PRAVNE RADIONICE


21. oktobar 2016.

OBUKA ZA POLAGANjE ISPITA ZA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE

 Zbog velikog interesovanja svojih članova i šire javnosti, a u cilju pripreme za polaganje ispita za službenika za javne nabavke, u organizaciji Centra za privredno-pravni sistem i Centra za edukaciju i upravljanje projektima 20. i 21. oktobra 2016. godine u Privrednoj komori Beograda održana je dvodnevna Obuka za polaganje ispita za službenika za javne nabavke.

Obuku su sproveli stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom u oblasti javnih nabavki u zemlji i inostranstvu:

  • Marija Veličković, zamenik direktora Službe za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki grada Beograda i
  • Jasmina Milenković, član Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.

27. jun 2016.

“KORPORATIVNO UPRAVLjANjE - OBUKA ZA UPRAVU I ZAPOSLENE U JAVNIM PREDUZEĆIMA, DRŽAVNIM DRUŠTVIMA KAPITALA I DRUGIM PRAVNIM LICIMA“


Zbog velikog interesovanja članova i šire stručne javnosti o stanju i pravcu razvoja korporativnog upravljanja u privrednim društvima, Privredna komora Beograda organizovala je seminar na temu: "Korporativno upravljanje - obuka za upravu i zaposlene u javnim preduzećima, državnim društvima kapitala i drugim pravnim licima“

Seminar je bio namenjen upoznavanju članova Nadzornog odbora, direktora javnih preduzeća i predstavnika državnog kapitala, direktora DOO u državnom vlasništvu i zavisnim društvima javnih preduzeća, uključujući i državne institute, sa obavezom poznavanja pravila korporativnog upravljanja na šta ih obavezuje novi zakon o javnim preduzećima i što je uslov za obavljanje navedenih funkcija, kao i drugih privrednih društava sa potrebom uvođenja dobrih pravila korporativnog upravljanja u privrednim društvima i javnim preduzećima, diplomiranim pravnicima, finansijskim stručnjacima i menadžerima u privrednim društvima koja u svom poslovanju primenjuju i nastoje da afirmišu korporativno upravljanje kao put za stvaranje bolje ekonomske pozicije i postizanja veće efikasnosti društva. Predavač na seminaru bila je dr Ljiljana Rajnović, ekspert za poslovno pravo, tržište hartija od vrednosti, restukturiranje i  reorganizaciju, stečaj i likvidaciju.


17. jun 2016.

OBUKA ZA POLAGANJE ISPITA ZA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE

Zbog velikog interesovanja svojih članova i šire javnosti, a u cilju pripreme za polaganje ispita za službenika za javne nabavke, u organizaciji Centra za privredno-pravni sistem i Centra za edukaciju i upravljanje projektima 16. i 17. juna 2016. godine u Privrednoj komori Beograda održana je dvodnevna Obuka za polaganje ispita za službenika za javne nabavke
Obuku su sproveli stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom u oblasti javnih nabavki u zemlji i inostranstvu: Marija Veličković, zamenik direktora Službe za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki grada Beograda i Jasmina Milenković, član Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.
Obuka je organizovana u skladu sa Pravilnikom o načinu i programu stručnog osposobljavanja i načinu polaganja stručnog ispita za službenika za javne nabavke („Sl. glasnik RS“ br. 77/14) i obuhvata sve segmente javnih nabavki neophodne za polaganje ispita za službenika za javne nabavke i to:


29. mart 2016.

OBUKA ZA POLAGANJE ISPITA ZA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE

Zbog velikog interesovanja svojih članova i šire javnosti, a u cilju pripreme za polaganje ispita za službenika za javne nabavke, u organizaciji Centra za privredno-pravni sistem i Centra za edukaciju 24. i 25. marta 2016. godine u Privrednoj komori Beograda održana je dvodnevna Obuka za polaganje ispita za službenika za javne nabavke.
Obuka je organizovana u skladu sa Pravilnikom o načinu i programu stručnog osposobljavanja i načinu polaganja stručnog ispita za službenika za javne nabavke („Sl. glasnik RS“ br. 77/14) i obuhvata sve segmente javnih nabavki neophodne za polaganje ispita za službenika za javne nabavke.


29. januar 2016.

