Pitanja o edukaciji iz oblasti bezbednosti hrane možete postaviti na e-mail adresu: haccpinfo@kombeg.org.rs


HACCP EDUKACIJA

Prema Zakonu o bezbednosti hrane (Sl. glasnik RS 41/2009, član 47) „subjekti u poslovanju hranom dužni su da uspostave sistem za osiguranje bezbednosti hrane u svim fazama proizvodnje, prerade i prometa hrane, osim na nivou primarne proizvodnje, u svakom objektu pod njihovom kontrolom, u skladu sa principima dobre proizvođačke i higijenske prakse i analize opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka (HACCP)“ a prema Zakonu o veterinarstvu (Sl. glasnik RS 91/2005), od 01.01.2009. primena HACCP-a je obavezna za "pravno lice i preduzetnik koji obavlja delatnost klanja životinja, proizvodnju i promet hrane životinjskog porekla, hrane za životinje, kao i sakupljanje, preradu i uništavanje otpadaka životinjskog porekla..." (član 82.). Prema navedenim zakonima subjekti u poslovanju hranom su dužni da za sprovođenje HACCP programa i imaju odgovorno lice u stalnom radnom odnosu.

Centar za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta Privredne komore Beograda sa edukacijom privrednika iz oblasti bezbednosti hrane i obaveznosti primene HACCP sistema, počeo je još  2004. godine.

Zbog velikog interesovanja i iskazane potrebe privrednika, kontinuirano se organizuju treninzi i obuke iz ove oblasti.OD 10. JUNA SAMO INSPEKCIJSKI NADZOR NAD PRIMENOM ZAKONA O BEZBEDNOSTI  HRANE

Načelnica Veterinarske inspekcije Sanja Čelebićanin izjavila je da proizvođači i prometnici hrane u zemlji nemaju razloga da se plaše 10. juna, jer će tada samo početi inspekcijski nadzor nad primenom Zakona o bezbednosti hrane. Inspekcije će u toku službenih kontrola maloprodajnih objekata davati potrebna uputstva i instrukcije u vezi sprovođenja samokontrole i poslovanja u skladu sa dobrom higijenskom i distributivnom praksom“, kazala je načelnica Čelebićanin za Tanjug. „Veoma je važno da u maloprodajnim objektima postoji dobra distributivna i higijenska praksa, da se vodi zapisnik o načina ulaska sirovine, odnosno hrane i načinu njene prodaje krajnjem potrosaču", navela je Čelebićanin. Čelebićanin je ponovila da protiv proizvođača i prodavaca hrane posle 10. juna nikakve kaznene mere neće biti preduzimane, već će ih inspekcija tokom službene kontrole upoznati sa "onim šta treba da imaju i kako i na koji način da sprovode samokontrolu".
Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede povodom primene Zakona o bezbednosti hrane izdalo je saopštenje


UPIS U CENTRALNI REGISTAR OBJEKATA

Rok za implementaciju Zakona o bezbednosti hrane ističe  10. juna 2011. godine. Pored standarda HACCP, primena Zakona odnosi se i na sledeće:
Na osnovu člana 15. Zakona o bezbednosti hrane („Službeni glasnik RS" br. 41/2009) i Pravilnika o sadržini i načinu vođenja Centralnog registra objekata u oblasti bezbednosti hrane i hrane za životinje („Službeni glasnik" br. 20/2010), svi privrivredni subjekti koji se bave proizvodnjom, preradom i prometom hrane i hrane za životinje su u obavezi da izvrše prijavu za upis u Centralni registar objekata do 10. juna 2011. godine, ukoliko nisu registrovani po nekom posebnom propisu.
Podnošenje zahteva za upis u Centralni registar objekata, na preporučenim obrascima i uz prateću dokumentaciju, vrši se u prostorijama Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, Beograd, Nemanjina 22-26. Više informacija  putem telefona na broj 26 93 051.  Uputstvo za upis  Zahtev za upis-pravna lica  Zahtev za upis-preduzetnici 


DODELA FINANSIJSKIH SREDSTAVA – SUBVENCIJA, PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA USPOSTAVLJANJE I ODRŽAVANJE SISTEMA KONTROLE ZASNOVANOG NA PRINCIPIMA HACCP I SERTIFIKACIJU HACCP SISTEMA U PRIVREDNIM SUBJEKTIMA SA TERITORIJE GRADA BEOGRADA

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA - Sekretarijat za privredu uputio je  poziv za dostavljanje prijava za dodelu finansijskih sredstava – subvencija, privrednim subjektima za uspostavljanje i održavanje sistema kontrole zasnovanog na principima HACCP i sertifikaciju HACCP sistema u privrednim subjektima sa teritorije grada Beograda.
Pravo na podnošenje prijava za dodelu finansijskih sredstava-subvencija imaju mali privredni subjekti (malo preduzeće i preduzetnik) i srednji privredni subjekti, registrovani u skladu sa zakonom, sa sedištem na teritoriji grada Beograda, za obavljanje sledećih delatnosti: proizvodnje, prerade i pakovanja hrane; proizvodnje, prerade i pakovanja hrane za životinje čije meso konzumiraju ljudi; pripreme i distribucije hrane za potrebe bolnica, dečijih ustanova, hotela i restorana; trgovine na veliko hranom i hranom za životinje čije meso konzumiraju ljudi; trgovine na malo hranom i hranom za životinje čije meso konzumiraju ljudi; ugostiteljskih i ketering usluga; pripreme i posluživanje hrane u kantinama, bolnicama, vrtićima, školama i javnim kuhinjama; usluge prevoza i distribucije prehrambenih proizvoda za potrebe trećih lica, proizvodnje i prerade ambalaže za hranu.

Rok za dostavljanje prijava sa pratećom dokumentacijom je 30 dana od dana objavljivanja poziva, a najkasnije do 13. juna 2011. godine do 16 časova.

Više informacija o dodeli sredstava možete pronaći na strani: http://www.beograd.rs/cms/view.php?id=1447124HACCP edukacija