5. oktobar 2017.

PANEL: CIRKULARNA EKONOMIJA

Privredna komora Srbije će u okviru 14. Međunarodnog sajma EcoFair, u četvrtak, 5. oktobra 2017. godine, sa početkom u 14:45 časova, u zelenoj sali, Hala 1a Beogradskog sajma, organizovati panel na temu: "Cirkularna ekonomija"

Cilj panela je predstavljanje zaključaka Evropske komisije (JRC) u vezi eko inovacija donetih u martu 2017. godine. Predviđeno je i predstavljanje projekta UNIDO-a, Eko industrijski parkovi i čistija proizvodnja, kao i Strategij Cirkularne ekonomije koje Privredna komora Srbije izrađuje u saradnji sa GIZ IMPACT.
U delu posvećenom regionu, gradonačelnik Banja Luke, Igor Radojičić predstaviće projekat eko-toplana na biomasu koji treba da bude gotov do kraja januara 2018. godine. Na panelu će takođe učestvovati preduzeće Alma i Ras iz Federacije Bosne i Hercegovine koje je u potpunosti usmereno ka cirkularnoj ekonomiji. U pitanju je porodično preduzeće osnovano 1993. godine koje se bavi proizvodnjom tekstila, ima 1.000 zaposlenih i 90% svoje proizvodnje izvozi i prodaje svetski poznatim brendovima.

20. jun 2017.

PREDSTAVLJANJE PROGRAMA PODRŠKE TEHNOLOŠKIM INOVACIJAMA

Privredna komora Srbije-Privredna komora Beograda u saradnji sa Fondom za inovacionu delatnost organizuje: 

PREZENTACIJU PROGRAMA PODRŠKE TEHNOLOŠKIM INOVACIJAMA

Fond za inovacionu delatnost 01. juna 2017. godine pokrenuo je Program ranog razvoja i Program sufinansiranja inovacija.
Cilj programa je podsticanje inovativnog preduzetništva zasnovanog na znanju. Fond dodeljuje sredstva do 80.000,  odnosno do 300.000 evra za razvoj inovativnih tehnologija, proizvoda i usluga sa tržišnom primenom i koje poseduju veliki potencijal za komercijalizaciju.
Predstavljanje programa će se održati u Privrednoj komori Srbije- Privrednoj komori Beograda, ulica Kneza Miloša 12, u utorak 20. juna 2017. godine u 11.00 časova, sala VI , na VI spratu.

Rok za prijavu , najkasnije do 19. juna 2017. godine.

Za sve dodatne informacije i prijavu učešća, kontakt osobe su Jelena Plavanski, e-mail jelena.plavanski@pks.rs i Snežana Zečević, e-mail: snezana.zecevic@pks.rs, tel. 3625-144.  


20. jun 2017.

ODRŽANA PREZENTACIJA PROGRAMA PODRŠKE TEHNOLOŠKIM INOVACIJAMA  

U Privrednoj komori Srbije - Privrednoj komori Beograda, Fond za inovacionu delatnost danas je predstavio programe podrške mikro, malim i srednjim preduzećima za razvoj inovativnih tehnologija, proizvoda i usluga sa tržišnom primenom koje poseduju veliki potencijal za komercijalizaciju.
Podrška je podeljena na dva programa: Program ranog razvoja- minigrants, namenjen mikro i malim preduzećima, služi da podstakne stvaranje inovativnih preduzeća iz različitih oblasti nauke i tehnologije, kroz osnivanje startap i/ili spinof kompanija u privatnom sektoru. U okviru ovog programa, maksimalan iznos finansiranja može biti do 80.000 evra, odnosno do 85% ukupno odobrenog budžeta projekta, u trajanju do jedne godine. Uslovi za konkurisanje su da podnosilac mora biti privatno mikro ili malo preduzeće, u većinski srpskom vlasništvu, osnovano u Srbiji i ne starije od tri  godine u trenutku prijavljiavanja.


21. april 2017.

NAUČNI SKUP: "CILJEVI ODRŽIVOG RAZVOJA U III MILENIJUMU"

 

 

U privrednoj komori Srbije-Privrednoj komori Beograda, u petak, 21. aprila 2017. godine, sa početkom u 9 časova, sale 401 i međusprat,  biće održan naučni skup "Ciljevi održivog razvoja u III milenijumu". Događaj organizuje naučno-stručno društvo za zaštitu životne sredine "Ecologica" u saradnji sa Privrednom komorom Beograda. Skup je namenjen svim stručnjacima u domenu zaštite životne sredine: istraživačima, ekonomistima, pravnicima, inženjerima, nastavnicima, meteorolozima, inspektorima i svima koji imaju odgovoran odnos prema zaštiti životne sredine. Program Međunarodnog naučnog skupa obuhvata mnoge tematske celine i celokupnu problematiku održivog razvoja   u mnogim oblastima  nauke i proizvodnim sektorima u skladu sa Milenijumskim ciljevima razvoja.

Više informacija na web sajtu naučnog društva Ecologica.


6. april 2017.

SAVETOVANJE: POPUNJAVANJE DOKUMENTA O KRETANJU OPASNOG OTPADA I OBRASCA DNEVNE EVIDENCIJE I GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O OTPADU – DEO 6

   

Cilj sastanka je savetovanje privrednih društava radi efikasnijeg popunjavanja nevedenih obrazaca. Ovom prilikom kompanije će imati priliku da se više informišu o novom Pravilniku o obrascu dokumenta o kretanju opasnog otpada, obrascu prethodnog obaveštavanja, načinu njegovog dostavljanja i uputstvu za njohovo popunjavanje.

Sastanak će biti održan u Privrednoj komori Srbiji-Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12, u četvrtak, 6. aprila 2017. godine, u 11.00 časova, sala VI, na VI spratu.

Imajući u vidu značaj tematike ali i ograničen broj učesnika, molimo Vas da, najkasnije do 5. aprila 2017. godine, potvrdite svoje učešće putem on line prijave.


13. jul 2016.

U PRIVREDNOJ KOMORI BEOGRADA PREDSTAVLJEN PROGRAM SARADNJE NAUKE  I PRIVREDE

Saradnja naučno-istraživačke zajednice i privrede je veoma bitna u podizanju konkurentnosti srpske privrede, ocenjeno je  danas u Privrednoj komori Beograda. Na predstavljanju Programa saradnje nauke i privrede Fonda za inovacionu delatanost, menadžerka ovog Fonda, Natalija Sandić kazala je da je to novi finansijski instrument za podršku inovativnoj domaćoj naučno-istraživačkoj delatnosti sa tržišnim potencijalom.
Program saradnje nauke i privrede sprovodi Fond za inovacionu delatnost, a finansira se iz pretpristupnih fondova Evropske unije u iznosu od 2,4 miliona evra i sufinansira sredstvima iz budžeta Republike Srbije u iznosu od miliona evra, navela je Sandić. Ona je kazala da je svrha programa podsticanje saradnje između privatnih preduzeća i javnih naučno-istraživačkih organizacija u Srbiji, kako bi se kroz zajedničke razvojne projekte stvorili inovativni proizvodi, usluge, i tehnologije sa tržišnom primenom.

9. jun 2016.

ODRŽAN STRUČNI SKUP "NOVI PRISTUP U ZAŠTITI VODA U REPUBLICI SRBIJI"

U prisustvu brojnih predstavnika različitih sektora industrije i institucija koje se bave vodama, u Privrednoj komori Beograda, u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine –Odsekom za zaštitu voda, održan je stručni skup “Novi pristup u zaštiti voda u Republici Srbiji”. Do sada su uslovi za ispuštanje otpadnih voda utvrđivani na osnovu kvaliteta vodotokova u koji se one ispuštaju, dok će po novom pristupu to biti rađeno u zavisnosti od tehnoloških procesa određene industrije, a zagađivač će plaćati kazne ukoliko prekorači granice dozvoljene emisije. Na skupu su predstavljena nova podzakonska akta iz oblasti zaštite voda usvojena 2016:


26. april 2016.

PREZENTOVANI REZULTATI PROJEKTA "PREDLOG ZA ODREĐIVANJE RANJIVIH ZONA I OSETLJIVIH PODRUČJA U SKLADU SA NITRATNOM DIREKTIVOM I DIREKTIVOM O KOMUNALNIM OTPADNIM VODAMA"

U prisustvu brojnih eksperata iz oblasti vodoprivrede, u Privrednoj komori Beograda, u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine - Republička direkcija za vode,  održana je prezentacija rezultata projekta:"Predlog za određivanje ranjivih zona i osetljivih područja u skladu sa Nitratnom direktivom i Direktivom o komunalnim otpadnim vodama", koji je Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine - Republička direkcija za vode realizovala u okviru saradnje sa Švedskom agencijom za zaštitu životne sredine, u sklopu projekta ENVAP II od maja 2014. do aprila 2016. Tokom projekta razvijeni su kriterijumi za utvrđivanje ranjivih zona u skladu sa Nitratnom direktivom i kao krajnji rezultat dat je predlog ranjivih područja. Glavni cilj Nitratne direktive (91/676/EEC)  je da se smanji zagađenje vode od strane poljoprivrede i da se spreči takvo zagađenje u budućnosti.


22. аpril 2016.

MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP „EKOLOŠKA KRIZA: TEHNOGENEZA I KLIMATSKE PROMENE“

„ECOLOGICA“ naučno – stručno društvo za zaštitu životne sredine Srbije u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu životne sredine Grada Beograda i  Privrednom komorom Beograda, a pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije organizuju Međunarodni naučni skup Ekološka kriza: Tehnogeneza i klimatske promene, u Beogradu, 21-23. aprila 2016. godine. Svečano otvaranje: 21. aprila 2016. godine u Institutu ekonomskih nauka, Beograd, Zmaj Jovina 12, a 22. aprila 2016. godine u Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12.
Program Međunarodnog naučnog skupa obuhvata mnoge tematske celine i celokupnu problematiku povezanosti ekološke krize, klimatskih promena i tehnogeneze. Naučni skup: „Ekološka kriza: tehnogeneza i klimatske promene namenjen je svim stručnjacima u domenu zaštite životne sredine: istraživačima, ekonomistima, pravnicima, inženjerima, nastavnicima, meteorolozima, inspektorima i svima koji imaju odgovoran odnos prema zaštiti životne sredine.


