EKOLOGIJA U INDUSTRIJI                 


Iako se poslednjih godina preduzimaju određene mere i aktivnosti na unapređenju i zaštiti životne sredine, zaštita životne sredine od industrijske proizvodnje još uvek nije na zadovoljavajućem nivou. Sistem upravljanja zaštitom životne sredine prati prikazivanje izdavanja sertifikata za standard SRPS ISO 14001, kao i broj preduzeća koja su uvela čistiju proizvodnju i preduzeća kojima su dodeljene licence Eko znak.
 •  Standard ISO 14001

 • Sistem EMAS (ECO-MANAGEMENT AND AUDIT SCHEME)

 • Čistija proizvodnja

 • Eko-znak

 • Zelena ekonomija i održiva proizvodnja i potrošnja

 

 STANDARD ISO 14001


Sistem menadžmenta zaštite životne sredine javio se kao reakcija na neodgovorno ponašanje velikog broja kompanija i organizacija, oslikavajući urgentnu potrebu tržišta za očuvanjem životne sredine. Implementacija Sistema ekološkog menadžmenta može se odnositi na čitavu kompaniju, jedan ogranak ili čak na samo jedan proces, a izbor uglavnom zavisi od potrebe Vaše kompanije.

Implementacijom ISO 14001:2004 utvrđuje se koji od radnih procesa u kompaniji zagađuju životnu sredinu, potom se postavljaju realni ciljevi i uvode neophodne mere za ostvarenje tih ciljeva. Tokom uvođenja ISO 14001 takođe se vrši odgovarajuća obuka osoblja za upravljanje ovim sistemom i opisuju se obaveze i ovlašćenja za izvršavanje ovih procesa.

Suština ovog standarda nije u zamenjivanju mašina, proizvoda ili procesa koji imaju negativan učinak na životnu sredinu, već je reč o postepenom smanjenju zagađenja zasnovanog na dužim vremenskim intervalima.

ISO 14001 standard Srbija primenjuje, prema donetim zakonskim propisima za zaštitu životne sredine i upravljanje otpadom. Od organizacija se zahteva da imaju plan upravljanja otpadom i otpad predaju ovlašćenim operaterima za prikupljanje i tretman otpada.

Prednosti implementacije sistema zaštite životne sredine ISO 14001:

 • smanjenje troškova upravljanjem otpadom (kvalitetnim odlaganjem otpada, procesima reciklaže itd.);
 • smanjenje štetnog otpada;
 • smanjenje rizika od ekoloških katastrofa,
 • usklađenost procesa za zakonskom regulativom;
 • smanjuje se vaš finansijski teret zbog reaktivnih upravljačkih strategija kao što su popravke, čišćenja, plaćanje kazni zbog kršenja zakona,
 • razvijanje i podizanje ekološke svesti zaposlenih;
 • pristup fondovima EU namenjenim "zelenim tehnologijama";
 • adekvatan izbor novih tehnologija;
 • uštede izborom adekvatne opreme za rad;
 • povećanje korporativnog imidža organizacije.

 Broj preduzeća sa sertifikatima ISO 14001 se značajno povećava svake godine.

 

Registar sertifikovanih privrednih društava 

Privredna komora Beograda organizuje obuke iz impelementacije ovih standarda. 

Sistem EMAS (ECO-MANAGEMENT AND AUDIT SCHEME)

EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) predstavlja sistem eko-menadžmenta i šeme provere i uspostavljen je EU regulativom br.1836. iz 1993. godine, kao dobrovoljna šema koja omogućava da kompanije verifikuju svoj sistem upravljanja zaštitom životne sredine prema zahtevima regulative. Ovaj program je dostupan svim kompanijama od 1995, ali u početku je bio ograničen samo na kompanije u industrijskom sektoru. Od 2001.godine. EMAS program je dostupan  u svim privrednim sektorima uključujući javne i privatne kompanije.

