Jadransko-jonski program 2014-2020
(Adriatic Ionian Programme 2014-2020)  


Tematski okvir Jadransko - jonskog transnacionalnog programa obuhvata: tematski cilj 1 - Istraživanje (Inovativni i pametni regioni); tematski cilj 6 - Životna sredina (Održivi region); tematski cilj 7 - Saobraćaj (Povezani region) i tematski cilj 11 - Upravljanje (Podrška Jadransko-jonskoj makro-regionalnoj strategiji).

Novi program će biti finansiran iz Evropskog fonda za regionalni razvoj sa 83,4 miliona evra, kao i iz IPA fonda sa 15,7 miliona evra.

Tekst programa je dostavljen Evropskoj komisiji 18. decembra 2014. i očekuje se da bude odobren tokom  2015. godine.

Prema predlogu Evropske komisije novi transnacionalni program će pokriti u potpunosti ili delimično 4 zemlje EU (Grčka, Italija, Slovenija, Hrvatska) i 4 zemlje koje nisu članice EU (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija).

 

Strategija EU za Jadransko-jonski makro-region

 

Evropski savet je 14. decembra 2012. godine poverio Evropskoj komisiji mandat za izradu Strategije EU za Jadransko-jonski makro-region (EUSAIR). Ovo je strateški dokument koji bi trebalo da identifikuje potrebe regiona po ugledu na baltički i dunavski region.

Strategija je usvojena 18. juna 2014. i trebalo bi da omogući da 70 miliona stanovnika ovog makro regiona ostvari benefite u sledećim oblastima:

1. podsticanje inovativnog pomorskog i morskog rasta;
2. poboljšavanje pristupačnosti ili povezivanje regiona;
3. očuvanje i upravljanje eko-sistemima;
4. uvećavanje regionalne privlačnosti.

Uz navedene stubove, oblasti „Istraživanje i inovacije" i „Izgradnja kapaciteta" predstavljaju dva horizontalna pitanja, koja su deo sva četiri stuba strategije.


Centar za edukaciju i upravljanje projektima

Info

Projekti Privredne komore Beograda

EU programi