O B L A S T I

U okviru obuke kroz optimalan odnos

P R A K T I Č N O  - T E O R I J S K E - N A S T A V E

proučavaće se oblasti:

 • Uvod u poreski sistem Republike Srbije i osnovne promene u poslovanju privrednih društava
 • Porez na dodatu vrednost
 • Poreski postupak i poreska administracija (upravni postupak, poreski prekršaji i poreska krivična dela)
 • Porezi na imovinu (porez na imovinu, porez na nasleđe i poklon, porez na prenos apsolutnih prava i porezi na upotrebu, držanje i nošenje dobara)
 • Porez na dobit pravnih lica i transferne cene
 • Porez po odbitku i primena međunarodnih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja
 • Porez na dohodak građana i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje
 • Analiza finansijskih izveštaja
 • Primena MRS 12 i MRS 19
 • Retrospektiva i poreski test

  Literatura: Obuka je propraćena stručnom literaturom




  Specijalistička obuka
  za poresko savetovanje