EKOLOGIJA U GRAĐEVINARSTVU
...ekosistemi su sistemi koji održavaju život i neophodna je izgradnja koju će ekosistemi podržati, a ne izgradnja koja ih uništava. Potrebno je da shvatanje pojma gradjevinarstva obuhvati sve prirodne sisteme sa kojima ono dolazi u međuzavisnost, a ne samo brigu o strukturi i materijalu. Važno je proširivanje koncepta građevinskog profesionalca od osobe koja pomaže da se izgradi struktura do osobe koja izgrađuje sistem odnosa između ekosistema i ljudskih sistema...

Peter Graham


GRADIMO BUDUĆNOST!

GRADIMO ODGOVORNO!

GRADIMO TAKO DA SVOJOJ DECI OSTAVIMO:
● KVADRATE OBJEKATA ● HEKTARE ZELENILA ● KUBIKE ZDRAVLJA!

EKOLOGIJA GRAĐENJA

Moderna nauka obezbjeđuje daleko detaljniju perspektivu načina na koji ekosistemi funkcionišu. Nova znanja počinju da koriste građevinski profesionalci i građevinska industrija da bi zaštitili važna svojstva ekosistema i da bi stvorili osnovu za mogućnost održivog života na Zemlji. Ekologija građevinarstva donosi pristupe usvajanju znanja o ekološkom uticaju izgradnje u holističkom okviru koji pomaže studentima građevinskih nauka i profesionalcima da:

 • shvate međuzavisnost građevina i prirode;
 • shvate kako izgradnja utiče na prirodu;
 • shvate šta je a šta nije održivo;
 • shvate kako građevinarstvo može sarađivati sa prirodom.

POVRATAK BEOGRADA NA REKE

Iako Beograd leži na dve reke nikad se nije u dovoljnoj meri povezao sa njima. Beograđani su uvek posmatrali svoje reke kao prepreku, umesto kao sredstvo koje će ih povezati. Upravo zato su obale beogradskih reka stalno bile zapuštene, prljavih luka i pune otpada koji je bacan u vodotokove. BEOGRADSKI EKOLOŠKI CENTAR, u želji da vrati naš grad na reke, i ove godine realizuje Program kroz ekološka predavanja i akcijom promotivnog čišćenja i ambijentalnog uređenja desne obale Save, od Brankovog mosta do Sajmišta.

Osnovni cilj ovih projekta je stvaranje ekološki svesnog građanina koji samoinicijativno reaguje na pojave koje ugrožavaju životnu sredinu. Takođe, projekti podstiču kreativnost i iniciraju potrebu da se učestvuje u nekoj od akcija. Javna kampanja programa je započeta animiranjem, obaveštavanjem o toku i cilju projekta nastavnog kadra i učenika osnovnih i srednjih škola sa teritorije opštine Savski venac, kao i šire javnosti putem medijske kampanje. Učenici osnovnih škola su bili dodatno animirani aktivnim učestvovanjem u više atraktivnih programa: Promotivno čišćenje i ambijentalno uređenje keja desne obale Save od restorana „Šest topola“ do mosta Gazela, nagradni likovni konkurs i izložba radova na temu Povratak Beograda na reke, anketiranje učesnika, vožnja brodom. Beogradsko priobalje je takve prirode da uvek ima mesta za ulaganje i dodatno sređivanje. Ovakve akcije utiču i na samoinicijativno udruženje u sličnim akcijama.

Cilj BEOGRADSKOG EKOLOŠKOG CENTRA je bio da napravi inicijalni korak u uređenju i povratku Beograda na reke na ovom delu obale reke Save. Pokazalo se da je moguće animiranje cele zajednice u smeru poboljšanja životne sredine.

www.bec.org.rs

FOND ZA UŠTEDU ENERGIJE U STANOGRADNJI

GRAĐEVINSKA DIREKCIJA SRBIJE se aktivno uključila u program energetske efikasnosti u Srbiji, prepoznajući ga kao jedan od strateških programa od izuzetnog značaja za Republiku. Direkcija je osnivač Fonda za uštedu energije u stanogradnji, participant u dva naučno-istraživačka projekta iz oblasti energetske efikasnosti. Građevinska direkcija Srbije je odlučila da svoje napore usmeri u pravcu afirmisanja potrebe za štednjom energije, ne samo u izgradnji novih stanova, već i rekonstrukcijom postojećeg stambenog fonda. GRAĐEVINSKA DIREKCIJA SRBIJE kroz Fond za uštedu energije u stanogradnji aktivno učestvuje u promovisanju koncepta uštede energije. Principi uštede energije u Evropi i svetu već dugo nisu samo trend, već izraz odgovornog delovanja u smislu očuvanja i racionalnog raspolaganja energetskim resursima. Fond za uštedu energije u stanogradnji GRAĐEVINSKE DIREKCIJE SRBIJE promoviše „Pasivnu kuću“ – kuću koja se sama greje i hladi…

