COST – Evropski program za saradnju u domenu naučnih i tehnoloških istraživanja
(European Cooperation in Science and Technology)

COST je jedna od najvećih platformi za podršku, umrežavanje i saradnju sa naučnicima i istraživačima u čitavoj Evropi, koji podržava istraživačke projekte pod nazivom COST akcije. U okviru ovih akcija učestvuju državne i privatne institucije, univerziteti, predstavnici industrije, mala i srednja preduzeća u cilju zajedničkog razvijanja ideja, razmene i prenošenja znanja u okviru svih naučnih disciplina.

COST je međuvladin okvir za evropsku saradnju u domenu naučnih i tehnoloških istraživanja, koji omogućava dase istraživanja, koja se finansiraju na nacionalnom nivou, a u čijoj realizaciji učestvuje najmanje pet institucija iz zemalja članica, koordiniraju na evropskom nivou.

Svaka zemlja članica može na inicijativu neke od svojih naučno-istraživačkih institucija predložiti novu akciju učešćem na Otvorenom pozivu (Open Call COST) koji se raspisuje dva puta godišnje. U tom slučaju neophodno je da pomenuta institucija obezbedi podršku još najmanje 4 zemlje, kako bi se predlog akcije uopšte mogao i razmatrati.

Detaljnije informacije možete naći na zvaničnom sajtu COST


Centar za edukaciju i upravljanje projektima

Info

Projekti Privredne komore Beograda

EU programi