O B L A S T I

U okviru obuke kroz optimalan odnos

P R A K T I Č N O  - T E O R I J S K E - N A S T A V E

proučavaće se oblasti:

 • ZAKON O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI
 • POREZ NA DODATU VREDNOST
 • POREZ NA DOHODAK GRAĐANA
 • DOPRINOSI ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE
 • POREZI NA IMOVINU
 • POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA
 • OPOREZIVANJE NEREZIDENTNIH PRAVNIH LICA
 • FRIZIRANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA, ZLOUPOTREBE U RAČUNOVODSTVU I NJIHOVO OTKRIVANJE
 • ANALIZA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
 • LIKVIDACIJA I STATUSNE PROMENE – RAČUNOVODSTVENI I  PORESKI ASPEKTI
 • POVEZANA LICA I TRANSFERNE CENE
 • IZBEGAVANJE DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA
 • PORESKO PLANIRANJE KAO INSTRUMENT ZA ZAKONSKO SMANJENJE PORESKIH OBAVEZA
 • AKCIZE
 • PORESKA KRIVIČNA DELA
 • PRAKTIČNA PRIMENA POJEDINIH MSFI U SRBIJI
 • HARMONIZACIJA PORESKOG ZAKONODAVSTVA SRBIJE SA PORESKIM PRAVOM EU

Literatura: Obuka je propraćena stručnom literaturom
Specijalistička obuka
za poresko savetovanje