgovornosti za implementaciju i upravljanje sredstvima od strane zemlje korisnice, uvođenje sektorske budžetske pomoći i uvođenje tzv. nagrade za uspešne korisnike sredstava.

Ukupan budžet za period 2014-2020. iznosi 11,668 milijardi evra, a Srbiji je iz IPA 2015 namenjeno oko 200 miliona evra bespovratne pomoći iz koje će biti finansirani projekti iz oblasti energetike i saobraćaja, vladavine prava, reforme državne uprave i poljoprivrede.

Poslove Tehničkog sekretarijata nacionalnog koordinatora za IPA obavlja Kancelarija za evropske integracije

Detaljnije informacije možete naći na sajtu Evropske komisije 


Centar za edukaciju i upravljanje projektima

Info

Projekti Privredne komore Beograda

EU programi