Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


OSNIVANJE I REGICIJSTRACIJA PRIVREDNIH SUBJEKATA

Pravni osnov:

 1. Zakon o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/11, 99/11 83/2014 - dr. zakon i 5/2015)
 2. Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre ("Sl. glasnik RS", 99/11 i 83/2014)
 3. Zakon o Agenciji za privredne registre ("Sl. glasnik RS", br 55/04, 111/09, 99/11)
 4. Zakon o klasifikaciji delatnosti ("Sl. glasnik RS", br 104/09)
 5. Uredba o klasifikaciji delatnosti ("Sl. glasnik RS", br 54/10)
 6. Zakon o zadrugama („Sl. glasnik SRS", br. 57/89, "Sl. glasnik RS", br. 46/95, 101/05)
 7. Zakon o zadrugama ("Sl. list SRJ", br. 41/96, 12/98, "Sl. glasnik RS", br. 101/05, 34/06)
 8. Zakon o spoljnotrgovinskom poslovanju ("Sl. glasnik RS", br. 36/09, 36/11, 88/11)
 9. Odluka o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre ("Sl. glasnik RS", br. 119/2013, 67/2014, 138/2014, 45/2015)
 10. Pravilnik o sadržaju registra privrednih subjekata i dokumentaciji potrebnoj za registraciju ("Sl. glasnik RS", br. 6/12)

PRIVREDNI SUBJEKTI I DRUGI OBLICI ORGANIZOVANJA:

 1. Preduzetnik
 2. Ortačko društvo
 3. Komanditno društvo
 4. Društvo sa ograničenom odgovornošću
 5. Akcionarsko društvo
 6. Predstavništvo stranog privrednog društva
 7. Ogranak privrednog društva i ogranak stranog privrednog društva
 8. Zadruga i zadružni savezi

PREDUZETNIK  ("preduzetnik" ili "pr")

Preduzetnik je poslovno sposobno fizičko lice koje obavlja delatnost u cilju ostvarivanja prihoda i koje je kao takvo registrovano u skladu sa zakonom o registraciji.

Fizičko lice upisano u poseban registar koje obavlja delatnost slobodne profesije, uređenu posebnim propisom, smatra se preduzetnikom, ako je tim propisom to odeređeno.

Preduzetnik za sve obaveze nastale u vezi sa obavljanjem svoje delatnosti odgovara celokupnom svojom imovinom i u tu imovinu ulazi i imovina koju stiče u vezi sa obavljanjem delatnosti.

Preduzetnik obavlja delatnost pod poslovnim imenom. Poslovno ime preduzetnika obavezno sadrži ime i prezime preduzetnika, opis pretežne delatnosti, oznaku "preduzetnik" ili "pr" i sedište.

Registracija:

Za registraciju osnivanja preduzetnika prilaže se:

 • jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i registraciju u jedinstveni registar poreskih obveznika,
 • fotokopija lične karte za domaće fizičko lice, a za strana lica fotokopija pasoša,
 • ukoliko se preduzetnik registruje za obavljanje delatnosti za koju se traži prethodna dozvola, saglasnost ili drugi akt nadležnog organa kao uslov za registraciju, potrebno je dostaviti i odgovarajuću dozvolu, saglasnost ili drugi akt nadležnog organa u originalu ili overenoj kopiji,
 • dokaz o uplati naknade za osnivanje.

ORTAČKO DRUŠTVO     ("o.d." ili "od")

Ortačko društvo je društvo dva ili više ortaka koji su neograničeno solidarno odgovorni celokupnom svojom imovinom za obaveze društva.

Ortaci u društvo unose uloge jednake vrednosti, ako ugovorom o osnivanju nije drugačije određeno i stiču udele u društvu srazmerne svojim ulozima u društvo, ako ugovorom o osnivanju nije drugačije određeno.

Nenovčani ulozi mogu biti u stvarima i pravima, a izuzetno i u radu i uslugama.