OBUKA ZA POLAGANJE ISPITA ZA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE

Zbog velikog interesovanja svojih članova i šire javnosti, a u cilju pripreme za polaganje ispita za službenika za javne nabavke, u organizaciji Centra za privredno-pravni sistem i Centra za edukaciju, 28. i 29. januara 2016. godine, u Privrednoj komori Beograda održana je dvodnevna obuka za polaganje ispita za službenika za javne nabavke.
Obuka je organizovana u skladu sa Pravilnikom o načinu i programu stručnog osposobljavanja i načinu polaganja stručnog ispita za službenika za javne nabavke („Sl. glasnik RS“ br. 77/14) i obuhvata sve segmente javnih nabavki neophodne za polaganje ispita za službenika za javne nabavke. 


22. decembar 2015.

OBUKA ZA POLAGANJE ISPITA ZA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE

Zbog velikog interesovanja članova Komore i šire javnosti, a u cilju pripreme za polaganje ispita za službenika za javne nabavke, u organizaciji Centra za privredno-pravni sistem i Centra za edukaciju, 21. i 22. decembra 2015. godine, u Privrednoj komori Beograda održana je dvodnevna obuka za polaganje ispita za službenika za javne nabavke.
Obuku su sproveli stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom u oblasti javnih nabavki u zemlji i inostranstvu: Marija Veličković, zamenik direktora Službe za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki grada Beograda i Jasmina Milenković, pomoćnik sekretara u Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.
Obuka je organizovana u skladu sa Pravilnikom o načinu i programu stručnog osposobljavanja i načinu polaganja stručnog ispita za službenika za javne nabavke („Sl. glasnik RS“ br. 77/14) i obuhvata sve segmente javnih nabavki neophodne za polaganje ispita za službenika za javne nabavke.


13. novembar 2015.

OBUKA ZA POLAGANJE ISPITA ZA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE

Zbog velikog interesovanja svojih članova i šire javnosti, a u cilju pripreme za polaganje ispita za službenika za javne nabavke, u organizaciji Centra za privredno-pravni sistem i Centra za edukaciju, 12. i 13. novembra 2015. godine, u Privrednoj komori Beograda održana je dvodnevna obuka za polaganje ispita za službenika za javne nabavke
Obuka je organizovana u skladu sa Pravilnikom o načinu i programu stručnog osposobljavanja i načinu polaganja stručnog ispita za službenika za javne nabavke („Sl. glasnik RS“ br. 77/14) i obuhvata sve segmente javnih nabavki neophodne za polaganje ispita za službenika za javne nabavke.


19. jun 2015.

OBUKA ZA POLAGANJE ISPITA ZA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE

U cilju pripreme za polaganje ispita za službenika za javne nabavke, u organizaciji Centra za privredno-pravni sistem i Centra za edukacij, 18.  i  19. juna 2015. godine u Privrednoj komori Beograda održana je dvodnevna Obuka za polaganje ispita za službenika za javne nabavke
Obuka je organizovana u skladu sa Pravilnikom o načinu i programu stručnog osposobljavanja i načinu polaganja stručnog ispita za službenika za javne nabavke („Sl. glasnik RS“ br. 77/14) i obuhvata sve segmente javnih nabavki neophodne za polaganje ispita za službenika za javne nabavke.
Privredna komora Beograda će na zahtev svojih članova, nastaviti sa obukama iz ove oblasti o čemu će njeni članovi, kao i druga zainteresovana lica biti blagovremeno obavešteni.


13. mart  2015.

OBUKA ZA POLAGANJE ISPITA ZA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE

Zbog velikog interesovanja svojih članova i šire javnosti, a u cilju pripreme za polaganje ispita za službenika za javne nabavke, u organizaciji Centra za privredno-pravni sistem i Centra za edukaciju 12. i 13. marta 2015. godine u Privrednoj komori Beograda održana je dvodnevna Obuka za polaganje ispita za službenika za javne nabavke.

Obuku su sproveli stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom u oblasti javnih nabavki u zemlji i inostranstvu: Marija Veličković, zamenik direktora Službe za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki grada Beograda i Jasmina Milenković, pomoćnik sekretara u Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.


4. decembar 2014.

