AKTUELNI SEMINARI

«Budućnost nemaju oni koji znaju već oni koji hoće da uče»
Peter F. Drucker

22. maj 2017.

INFORMACIJA U VEZI SA OBUKOM ZA PROFESIONALNE UPRAVNIKE ZGRADA

Privredna komora Srbije, u skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada („Sl. glasnik RS“ br.104/2016),  počela je realizaciju  obuka za sticanje licence profesionalnog upravnika zgrada. Obuka traje sedam dana, odnosno 50 školskih časova (6 dana po 7 časova i 1 dan sa 8 časova).

Pozivamo sva fizička i pravna lica, zainteresovana za obuku za sticanje licence profesionalnog upravnika zgrada, da kontaktiraju Regionalnu privrednu komoru (ime komore, kontakt telefon, mejl adresa ...) i prijave se za učešće u obuci. U skladu sa izraženim interesovanjem, obuke će biti organizovane u junu i julu o.g.


12-13. septembar 2017.

OBUKA: "KAKO MERITI ISPLATIVOST ULAGANJA U KUPCE I PROIZVODE"

Isplativost ne znači  isto što i zarada, profit u poslovanju, i ona ima dve strane medalje: i zaradu i brzinu obrta imovine u koju smo investirali.

Dvodnevna obuka: "Kako meriti isplativost ulaganja u kupce i proizvode" biće održana 12. i 13. septembra 2017. godine,  u Privrednoj komori Srbije-Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12, sala III.

Obuka je namenjena top menadžmentu i rukovodiocima profitnih centara, rukovodiocima u prodaji na različitim hijerarhijskim nivoima, key account menadžerima, brend menadžerima i menadžerima prodaje, finansijskim direktorima, finansijskim kontrolorima, planerima, analitičarima, menadžerima i drugim zaposlenima koji žele da nauče kako da mere rezultate poslovnih odluka, svima onima koji se bave raspodelom direktnih i indirektnih troškova u kompaniji, koji su u prilici da odlučuju o saradnji sa prodajnim partnerima, menadžerima i ostalim zaposlenima koji učestvuju u procesu pripreme poslovnog plana.


21. septembar 2017.

SEMINAR: "BEZBEDNO UPRAVLJANJE MOBILNIM UREĐAJIMA I WIFI MREŽAMA U KOMPANIJI"

Na seminaru "Bezbedno upravljanje mobilnim uređajima i wifi mrežama u kompaniji", koji će biti održan 21. septembra 2017. godine, u Privrednoj komori Srbije-Privrednoj komori Beograda, fokus je na temama:

 • Bezbednost mobilnih uređaja
 • Bezbednost podataka i aplikacija
 • Koncept BYOD
 • Bezbednost bežičnih mreža i vrste napada
 • Digitalna forenzika mobilnih uređaja

Polaznici će imati priliku da savladaju osnovne koncepte bezbednosti mobilnih uređaja i bežičnih mreža, da se upoznaju sa vrstama napada na mobilne uređaje i bežične mreže, ovladaju tenikama odbrane mobilnih uređaja i bežičnih mreža, da nauče kako delovati preventivno protiv napada na mobilne uređaje i bežične mreže i šta raditi ako dođe do ugrožavanja mobilnih uređaja (Incident Response i Digitalna forenzika). 

21. septembar 2017.

TRENING: DEVIZNO POSLOVANJE - DOSTAVLJANJE IZVEŠTAJA NBS

Cilj ovog treninga je detaljno upoznavanje sa postojećim i novim propisima i posebno sa najnovijim Zakonom o deviznom poslovanju. Redovno dostavljanje propisanih izveštaja NBS je obavezno prema Zakonu o deviznom poslovanju.

Namenjen  je svim privrednim subjektima, privrednim društvima i preduzetnicima koji se bave uvozom roba i usluga i onima koji imaju nameru da se bave spoljnom trgovinom.

Teme:

 • Dokumenta koja se dostavljaju Narodnoj banci Srbije
 • DI – 1, DI-2, GRU OBRASCI, Popunjavanje – primer
 • Rokovi i način evidentiranja kreditnih poslova kod Narodne banke za spoljnotrgovinske poslove koji su započeti pre godinu dana i nisu plaćeni ili naplaćeni u zakonskom roku
 • Dostavljanje i popunjavanje P1, P2 i O1 obrasca

Predavač: Biljana Trifunović, IFA – International Financial Agency.      
Kotizacija: 10.500,00 dinara po učesniku (bez PDV-a).


23. septembar 2017.