Registracija

Za registraciju osnivanja ortačkog društva prilaže se:

 • jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i upisa u jedinstveni registar poreskih obveznika,
 • ugovor o osnivanju sa overenim potpisima članova društva,
 • dokaz o identitetu člana društva (za domaće fizičko lice - fotokopija lične karte, a za stranca – fotokopija pasoša, odnosno fotokopija lične karte, ako je izdata strancu, odnosno izvod iz matičnog registra ako je osnivač pravno lice koje nije registrovano u Registru koji vodi Agencija za privredne registre),
 • odluka o imenovanju zastupnika, ako nije imenovan ugovorom o osnivanju,
 • potpis zastupnika overen od strane nadležnog organa overe,
 • potvrda banke o uplati novčanog uloga, ako se ulog uplaćuje u društvo do osnivanja, odnosno sporazum članova o proceni vrednosti nenovčanog uloga ili procena vrednosti nenovčanog uloga, ako se ulog unosi u društvo do osnivanja,
 • dokaz o uplati naknade za registraciju osnivanja ortačkog društva,
 • dokaz o uplati naknade za registraciju i objavljivanje osnivačkog akta.

KOMANDITNO DRUŠTVO  ("k.d." ili "kd")

Komanditno društvo je privredno društvo koje ima najmanje dva člana, od kojih najmanje jedan za obaveze društva odgovara neograničeno solidarno (komplementar), a najmanje jedan odgovara ograničeno do visine svog neuplaćenog, odnosno neunetog uloga (komanditor).

Komanditori i komplementari učestvuju u deobi dobiti i pokriću dugova srazmerno svojim udelima u društvu, ako osnivačkim aktom nije drugačije određeno.

Registracija

Za registraciju osnivanja komanditnog društva prilaže se:

 • jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i upisa u jedinstveni registar poreskih obveznika,
 • ugovor o osnivanju društva sa overenim potpisima članova društva,
 • dokaz o identitetu člana društva (za domaće fizičko lice - fotokopija lične karte, a za stranca – fotokopija pasoša, odnosno fotokopija lične karte, ako je izdata strancu, odnosno izvod iz matičnog registra ako je osnivač pravno lice koje nije registrovano u Registru koji vodi Agencija za privredneregistre),
 • odluka o imenovanju zastupnika, ako nije imenovan ugovorom o osnivanju,
 • potpis zastupnika overen od strane nadležnog organa overe,
 • potvrda banke o uplati novčanog uloga, ako se ulog uplaćuje u društvo do osnivanja, odnosno sporazum članova o proceni vrednosti nenovčanog uloga ili procena vrednosti nenovčanog uloga, ako se ulog unosi u društvo do osnivanja,
 • dokaz o uplati naknade za registraciju osnivanja komanditnog društva,
 • dokaz o uplati naknade za registraciju i objavljivanje osnivačkog akta.

 


DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ("d.o.o." ili "doo")

Društvo s ograničenom odgovornošću je društvo u kome jedan ili više članova društva imaju udele u osnovnom kapitalu društva, s tim da članovi društva ne odgovaraju za obaveze društva osim u slučajevima probijanja pravne ličnosti. Društvo sa ograničenom odgovornošću mogu osnovati domaća i strana fizička i pravna lica – članovi društva.

Osnovni kapital društva iznosi najmanje 100,00 dinara, osim ako je posebnim zakonom predviđen veći iznos osnovnog kapitala za društva koja obavljaju određene delatnosti.

Član društva stiče udeo u društvu srazmerno vrednosti njegovog uloga u ukupnom osnovnom kapitalu društva, osim ako je osnivačkim aktom pri osnivanju društva ili jednoglasnom odlukom skupštine određeno drugačije. Član društva može imati samo jedan udeo u društvu. Ako član društva stekne više udela, ti udeli se spajaju i zajedno čine jedan udeo.

Ulozi mogu biti novčani i nenovčani i izražavaju se u dinarima. Ako se uplata novčanog uloga vrši u stranoj valuti dinarska protivrednost uloga obračunava se po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate uloga. Udeli nisu hartije od vrednosti.

Ulog se prilikom osnivanja društva s ograničenom odgovornošću ne mora uplatiti odnosno uneti, već se mora samo upisati, a u osnivačkom aktu se mora odrediti u kom roku u kome će član društva uplatiti odnosno uneti ulog. Rok za uplatu ne može biti duži od 5 godina i računa se od dana donošenja osnivačkog akta.

Upravljanje društvom može biti organizovano kao jednodomno ili dvodomno.