Emas Regulativa   je revidirana i po drugi put modifikovana 2009. godine. Regulativa Evropske Komisije o EMAS-u, br. 1221/2009 objavljena je 22. decembra 2009 i stupila je na snagu 11.januara 2010. godine.

EMAS je prvenstveno uspostavljen za organizacije, nadležne organe i javnost,  kao instrument upravljanja uticajem  na životnu sredinu, sa ciljem poboljšanja kvaliteta životne sredine. U EMAS šemu su uključene zemlje članice Evropske unije, zemlje članice EEZ -Evropske ekonomske zone (Norveška, Island i Lihtenštajn) i zemlje kandidati za članstvo. Regulativa br. 1221/2009 predviđa učestvovanje privrednih komora u promovisanju EMAS programa svojim članicama.

Sprovođenje zakona u oblasti kontrole industrijskog zagađenja (IPPC)


Sve relevantne informacije u vezi EMAS u EU možete naći na zvaničnom web sajtu EMAS

Put ka EMAS-u

Najčešće postavljana pitanja

ČISTIJA PROIZVODNJA


Čistija proizvodnja je preventivna strategija zaštite životne sredine koja se primenjuje na procese, proizvode i usluge da se: poveća ukupna efikasnost i produktivnost, poboljša mogućnost poslovanja, kao i smanji rizik po ljude i okolinu.
 • Čistija proizvodnja u proizvodnim procesima uključuje racionalniju upotrebu sirovina, vode i energije, zamenu opasnih sirovina sa ekološki prihvatljivijim i smanjenje količina i toksičnosti emisija i otpadaka u vodu, vazduh i zemljište.
 • Na proizvodima je strategija usmerena na smanjivanje svih negativnih uticaja na ljude i životnu sredinu u toku celog životnog ciklusa proizvoda, od dobijanja sirovina do konačnog odlaganja dotrajalih proizvoda.
 • Čistija proizvodnja zahteva uvođenje know-how-a, poboljšanja u tehnologiji i promene kako u organizaciji preduzeća tako i u menadžmentu.
Strategije čistije proizvodnje predstavljene su na dijagramu:

 

 

U 2013. godini čistija proizvodnja uvedena je u 16 preduzeća, koji su prošli obuku po metodologiji Organizacije Ujedinjenih nacija za industrijski razvoj (UNIDO). Ukupno je uvedena u 63 preduzeća.

The Global Network for Resource Efficient and Cleaner Production (RECP net) 

Centar za čistiju proizvodnju Srbije

Cleaner Production Centre of Serbia
Mr. Dunjić Branko - Director
Karnegijeva 4, Beograd

tel: +381 11 3370 427. Fax: +381 11 3370 427
e-mail:office@cpc-serbia.org;
           branko.dunjic@tmf.bg.ac.rs

EKO-ZNAK

Eko znak Republike Srbije pripada tipu i oznaka o zaštiti životne sredine, što znači da je dobrovoljan, na višestrukim kriterijumima zasnovan program treće strane, u okviru kojega se dodeljuje licenca kojom se autorizuje upotreba oznaka o zaštiti životne sredine proizvoda, kojima se potvrđuje ukupna pogodnost proizvoda za životnu sredinu u okviru određene kategorije proizvoda, a koji je zasnovan na razmatranju životnog ciklusa.  Oznake ovog tipa definisane su standardom SRPS ISO 14024.

Za otpočinjanje procedure za dodelu Eko znaka nekom proizvodu ili uslugi neophodno je popuniti obrazac i dostaviti dokumenta navedena u obrascu.

Za otpočinjanje procedure za dodelu Eko znaka nekom proizvodu ili uslugi neophodno je da proizvođač uplatiti Administrativnu taksu (tarifni br 190.) po proizvodu, kao i Troškove dodele prava na korišćenje ekološkog znaka premaPravilniku o visini troškova dodele prava na korišćenje ekološkog znakaSl. Glasnik RS br 81/2010.