22. april 2016.

ODRŽAN MEĐUNARODNI STRUČNI SKUP "EKOLOŠKA KRIZA: TEHNOGENEZA I KLIMATSKE PROMENE"

Naučno-stručno društvo za zaštitu životne sredine Srbije „ECOLOGICA“ održalo je međunarodni stručni skup “Ekološka kriza: tehnogeneza i klimatske promene”. Svečano otvaranje održano je 21. aprila, u Institutu ekonomskih nauka,  dok su 22. aprila 2016. godine održane tri sekcije u Privrednoj komori Beograda.
Program Međunarodnog naučnog skupa obuhvatio je mnoge tematske celine, problematiku uticaja klimatskih promena na životnu sredinu i mere za adaptaciju privrede, održivi razvoj i zelenu ekonomiju, upravljanje otpadom, ekonomske aspekte, ekološko obrazovanje i kulturu.. Ovom skupu prisustvovali su eksperti iz domena zaštite životne sredine: istraživači, ekonomisti, pravnici, inženjeri, nastavnici, meteorolozi, inspektori i svi koji imaju odgovoran odnos prema zaštiti životne sredine.


2. februar 2016.

KAMPANJA "ČISTO LICE SRBIJE" POČELA U PRIVREDNOJ KOMORI  BEOGRADA

Kampanja “Čisto lice  Srbije” započeta je danas u Privrednoj komori  Beograda, potpisivanjem sporazuma sa organizatorom ove akcije, organizacijom “Moja Srbija”. Sporazum su potpisali predsednik  Privredne komore Beograda, Milivoje Miletić i predsednik “Moje Srbije”, Milan  Ristić, a potom su iz Komore isporučene i prve količine elektronskog i električnog otpada u okviru ove kampanje.
Privredna komora Beograda radi na promociji ekologije zajedno sa članicama i partnerima, imajući u vidu značaj jačanja svesti o zaštiti životne sredine, izjavio je Miletić. On je istakao da se veliki deo ovih aktivnosti odnosi na društveno odgovorno poslovanje, koje bi trebalo da bude involvirano pre svega u sektoru malih i srednjih preduzeća.
Privredna komora Beograda radi na ekološkoj edukaciji preduzetnika kao komponenti društveno odgovornog poslovanja, podjednako važnoj kao i poslovni moral, rekao je Miletić. On je podsetio da je poglavlje 27, koje obuhvata primenu i podizanje ekoloških standarda, jedno od najzahtevnijih u pregovorima o pristupanju  Evropskoj uniji, ocenjujući da je Srbija znatno ispod evropskog proseka u reciklaži i upravljanju otpadom.

26. januar 2016.

OBAVEZNA DNEVNA EVIDENCIJA SAKUPLJANJA OTPADA

Najbolji način za praćenje tokova otpada su informacije na dnevnom nivou, uprkos primedbama preduzeća koja se bave sakupljanjem otpada, da im ova obaveza otežava poslovanje i povećava troškove, ocenjeno je danas u Privrednoj komori Beograda.
Da bi olakšala svojim članovima sprovođenje ove zakonske obaveze, koja je snazi od 1. januara ove godine, Privredna komora Beograda organizovala je seminar na temu  “Obrada dnevnih evidencija i izveštaja za eko taksu”, u okviru Memoranduma o saradnji, koji je  prošle godine potpisala sa Republičkom agencijom za zaštitu životne sredine. 
Reč je  o početnoj edukaciji i treningu, kako bi se privrednim subjektima, privrednim društvima i preduzetnicima u ovoj oblasti, omogućilo da se upoznaju sa propisanim procedurama i dobiju odgovore na sve nedoumice i probleme na koje  nailaze u popunjavanju formulara DEO 6, kojim se eveidentira dnevni promet otpada. 


17. decembar 2015.

PRIPREMA IZMENA ZAKONA U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Doprinos što boljim zakonskim rešenjima u oblasti zaštite životne sredine biće jedna od glavnih aktivnosti Centra za ekologiju, rečeno je danas u  Privrednoj komori Beograda.
Na zajedničkoj sednici Udruženja indsutrije, Centra za ekologiju i Grupacije za upravljanje otpadom ocenjeno je da je u godini na izmaku učinjen značajan pomak u afirmaciji zaštite životne sredine u privredi.
Rukovodilac Centra za ekologiju Privredne komore Beograda, Jelena Plavanski izjavila je da su članovi Komore mogli, u 2015. godini,  da komentarišu i predlažu rešenja u kreiranju izmena i dopuna  Zakona u oblasti zaštite životne sredine, koji bi trebalo da bude usvojeni do kraja ove ili početkom sledeće godine.


2. decembar 2015.

POČETAK KAMPANJE “ČISTO LICE SRBIJE”

 

 

 

Pozivamo Vas na konferenciju za medije povodom pokretanja kampanje "Čisto lice Srbije". Konferencija će biti održana u sredu, 2. decembra, u Privrednoj komori Beograda, sala VI, sa početkom u 11 časova.
Kampanju "Čisto lice Srbije" pokreće udruženje "Moja Srbija" u saradnji sa Privrednom komorom Beograda i uz podršku Grada Beograda. Cilj akcije je podizanje svesti građana o značaju reciklaže otpada i zaštite životne sredine, kao i usmeravanje prikupljenog novca u humanitarne svrhe.

2. decembar 2015.

PRIVREDNA KOMORA BEOGRADA PARTNER U HUMANITARNOJ AKCIJI  "ČISTO LICE SRBIJE"

Udruženje građana "Moja Srbija" i Privredna komora Beograda, uz podršku Grada Beograda,  pokrenuli su kampanju humanitarnog karaktera, čiji rok nije ograničen  pod nazivom "Čisto lice Srbije", najavljenio je danas u Privrednoj komori Beograda.
Na konferenciji za novinare održanoj tim povodom, predsednik Privredne komore Beograda, Milivoje Miletić  rekao je da je osnovni cilj akcije, pored pomoći onima kojima je neophodna, podizanje svesti građana i privrede o značaju dobrog upravljanja otpadom u borbi za očuvanje životne okoline.
Privredna komora Beograda  ima poseban interes da bude organizator, učesnik i promoter ovakvih aktivnosti u saradnji sa Gradom, jer se  na taj način jača  ekološka svest privrede, pojedinaca i institucija. Preko našeg Centra za ekologiju i Grupacije za reciklažu i  upravljanje otpadom, želimo da, u ovoj oblasti, pružimo konkretne rezultate, što je veoma složen i važan posao,  posebno ako se ima u vidu ono što se od nas zahteva kroz poglavlje 27 u pregovorima sa Evropksom Unijom, ocenio  je Miletić.


16. oktobar 2015.

ODRŽAN 12. MEĐUNARODNI SAJAM  ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE – ECOFAIR

Na Beogradskom sajmu održane su dve stručne i srodne manifestacije - 11. Međunarodni sajam energetike – „Energetika 2015“ 12. Međunarodni sajam zaštite životne sredine – EcoFair. Reč je o sajmovima koji povezuju potrebe, obaveze i mogućnosti u ovim oblastima, a održani su pod pokroviteljstvom Ministarstva rudarstva i energetike i Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine. Zajednički slogan im je „Nova energija“. Na štandu Udruženja operatera industrijskim i opasnim otpadom “Hrabri čistač” potpisan je Sporazum o saradnji sa Privrednom komorom Beograda. Jedan od ciljeva Sporazuma je intenziviranje aktivnosti u budućem periodu, uspostavljanje osnova za profesionalno i odgovorno upravljanje otpadom, pogotovo opasnim, kao i stimulisanje poslovnih aktivnosti kroz pružanje informacija, unapređenja komunikacije i interakcije između privrednih subjekata na teritoriji grada Beograda.Za izuzetan angažman u podršci, osmišljavanju i realizaciji sajamskih programa EcoFair-a  dodeljena je zahvalnica Beogradskog sajma Privrednoj komori Beograda.


16. oktobar 2015.

ODRŽAN OKRUGLI STO "CIRKULARNA EKONOMIJA U REGIONU" U OKVIRU ECOFAIR-A

Uspostavljanje sistema upravljanja otpadom jedan je od najvažnijih i ekonomski najzahtevnijih segmenata u procesu usaglašavanja naših propisa sa propisima EU.  Stručnjaci koji su učestvovali na okruglom stolu pod nazivom "Cirkularna ekonomija u regionu", koji se u petak, 16. oktobra 2015, održao u sklopu ECOFAIR 2015, u organizaciji Udruženja industrije otpada Srbije "Hrabri čistač", Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ) i Privredne komore Beograda, predstavili su cirkularnu ekonomiju (circular economy) kao novi koncept upravljanja otpadom koji je nastao posle ekonomske krize 2008. godine, a odnosi se na maksimalnu iskorišćenost upotrebljenih resursa. Treba istaći i da je koncept cirkularne ekonomije neminovan, jer je ugrađen u evropske propise koje sve države kandidati za članstvo u EU moraju da usaglase i implementiraju, saopšteno je na konferenciji.


2. oktobar 2015.

ODRŽAN SEMINAR “PČELA = BIODIVERZITET”

Udruženje građana VELESOVA VIZIJA iz Beograda, uz podršku Centra za ekologiju Privredne komore Beograda i Sekretarijata za zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Beograda, organizovalo je seminar na temu: “Pčela = biodiverzitet”, u Privrednoj komori Beograda.
Istoimeni projekat, u okviru koga se realizuje seminar, jedan je od 25 projekata, koje sufinansira Evropska unija kroz Fond za projekte Dunavskog regiona – START, što potvrđuje koliko je ova tema od interesa za celu Evropu, a i globalno.


29. septembar 2015.

UPRAVLJANJE AZBESTOM-UTICAJ AZBESTA NA ŽIVOTNU SREDINU

Danas je u Privrednoj komori Beograda održan sastanak na temu: "Upravljanje azbestom-uticaj azbesta na životnu sredinu" sa ciljem kako napraviti strategiju upravljanja azbestom. Na sastanku su prisustvovali privrednici i predstavnici nadleznih institucija.
Tema o kojoj se na sastanku plemisalo je prva tema u Evropskoj asocijaciji za upravljanje građevinskim otpadom (EDA) čiji je član Privredna komora Beograda, a razlog je veoma štetan uticaj azbesta na životnu sredinu. Iz tog razloga su kao budući članovi Sekcije pozvani i Institut za javno zdravlje kao i Dragan Mihailović Suisse „We come World Environmental Consulting & Menagement“ (Švajcarska).