 • organi društva kod jednodomnog upravljanja su: skupština i jedan ili više direktora
 • organi društva kod dvodomnog upravljanja su: skupština, nadzorni odbor,  jedan ili više direktora
detaljnije

Registracija

Za registraciju osnivanja društva s ograničenom odgovornošću prilaže se:

 • jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i upisa u jedinstveni registar poreskih obveznika,
 • osnivački akt društva (odluka ili ugovor) sa overenim potpisima članova društva,
 • dokaz o identitetu članova društva (za domaće fizičko lice -fotokopija lične karte, a za stranca – fotokopija pasoša, odnosno fotokopija lične karte, ako je izdata strancu, odnosno izvod iz matičnog registra ako je osnivač pravno lice koje nije registrovano u Registru koji vodi Agencija za privredne registre),
 • odluka o imenovanju zastupnika ako nije određen osnivačkim aktom,
 • potpis zastupnika overen od strane nadležnog organa overe,
 • potvrda banke o uplati novčanog uloga, ako se ulog uplaćuje u društvo do osnivanja, odnosno sporazum članova o proceni vrednosti nenovčanog uloga ili procena vrednosti nenovčanog uloga, ako se ulog unosi u društvo do osnivanja,
 • dokaz o uplati naknade za registraciju osnivanja društva sa ograničenom odgovornošću,
 • dokaz o uplati naknade za registraciju i objavljivanje osnivačkog akta.

Uz prijavu se prilažu odluke o imenovanju predsednika i članova nadzornog odbora, ako je upravljanje društvom dvodomno, a predsednik i članovi nadzornog odbora nisu imenovani osnivačkim aktom.


AKCIONARSKO DRUŠTVO (a.d. ili ad)

Akcionarsk odruštvo je društvo čiji je osnovni kapital podeljen na akcije koje ima jedan ili više akcionara koji ne odgovaraju za obaveze društva, osim u slučaju probijanja pravne ličnosti. Akcionarsko društvo odgovara za svoje obaveze celokupnom imovinom.

Akcije društva se izdaju u dematerijalizovanoj formi i glase na ime i registruju se u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti.

Osnivački akt akcionarskog društva potpisuje svaki osnivač uz overu potpisa, nepromenljiv je i sadrži podatke o akcionarima i njihovim ulozima, podatke o akcijama (broj, vrsta, klasa, nominalna vrednost), podatke o društvu (poslovno ime, sedište, pretežna delatnost) i izjavu svakog od osnivača o osnivanju društva i preuzimanju obaveze uplate/unosa uloga.
 detaljnije

Statut je obavezan akt akcionarskog društva koji uređuje upravljanje i unutrašnju organizaciju društva i sadrži sve bitne podatke o društvu i registruje se u skladu sa zakonom o registraciji.
detaljnije

Upisane akcije koje se u skladu sa osnivačkim aktom uplaćuju u novcu uplaćuju se pre registracije osnivanja na privremeni račun kod poslovne banke u Republici Srbiji. Pre registracije društva akcionari koji osnivaju društvo dužni su da uplate, odnosno unesu uloge koji predstavljaju najmanje 25% osnovnog kapitala, pri čemu uplaćeni iznos novčanog dela osnovnog kapitala ne može biti niži od iznosa minimalnog osnovnog kapitala koji iznosi 3.000.000,00 dinara. Nominalna vrednost akcije ne može biti niža od 100,00 dinara.

Upravljanje akcionarskim društvom može biti organizovano kao jednodomno ili dvodomno, što se određuje statutom.

 • organi društva kod jednodomnog upravljanja su: skuština i jedan ili više direktora, odnosno odbor direktora
 • organi društva kod dvodomnog upravljanja su: skupština, nadzorni odbor i jedan ili više izvršnih direktora, odnosno izvršni odbor

Registracija

Za registraciju osnivanja akcionarskog društva prilaže se:

 • jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i upisa u jedinstveni registar poreskih obveznika,
 • osnivački akt društva sa overenim potpisima članova društva,
 • statut društva potpisan od strane članova društva,
 • potvrda kreditne institucije o uplaćenim akcijama u novcu, odnosno procena ovlašćenog procenjivača vrednosti nenovčanog uloga ili potvrda nadležnog organa o proceni vrednosti nenovčanog uloga u skladu sa zakonom,
 • odluka o imenovanju direktora, ako nisu određeni statutom,
 • odluka o imenovanju članova nadzornog odbora, ako je upravljanje društvom dvodomno, ako nisu određeni statutom,
 • odluka o imenovanju članova izvršnog odbora, ako je upravljanje društvom dvodomno,
 • odluka o imenovanju zastupnika društva, ako nisu određeni statutom,
 • potpis zastupnika overen od strane nadležnog organa overe,
 • dokaz o uplati naknade za registraciju osnivanja akcionarskog društva,
 • dokaz o uplati naknade za registraciju i objavljivanje osnivačkog akta,
 • dokaz o uplati naknade za registraciju i objavljivanje statuta.

PREDSTAVNIŠTVO STRANOG PRIVREDNOG DRUŠTVA

Predstavništvo stranog privrednog društva je njegov izdvojen organizacioni deo koji može obavljati prethodne i pripremne radnje u cilju zaključenja pravnog posla tog društva. Predstavništvo nema svojstvo pravnog lica.

Predstavništvo može zaključivati samo pravne poslove u vezi svog tekućeg poslovanja.

Strano privredno društvo odgovara za obaveze prema trećim licima koje nastanu u poslovanju njegovog predstavništva.

Predstavništvo se obrazuje odlukom nadležnog organa stranog privrednog društva.
detaljnije

Registracija

Za registraciju predstavništva stranog privrednog društva prilaže se:

 • jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i upisa u jedinstveni registar poreskih obveznika,
 • odluka o obrazovanju predstavništva,
 • izvod iz registra u kome je strano privredno društvo registrovano, sa prevodom overenim od strane stalnog sudskog tumača,
 • dokaz o brojevima računa preko kojih strano privredno društvo posluje,
 • potpis zastupnika predstavništva overen od nadležnog organa overe,
 • izjava ovlašćenog lica stranog privrednog društva kojom preuzima odgovornost za sve obaveze koje nastanu u vezi sa poslovanjem predstavništva overena od nadležnog organa overe, sa prevodom overenim od strane stalnog sudskog tumača,
 • dokaz o uplati naknade za registraciju predstavništva stranog privrednog društva.

Uz dokumenta koja su na stranom jeziku, dostavlja se prevod na srpskom jeziku overen od strane sudskog tumača.


OGRANAK PRIVREDNOG DRUŠTVA

Ogranak privrednog društva je izdvojeni organizacioni deo privrednog društva preko koga društvo obavlja delatnost u skladu sa zakonom.

Ogranak nema svojstvo pravnog lica, a u pravnom prometu istupa u ime i za račun privrednog društva.

Privredno društvo neograničeno odgovara za obaveze prema trećim licima koje nastanu u poslovanju njegovog ogranka.

Ogranak se obrazuje odlukom koju donosi skupština, odnosno ortaci ili komplementari, ako osnivačkim aktom, odnosno statutom nije drugačije određeno.
detaljnije

Registracija

Za registraciju ogranka privrednog društva prilaže se:

 • jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i upisa u jedinstveni registar poreskih obveznika,
 • odluka o obrazovanju ogranka,
 • potpis zastupnika ogranka overen od nadležnog organa overe, ako to lice nije registrovani zastupnik,
 • dokaz o uplati naknade.

OGRANAK STRANOG PRIVREDNOG DRUŠTVA

Ogranak stranog privrednog društva je njegov izdvojeni organizacioni deo preko koga to društvo obavlja delatnost u Republici Srbiji u skladu sa zakonom.

Ogranak se osniva odlukom nadležnog organa stranog privrednog društva. Ogranak stranog privrednog društva ima pretežnu delatnost, a može obavljati sve druge delatnosti koje nisu zakonom zabranjene, nezavisno od toga da li su određene odlukom o obrazovanju ogranka.
 detaljnije

Ogranak stranog privrednog društva nema svojstvo pravnog lica, ali u poreskom smisli ima status rezidenta.

