5. decembar 2016.

SRBIJA NA DOBROM PUTU KA ODRŽIVOM NIVOU JAVNOG DUGA I DEFICITA

Prema rečima ministra finansija Dušana Vujovića, Srbija se nalazi na dobrom putu ka održivom nivou javnog duga i deficita. Kako ministar ističe, očekivani privredni rast će ove godine iznositi od 2,7% do 2,8%. U 2017. se očekuje rekordno niski budžetski deficit od 1,7% bruto domaćeg proizvoda, te će učešće javnog duga u BDP-u na kraju 2017. biti smanjeno na 72,8%, što će biti manje za 0,7% u odnosu na ovu godinu.   Vujović je istakao da u budžetu za iduću godinu nije planirano smanjenje poreza i doprinosa, kao i da će i dalje biti zabranjeno zapošljavanje u javnom sektoru. On je kazao da će projektovana inflacija u 2017. godini iznositi 2,4%, zbog rasta nekih cena koje su pod kontrolom države.

2. decembar 2016.

VLADA USVOJILA PREDLOG ZAKONA O BUDŽETU ZA 2017

Prema Predlogu zakona o budžetu za 2017, koji je usvojila Vlada Republike Srbije, planirani fiskalni deficit na nivou republike za narednu godinu iznosi 69,1 milijarde dinara, gde su prihodi planirani u iznosu od 1.092,9 milijarde dinara, a rashodi 1.162 milijarde. Ovako planirani deficit biće za 52 milijarde niži od deficita koji je bio predviđen budžetom za 2016. godinu. Prihodi budžeta od naplate poreza, kako je predviđeno, iznosiće 916,8 milijardi dinara, od čega je naplata PDV-a 466 milijardi. Budžet za narednu godinu je planiran na osnovu prognoze da će u 2017. godini realni rast BDP-a iznositi 3%, BDP deflator 1,6%, a indeks potrošačkih cena na malo 2,4%. U nastavku sprovođenja aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom, prioriteti u narednom srednjeročnom period će se odnositi na održavanje makroekonomske stabilnosti, dalje spuštanje nivoa deficita na održiv nivo uz nastavak primene mera fiskalne konsolidacije, kao i nastavak smanjenja učešća javnog duga u BDP koje je započeto u 2016. godini.

23. novembar 2016.

SVETSKA BANKA PREDVIĐA PRIVREDNI RAST SRBIJE OD 2,5%

U novom izveštaju Svetske banke predviđa se privredni rast na Zapadnom Balkanu od 2,7% u 2016, 3,2% u 2017. i 3,5% u 2018. godini. Prema ovom izveštaju, u Srbiji se očekuje rast od 2,5%, što je na nivou regiona. Skromniji rast se predviđa  u istočnoj Evropi i centralnoj Aziji od 0,7% u 2016, 2,3% u 2017. i 2,6% u 2018, dok se u Evropskoj uniji očekuje mali pad BDP-a. Kako se navodi u izveštaju, glavni faktori koji sprečavaju rast u region su niska cena nafte i drugih berzanskih roba u istočnom delu regiona, pad investicija u Evropskoj uniji, kao i tekući strukturni izazovi u svim zemljama.

15. novembar 2016.

VLADA SRBIJE USVOJILA NACIONALNI AKCIONI PLAN ZAPOŠLJAVANJA

Vlada Srbije usvojila je Nacionalni akcioni plan zapošljavanja u 2017. godini, prema kojem će za realizaciju programa i mera aktivne politike zapošljavanja, kao i mera profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom, za narednu godinu biti potrebno obezbediti najmanje 2.800.000.000 dinara iz budžeta Srbije i 550.000.000 dinara iz Budžetskog fonda za profesionalnu rehabilitaciju i podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Dodatna sredstva moguće je obezbediti iz budžeta Autonomne pokrajine i jedinica lokalne samouprave. Kako stoji u ovom dokumentu, visina subvencija za zapošljavanje nezaposlenih iz kategorije teže zapošljivih u 2017. određena je prema stopi razvijenosti opština. Pored navedenog, u narednoj godini priprema se i paket usluga za viškove zaposlenih, kao i za lica bez kvalifikacija, niskokvalifikovane i dugoročno nezaposlene. Pomenute kategorije će imati prioritet prilikom uključivanja u mere aktivne politike zapošljavanja tako što će biti uključeni u aktivno traženje posla, dodatne programe obrazovanja i obuke, javne radove, kao i druge programe sticanja praktičnih znanja.

14. novembar  2016.

RAST CENA U OKTOBRU 0,7% - GODIŠNJA INFLACIJA U SRBIJI 1,5%

Prema saopštenju Republičkog zavoda za statistiku, potrošačke cene u Srbiji su u oktobru 2016. godine bile veće za 0,7% nego u septembru. Prema istom izvoru, godišnja inflacija iznosila je 1,5%. U poređenju sa decembrom 2015. godine rast potrošačkih cena kojima se meri inflacija iznosio je 1,8%. Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u oktobru 2016. godine, u odnosu na prethodni mesec, rast cena je zabeležen u grupama Rekreacija i kultura (2,6%), Stan, voda, električna energija, gas i druga goriva (1,5%), Odeća i obuća (1,1%), Hrana i bezalkoholna pića i Obrazovanje (za po 0,6%), Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana i Transport (za po 0,4%) i Restorani i hoteli (0,3%). Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.

8. novembar 2016.

PREZENTACIJA MAKROEKONOMSKIH ANALIZA I TRENDOVA

Na predstavljanju novog broja časopisa Makroekonomske analize i trendovi – MAT, u Privrednoj komori Srbije, ocenjeno je da je osnovna karakteristika privredne aktivnosti na kraju trećeg tromesečja 2016. upravo jačanje njene dinamike u septembru. Međugodišnji rast ukupne industrijske proizvodnje stabilizovan je na nešto iznad 5 odsto. Kada posmatramo dinamiku proizvodnje razvrstane po nameni, ohrabruje činjenica da je dominantan rast proizvodnje namenjene finalnoj tražnji,što znači da se povećava udeo proizvodnje viših faza prerade u ukupnoj industrijskoj proizvodnji. Ukupna vrednost spoljnotrgovinske robne razmene u septembru 2016. iznela je 2.654 miliona evra ili 9,2 odsto više nego u istom period prethodne godine. U period januar-septembar vrednost te razmene je bila 22.670 miliona evra ili 7,6 odsto više nego u posmatranom period prethodne godine. Prema rečima autora ovog izveštaja, kada posmatramo promet robe u trgovini na malo, zaustavljen je tekući pad i povećan je međugodišnji rast prometa u trgovini na malo. Na strani zarada, u septembru 2016, evidentiran je lagani realni rast mase zarada. U septembru 2016. zabeležena je i mesečna deflacija i međugodišnja dezinflacija.

Centar za ekonomsku politiku poreski sistem i poslovno izveštavanje


Info