NAPLATA POTRAŽIVANJA PO OSNOVU KOMUNALNIH I SLIČNIH USLUGA, TUŽBE IZ IZVRŠNOG POSTUPKA

Nastavlajući saradnju sa Privrednim sudom u Beogradu po sedmi put u ovoj godini,  u Privrednoj komori Beograda, u prepunoj sali na šestom spratu, održan je stručni skup na temu: "Naplata potraživanja po osnovu komunalnih i sličnih usluga, tužbe iz izvršnog postupka"
Realizatori stručnog skupa bile su sudije Privrednog suda u Beogradu, dr Vesna Dabetić-Trogrlić i Branka Žerajić.
Na skupu je istaknuto: Prilikom naplate potraživanja po osnovu izvršenih komunalnih i sličnih usluga, pružalac usluga - izvršni poverilac podnosi nadležnom izvršitelju predlog za izvršenje na osnovu verodostojne isprave (npr. račun, izvod iz poslovnih knjiga, menica i dr.) koju prilaže uz predlog.


14. novembar 2014.

DVANAESTA RADIONICA: NOVINE U ZAKONU O PREKRŠAJIMA

Na radionici Novine u Zakonu o prekršajima su obrađene sledeće teme: Najznačajnije novine u Novom Zakonu o prekršajima; Odgovornost za prekršaje privrednih subjekata; Položaj i prava stranaka u prekršajnom postupku; Izmene u sistemu prekršajnih sankcija; Prekršajni nalog; Sporazum o priznanju krivice
Radionicu „Novine u Zakonu o prekršajima“, u Privrednoj komori Beograda, u ovoj godini, pohađalo je više od 500 učesnika, a zbog velikog interesovanja svojih članova, Privredna komora Beograda će nastaviti sa aktivnostima iz ove oblasti, u saradnji sa prekršajnim sudovima u Republici Srbiji, USAID-om i drugim relevantnim institucijama, o čemu će članovi Komore biti blagovremeno obavešteni. 


7. novembar 2014.

NOVINE U ZAKONU O PREKRŠAJIMA

U Privrednoj komori Beograda, u Organizaciji Centra za privredno–pravni sistem, Centra za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta i USAID Projekat za reformu pravosuđa i odgovornu vlast održana je jedanaesta u nizu radionica na temu: Novine u Zakonu o prekršajima
Na radionici su obrađene sledeće teme: Najznačajnije novine u Novom Zakonu o prekršajima, Odgovornost za prekršaje privrednih subjekata, Položaj i prava stranaka u prekršajnom postupku, Izmene u sistemu prekršajnih sankcija, Prekršajni nalog i Sporazum o priznanju krivice.


17. oktobar 2014.

NOVINE U ZAKONU O PREKRŠAJIMA

U Privrednoj komori Beograda, u organizaciji Centra za privredno–pravni sistem, Centra za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta i USAID Projekat za reformu pravosuđa i odgovornu vlast održana je deseta u nizu radionica na temu: Novine u zakonu o prekršajima. Realizatori desete radionice bili su Milan Marinović, predsednik Prekršajnog suda u Beogradu i Nevenka Pančić, sudija Apelacionog prekršajnog suda.
Na radionici su obrađene sledeće teme: Najznačajnije novine u Novom Zakonu o prekršajima, Odgovornost za prekršaje privrednih subjekata, Položaj i prava stranaka u prekršajnom postupku, Izmene u sistemu prekršajnih sankcija, Prekršajni nalog, Sporazum o priznanju krivice.


13. oktobar 2014.

PREZENTACIJA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STEČAJU

Povodom početka primene Zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju („Sl. Glasnik RS“, br: 83/14 od 05. avgusta 2014. godine), Privredna komora Beograda u saradnji sa Agencijom za licenciranje stečajnih upravnika, Privrednim sudom u Beogradu i Privrednom komorom Srbije, u prepunoj sali na  šestom spratu, organizovala je prezentaciju Zakona o izmenama i dopunama zakona o stečaju.
Prezentaciju su realizovali Ivana Matić, vd direktora Agencije za licenciranje stečajnih upravnika Jovan Kordić, predsednik Privrednog suda u Beogradu


15. septembar 2014.