Prijava se podnosi:

Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine
Nemanjina 22-26
11000 Beograd

Zahtev se može predati u štampanoj formi na navedenom obrascu, na pisarnici Ministarstva ili u elektronskoj formi putem E-maila: Rade.Ostojic@eko.minpolj.gov.rs

Nakon prijave stranka će dobiti detaljno uputstvo o iznosima i brojevima računa na koje je neophodno uplatiti naovac za Administrativnu taksu i troškove postupka dodele prava na korišćenje Eko znaka. Postupak dodele otpočinje u trenutku kada stranka dostavi Ministarstvu dokaz o uplati.

Pravni osnov

 • “Pravilniku bližim uslovima i postupku za dobijanje prava na korišćenje ekološkog znaka, elementima, izgledu i načinu upotrebe ekološkog znaka za proizvode, procese i usluge“ Sl. Glasnik RS br 3/2009
 • “Pravilniku o visini troškova dodele prava na korišćenje ekološkog znaka“ Sl. Glasnik RS br 81/2010

Eko-znak pomaže da se identifikuju proizvodi i usluge koji imaju smanjen uticaj na životnu sredinu tokom životnog ciklusa, od ekstrakcije sirovina, preko proizvodnje i upotrebe, do odlaganja. Izdavanje licenci za Eko-znak Republike Srbije je zakonski regulisano pravilnicima. Grupa proizvoda i kriterijumi po grupama proizvoda za naš nacionalni Eko- znak isti su kao i za Eko znak EU (Cvet).

Do sada su dodeljena u 2010. godini tri Eko-znaka, a u 2012. godini šest. U 2013. godini samo su obnovljena dva sertifikata iz 2010. godine, jer sertifikat za korišćenje Eko-znaka važi tri godine.

ZELENA EKONOMIJA I ODRŽIVA PROIZVODNJA I POTROŠNJA

Program za životnu sredinu UN (UNEP) definiše zelenu ekonomiju kao ekonomiju koja kao rezultat ima uvećano blagostanje ljudi i društvenu jednakost i pri tome značajno umanjuje rizike po životnu sredinu. Zelena ekonomija ima poseban značaj za poslovni sektor s obzirom da ovaj koncept podrazumeva izrazito veći angažman poslovnog sektora i industrije u realizovanju politike zaštite životne sredine i održivog razvoja, posebno kroz inovativna ulaganja.

U kontekstu priprema za Samit Ujedinjenih Nacija o održivom razvoju „Rio+20“, održanom 2012. godine, Republika Srbija pripremila je „ Studiju o dostignućima i perspektivama na putu ka Zelenoj ekonomiji i održivom razvoju u Srbiji“. Studija je obuhvatila različite aspekte „ozelenjavanja„ ekonomije u Srbiji.

U Studiji su prikazani potencijali tri ključna sektora za tranziciju ka zelenoj ekonomiji u kontekstu održivog razvoja: obnovljivi izvori energije, energetska efikasnost i održiva organska poljoprivreda“.

Koncept održive proizvodnje i potrošnje označava stvaranje proizvoda i pružanje usluga na održivi način, odnosno tako da su negativne posledice po životnu sredinu i društvo minimalne, te istovremeno dovodi do optimizacije potrošnje resursa, energije i sveukupne racionalizacije potrošnje.

Prema podacima Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, koncept zelene ekonomije posebno ističe razvoj reciklažne industrije u Republici Srbiji u kontekstu očuvanja resursa i otvaranja novih radnih mesta. Nova zakonska regulativa obezbedila je preduslove da se otpad sagledava u potpunosti kao resurs, a ne isključivo kao ekološki problem. Činjenice ukazuju da čak 60 odsto otpada, koji se u prethodnom periodu odbacivao, može biti ponovo iskorišćen u procesu reciklaže. U sadašnjim uslovima, procenjuje se da se u Srbiji reciklira od 10% do 15% otpada.


Centar za ekologiju

Info

Sektor za ekologiju

Sektor za razvoj pronalazaštva i dizajn

Grupacija za upravljanje otpadom i reciklažu

Projekat

Projekat