11. jun 2015.

ODRŽANA PREZENTACIJA EKO KUĆE

U saradnji preduzeća Finel inženjering d.o.o. sa Centrom za ekologiju Privredne komore Beograda, održana je prezentacija: EKO KUĆE. Pozivanje na ekologiju i održivost u poslednje vreme postaje neizbežno u svim aspektima življenja. U tom smislu, jedna od vrlo važnih tema su energetski i ekološki održivi  materijali koji služe za gradnju zgrada.
Ovaj materijal je nov na našem tržištu i ima široku primenu u zaštiti objekata, kako od dejstva vode, vlage i sanacije od oštećenja  na delovima od betona, opeke, drveta i svih drugih materijala. Na osnovu njegove primene  može se dati garancija  na toplotnu i hidro zaštitu od 40 godina.

9. jun 2015.

EVROPSKI EKO STANDARDI U RUDARSKOM BASENU KOLUBARA

Moramo da uredimo naše procese u rudarstvu po standardima, pre svega važeće domaće zakonske regulative, zatim direktivama  koje propisuje Evropska unija kao i nekim važećim svetskim standardima, izjavio je danas u Privrednoj komori Beograda rukovodilac sektora za zaštitu životne sredine u Rudarskom basenu Kolubara, Slobodan Radosavljević.
On  je naveo da se godišnje u Kolubari u zaštitu životne sredine ulaže oko 360 miliona dinara što je malo ako se poredi sa nekim drugim sličnim sistemima u drugim zemljama,ali je to ipak operativno dovoljna suma operativno jer sa njom može dosta da se uradi ako se uvažavaju ekonomski kriterijumi.  

9. jun 2015.

ODRŽAN STRUČNI SKUP: PROCENA OŠTEĆENJA INFRASTRUKTURE U POPLAVAMA U BIH I SRBIJI U MAJU 2014. GODINE

Uz podršku Privredne komore Beograda i Sekretarijata za zaštitu životne sredine grada Beograda, Asocijacija geofizičara i ekologa Srbije (AGES) održan je stručni skup, kao i radionice za studente u okviru humanitarnog projekta: ”Procena oštećenja infrastrukture u poplavama u BiH i Srbiji u maju 2014. godine”. Projekat je finansiran od strane SEG (Svetska asocijacija geofizičara) i njihovog programa Geolozi bez granica. Projekat okuplja svetske eksperte iz oblasti geofizike, geologije i geodezije, a stručni skup predstavlja početak istraživanja na klizištima u Srbiji i BiH.

14. maj 2015.

UKLjUČIVANjE INSPEKCIJSKIH ORGANA U OBLAST ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

U Beogradu inspekcije za zaštitu životne sredine imaju najviše posla zbog buke jer nedeljno u proseku samo zbog  ovog problema  stiže oko 40 prijava građana, rečeno je danas u Privrednoj komori Beograda.
Na sastanku Grupacije za zaštitu životne sredine  na kojoj se govorilo o ulozi  ekoloških inspekcijkskih organa, Aleksandra Radinović iz Sekretarijata za inspekcijske poslove Grada kazala je da se  građani  žale na buku ugostiteljskih objekata, na buku od ventilacije i uređaja za klimatizaciju.   

7. maj 2015.

ODRŽANA PREZENTACIJA: ENVIGO - SOFTVER ZA PROCENU UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

Centar za ekologiju Privredne komore Beograda u saradnji sa kompanijom Eon plus organizovao je prezentaciju: ENVIGO - SOFTVER ZA PROCENU UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU. Procena uticaja na životnu sredinu kao preventivna mera očuvanja životne sredine bitan je element svakog projekta. Envigo je nova i jedinstvena softverska internet aplikacija za procenu uticaja na životnu sredinu, koju su razvili srpski stručnjaci kompanije Eon+. Envigo sistem pomaže kvalifikovanim stručnjacima da lakše, brže, sistematičnije i objektivnije završe ceo proces procene, što donosi značajne uštede korisnicima.

Envigo pokriva ceo postupak procene uticaja, u potpunosti je usklađen za zakonskom regulativom Srbije, i može se primeniti za projekte iz različitih oblasti privrede.


23. april 2015.

ODRŽANA MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA ŽIVOTNA SREDINA I ADAPTACIJA PRIVREDE NA KLIMATSKE PROMENE

Naučno-stručno društvo za zaštitu životne sredine Srbije „ECOLOGICA“ održalo je međunarodnu naučnu konferenciju „Životna sredina i adaptacija privrede na klimatske promene“. Svečano otvaranje održano je 22. aprila 2015. godine u Institutu ekonomskih nauka,  dok je 23. aprila 2015. godine održan stručni skup u Privrednoj komori Beograda.
Program Međunarodnog naučnog skupa obuhvatio je mnoge tematske celine i celokupnu problematiku uticaja klimatskih promena na životnu sredinu i mere za adaptaciju privrede. Ovom skupu prisustvovali su stručnjaci iz domena zaštite životne sredine: istraživači, ekonomisti, pravnici, inženjeri, nastavnici, meteorolozi, inspektori i svi koji imaju odgovoran odnos prema zaštiti životne sredine.


9. april 2015.

ODRŽANA PROMOCIJA TAKMIČENJA ZA NAJBOLJU TEHNOLOŠKU INOVACIJU SRBIJE U 2015. GODINI

Privredna komora Beograda u okviru komorskog sistema Srbije partner je u državnom projektu izbora za  najbolju tehnološku inovaciju u Srbiji 2015. godine.

Na sastanku u Privrednoj komori Beograda organizatori su najavili da je rok za podnošenje isključivo elektronskih prijava na konkursu za izbor najbolje tehnološke inovacije 20. april, a adresa  www.inovacija.org. Uslov za učešće pored sprovodljive ideje  je da se formira tročlani tim koji će realizovati inovaciju u praksi u toku samog takmičenja koje traje do kraja godine i podrazumeva nekoliko faza obuke.

31. mart 2015.

ODRŽANA KONFERENCIJA U OKVIRU ADA PROJEKTA „EKOREGIONI SRBIJE (REGION BANAT I REGION ŠUMADIJA)“ 

A.S.A. EKO doo Belgrade, WIFI Hrvatska i Privredna komora Beograda, Centar za ekologiju organizovali su Konferenciju u okviru ADA projekta „Ekoregioni srbije (region banati region šumadija)“. U Privrednoj komori Beograda danas su uručeni sertifikati prvoj generaciji eko trenera u okviru projekta Eko regioni Banat i Šumadija čiji je cilj podizanje ekološke svesti i kulture življenja najmlađih u Srbiji. Potvrdu da su završili obuku koja je trajala 85 časova dobilo je 40 polaznika iz ova dva regiona. To su nastavnici, vaspitači i predstavnici lokalnih samouprava koji će veštine i znanja  stečena u toku obuke preneti na decu predškolskog i školskog uzrasta kroz radionice u 27 opština Banata i Šumadije.

26. mart 2015.

DODELJENA NAGRADA PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA

U prisustvu velikog broja zvanica iz javnog i društvenog života, predstavnika Vlade RS, Skupštine grada Beograda, naučnih i obrazovnih institucija, komorskog sistema i brojnih privrednika, 26. marta 2015. godine, u Skupštini grada Beograda, dodeljena je Nagrada Privredne komore Beograda za najbolje doktorske disertacije, magistarske teze, master i diplomske/završne radove, pronalaske, tehnička unapređenja i dizajnerska rešenja za 2013/2014. godinu.


12. mart 2015.

ODRŽAN STRUČNI SKUP "AKTUELNA PROBLEMATIKA U OBLASTI UPRAVLJANJA OTPADOM I RECIKLAŽE"

Udruženje industrije Privredne komore Beograda u saradnji sa Centrom za ekologiju organizovali su stručni skup na temu „Aktuelna problematika u oblasti upravljanja otpadom i reciklaže“. Cilj sastanka je bio pokretanje inicijative za formiranje grupacije za upravljanje otpadom i reciklažu koja bi zastupala zajedničke interese svih subjekata i učestvovala u normativnom uređenju ove delatnosti kroz implementaciju važećih međunarodnih standarda. Skupu su prisustvovali Goran Trivan, sekretar za zaštitu životne sredine i Filip Abramović, direktor Direkcije za upravljanje otpadom.


16. decembar 2014.

SLAP IS – LAKŠE DO FINANSIRANJA PROJEKATA U OBLASTI ENERGETIKE

Privredna komora Beograda, u saradnji sa Ministarstvom energetike i rudarstva RS i Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO) organizovala je drugi u nizu instruktivnih seminara o SLAP informacionom sistemu. SLAP IS je baza podataka javnih opštinskih investicionih projekata i njen osnovni cilj je da pruži adekvatnu i efikasnu podršku gradovima i opštinama u identifikovanju infrastrukturnih projekata. Seminar je bio posvećen oblasti energetike, kao jednoj od osnovnih komponenti zaštite životne sredine. 

23. oktobar 2014.  

 SAIN – DESET GODINA POSTOJANJA I RADA

Povodom deset godina postojanja i rada Srpska akademija izumitelja i naučnika (SAIN), uz podršku Privredne komore Beograda, Centra za razvoj i transfer tehnologija i ekologiju, organizuje Svečanu Skupštinu. Svečanost će biti održana u sali Privrednog medija centra Privredne komore Beograda u četvrtak, 23. oktobra sa početkom u 12 časova.


22. oktobar 2014. 

SLAP IS – KORAK KA EU GRANTOVIMA

SLAP IS predstavlja project pipeline infrastrukturnih projekata na lokalnom nivou i sadrži sve neophodne informacije o spremnosti projekata (dostupnost projektno-tehničke dokumentacije) i o njihovim institucionalnim, finansijskim i svim drugim aspektima.
Ukazujući na potrebu i značaj registracije predloga projekata JKP u SLAP IS bazu, gospodin Boris Šćekić, ekspert za institucionalna pitanja i SLAP IS, MISP IPA 2010, naveo je da ovu bazu vodi Stalna konferencija  gradova i opština (SKGO) i da se njen značaj ogleda u  činjenici da SLAP IS: podržava razvoj lokalnih i međuopštinskih infrastrukturnih projekata, daje jasne smernice jedinicama lokale samouprave o kriterijumima važnim prilikom odabira projekata za podršku iz nacionalnih i EU sredstava, omogućuje vrednovanje projekata na osnovu kvaliteta, a ne samo njihove tehničke spremnosti...