ZAKON O PRIVATIZACIJI - PRAKTIČNA PRIMENA I OTVORENA PITANJA -

Zbog aktuelne teme, a na zahtev velikog broja privrednika, u Privrednoj komori Beograda, u prepunoj sali Privrednog medija centra održan je stručni skup na temu Zakon o privatizaciji - praktična primena i otvorena pitanja.
Pored brojnih tema koje su detaljno analizirane, na skupu je istaknuto i da je trenutno 502 preduzeća koja čekaju na privatizaciju, a da je rok za privatizaciju društvenog kapitala 31.12.2015. Odredbe zakona ne primenjuju se na sportske organizacije, izdavače medija, preduzeća za prof. rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom i preduzeća koja su registrovana za proizvodnju naoružanja i vojne opreme, osim ukoliko je zakonima koji uređuju položaj tih preduzeća, predviđena primena odredaba ovog zakona.
U postupku privatizacije ne primenjuju se odredbe ZOPD o raspolaganju imovinom velike vrednosti i ne donose se posebne odluke o prodaji imovine.

8. avgust 2014.

PREZENTACIJA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU

Povodom početka primene Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu  („Sl. Glasnik RS“, br: 75/2014), koji je stupio na snagu 29. jula 2014 godine, u Privrednoj komori Beograda, organizovan je stručni skup na temu: PREZENTACIJA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU. 
U prepunoj sali na šestom spratu, nakon uvodne reči potpredsednika Privredne komore Beograda Predraga Ćurčića, prezentaciju su realizovali predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, g-đa Gordana Budimović i g-đa Snežana Bogdanović.
Nakon održane prezentacije, članovi Komore su imali priliku da postave pitanja i tako razreše sve dileme oko primene novih zakonskih rešenja. Zbog velikog interesovanja, Privredna komora Beograda će nastaviti aktivnosti u vezi sa Zakonom o radu o čemu će  članovi biti blagovremeno obavešteni.


14. maj 2014.

STRUČNI SKUP: DILEME BANKARSKOG SEKTORA U VEZI OVLAŠĆENJA I POSTUPANJA PRIVATNIH IZVRŠITELJA

U Privrednoj komori Beograda, u saradnji sa Komorom Izvršitelja i Udruženjem banaka Srbije, održan je stručni skup na temu: “Dileme bankarskog sektora u vezi ovlašćenja i postupanja privatnih izvršitelja”. Skup je organizovan sa ciljem da se u zajedničkoj diskusiji privatnih izvršitelja i predstavnika bankarskog sektora istaknu i razreše dileme u primeni Zakona o obezbeđenju i izvršenju, kako bi se osnovu zajedničkih stavova definisale smernice i uspostavila ujednačena praksa u postupanju učesnika u izvršnom postupku. Uvodna izlaganja podneli su Aleksandra Trešnjev, predsednik Komore Izvršitelja, Mirjana Banić, izvršitelj i Predrag Ćatić, specijalista za pravne poslove iz Udruženja banaka Srbije. Kroz prezentacije  i diskusiju istaknuta su brojna pitanja vezana za dostavljanje podataka o klijentima banaka posebno sa aspekta tajnosti podataka ličnosti, a ukazano je i na raznoliku praksu u postupanju izvršitelja.

25. april 2014.

ZAŠTITA INTELEKTUALNIH PRAVA PRED PRIVREDNIM SUDOM U BEOGRADUU Privrednoj komori Beograda, u Organizaciji Centra za privredno–pravni sistem, Centra za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta održan je stručni skup na temu: ZAŠTITA INTELEKTUALNIH PRAVA PRED PRIVREDNIM SUDOM U BEOGRADU.

 Realizatori stručnog skupa bili su:

  • dr Vesna Dabetić-Trogrlić, sudija Privrednog suda u Beogradu
  • Mirjana Šarić, načelnik odeljenja za žigove u Zavodu za intelektualnu svojinu Republike Srbije

Na stručnom skupu predstavljen je značaj zaštite žiga, uslovi za njegovu zaštitu, sadržina i obim prava, sticanje žiga, zaštita žiga od povrede.


11. april 2014.

NOVINE U ZAKONU O PREKRŠAJIMA

Zakon o prekrsajimaU Privrednoj komori Beograda, u Organizaciji Centra za privredno–pravni sistem, Centra za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta i USAID Projekat za reformu pravosuđa i odgovornu vlast održana je prva u nizu radionica na temu: NOVINE U ZAKONU O PREKRŠAJIMA. Realizatori prve radionice bili su: dr Mirjana Šušnjara, sudija Prekršajnog apelacionog suda i  Sunčica Savić, sudija Prekršajnog suda. Prisutnima su dati odgovori na konkretna pitanja i razjašnjene brojne nedoumice u vezi praktične primene ovog Zakona. 