www.gds.co.rs

JKP „ZELENILO BEOGRAD“ U SLUŽBI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Ekolozi govore i rade u skladu sa porukom: ”Misli globalno, radi lokalno”. To bi mogla biti i krilatica JKP ”Zelenilo Beograd”, čija je osnovna delatnost direkno vezana za unapređenje i zaštitu životne sredine.

JKP ”ZELENILO BEOGRAD” održava oko 700 ha park-šuma, od čega su 35 ha zaštitni pojasevi. Njihova uloga je veoma značajna kada su u pitanju udari vetra, koje oni u znatnoj meri amortizuju. Sa druge strane to su pravi proizvođači kiseonika. Pa tako 1 ha šume ili masiva gradskog zelenila troše na čas oko 8 kg ugljen dioksida, a istu količinu izdahne za 1 čas, približno 200 ljudi. Svaki veći grad u Evropi ima pojas prigradskih šuma. Tako Beč ima svoju Bečku šumu, Pariz Bulonjsku, Vensansku i druge, Sofija - Vitošu, a Amsterdam, Amsterdamsku, čija je površina čak 895 ha. Međutim, nije poznato da ijedan od tih gradova ima nešto kao što je Banjička šuma, koja je kao spomenik prirode smeštena u samom jezgru Beograda, na 60 ha. U njoj cvrkuće 70 različitih vrsta ptica, što je pravi kuriozitet. Zelenilu je povereno na upravljanje, zaštitu i razvoj Veliko Ratno ostrvo, koje je Grad Beograd 2005. godine stavio pod zaštitu prirode. Rekama oivičena zelena oaza na 167 ha, nepuna dva kilometra udaljena od centra grada, kao šumski ekosistem, rezervat ptica, prirodno mrestilište riba, edukativni centar i mesto naučnih projekata, ali istovremeno i mesto kontrolisanog turizma i rekreacije, jedinstven je primer u Evropi i potencijalni zaštitni znak grada.

Mnogobrojne Akcije Zelenila tokom godine - čišćenja, uređenja, Akcije “Za zeleniji Beograd”, kojom se aktiviraju i građani i ostalih navedenih poslova, bez sumnje opravdava dobijanje “Zelenog lista” za 2007. godinu, koji se dodeljuje preduzećima i pojedincima koji daju poseban doprinos u zaštiti životne sredine.

Glavne smernice JKP ”Zelenilo Beograd” u narednom periodu su:

 • unapređenje stanja postojećih zelenih površina Beograda
 • rezrvisanje prostora za podizanje novih zelenih površina i drvoreda
 • orijentacija na na uređenje priobalnih područja
 • povezivanje obodnog zelenila sa priobalnim zelenilom Dunava i Save.

A šesta ekološka zapovest glasi:

SETI SE DA JE ŽIVOT DRVETA ZALOG ZA DRVO ŽIVOTA.

www.zelenilo.co.rs

EKOLOŠKI PROJEKTI JKP „GRADSKA ČISTOĆA“

U obavljanju svoje osnovne delatnosti iznošenja i deponovanja smeća i fekalnih materija, sakupljanja, reciklaže, prerade i baliranja sekundarnih sirovina i čišćenja i pranja javnih površina, JKP „GRADSKA ČISTOĆA“ se opredelila za sprovođenje osnovnog projekta „Zaštita životne sredine“, u okviru kojeg deluju i realizuju se podprojekti:

 • Reciklaža“
 • Korišćenje najsavremenije opreme“ (korišćenje novih tehnologija)
 • Degazacija Deponije „Vinča“ i
 • Edukacije“,

što je osnova razvoja preduzeća pored obavljanja brojnih drugih aktivnosti.