17. septembar 2014.  

BIJELJINA: XVII SEDNICA FORUMA PREDSEDNIKA  “EKONOMSKA REGIJA U SLIVU REKE SAVE”

Pod predsedavanjem PKRS PPK Banja Luka, u okviru održavanja XIV  Međunarodnog poljoprivrednog sajma “INTERAGRO 2014″ u Bijeljini (BiH), 17.  septembra 2014. godine, asocijacija privrednih komora Savskog basena “Ekonomska regija u slivu reke Save” je predstavila aktivnosti, koje, već osam godina, uspešto realizuje sa ciljem unapređivanja privrede, efikasnijeg korišćenja prirodnih resursa reke Save i  očuvanja životne sredine Savske regije.
Na sedamnaestoj sednici Foruma ERUSRS usvojen je jedan broj zadataka, koji će, u narednom dvogodišnjem periodu, realizovati privredne komore članovi Ekonomske regije u slivu reke Save: izrada zajedničkog portala koji će sadržati sve informacije relevantne za poslovne subjekte Savskog regiona i šire (mogućnosti poslovnog povezivanja, promotivni sadržaji za kompanije, informacije relevantne za izvoznike, web forum i sl.), izradu elektronskog ERUSRS vodiča  “Poveži me”,  jačanje saradnje sa drugim sličnim asocijacijama u cilju širenja poslovnih mreža kompanija članova ovog Foruma i dr.


4. jul 2014.

INSTRUMENTI ZA EFIKASNO UPRAVLJANJE INTELEKTUALNOM SVOJINOM

U organizaciji Centra za razvoj i transfer tehnologija i ekologiju Privredne komore Beograda i Zavoda za intelektualnu svojinu RS, održan je sastanak/radionica na temu: ”Instrumenti za efikasno upravljanje intelektualnom svojinom - međunarodni portali i baze podataka”.
Eksperti Zavoda za intelektualnu svojinu RS,
Mr Nikola Radovanović i Biljana Remović Dimić predstavili su prisutnim učesnicima instrumente podrške MSP u sferi intelektualne svojine: Innovaccess, IP Response, IP Marketplace, IP Valuation, kao i nacionalne i međunarodne baze žigova i patenata. Tokom radionice učesnici su imali prilike da on line pretražuju ove IP  baze,  a takođe su korišćenjem IP instrumenata i sami bili u prilici da provere stepen inovativnosti svojih kompanija, ali i da dobiju korisna uprutstva za dalje postupanje u pravcu unapređivanja svojih preduzeća kroz podsticanje inovativnostii zaštitu svojih prava u oblasti intelektualne svojine.
Prezentacije sa sastanka mogu se preuzeti ovde.


17. jun 2014.  

PRAVO NA PRAVNU ZAŠTITU U PITANJIMA ŽIVOTNE SREDINE U UPRAVNOM POSTUPKU I UPRAVNOM SPORU

U orginizaciji Privredne komore Beograda, Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine i OEBS-a, u Privrednoj komori Beograda је predstavljen “Praktikum o pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine u upravnom postupku i upravnom sporu”  
Prvi princip Rio deklaracije o životnoj sredini i razvoju: “Ljudska bića su u centru brige za održivi razvoj. Ljudi imaju pravo na zdrav i produktivan život u skladu sa prirodom” jeste moto i glavna nit vodilja sadržaja ove publikacije.
Pozitivno ekološko pravo u Srbiji karakteriše veći broj zakona i podzakonskih opštih akata koji se odnose na ZŽS, kao i veliki broj sektorskih zakona kojima se uređuje zaštita vode, vazduha, zemljišta, zaštita prirode, zaštita od buke, jonizujuće i nejonizujuće zračenje, upravljanje otpadom, postupanje sa opasnim materijama i dr. Međutim, upravo taj veliki broj zakonskih tekstova jeste često međusobno nekonzistentan što u praksi dovodi do onemogućavanja adekvatne pravne zaštite.

28. maj 2014.

ULOGA PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE U POSLOVANJU

Privredne komore Beograda i Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije organizuju sastank: "Uloga prava intelektualne svojine u poslovanju".  Sastanak će biti održan u sredu, 28. maja 2014. god. sa početkom u 11 časova, sala IVa, u Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12.

Tematiku prava intelektualne svojine u poslovanju kompanija iskorišćavanjem sopstvenog potencijala kroz pravovremeno prepoznavanje i zaštitu intelektualne svojine izložiće Daniela Zlatić Šutić, rukovodilac Edikativno informativnog centra  Zavoda za intelektualnu svojinu RS.

Imajući u vidu značaj tematike ali i ograničen broj učesnika, molimo Vas da, najkasnije do 27. maja 2014. godine potvrdite svoje učešće na sastanku, putem on line  prijave.  Za sve dodatne informacije Centar za razvoj i transfer tehnologija i ekologiju Privredne komore Beograda stoji Vam na raspolaganju tel: 011/ 2643 774,  2641-355, lok. 113.


28. maj 2014.

ULOGA PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE U POSLOVANJU

U organizaciji Centra za razvoj i transfer tehnologija i ekologiju Privredne komore Beograda, u saradnji sa Zavodom za intelektualnu svojinu RS, 28. maja 2014. godine, u Privrednoj komori Beograda, održan je sastanak na temu "Uloga prava intelektualne svojine u poslovanju." Razmatranje ove tematike ima za cilj da, putem identifikovanja i širenja informacija o najboljim praksama u oblatsi inovacija i intelektualne svojine, pruži podršku jačanju sektora MSP kroz ukazivanje na načine izgradnje održive konkurentnosti ovih inovativnih preduzeća.
Efikasno upravljanje intelektualnom svojinom podrazumeva i sposobnost kompanije da komercijalizuje izume, pronađe tržišta za svoje brendove, licencira svoj „know how“, zaključuje ugovore o saradnji  i druge sporazume koji obuhvataju intelektualnu svojinu, kao i da efikasno nadgleda i sprovodi svoja prava intelektualne svojine.
Zaštita IS iziskuje određene troškove, ali njih ne treba posmatrati kao rashod već kao investiciju.  Investiranje u intelektualnu svojinu omogućava preduzeću da kreira sopstveni odbrambeni mehanizam protiv konkurenata, uspostavi svoju reputaciju u oblasti IS, promoviše sebe kao inovativnu firmu i uveća svoje šanse za uspešnu saradnju sa drugim organizacijama koje imaju razvijenu svest o značaju IS. 


14. maj 2014.

PREDSTAVLJEN PRVI NACIONALNI META REGISTAR O ŽIVOTNOJ SREDINI- EKOREGISTAR

         

EkoregistarU organizaciji Privredne komore Beograda i Agencije za zaštitu životne sredine, Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije, predstavljen je prvi nacionalni metaregistar za informacije o životnoj sredini: EKOREGISTAR.

O značaju EKOREGISTRA govorili su Filip Radović, direktor Agencije za zaštitu životne sredine RS, Olivera Zurovac-Kuzman, predstavica OEBS-a,  Tina Janjatović, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, kao i članovi projektnog tima koji je realizovao projekat EKOREGISTAR. Ekoregistar predstavlja bazu podataka i ujedno je i portal ka već postojećim bazama i dokumentima sa informacijama iz oblasti zaštite životne sredine.   


16. april 2014.

DODELJENE NAGRADE PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA

NagradjeniU prisustvu velikog broja zvanica iz javnog i društvenog života, predstavnika diplomatskog kora, Vlade RS, Skupštine grada Beograda, naučnih i obrazovnih institucija, komorskog sistema i brojnih privrednika 16. aprila 2014. godine, u Ateljeu 212 po 46. put, dodeljene su nagrade Privredne komore Beograda za najbolje doktorske disertacije, magistarske teze, master i diplomske radove, kao i nagrade za najbolje pronalaske, tehnička unapređenja i dizajnerska rešenja za školsku 2012/2013. godinu.

Čestitajući nagrađenima dr Milan Janković, predsednik Privredne komore Beograda je istakao, da zahvaljujući privrednicima, članovima Privredne komore Beograda koji su prepoznali značaj naučnih istraživanja i njihove primene u privredi, Komora Beograda i ove godine ima mogućnost da ispoštuje i valorizuje rezultate rada mladih istraživača i to će činiti i ubuduće. Ja verujem u projekat „Beograd na vodi“, investicije, mostove, metro, ali i u sve ono što ovi mladi ljudi donose i što će biti od koristi svima nama, ali i generacijama koje dolaze iza nas.


9. april 2014.

ODRŽAN PRVI POSLOVNI FORUM "PORODIČNE FIRME- STUB RAZVOJA PRIVREDE SRBIJE"

Porodicne firmeU saradnji Privredne komore Beograda, kompanije Vip mobile i Chapter 4, 9. aprila 2014. godine održan je prvi poslovni forum pod nazivom "Porodične firme - stub razvoja privrede Srbije". Skupu je prisustvovao veliki broj predstavnika porodičnih preduzeća iz cele Srbije. Tokom foruma eksperti iz inostranstva ukazali su vlasnicima i direktorima porodičnih firmi na slabosti, ali i prednosti poslovanja porodičnih preduzeća.  

Teme koje su kod učesnika pobudile najviše interesovanja bile su: unapređenje poslovanja, selekcija kadrova, postupak transfera vlasništva sa prve na drugu generaciju, privlačenje investitora, kao i potreba podrške države kroz fiskalne i druge mere ekonomske politike.

Vlasnici  porodičnih firmi očekuju od države unapređenje poslovnog ambijenta i ukazuju na značaj međusobnog udruživanja kroz poslovne asocijacije radi zajedničkog, organizovanog nastupa u dijalogu sa Vladom, al i u širenju poslovnih komunikacija ka drugim preduzećima, domaćim i stranim.  


3-5. april 2014.