U Privrednoj komori Beograda do 20. juna 2014. godine biće održano ukupno deset radionica na ovu temu, koje će biti realizovane svakog petka i to bez kotizacije. Privredna komora Beograda poziva sve zainteresovane predstavnike privrednih subjekata da se prijave za učešće na radionicama na brojeve telefona 3619-472, ili 2641-355, lokal 169.


28. mart 2014.

POLOŽAJ I ULOGA PRIVATNIH IZVRŠITELJA  U PRAVOSUDNOM SISTEMU SRBIJE

U Privrednoj komori Beograda, u organizaciji Centra za privredno pravni sistem i Centra za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta, održan je stručni skup na temu: Položaj i uloga privatnih izvršitelja  u pravosudnom sistemu Srbije.

Realizatori stručnog skupa bili su: Jovan Kordić, vršilac funkcije predsednika Privrednog suda u Beogradu i Aleksandra Trešnjev, predsednik Komore Izvršitelja Republike Srbije. Na stručnom skupu su istaknuti razlozi za uvođenje privatnih izvršitelja u pravosudni sistem Srbije i to: nedovoljan broj sudskih izvršitelja, njihova nedovoljna osposobljenost za vršenje poslova izvršenja, materijalna nezainteresovanost za obavljanje delatnosti imajući u vidu veoma niske plate sudskih izvršitelja, neopremljenost ni osnovnim sredstvima za obavljanje posla.


25. mart 2014.

ODRŽAN SEMINAR NA TEMU NOVINE U JAVNIM NABAVKAMA - INTERNI AKT I PLAN NABAVKI

U organizaciji Privredna komore Beograda, u utorak, 25. marta 2014. godine, realizovan je seminar "Novine u javnim nabavkama – interni akt i plan nabavki".

Uprava za javne nabavke donela је Pravilnik o sadržini akta kojim se bliže uređuje postupak javne nabavke unutar naručioca, koji je objavljen u „Službenom glasniku RS“, br. 106/13 od 05.12.2013. godine.

U cilju upoznavanja članova Privredne komore Beograda sa novinama u oblasti javnih nabavki, seminar je održan u prostorijama Komore. Seminar je namenjen svima koji učestvuju u postupku javnih nabavki, bilo sa strane ponuđača ili naručioca. Realizator seminara: Marija Krivokapić, licencirani predavač i konsultant za oblast javnih nabavki.


21. mart 2014.

UNOVČENJE IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA

Stecajni duznikU prepunoj sali na šestom spratu Privredne komore Beograda, u organizaciji Centra za privredno pravni sistem i Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, održan je stručni skup na temu: UNOVČENJE IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA. Realizatori seminara bili su: Verica Smiljanić, vršilac funkcije Privrednog suda u Požarevcu i Dragana Todorović, licencirani stečajni Upravnik

Na seminaru je detaljno objašnje postupak prodaje pravnog lica i istaknuto da je pre pristupanja prodaji, stečajni upravnik dužan je da izvrši procenu celishodnosti prodaje stečajnog dužnika kao pravnog lica, odnosno celokupne imovine stečajnog dužnika u odnosu na prodaju imovine stečajnog dužnika u delovima i da o tome obavesti odbor poverilaca.


27. februar 2014.

 

PREDSTAVLJANJE ZAKONA O PREKRŠAJIMA

U prepunoj sali na šestom spratu Privredne komore Beograda, u organizaciji Centra za privredno pravni sistem i Suda časti pri privrednoj komori Beograda, održan je stručni skup na temu: PREDSTAVLJANJE ZAKONA O PREKRŠAJIMA
Zakon su predstavili članovi radne grupe za izradu Zakona i to: Zoran Pašalić, predsednik Prekršajnog apelacionog suda; dr Mirjana Šušnjara, sudija Prekršajnog apelacionog suda; prof. dr Nataša Mrvić Petrović, naučni saradnik na Institutu za uporedno pravo.
Prisutnima se obratio i dr Danilo Nikolić, državni sekretar u Ministarstvu pravde i državne uprave RS.
Zakon donet 25. jula 2013. godine, počinje da se primenjuje od. 1. marta 2014. godine.  

