KREATIVNA EVROPA (CREATIVE EUROPE)

Novi program Evropske komisije Kreativna Evropa 2014-2020. za pomoć kulturnom i kreativnom sektoru otvoren je 2014. godine. Ovaj program se nadovezuje na prethodne programe Kultura i MEDIJI i sa budžetom od 1,46 milijardi evra podržava:

  • Inicijative sektora za kulturu, poput onih koji promovišu prekograničnu saradnju, platforme, umrežavanje i književno prevođenje

  • Inicijative audiovizuelnog sektora, kao što su one koje promovišu razvoj, distribuciju ili pristup audiovizuelnim delima

  • Međusektorsku saradnju, uključujući program za garancije i međudržavnu saradnju.

Najveći deo budžeta je namenjen donacijama za pojedinačne projekte. Međutim, program će takođe podržati inicijative koje imaju slične ciljeve, kao što us evropske prestonice kulture, oznaka evropske baštine, Dani evropske baštine i pet nagrada Evropske unije (EU nagrada z akulturno nasleđe/nagrada Europa Nostra, EU nagrada za savremenu ahitekturu, EU nagrada za književnost, EU nagrada European Border Breakers Award i EU nagrada Prix MEDIA).

Cilj programa je da očuva, razvije i promoviše evropsku kulturnu i jezičku raznolikost, kao i evropsko kulturno nasleđe. Drugi ciljevi se odnose na podršku organizacijama u kulturi da deluju na međunarodnom planu, promociju međunarodne razmene umetnika, umetnička dela i profesionalaca u kulturi, finansijsko osnaživanje malih i srednjih preduzeća u kulturi, kao i podršku međunarodnim kulturnim politikama koje bi pospešile inovacije, razvoj publike i novih poslovnih modela u kulturi.

Potprogram za kulturu u okviru Kreativne Evrope, u kome Srbija ima pravo učešća, obuhvata četiri konkursa: Evropski kooperacioni projekti, Evropske platforme, Evropske mreže i Projekti književnih prevoda.

Aplikanti iz Srbije svu tehničku pomoć mogu dobiti preko Deska za Kreativnu Evropu, koji je oformljen u okviru Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije.

Detaljnije informacije možete naći na sajtu Evropske komisije


Centar za edukaciju i upravljanje projektima

Info

Projekti Privredne komore Beograda

EU programi