EXPO TROPHY PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA NA JADRANSKOM SAJMU U BUDVI

Na Jadranskom sajmu u Budvi, od 3. do 5. aprila održan je 40. Sajam hrane UFI, 23. Međunarodna turistička berza i sajam turizma, opreme za hotelijerstvo i ugostiteljstvo – METUBES i 20. Sajam ekologije, koje su okupile više od 190 učesnika iz 13 zemalja. Zemlja partner jubilarnog 40. Sajma hrane je bila Republika Mađarska. U organizaciji Ministarstva za ruralni razvoj Mađarske i HITA – državne agencije za podršku međunarodnoj trgovini i investicijama u strateškim sektorima, predstavile su se kompanije iz oblasti prehrambene industrije i pratećih industrija, čiji je cilj bio plasman prehrambenih proizvoda i saradnja sa institucionalnim i poslovnim partnerima na tržištima Crne Gore i regiona. Privredna komora je tradicionalno uzela učešće u sajamskom nastupu i predstavila se sa 20 firmi iz oblasti poljoprivrede, prehrambne industrije, ugostiteljstva, turizma i ekologije a sve u cilju unapređenja privredne saradnje Srbije i Crne Gore. Pored svojih članova Privredna komora Beograda ugostila je opštinu Ub, opštinu Ljig i Područnu privrednu komoru Banja Luke čime je pokazala uspešan primer unapređenja i valorizacije kako prekogranične saradnje tako i saradnje sa lokalnim samupravama i na pravi način povezala tri strateške grane privrede kroz zajednički sinergetski nastup.


27. mart 2014.

SARADNJA NAUKE I PRIVREDE

Sporazum - RektoratU Rektoratu Beogradskog univerziteta, 27. marta 2014. godine, potpisan je Sporazum o saradnji između Privredne komore Beograda i Univerziteta u Beogradu. Sporazum su potpisali dr Milan Janković, predsednik Privredne komore Beograda i prof. dr Vladimir Bumbaširević, rektor Univerziteta u Beogradu.

Prof. dr Vladimir Bumbaširević, rektor Univerziteta u Beogradu, je istakao, da Sporazum podrazumeva direktnu saradnju u svim oblastima, jer jedna od osnovnih uloga Univerziteta nije samo prenošenje, već i stvaranje novog znanja kroz naučnoistraživački rad. Rezultati ovih istraživanja se prenose studentima, neakademskoj sredini, privredi i društvu u celini. Naša je namera da kroz prenos i transfer znanja, novih tehnologija i inovacija, pružimo mogućnost mladima da razviju preduzetnički duh i time im omogućimo brže zapošljavanje. Dr Milan Janković, predsednik Privredne komore Beograda je istakao, da je Beogradu i Srbiji potrebna ekonomija na osnovu znanja i rezultata naučnoistraživačkog rada, koja podiže kapacitet i konkurentnost srpske privrede, jer mi sami za sebe, izdvojeni iz okruženja ne bismo mogli da funkcionišemo na pravi način.  


18. mart 2014.

BANJA LUKA, XVI SEDNICA FORUMA PREDSEDNIKA ERUSRS PRIVREDNIH KOMORA 

Banja Luka - ERUSRSU Banja Luci je 18. marta 2014. godine održana XVI sednica Foruma predsednika  privrednih komora “Ekonomske regije u slivu reke Save” – komorske asocijacije koja već sedmu godinu uspešno povezuje privredu savske regije. Sastanku su prisustvovali predstavnici 17 privrednih komora ERUSRS sa područja sliva reke Save (iz sve četiri države).

Organizator skupa bila je  PKRS Područna privredna komora Banja Luka, koja u 2014/2015. godini predsedava  ovom regionalnom komorskom asocijacijom, a Privrednu komoru Beograda, kao jednu od srpskih komora članica, predstavljali su Zoran Milošević, predsednik skupštine Privredne komore Beograda i Vera Tošić, Sekretar Centra za razvoj i transfer tehnologija i ekologiju. Sednicu je otvorio i vodio predsednik  PKRS PPK Banja Luka, gospodin Goran Račić.


21. februar 2014.

ZAŠTITA INDUSTRIJSKOG DIZAJNA U FUNKCIJI POVEĆANJA KONKURENTNOSTI MSP

Industrijski dizajnU organizaciji Centra za razvoj i transfer tehnologija i ekologiju Privredne komore Beograda, u saradnji sa Zavodom za intelektualnu svojinu RS, 21. februara 2014. godine, u Privrednoj komori Beograda, održan je sastanak: "Zaštita industriskog dizajna - zašto, gde i kako".

Dizajn, tj. spoljni izgled nekog proizvoda jeste ono što ga čini privlačnim, dopadljivim ili poželjnim i bitno doprinosi povećanju njegove komercijalne vrednosti i njegove prodaje, a kompaniju koja je vlasnik tog proizvoda čini konkurentnijom na tržištu.


KONKURS ZA DODELU GODIŠNJIH NAGRADA PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA

Privredna komora Beograda

objavljuje

K   O   N   K   U   R   S

za dodelu godišnjih nagrada Privredne komore Beograda

 1. Nagrade za doktorske disertacije, magistarske teze, master radove i diplomske/završne radove studenata fakulteta i visokih škola strukovnih studija, u školskoj 2012/2013. godini (radovi odbranjeni u periodu od 1.10.2012. do 30.09.2013.godine), sa temama iz oblasti privrede.
  Kontakt telefoni: 3619-472 i 2641-355, lokal 136, 174

 2. Nagrade za pronalaske, dizajnerska rešenja (uključujući web dizajn) i tehnička unapređenja iz oblasti privrede ostvarena u periodu od 1. oktobra 2012. do 30. septembra 2013. godine. Pod ostvarenim rešenjima podrazumevaju se rešenja  čija je realizacija nastupila u prethodno navedenom roku.
  Kontakt telefon: 2641-355, lokali 159 i 11

Prijave na konkurs treba dostaviti najkasnije do 18. februara 2014. godine Privrednoj komori Beograda.
Sve potrebne informacije mogu  se dobiti u Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12, ili preko gore navedenih brojeva telefona.


22. novembar 2013. Ljubljana

ERUSRS: XV SEDNICA FORUMA PREDSEDNIKA “EKONOMSKA REGIJA U SLIVU REKE SAVE”

ERUSRSPod predsedavanjem GZS Zbornice osrednje savske regije, u Ljubljani je održana XV sednica Foruma ERUSRS privrednih komora, koju je otvorila i vodila gospođa Marta Turk, predsednica GZS ZOR. U radu Ljubljanske sednice  učestvovali su predstavnici svih 17 privrednih komora iz četitri države duž reke Save, kao i predstavnici Savske komisije. Tokom Foruma razgovaralo se o temama relevantnim za razvoj prostora savskog basena: stanje privrede, potencijali i dalje unapređivanje međusobne saradnje. Direktorka GZS OZ Zasavje, Staša Baloh Plahutnik predstavila je Zasavsku regiju i GZS OZ Zasavje ukazavši na značajne promene kroz koje ova slovenačka regija prolazi. Zasavje, nekada razvijeno industrijsko-rudarsko područje Slovenije (i bivše SFRJ) sa poznatim centrima: Zagorje, Trbovlje i Hrastnik u zadnjih desetak godina polako menja svoju orijentaciju sa teške industrije ka drugim oblicima privređivanja i ka uslužnim delatnostima kao prioritetima. 


1. novembar 2013.

UDINE: INCO PRIVREDNA  DELEGACIJA - B2B

U okviru realizacije EU projekta „Međunarodna saradnja na polju tehnološke i ukupne inovativnosti u poslovanju“ (INCO), Privredna komora Beograda, u saradnji sa italijanskim partnerima, organizovala posetu delegacije srpskih privrednika iz sektora prehrane sajmu “GOOD” u Udinama.
GOOD manifestacija je organizovana u okviru o pet tematskih celina: Hrana i identitet, Hrana kao socijalna kategorija, Hrana i Zdravlje, Hrana kao ekonomska kategorija i Majstorstvo ishrane.

Važan deo aktivnosti INCO delegacije srpskih privrednika bili su bilateralni suseti sa italijanskim kompanijama. Predstavnici srpskih kompanija imali su priliku da se tokom B2B susreta upoznaju i razmene  iskustva sa predstavnicima italijanskih kompanija: La Tunella, Agrar Volpe Pasini srl,  Livon, Ronchi di Manzano, Agricola Perusini , Societa Agricola STERPO, Paradiso, Dall AVA, Montasio i dr. Takođe, srpski privrednici su posetili proizvodne pogone nekoliko italijanskih kompanija i direktno se upoznali sa procesima rada u ovim kompanijama.


23. oktobar  2013.

POD SLOGANOM "BEOGRAD KAO INSPIRACIJA ZA VELIKA OTKRIĆA ", DODELJENE TRADICIONALNE NAGRADE PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA

U prepunoj sali pozorišta "Atelje 212", uručene su tradicionalne godišnje nagrade Privredne komore Beograda za najbolje doktorske disertacije, magistarske teze, master i diplomske/završne radove, najbolje pronalaske, dizajnerska rešenja i tehnička unapređenja. Nagrade se dodeljuju u cilju što kvalitetnijeg i uspešnijeg povezivanja privrede i nauke i afirmisanja pronalazačkih, dizajnerskih i inovatorskih  rešenja primenljivih u privredi.
Svečanoj dodeli nagrada prisustvovali su predstavnici Vlade Republike Srbije, Skupštine grada Beograda, diplomatskog kora, Rektorata Univerziteta u Beogradu, beogradskih univerziteta i  instituta, komorskog sistema, regionalnih i domaćih institucija i organizacija, kao i brojni privrednici.

Predsednik Privredne komore Beograda, dr Milan Janković je, obraćajući se zvanicama, istakao da bi Privredna komora Beograda u dugogodisnjoj tradiciji dodele nagrada nastoji da podrži talentovane ljude kako bi ostavili trag iza sebe, poveli naše društvo napred i učinili da Beograd postane svetla tačka u regionu i celom svetu. Nagrada Komore bi trebalo da bude još jedna referenca za plasiranje novih ideja i inovacija. Značaj kontinuiteta Nagrade Privredne komore Beograda ogleda se, pre svega, u dugoj tradiciji negovanja inovativnosti i unapređenja naučnog, privrednog i umetničkog stvaralaštva. 

3. oktobar 2013. 