10. jun 2013.

PREZENTACIJA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

U organizaciji Privredna komore Beograda, za zaposlene u  kompaniji Telenor d.o.o. u ponedeljak, 10. juna 2013. godine, realizovana je prezentacija Zakona o javnim nabavkama.  Novi Zakon o javnim nabavkama stupio je na snagu 06. januara 2013. godine, a primenjuje se od 01. aprila 2013. godine.  Na prezentaciji, zaposleni u  kompaniji Telenor d.o.o. su imali prilike da saslušaju teme vezane za novine u  Zakonu o javnim nabavkama i diskutuju na iste, kao i da se informišu o pravima  ponuđača.

28. maj 2013.

      PREZENTACIJA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

U organizaciji Privredna komore Beograd, za zaposlene u  JP "Železnice Srbije", u utorak, 28. maja 2013. godine, realizovana je prezentacija Zakona o javnim nabavkama.  Novi Zakon o javnim nabavkama stupio je na snagu 06. januara 2013. godine, a primenjuje se od 01. aprila 2013. godine.  Na prezentaciji, zaposleni u  JP "Železnice Srbije", su imali prilike da saslušaju i diskutuju na  teme vezane za novine u  Zakonu o javnim nabavkama  kada je reč o antikorupcijskim odredbama, sprečavanju sukoba interesa i novim postupcima. Takođe,  obrađene su i teme koje  se odnose na podzakonska akta, sadržinu konkursne dokumentacije, uslove za učešće u postupku javne nabavke, kao i ostale teme, relevantne za  učesnike u postupku javnih nabavki.


17. mart 2012.

OBUKA VEŠTAKA I KANDIDATA ZA VEŠTAKE SAOBRAĆAJNE, FINANSIJSKE I GRAĐEVINSKE STRUKE

Privredna komora Beograda u saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta Union realizovala je: OBUKU VEŠTAKA I KANDIDATA ZA VEŠTAKE SAOBRAĆAJNE, FINANSIJSKE I GRAĐEVINSKE STRUKE.
Obuka je bila namenjena kandidatima, kao i sudskim veštacima svih struka. Obuku je realizovao tim profesora i istaknuti stručnjaci u ovoj oblasti.


16 - 18. januar 2012.

OBUKA ZA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE

Na osnovu saglasnosti Ministarstva finansija Republike Srbije (Rešenje broj 153-03-00148/2009-27 od 3. novembra 2010. godine), u periodu od 16. do 18. januara 2012. godine u prostorijama Privredne komore Beograda realizovana je:
OBUKA ZA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE
Obuka je realizovana prema Jedinstvenom programu obuke službenika za javne nabavke u skladu sa Pravilnikom o postupku za izdavanje sertifikata za službenika za javne nabavke („Sl. glasnik RS“, br. 50/2009). Realizatori programa su bili sertifikovani predavači.

5. novembra 2011.

OBUKA VEŠTAKA I KANDIDATA ZA VEŠTAKE SAOBRAĆAJNE, FINANSIJSKE I GRAĐEVINSKE STRUKE

U cilju upoznavanja članica i šire stručne javnosti o novinama koje se tiču novog Zakona o veštačenju, Privredna komora Beograda u saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta Union organizovala je jednomesečnu obuku. Obuka je bila namenjena kandidatima, kao i sudskim veštacima svih struka koju je realizovao tim profesora i istaknutih stručnjaka u ovoj oblasti.


7-8. jul 2011.

OBUKA ZA RAD SA ELEKTRONSKOM PRAVNOM BAZOM

OBUKA ZA RAD SA ELEKTRONSKOM PRAVNOM BAZOMU Privrednoj komori Beograda, 7. i 8. jula 2011. godine, realizovana je  OBUKA ZA RAD SA ELEKTRONSKOM PRAVNOM BAZOM. Obuku su pohađali pravnici,  rukovodioci finansijskih službi i šefovi računovodstva.
Zbog velikog interesovanja, obuka će ponovo biti realizovana u septembru kada će svi koji u svom poslovanju koriste propise, stručne komentare, sudsku praksu, službena mišljenja i ostale dokumente u vezi tumačenja i primene propisa, bez obzira da li su korisnici elektronske pravne baze Paragraf Lex ili ne, biti u mogućnosti da pohađaju ovu obuku.
Informacije: Centar za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta, tel: (381 11) 2642 966, 3619 472


7. jun 2011.