Registracija

Za registraciju ogranka stranog privrednog društva prilaže se:

 • jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i upisa u jedinstveni registar poreskih obveznika,
 • odluka o obrazovanju ogranka,
 • izvod iz registra u kome je strano privredno društvo registrovano, sa prevodom overenim od strane stalnog sudskog tumača,
 • dokaz o brojevima računa preko kojih strano privredno društvo posluje,
 • potpis zastupnika ogranka overen od nadležnog organa overe,
 • izjava ovlašćenog lica stranog privrednog društva o preuzimanju odgovornosti društva za sve obaveze koje nastanu u vezi sa poslovanjem ogranka overena od nadležnog organa overe, sa
 • prevodom overenim od strane stalnog sudskog tumača,
 • dokaz o uplati naknade.

ZADRUGA

Zadruga je oblik organizovanja fizičkih lica u kojoj oni, poslovanjem na zadružnim principima dobrovoljnosti i solidarnosti, demokratičnosti, ekonomskog učešća, jednakog prava upravljanja, samostalnosti, zadružnog obrazovanja i međuzadružne saradnje, ostvaruju svoje ekonomske, socijalne i kulturne interese.

Zadruge se osnivaju kao zemljoradničke - opšte i specijalizovane (žitarske, voćarske, vinogradarske, reparske, stočarske, pčelarske, domaće radinosti i sl.), stambene, potrošačke, zanatske, zdravstvene, omladinske, studentske i učeničke, kao i druge vrste zadruga za obavljanje proizvodnje, prometa robe i vršenje usluga, u skladu sa zakonom.

Za registraciju osnivanja zadruge prilaže se:

 • jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i upisa u jedinstveni registar poreskih obveznika,
 • ugovor o osnivanju,
 • dokaz o identitetu zadrugara (za domaće fizičko lice fotokopija lične karte, a za stranca fotokopija pasoša, odnosno fotokopija lične karte, ako je izdata strancu, odnosno izvod iz matičnog registra ako je osnivač pravno lice koje nije registrovano u Registru koji vodi Agencija za privredne registre)
 • zapisnik sa osnivačke skupštine,
 • zadružna pravila,
 • potvrda banke o uplati novčanog uloga, ako se ulog uplaćuje odnosno sporazum zadrugara o proceni vrednosti nenovčanog uloga ili procena vrednosti nenovčanog uloga, ako se ulog unosi u zadrugu,
 • odluka o imenovanju direktora odnosno drugog zastupnika zadruge, ako nije određen osnivačkim aktom,
 • potpis direktora odnosno drugog zastupnika zadruge overen od nadležnog organa overe,
 • odluka o imenovanju predsednika i članova upravnog odbora,
 • odluka o imenovanju predsednika i članova nadzornog odbora,
 • dokaz o uplati naknade za registraciju osnivanja zadruge.

ZADRUŽNI SAVEZI

Zadružni savezi su samostalne interesne i stručne poslovne organizacije koje se osnivaju radi unapređenja delatnosti zadruga i zaštite njihovih zajedničkih interesa.

Zadružni savezi se osnivaju po vrstama zadruga i za određenu teritoriju, kao okružni za određeno područje i područje pokrajina, teritoriju republike i države.

Za registraciju osnivanja zadružnog saveza prilaže se:

 • jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i upisa u jedinstveni registar poreskih obveznika,
 • ugovor o osnivanju zadružnog saveza,
 • pravila zadružnog saveza,
 • odluka o imenovanju direktora saveza, odnosno drugog zastupnika, ako nije određen ugovorom o osnivanju,
 • potpis direktora saveza odnosno drugog zastupnika overen od nadležnog organa overe,
 • dokaz o uplati naknade za registraciju osnivanja zadružnog saveza.

Privredni subjekti i drugi oblici organizovanja sa registracijom osnivanja istovremeno dobijaju:

 • registarski/matični broj,
 • poreski identifikacioni broj (PIB) i
 • broj osiguranika zdravstvenog osiguranja koji izdaje RZZO

Registracija privrednih subjekata obavlja se u
Agenciji za privredne registre Republike Srbije
Brankova 25, 11000 Beograd
Tel: (011) 2023 350; faks: 3331 410
www.apr.gov.rs
e-mail: registar@apr.gov.rs

- Svi podaci su informativnog karaktera -
- Za konkretan savet i pomoć obratite se Centru za privredno pravni sistem
Privredne komore Beograda ili pravno – stručnim subjektima -