„INCO

- BILATERALNI SUSRETI SRPSKIH I ITALIJANSKIH PROIZVOĐAČA NAMEŠTAJA I POSETA SAJMA „CASA MODERNA“ U UDINAMA

U okviru realizacije akcionog plana EU projekta „Međunarodna saradnja na polju tehnološke i ukupne inovativnosti u poslovanju“ (INCO), u  organizaciji  Komore  Italijansko - Srpskih Privrednika, Privredne komore Beograda  i ostalih INCO partnera,  a uz podršku Friuli Veneto Đulija regiona od 30. septembra do 03. oktobra 2013. godine u Udinama, boravila je delegacija iz Srbije i tom prilikom organizovani su B2B susreti delegacije srpskih i italijanskih proizvođača i distributera iz oblasti industrije nameštaja, kao i poseta sajma nameštaja CASA MODERNA. Takodje je organizovana i poseta dvema italijanskih kompanijama (FRAG i LA CIVIDINA) koje se bave proizvodnjom modernog nameštaja.


10. septembar 2013.

PODRŠKA INOVACIJAMA: PROGRAM RANOG RAZVOJA I PROGRAM SUFINANSIRANJA INOVACIJA

U Privrednoj komori Beograda predstavljen je projekat podrške inovacijama u Srbiji : Program ranog razvoja i Program sufinansiranja inovacija. Fond za inovacionu delatnost  je 28. juna 2013. godine objavio nastavak javnog poziva za oba programa, a rok za podnošenje prijava projekata je 30. septembar 2013. godine, do 17 časova.  Projekat podrške inovacijama u Srbiji se finansira iz donacije od 8.4 miliona evra pretpristupnih fondova Evropske unije (IPA) i sprovodi u saradnji sa Svetskom bankom.

Nezavisna Ekspertska komisija Fonda za inovacionu delatnost je kroz 3 javna poziva do sada odobrila  preko 4.7 miliona evra za 41 projekat izabran među 350 podnetih prijava. Fond, pored finansijske podrške kompanijima u početnim koracima u razvoju nove tehnologije, proizvoda ili usluge, nastavlja da podstiče saradnju između privatnog sektora i javnih naučno-istraživačkih organizacija i više od 40% svih prijavljenih projekata za Program ranog razvoja i 33% za Program sufinansiranja inovacija ima saradnju sa javnim naučno-istraživačkim institucijama.

Prijava se vrši preko internet stranice Fonda za inovacionu delatnost www.inovacionifond.rs, a dodatne informacije mogu se dobiti i na: minigrants@inovacionifond.rs i matchinggrants@innovacionifond.rs. 


11. jul 2013.

 

PREDSTAVLJEN KONKURS ZA INKUBATOR ZA RAZVOJ PREDUZETNIŠTVA MLADIH

InkubatorSa ciljem podrške zapošljavanju mladih, Privredna komora Beograda u saradnji sa Kancelarijom za mlade Gradske uprave Beograda organizovala je predstavljanje konkursa za korišćenje usluga biznis inkubatora, pod simboličnim nazivom “KZM Gnezdo”. Na konkurs se  mogu   prijaviti  svi zainteresovani – mladi do 35 godina koji  imaju  poslovnu ideju i žele da započnu sopstveni posao, a imaju prebivalište na teritoriji grada Beograda na dan podnošenja prijave. Ovaj program obezbedjuje korišćenje poslovnog prostora sa administrativnim uslugama, usluge savetovanja i trening programe, umrežavanje sa poslovnim partnerima  i  niz drugih pogodnosti u trajanju od jedne godine. Na ovaj način mladim ljudima sa dobrim poslovnim idejama pruža se podrškuža da preduzmu prve korake u svom poslovanju, da ojačaju i nakon nekog vremena nastave samostalno da posluju na tržištu. Po završetku konkursa koji je otvoren do 2. avgusta 2013., 20 najboljih biće primljeno u inkubator. Najbolje kandidate izabraće stručna komisija sastavljena od eminentnih profesora Univerziteta u Beogradu, kao i stručnjaka iz sveta privrede koji su osnivači velikih i uspešnih firmi dokazanih na tržištu. Korisnici će zaključiti ugovor sa Kancelarijom za mlade na godinu dana uz mogućnost produžetka za najviše još dve godine. Evaluacija njihovog rada će se obavljati na svakih šest meseci, pa ukoliko neka firma dovoljno ojača da može da opstane sama na tržištu, to će biti jedan od razloga da odu iz Inkubatora i ustupe mesto novim ambicioznim mladim ljudima koji žele da osnuju svoju firmu.


5. jun 2013.

PROMOVISAN NOVI PRISTUP U ZAŠTITI VODA U SRBIJI

U prisustvu velikog broja predstavnika beogradske privrede u Privrednoj komori Beograda održana je poslednja,  deseta po redu, promocija novog pristupa u zaštiti voda u Republici Srbiji. Jedan od nacionalnih prioriteta za dostizanje održivog razvoja u Republici Srbiji odnosi se na zaštitu i unapređenje životne sredine i racionalno korišćenje prirodnih resursa, a voda je jedan od najznačajnijih. Ovo podrazumeva integraciju i usaglašavanje nacionalnih ciljeva i mera svih sektorskih politika, harmonizaciju nacionalnih propisa sa zakonodavstvom Evropske unije i njihovu punu primenu. Cilj novog pristupa u zaštiti voda je sprečavanja zagađenja na mestu nastanka, tj. kontrola same otpadne vode.
Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine Republike Srbije, donelo je tri uredbe kojima je regulisana zaštita voda, od kojih je za zagađivače voda najznačajnija Uredba o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje (“Sl. glasnik RS”, br. 67/2011 i 48/2012).

31. maj 2013. 

JUBILEJ 50 GODINA RADA I POSTOJANJA REGIONALNE PRIVREDNE KOMORE ZAJEČARA

Regionalna privredna komora Zaječar,  31. maja 2013. godine obeležila je jubilej 50 godina rada i postojanja. Svečana ceremonija održana je na arheološkom lokalitetu "Felix Romuliana" kod Zaječara, carskoj palati rimskog imperatora Gaja Valerija Galerija Maksimijana, podignutoj u 3. i 4. veku naše ere.
Ovom prilikom okupilo se oko 200 zvanica. Od predstavnika komorskog sistema prisustvovale su Privredna komora Srbije, Milivoje Miletić, direktor Biroa za regionalnu saradnju, Privredna komore Beograda, regionalne privredne komore Novog Sada, Užica, Kraljeva, Niša, Požarevca, Subotice, Sremske Mitrovice, Kruševca, Leskovca. Među zvanicama su se okupili i predstavnici trgovsko promislene palate Vidin, spoljnotrgovinske komore BiH, predstavnici lokalnih samouprava, državnih institucija kao i brojna preduzeća, članice RPK Zaječar. Prisutne su pozdravili predsednik RPK Zaječar, Dejan Tošić, predstavnik PKS, Milivoje Miletić, kopredsednik Spoljnotrgovinske komore BiH, Bruno Bojić, a u ime nagrađenih i Miodrag Nakić, direktor proizvodnje TF Kable – Fabrika kablova Zaječar. 


15. maj 2013.

 

PREDSTAVLJENA RADNA VERZIJA PROGRAMA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE GRADA BEOGRADA

U Privrednoj komori Beograda predstavljena je radna verzija Programa za zaštitu životne sredine grada Beograda, koji predstavlja strateški dokument čiji je dugoročni cilj definisanje pravca razvoja i politika upravljanja životne sredine na teritoriji grada, a kojim je obuhvaćeno 17 gradskih opština.
Sastanak je otvorio predsednik Privredne komore Beograda, dr Milan Janković koji je , obraćajući se prisutnima, istakao da je ovaj strateški dokument dobar početak i veza između Sekretarijata životne sredine i privrednika.
Goran Trivan, sekretar Sekretarijata za zaštitu životne sredine rekao je da je dokument u fazi izrade i da je podložan izmenama i da će konačna verzija biti predstavljena javnosti u junu ove godine, a da će Program biti usvojen na jesen. Obraćajući se prisutnima rekao je da je za realizaciju ovog dokumenta potreban period od deset godina i da mora da se napravi dobar balans između ekologije i ekonomije. Kada je finansijska dimenzija u pitanju, ona može biti problem i zbog toga se ozbiljnije mora pristupiti poslu. Inače, ovaj projekat predviđa realizaciju više kapitalnih projekata među kojima su adekvatan tretman otpadnih voda i odlaganje otpada.    


20. april 2013.

INCO - PARTNERSKI SASTANAK

Uspešna realizaciju dosadašnjih aktivnosit akcionog plana EU projekta „Međunarodna saradnja na polju tehnološke i ukupne inovativnosti u poslovanju“ (INCO) potvrdjena je tokom INCO partnerskog sastanka  održanog u Privrednoj komori Beograda u prisustvu svih partnera ovog projekta: Privredna komora Udine, Friuli Innovazione, Confindustria Udine, Privredna komora Beograda i Komora Italijansko-Srpskih Privrednika.
Tokom ovog partnerskog sastanka analizirani su dosadašnji rezultati realizacije INCO projekta i razgovaralo se o narednim fazama akcionog plana, kao i o pratećem, finansijskom delu projekta. U tom smislu kao naredna aktivnost u okviru INCO projekta planira se Icoming delegacija srpskih privrendika koja će tokom jeseni posetiti Italiju i imati bilateralne susrete sa italijanskim kompanijama. Deo troškova odlazeće srpske delegacije biće pokriven iz sredstava INCO projekta.


18. april 2013.

„INCO - POSLOVNI FORUM I BILATERALNI SUSRETI SRPSKIH I ITALIJANSKIH PRIVREDNIKA”

U okviru realizacije akcionog plana EU projekta „Međunarodna saradnja na polju tehnološke i ukupne inovativnosti u poslovanju“ (INCO), u  organizaciji  Komore  Italijansko - Srpskih Privrednika, Privredne komore Beograda  i ostalih INCO partnera,a uz podršku Friuli Veneto Đulija regiona,  organizovana je poseta italijanskih privrednika Beogradu, sa ciljem uspostavljanja intenzivnije i efikasnije saradnje privredniih subjekata iz Srbije i Italije.

