PROJEKAT “EUbuild ENERGY EFFICIENCY”
-završen-


“MEĐUSEKTORSKA SARADNJA U OBLASTI FINANSIRANJA
ENERGETSKE EFIKASNOSTI U ZGRADARSTVU
U OKVIRU EU PROPISA I PRAVNIH SPORAZUMA”

 

PROGRAM IZ KOG SE FINANSIRA PROJEKAT:

IPA – Socio-ekonomski program partnerstava
Budget line 22.020701 Reference: EuropeAid/129637/C/ACT/Multi 

TRAJANJE PROJEKTA: 24 MESECA ( XII/2010-XI/2012)

PARTNERI U PROJEKTU: 

 • Turska: IMSAD –Asocijacija turskih proizvodjača građevinskih materijala-glavni partner
 • Belgija: CEMPS – Savet evropskih proizvođača građevinskih materijala
 • Srbija: Privredna komora Beograda
 • Crna Gora: Unija poslodavaca Crne Gore
 • Makedonija: MACEF-Centar za energetsku efikasnost Makedonije
 • Bosna: Privredna komora Sarajevskog kantona
 • Albanija: EU Centar za energetsku efikasnost

Opšti cilj: Doprinos razvoju finansijskih instrumenata i mehanizama sa ciljem unapređenja energetski ekfikasnih proizvoda i metoda u sektoru građevinarstva u partnerskim zemljama

Specifični ciljevi:

 1. Formiranje baze propisa iz oblasti energetske efikasnosti, podsticaja i finansijskih mehanizama u zemljama partnerima i EU i obezbedjenje dobrog protoka informacija i  znanja između partnera u projektu
 2. Obezbediti koordinaciju i dobar protok informacija između javnih institucija, privatnog sektora i NVO o razvoju finansijskih instrumenata.
 3. Razviti preporuke za zemlje partnere.

Ciljna grupa:

 • Sektori građevinarstva i finansijski sektor
 • Lokalna i centralna administracija
 • Univerziteti, istraživački centri i “think thanks”
 • Privatne firme u zemljama partnerima na projektu i u Evropskoj uniji

Krajnji korisnici:

 • Kompanije i stručnjaci iz oblasti građevinarstva; Banke i druge finansijske institucije;Krajnji korisnici u zemljama partnerima i u Evropskoj uniji

21. januar 2011.

PRIVREDNOJ KOMORI BEOGRADA ODOBREN EU PROJEKAT

MEĐUSEKTORSKA SARADNJA U OBLASTI FINANSIRANJA  ENERGETSKE EFIKASNOSTI
U ZGRADARSTVU U OKVIRU EU PROPISA I PRAVNIH SPORAZUMA”

Evropska komisija (Brisel) odobrila je finansijsku podrušku za realzaciju projekta „MEĐUSEKTORSKA SARADNJA U OBLASTI FINANSIRANJA ENERGETSKE EFIKASNOSTI U ZGRADARSTVU U OKVIRU EU PROPISA I PRAVNIH SPORAZUMA”  (EuropeAid /129637 /C/Act/ Multi - IPA – Socio-ekonomski program partnerstava).

Realizaciju ovog programa sprovodi konzorcijum 7 parntera - poslovne asocijacije iz Turske, Belgije, Srbije (Privredna komora Beograda), Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Albanije.

Cilj projekta je doprinos razvoju finansijskih instrumenata i mehanizama radi unapređenja energetski ekfikasnih proizvoda i metoda u sektoru građevinarstva u  zemljama parntera na projektu. U periodu od 24 meseca, ova partnerska saradnja će rezultirati formiranjem baze propisa iz oblasti energetske efikasnosti, unapređenjem finansijskih mehanizama u oblasti energetske efikasnosti u zgradarstvu u državama partnera,  kao i obezbedjenjem boljeg protoka informacija i znanja između partnera i svih zainteresovanih korisnika rezultata EUBUILD Projekta.


14. februar 2011.

STARTOVAO EU PROJEKAT „EUbuild ENERGY EFFICIENCY”

U skladu sa akcionim planom EU projekta „MEĐUSEKTORSKA SARADNJA U OBLASTI FINANSIRANJA  ENERGETSKE EFIKASNOSTI U ZGRADARSTVU U OKVIRU EU PROPISA I PRAVNIH SPORAZUMA - EUbuild ENERGY EFFICIENCY“  održan je kick-off meeting partnera na projektu, tokom koga je razvijena šema radnih paketa za period od naredna 24 meseca koliko traje projekat.  Na kick-off sastanku dogovorena je dinamika aktivnosti na projektu i međusobna saradnja partnera. Očekuje se da će rezultati projekta EUbuild energy efficiency doprineti  doprineti bržem dostizanju     cilja koji je postavila Evropska unija o smanjenju potrošnje energije u zgradarstvu od 20%.


Centar za ekologiju

Info

Sektor za ekologiju

Sektor za razvoj pronalazaštva i dizajn

Grupacija za upravljanje otpadom i reciklažu

Projekat

Projekat