KURS ZA SAMOSTALNOG KNJIGOVOĐU

Kurs za samostalnog knjigovođu uz sticanje praktičnih znanja i rad na računaru u knjigovodstvenom programu, počinje 23. septembra, subotom, od 9 do 15 časova, u Privrednoj komori Srbije-Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12.

Cilj seminara je da se polaznici upoznaju sa svim aspektima rada u knjigovodstvu, da ovladaju tehnikama knjiženja,  obračuna  i sastavljanja finansijskih izveštaja i da tačno znaju šta treba da rade, pri svakom koraku, od prijema dokumentacije do izrade finansijskih izveštaja.

Nakon završenog kursa polaznici, pored Sertifikata o uspešno obavljenoj obuci, stiču i potrebno  praktično  znanje i veštine da: 

 • formiraju knjigovodstvenu dokumentaciju, kontiraju i knjiže knjigovodstvene promene većine mikro i  malih privrednih društava i preduzetnika (dvojno knjigovodstvo),
 • razumeju  i primenjuju  osnovne poreske i finansijske propise,
 • izrade i podnesu poreske  prijave za isplatu zarada i drugih ličnih primanja, kao  i PDV prijave,
 • vrše kontrolu zaključnog lista i samostalno (na osnovu zaključnog lista virtuelne kompanije posebno za svakog polaznika), obračunaju porez na dobit, pripreme i podnesu poresku prijavu za porez na dobit, sastave finansijske izveštaje i popune originalne obrasce  finansijskih  izveštaja.

25. septembar 2017.

OBUKA: "EU PROJEKTI OD A DO Z"


Petodnevna obuka pruža sveobuhvatan pregled mogućnosti finansiranja projekata iz EU fondova i vodi kroz ceo proces razvoja projekta, od ideje, kroz pripremu, kreiranje i pisanje predloga projekta, budžetiranja i pripremu tenderske dokumentacije. Ono što razlikuje ovaj program obuke od drugih jeste razvoj logičke matrice projekta (LFM), koja pomaže da struktuirate i formulišete vašu projektnu ideju u koncept projekta i priprema tenderske dokumentacije za sprovođenje javnih nabavki po pravilima EU, tačnije po PRAG procedurama.

Tim stručnjaka Evropske trening akademije EUTA će, zahvaljujući dugogodišnjem praktičnom iskustvu na razvoju projekata finansiranih iz EU programa kao što su Horizon 2020, IPA, IPA CBC, Tempus, FP7, Eureka, Erasmus plus, pružiti metodologiju za efikasno korišćenje dostupnih finansijskih izvora.

Obuka će biti održana od 25. do 29. septembra 2017. godine, u Privrednoj komori Srbije-Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12.       

11. novembar 2017.

SEMINAR: MEĐUNARODNA CESIJA, ASIGNACIJA I PRENOS POTRAŽIVANJA

Na seminaru koji je namenjen privrednim društvima i preduzetnicima koji se bave uvozom roba i usluga i onima koji imaju nameru da se bave spoljnom trgovinom, predavač Biljana Trifunović  govoriće o sledećim temama:

 • Asignacija i Cesija
 • Faktoring poslovi
 • Prenos potraživanja i preuzimanje dugovanja između nerezidenata
 • Kompenzacioni poslovi sa inostranstvom
 • Međunarodno prebijanje dugovanja i potraživanja po obavljenom spoljnotrgovinskom poslu – vrste i postupak sprovođenja;
 • Uslovi za prebijanje dugovanja i potraživanja po osnovu kreditnih posao sa inostranstvom u devizama

 

14. decembar 2017.

SEMINAR: AKTIVNO OPLEMENJIVANJE I REEKSPORTNA DORADA - KAKO DA UVEZETE REPROMATERIJAL I OSTVARITE PRAVO DA NE PLATITE CARINU I PDV 

Seminar je namenjen proizvodnim preduzećima, posrednicima pri uvozu i izvozu, špediterima i ostalim zainteresovanima. Uz veliki broj korisnih podataka vezanih za ovu temu, na seminaru ćete saznati: koji su dozvoljeni postupci aktivnog oplemenjivanja, osnovne  elemente ugovora o aktivnom oplemenjivanju, normativ utroška materijala, specifikaciju robe za carinske potrebe, podnišenje i popunjavanje zahteva za odobrenje postupka aktivnog oplemenjivanja, vođenje evidencija, stavljanje robe u postupak AO, određivanje carinskog duga, ekvivalentna roba, reeksportna dorada idr.

Predavač: Biljana Trifunović, direktor, “IFA – International Financial Agency

Centar za edukaciju i upravljanje projektima

Edukacija

Obuka za službenika
za javne nabavke