U Privrednoj komori Beograda je, 18. aprila 2013. godine, održan   „INCO- Poslovni forum i bilateralni susreti srpskih i italijanskih privrednika‚‚ na kojem je prisustvovalo više od pedeset predstavnika srpskih kompanija i petnaest italijanskih predstvanika iz regiona Friuli Venecija Đulijana, zainteresovanih za međusobnu saradnju.


20. mart 2013. 

PREDSTAVLJENI PROGRAM RANOG RAZVOJA I PROGRAM SUFINANSIRANJA INOVACIJA

U organizaciji Privredne komore Beograda i Fonda za inovacionu delatnost u Privrednoj komori Beograda održan je sastanak na kome su predstavljeni programi namenjeni finansiranju inovativnih preduzeća u Srbiji: Program ranog razvoja i Program sufinansiranja inovacija.
Program ranog razvoja namenjen je privatnim mikro i malim preduzećima u ranim fazama razvoja, koja poseduju tehnološku inovaciju i imaju potencijal za stvaranje nove intelektualne svojine, kao i jasnu tržišnu potrebu.
Program sufinansiranja inovacija namenjen je  privatnim, mikro i malim preduzećima, osnovanim u Srbiji, koja poseduju tehnološku inovaciju ili potencijal za stvaranje nove intelektualne svojine, konkurentsku poziciju na globalnom/lokalnom nivou i jasnu tržišnu potražnju.
Rok za podnošenje konkursne dokumentacije za oba programa  je 15. April  2013. godine.
Prezentaciju sa seminara mozete preuzeti ovde.
Portal za prijavljivanje kao i sve dodatne informacije mogu se  pronaći na sajtu www.inovacionifond.rs/.

19. mart 2013.  

PREZENTACIJA: "PROGRAM RANOG RAZVOJA I PROGRAM SUFINANSIRANJA INOVACIJA" 

U organizaciji Privredne komore Beograda i Fonda za inovacionu delatnost Srbije, u okviru  Projekta podrške inovacijama u Srbiji, pozivamo Vas da prisustvujete sastanku na kome će biti predstavljeni: „Program ranog razvoja i Program sufinansiranja inovacija“, u utorak, 19. marta 2013. godine, u 11 časova, sala IV, u Privrednoj komori Beograda.

Imajući u vidu značaj i kompleksnost tematike i ograničen broj učesnika, molimo Vas da, najkasnije do 18. marta 2013. godine potvrdite svoje učešće na sastanku, slanjem prijave (u prilogu ovog dopisa) na e-mail ajanjic@kombeg.org.rs ili na fax 011/3618-003.
Privredna komora Beograda, Centar za razvoj i trasfer tehnologija i ekologiju stoji Vam na raspolaganju za sve dodatne informacije: tel. 011/26541-355/159. 


7. mart 2013.

INTELEKTUALNA SVOJINA U DIGITALNOM OKRUŽENJU


Udruženje trgovine, Udruženje informatičke delatnosti i Centar za razvoj i transfer tehnologija i ekologiju Privredne komore Beograda, u saradnji sa Zavodom za intelektualnu svojinu Republike Srbije, organizovali su, 7. marta 2013. godine, u Privrednoj komori Beograda,  poslovno-stručni skup "Intelektualna svojina u digitalnom okruženju".
Korišćenje sopstvenog žiga na internetu obuhvata doslednost u korišćenju istih znakova, fonta i boja kao što su i registrovani, jer je na taj način žig  prepoznatljiv za potrošače. Žig važi samo na teritoriji na kojoj je registrovan, tako da stavljanje žiga na internet u drugoj zemlji može predstavljati povredu prava korišćenja žiga. Smatra se da je došlo do povrede žiga na interentu ukoliko je ostvarena ekonomska korist, a ukoliko se prodaja određenog žiga vrši on-line mora imati saglasnost nosioca prava. Česte povrede na internetu su kada se u pretraživač unosi "key word" koja je karakteristična za jednog proizvođača ili pružaoca usluge a drugi proizvođač ili pružaoc usluge korišćenjem te ključne reči  želi  da pridobije što više posetilaca na svom sajtu i potencijalnih kupaca. 

5. mart 2013.

ODRŽAN SEMINAR "IZVEŠTAVANJE O STANJU ŽIVOTNE SREDINE-OTPAD OD ZDRAVSTVENE ZAŠTITE"

Sa ciljem da se omogući kvalitetna i pravovremena informisanost ustanova  koje obavljaju zdravstvenu zaštitu ili upravljaju medicinskim i farmaceutskim otpadom, Privredna komora Beograda,  u saradnji sa Agencijom za zaštitu životne sredine, 5. marta 2013. godine, organizovala je seminar „Izveštavanje o stanju životne sredine-otpad od zdravstvene zaštite”. Sve zdravstvene ustanove u republici Srbiji su generatori otpada i u obavezi su da do 31. marta tekuće godine dostave Godišnji izveštaj o vrstama i količinama otpada koje su stvorili, za prethodnu kalendarsku godinu, Agenciji za zaštitu životne sredine RS. Tokom seminara , kome je prisustvovalo veliki broj zdavstvenih ustanova, predstavnici Agencije za zaštitu životne sredine, detaljno su upoznati sa postupkom izveštavanja, pravilnim popunjavanjem obrazaca i novinama u postupku izveštavanja. 


21. decembar 2012.

NA PRAGU USVAJANJA ZAKONA O EFIKASNOM KORIŠĆENJU ENERGIJE

U organizaciji Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine, uz prisustvo velikog broja predstavnika privrede, javnog sektora, banaka i nevladinih organizacija 20.12.2012. održana je javna rasprava o Nacrtu zakona o efikasnom korišćenju energije. Pomoćnik ministra energetike, razvoja i zaštite životne sredine Srbije, Dejan Trifunović, izjavio je da bi Zakon o efikasnom korišćenju energije trebalo da bude usvojen u prvom tromesečju naredne godine, a pravi efekti njegove primene očekuju se 2014. godine. Cilj zakona je da obezbedi i stimuliše odgovorno, racionalno, efikasno i održivo korišćenje energije. Zakon uvodi organizovano upravljanje energijom (energetski menadžment), energetske preglede objekata, označavanje prozivoda koji znacajno utiču na potrošnju energije, kao i minimalne zahteve u pogledu energetske efikasnosti. Planiran je budžetski fond za energetsku efikasnost, koji će funkcionisati po principu javnih konkursa za pravna i fizička lica.

10-14. decembar 2012.  

INCO –DELEGACIJA INTERMEDIJATORA U POSETI FVG

U okviru realizacije akcionog plana EU projekta „Međunarodna saradnja na polju tehnološke i ukupne inovativnosti u poslovanju“ (INCO), Privredna komora Beograda, u saradnji sa italijanskim partnerima  na projektu, organizovala studijsku posetu delegacije srpskih intermedijatora italijanskim institucijama i kompanijama Regiona Friuli Veneto Giulia.


30. novembar 2012.

PREDSTAVLJEN EUBUILD VODIČ "FINANSIRANJE ENERGETSKE  EFIKASNOSTI U ZGRADARSTVU; PERSPEKTIVE ZA BUDUĆNOST"

Kao jedan od najznačajnijih rezultata EU projekta Privredne komore Beograda, „Međusektorska saradnja u oblasti finansiranja  energetske efikasnosti u zgradarstvu u okviru EU propisa i pravnih sporazuma - EUbuild Energy Efficiency”, uradjena je publikacija Vodič „Finansiranje energetske efikasnosti u zgradarstvu; perspektive za budućnost, koja je predstavljena 30. novembra 2012. na sajmu preduzetništva „Biznis Baza 2012“, na štandu Privredne komore Beograda.
U ovoj publikaciji prikazani su propisi Evropske unije u oblasti energetske efikasnosti u zgradarstvu, finansijski instrumenti za energetsku efikasnost u zgradarstvu, pregled uporedne situacije u partnerskim zemljama (Turska, Albanija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Crna Gora i Srbija), kao i preporuke za jačanje finansijske podrške za unapređenje energetske efikasnosti u zgradarstvu.
U svim zemljama partnerima na projektu (Turska, Makedonija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija) uradjeni su izvestaji o finansiranju energetske efikasnosti, koji su bili polazni osnov za izradu vodiča. vodič


30. novembar  2012.

ODRŽANA KONFERENCIJA: „SRBIJA U OKVIRU EU STRATEGIJE DUNAVSKOG REGIONA – UMREŽAVANJE I UNAPREĐIVANJE PRIVREDA NAJINTERNACIONALNIJEG REČNOG SLIVA U SVETU“

U okviru 11. Međunarodnog sajma preduzetništva – Biznis baza 2012 i 4. Sajma lokalne samouprave, Privredna komora Beograda je u petak 30. decembra održala konferenciju „Srbija u okviru EU strategije Dunavskog regiona – umrežavanje i unapređivanje privreda najinternacionalnijeg rečnog sliva u svetu“.
Nakon dva talasa proširenja Evropske unije (u 2004. i 2007. god.) Sliv reke Dunav – “najinternacionalniji” rečni sliv u svetu postao je svojim većim delom prostor Evropske unije. Proširenjem EU otvorene su nove mogućnosti kada su u pitanju izazovi i ponencijali Dunavskog prostora: za poboljšanje socio-ekonomskog razvoja, konkurentnosti, upravljanja;      životnom sredinom i efikasnosti u korišćenju resursa i za modernizaciju sigurnosti i transporta u Regionu. U skladu sa planiranom agendom,  Savet EU je na svom zasedanju  od 24. juna 2011.  godine  usvojio EU strategiju Dunavskog regiona  (EUSDR). Akcionim planom za sprovođenje EUSDR predviđeno je da Srbija bude  koordinator za realizacioju aktivnosti u oblasti železničkog, drumskog i  vazdušnog transporta sa Slovenijom, a u oblasti ekonomije znanja sa Slovačkom.


9. oktobar 2012.

