Na osnovu Pravilnika o načinu i programu stručnog osposobljavanja i načinu polaganja stručnog ispita za službenika za javne nabavke („Sl. glasniku RS“, br. 77/2014), koji je utvrdio način i program stručnog osposobljavanja i način polaganja stručnog ispita za službenika za javne nabavke, Privredna komora Beograda, počev od septembra meseca 2014. godine počinje realizaciju serije obuka za


“SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE”

u saradnji sa sertifikovanim predavačima.

Pravni izvori:

  • Zakon o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, broj 124/12 i 14/15) i podzakonska akta doneta na osnovu tog zakona;
  • Zakon o opštem upravnom postupku („Službeni list SRJ”, br. 33/97 i 31/01 i „Službeni glasnik RS”, broj 30/10)
  • Zakon o obligacionim odnosima („Službeni list SFRJ”, br. 29/78, 39/85, 45/89 – USJ i 57/89, „Službeni list SRJ”, br. 31/93 i 44/99 – dr. propis).

Linkovi:

Uprava za javne nabavke

Uprava za javne nabavke - Službenik za javne nabavke (informacije)

U periodu od 2010 – 2013. godine, u Privrednoj komori Beograda je realizovana serija OBUKA ZA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE. Obuke su realizovane na osnovu saglasnosti Ministarstva finansija Republike Srbije (Rešenje broj 153-03-00148/2009-27 od 3. novembra  2010. godine), a prema Jedinstvenom programu obuke službenika za javne nabavke u skladu sa Pravilnikom o postupku za izdavanje sertifikata za službenika za javne nabavke („Sl. glasnik RS“, br. 50/2009).


Obuka za službenika
za javne nabavke