Posebno ističemo razvojni Projekat „Reciklaža“, s obzirom da uspostavljen sistem recikliranja otpadnih materija daje značajne efekte u zaštiti životne sredine i ekonomiji kao i podprojekat korišćenja savremenih tehnologija, čijom se primenom značajno utiče na smanjenje buke, vibracija, zagađenja vazduha itd, a time i na zagađenje životne sredine. U ovim oblastima već su ostvareni značajni rezultati i to osnivanjem reciklažnih dvorišta, postavljanjem mrežastih kontejnera za prikupljanje PET ambalaže, kupovinom automatske prese za baliranje PET ambalaže, kartona i sl, kupovinom moderne prese za reciklažu guma itd.

Kod podprojekta „Korišćenje najsavremenije opreme“ (korišćenje novih tehnologija), kupovinom savremenih kamiona za odnošenje smeća sa bočnim utovarom i savremenih cisterni za pranje javnih površina kupljena su vozila koja pored pozitivnih efekata u zaštiti životne sredine imaju i značajne efekte uštede u radnoj snazi (smanjenje broja radnika, u potrošnji goriva, vode kao i smanjenju ometanja saobraćaja) tu su i brojene manje mašine za održavanje javnih površina na električni pogon, što takođe značajno utiče na kvalitet životne sredine (nema izduvnih gasova, buke, vibracije i sl.). Podprojekat „Edukacija stanovništva“ – procenjujući da poslovni uspeh u mnogome zavisi od saradnje sa građanima i od njihovog odnosa prema otpadnim materijama, pristupilo se osnivanju „Ekološke patrole“ koja neposredno sarađuje sa građanima na terenu, zatim otvaranjem dežurnog telefona, učešćem u sredstvima javnog informisanja, učešćem na sajmovima ekologije i dr.

www.gradskacistoca.co.rs

EKOLOŠKI PROJEKTI PREDUZEĆA “EHTING”


Preduzeće za projektovanje, inženjering i konsalting u hidrotehnici i građevinarstvu EHTING osnovano je u martu 1990. godine, u Jugoslaviji. EHTING poseduje značajno iskustvo, stečeno kroz realizaciju velikog broja projekata, studija, izrade tehničke dokumentacije i rešavanja realnih problema u oblasti vodoprivrede. Među značajnijim projektima iz oblasti ekologije ističu se:

 • Studijsko istražni radovi za povećanje efikasnosti vodovodne mreže naselja Jajinci – Beograd
 • Vakuumski kanalizacioni sistem za odvođenje otpadnih voda sa područja naselja Krnjača – Beograd
 • Generalno rešenje beogradskog kanalizacionog sistema (BKS) do 2021
 • Idejni projekat i studija izvodljivosti za uredjaj za prečišćavanje otpadnih voda Krnjača
 • Idejni projekat i studija izvodljivosti za uredjaj za prečišćavanje otpadnih voda Ostružnica
 • Idejni projekat i studija izvodljivosti za uredjaj za prečišćavanje otpadnih voda Veliko Selo

www.ehting.co.rs

DEMONTAŽA I RUŠENJE U “AZBESTNOM NASELJU”

Azbestno naselje nalazi se u Žarkovu, na padini sverozapadno orijentisanoj ispod Ibarske magistrale prema centru Žarkova. Obuhvata 14 objekata smeštenh na površini od oko 1 hektara i 10 ari. Planom detaljne regulacije predviđeno je uklanjanje postojećih objekata i izgradnja novih 14 petospratnica, čvrsto građenih uz proširenje postojećih ulica za parking prostor. 

Društvo PMC INŽENJERING osnovano je 1993. godine kao preduzeće za upravljanje projektima i izvođenje građevinskih radova u zemlji i inostranstvu, a osnivač i vlasnik je JP JUGOIMPORT SDPR. Početkom 2006. godine Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda suočena sa problematikom uklanjanja „Azbestnog naselja“ uputila je zahtev preduzeću za izradu projekata rušenja. Projekat je trebalo da predvidi i propiše precizne i izvodljive tehničke, organizacione i operativne mere zaštite životne sredine i mere zaštite na radu tako da se tokom izvođenja demontaže i rušenja - uklanjanja ovih objekata u „Naselju“ suzbiju i spreče štetne posledice. One se manifestuju kao štetna i opasna po zdravlje azbestna vlakna koja se kao vrsta pletiva u osnovi azbestno cementnih-salonit ploča (fasadnih i krovnih) oslobađaju i u vidu prašine podižu u vazduh. Projekat je sadržao i Tehničke mere zaštite životne sredine.

www.pmcinzenjering.comCentar za ekologiju

Info

Sektor za ekologiju

Sektor za razvoj pronalazaštva i dizajn

Grupacija za upravljanje otpadom i reciklažu

Projekat

Projekat