ODRŽAN SEMINAR "POVREDA NA RADU" – Zakonodavni okvir u Republici Srbiji

Privredna komora Beograda, Centar za privredno-pravni sistem i Udruženje uslužnih delatnosti u saradnji sa Upravom za bezbednost i zdravlje na radu Ministarstva rada i socijalne politike Republike Srbije i Institutom za medicinu rada  i  radiološku zaštitu, organizovali su 07. juna 2011.godine, seminar na temu: "Povreda na radu'', kako bi se upoznali predstavnici MSP sektora sa obavezama u cilju primene i unapeđenja zaštite i bezbednosti na radu.
Realizatori seminara, bili su: Vera Božić Trefalt, direktor Uprave za bezbednost i zdravlje na radu, prof. dr Bogoljub Peruničić, zamenik direktora Instituta za medicinu rada i prof. dr Petar Bulat, profesor na Medicinskom fakultetu u Beogradu. 

25. mart 2011. 

OBUKA ZA POSREDNIKA PREMA PROPISIMA O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU

Privredna komora Beograda, Centar za privredno pravni sistem i Centar za poslovno obrazovanje unapređenje kvaliteta u petak, 25. marta 2011. godine, organizovali su  OBUKU ZA POSREDNIKA PREMA PROPISIMA O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU.
U cilju osposobljavanja za posrednika prema propisima Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu ("Službeni glasnik RS, br. 36/2010"), učesnici su nakon teorijskog uvoda imali priliku da se u timskom radu kroz simulaciju posredovanja oprobaju u ulozi posrednika i ostalih aktera u ovom procesu.
Program su realizovale Jasmina Vukotić - Maričić, inspektor rada prvog odeljenja inspekcije rada u gradu Beogradu i Olga Kićanović, samostalna savetnica u Republičkoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova, licencirani predavači i stručnjaci u ovoj oblasti.

 


9. mart 2011.

RADIONICE: ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA – OBAVEZE I PRAVA

Privredna komora Beograda, Udruženje trgovine, Centar za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta i Centar za privredno pravni sistem, započinje seriju radionica na temu:  ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA – OBAVEZE I PRAVA –
Cilj radionica je bio da se članovi Privredne komore Beograda blagovremeno i kvalitetno  upoznaju sa pravima i obavezama trgovaca i potrošača, kao i da dobiju odgovore u vezi sa nastalim nejasnoćama i specifičnostima u primeni ovog Zakona.
Radionice su realizovali prof.dr Katarina Ivančević  i Dragoljub Simonović, advokat .


17. novembar 2010.

 

Radionica:"Kako uspešno obavljati poslove bezbednosti i zdravlja na radu "

U Privrednoj komori Beograda, u organizaciji Centra za privredno-pravni sistem, 17. novembra 2010. godine, održana je radionica na temu," Kako uspešno obavljati poslove bezbednosti i zdravlja na radu”.
Realizatori radionice, bili su: mr Simo Kosić,diplomirani inženjer mašinstva, konsultant u Upravi za bezbednost i zdravlje na radu, Dušan Nenić, predstavnik Železničko transportnog preduzeća Beograd, kao i Aleksandar Šotić iz Visoke tehničke škole strukovnih studija u Zemunu.

5. novembar 2010.

STRES NA RADU, ZDRAVSTVENI ILI SOCIO-EKONOMSKI PROBLEM

U organizaciji Instituta za medicinu rada Srbije "Dr Dragomir Karajović", uz podršku "Center for Internacional Rural and Enviromental Health", a pod pokroviteljstvom Privredne komore Beograda, 05. novembra 2010. godine, u Sava Centru, u Beogradu, održan je seminar na temu: "Stres na radu-zdravstveni, ili socio-ekonomski problem".
Realizatori seminara, bili su specijalisti medicine rada, internisti-kardiolozi, psihijatri, predstavnici Instituta za medicinu rada Srbije.

Edukacija


Obuka za službenika
za javne nabavke