INCO PROJEKAT, SEMINAR: PRAVO INTELEKTUALNE SVOJINE

U okviru EU Projekta "Međunarodna saradnja na polju tehnološke i ukupne inovativnosti u poslovanju" (INCO), u Privrednoj komori Beograda je,  9. oktobra 2012. godine, održan   seminar "Pravo intelektualne svojine" - alati i perspektive u funkciji podrške MSP, kome je priustvovao veliki broj intermedijatora i predstavnika inovativnih preduzeća.
INCO partnerske privredne komore i institucije iz Italije zajedno sa Centrom za razvoj i transfer tehnologija i ekologiju Privredne komore Beograda, predstavile su svoja iskustva vezano za vrlo zahtevnu tematiku prava intelektualne svojine, a detalje vezane za italijanske prakse iz ove oblasti predstavio je prisutnima g. Gilberto Luigi Petraz, expert GLP Intellectual Property.
Evidentno je da MSP u Srbiji sve više pridaju značaja inovacijama i intelektualnoj svojini, ali i dalje su u velikom zaostatku za MSP u EU. Na problematiku zaštite prava intelektualne svojine MSP u Srbiji još uvek gledaju kao na trošak a ne kao na investiciju koja će doprinetu njihovom razvoju i unapređenju njihove konkurentnosti na tržištu.


28. septembar 2012.

PREDSTAVLJEN IZVEŠTAJ O FINANSIJSKIM INSTRUMENTIMA ZA UNAPREĐENJE ENERGETSKE  EFIKASNOSTI U ZGRADARSTVU U SRBIJI

Kao jedan od najvažnijih rezultata EU projekta Privredne komore Beograda, Međusektorska saradnja u oblasti finansiranja  energetske efikasnosti u zgradarstvu u okviru EU propisa i pravnih sporazuma - EUbuild Energy Efficiency”, predstavljen je  Izveštaj o finansiranju energetske efikasnosti u zgradarstvu u Srbiji, u kome je objedinjena domaća zakonska regulativa u ovoj oblasti, statisticki podaci, finansijski instrumenti i preporuke za unapredjenje energetske efikasnosti u zgradarstvu. U izvestaju su takodje objedinjeni i zaključci sa okruglih stolova, održanih u okviru projekta za različite ciljne grupe. Izvestaji o finansiranju energetske efikasnosti izradjeni su u svim zemljama partnerima na projektu (Turska, Makedonija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija) i na kraju projekta biće objedinjeni u obliku stampanog vodiča na engleskom i svim lokalnim jezicima.
Na sastanku je takodje bio predstavljen i Vodič za energetsku efikasnost, namenjen gradjanima, čiju je izradu finansirao Sekretarijat za zaštitu životne sredine Grada Beograda, a rezultat je projekta “Štedi energiju-ulepšaj grad”, koji sprovodi udruženje gradjana "Strawberry Energy" u saradnji sa Opštinom Palilula.


28. jun 2012.

UČEŠĆE DELEGACIJE PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA NA MANIFESTACIJI „ENERGY WEEK“ U BRISELU, U OKVIRU EU PROJEKTA „EUBUILD ENERGY EFFICIENCY“

   

U okviru EU projekta ”Međusektorska saradnja u oblasti finansiranja energetske efikasnosti u zgradarstvu- EUbuild Energy Efficiency”, osmočlana delegacija Privredne komore Beograda, zajedno sa delegacijama ostalih parterskih zemalja iz projekta ”EUbuild Energy Efficiency”, (Turska, Makedonija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Albanija) učestvovala je na manifestaciji „Energy Week” u Briselu od 18-22.06.2012.godine. Članovi delegacija, prema zahtevima projekta, bili su iz finansijskog, građevinskog, nevladinog, vladinog i naučnog sektora i medija.  Organizovane su dve celodnevne radionice, na kojima su predstavnici svih zemalja partnera predstavili aktuelno stanje u oblasti finansiranja energetske efikasnosti, kao i primere dobre prakse u svojim zemljama. Na radionicama je učestovalo i nekoliko predstavnika međunarodnih organizacija (CEPMC-Savet evropskih proizvođača građevinskih materijala, CEO Climate Strategy and Partners, EUROACE- Evropska alijansa kompanija za energetsku efikasnost u zgradama i Europe BPIE-Evropski institut za performanse zgrada) čije aktivnosti obuhvataju energetsku efikasnost, koji su prezentovali iskustva i ciljeve Evropske Unije u ovoj oblasti.


29.maj 2012.

PROJEKAT INCO, SEMINAR: „DIZAJNIRANJE PREDLOGA ZA EU PROJEKTE“

(Okvirni Program EU (FP7) i budući program EU, Horizon 2020)

U Privrednoj komori Beograda, okviru EU Projekta „Međunarodna saradnja na polju tehnološke i ukupne inovativnosti u poslovanju“ (INCO) održan je seminar „Dizajniranje predloga za EU projekte“, sa fokusom na aktuelni Okvirni Program EU (FP 7) i budući program EU, Horizon 2020. 
Oslanjajući se na ciljeve Evropske unije za povećanje stope razvoja i zaposlenosti kroz unapređenje uslova za istraživanje i razvoj, javlja se potreba za poboljšanjem saradnje između naučno-istraživačkih organizacija i privrede. Ova saradnja uslovljena je dobrim poznavanjem oblasti zaštite intelektualne svojine, standardizacije, kao i dostupnih programa za finansiranje istraživanja i razvoja. U tom pravcu i u cilju doprinosa budućem razvoju Srbije na polju usvajanja veština za unapređenje poslovanja u oblasti tehnoloških inovacija i korišćenja fondova EU, Privredna komora Beograda u partnerstvu sa četiri italijanske poslovne asocijacije   i uz finansijsku podršku Friuli Venezia Giulia Regiona (Italija), sprovodi projekat „Međunarodna saradnja na polju tehnološke i ukupne inovativnosti u poslovanju“ (INCO).


24. maj 2012.

LJUBLJANA: XIII SEDNICA FORUMA PREDSEDNIKA ERUSRS

U okviru predsedavanja Forumom predsednika privrednih komora “Ekonomske regije u slivu reke Save” od strane GZS OZ Ljubljana, u Ljubljani je 24. maja 2012. godine održana XIII sednica ERUSRS Foruma, koju je otvorila i vodila gospođa Marta Turk, predsednica GZS OZ Ljubljana. XIII sednica Foruma održana je kao sastavni deo Ljubljanske Manifestacije i Izložbe “IZZIVI 2012.”, čiji je moto bio “Inovativnost u slivu reke Save”.
U radu Ljubljanske sednice Foruma su osim predstavnika ERUSRS privrednih komora učestvovali i: predstavnici Savske komisije, ekonomski savetnici Ambasada Srbije, Hrvatske i BiH u Sloveniji, predstavnici GZ Slovenije, eminentni slovenački privrednici, inovatori - učesnici Izložbe “IZZIVI 2012.” i kao i predstavnici slovenačkih medija. Tokom Foruma razgovaralo se o temama relevantnim za razvoj prostora savskog basena:  Strategija  Međunarodne komisije za sliv reke Save, EU Dunavska strategija i sliv reke Save (kao zaleđe podunavskog prostora),  Iskustva slovenačkih kompanija - prednosti i obaveze za kompanije koje proizilaze iz statusa članstva države u EU i dr. Predstavnici ERUSRS privrednih komora imali su, takođe,  zadovoljstvo da prisustvuju i tradicionalnoj svečanosti dodele Godišnjih nagrada GZS OZ Ljubljana slovenačkim pronalazačima.
U periodu koji je prethodio XIII sednici Foruma stručni timovi svih ERUSRS privrednih komora pripremili su materijale sa informacijama o njihovim aktivnostima na polju podsticanja i podrške pronalazaštvu i  inovacijama. Ovi materijali su objedinjeni i objavljeni u Zborniku Izložbe “IZZIVI 2012”.


18. maj 2012.

ODRŽAN SASTANAK: "PROJEKAT PODRŠKE INOVACIJAMA U SRBIJI"

U organizaciji Privredne komore Beograda i Fonda za inovacionu delatnost, 17. maja 2012. godine, u prostorijama Privredne komore Beograda, održan je sastanak na kome su predstavljeni programi namenjeni finansiranju inovativnih preduzeća u Srbiji: Program ranog razvoja i Program sufinansiranja inovacija.
Program ranog razvoja namenjen je privatnim mikro i malim preduzećima u ranim fazama razvoja, koja poseduju tehnološku inovaciju i imaju potencijal za stvaranje nove intelektualne svojine, kao i jasnu tržišnu potrebu.
Program sufinansiranja inovacija namenjen je  privatnim, mikro i malim preduzećima, osnovanim u Srbiji, koja poseduju tehnološku inovaciju ili potencijal za stvaranje nove intelektualne svojine, konkurentsku poziciju na globalnom/lokalnom nivou i jasnu tržišnu potražnju.
Rok za podnošenje konkursne dokumentacije za oba programa je 31. avgust 2012. godine. 


28. mart 2012.

ODRŽAN OKRUGLI STO„FINANSIJSKI INSTRUMENTI ZA UNAPREĐENJE ENERGETSKE  EFIKASNOSTI U ZGRADARSTVU U SRBIJI - DRŽAVNE SUBVENCIJE - ISKUSTVO TURSKE“

U okviru projekta Privredne komore Beograda „EUbuild Energy Efficiency - Međusektorska saradnja u oblasti finansiranja  energetske efikasnosti u zgradarstvu u okviru EU propisa i pravnih sporazuma“,  održan je četvrti okrugli sto na temu „Finansijski instrumenti za unapređenje energetske  efikasnosti u zgradarstvu u Srbiji - državne subvencije - iskustvo Turske“.

 Na okruglom stolu predstavljene su mogućnosti ulaganja u unapređenje energetske efikasnosti koje su trenutno dostupne u Srbiji, kao i iskustvo Turske, čija asocijacija IMSAD je vodeći partner u EUbuild projektu, u ovoj oblasti. Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o utvrdjivanju program finansiranja projekata za unapređenje energetske efikasnosti za 2012. godinu, kojom je  obezbeđeno 1,3 milijarde dinara za radove na rekonstrukciji i adaptaciji javnih i stambenih objekata, uključujući i javnu rasvetu, sa ciljem podizanja njihove energetske efikasnosti, namenjenih lokalnoj samoupravi i stanovništvu iy sredstava Fonda za zaštitu životne sredine. Javni poziv za kandidovanje projekata za lokalne samouprave objavljen je 26.03.2012. godine na web sajtu Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja www.ekoplan.gov.rs , a u narednih nekoliko dana očekuje se i objava javnog konkursa za banke, putem kojih će biti plasirana sredstva za stanovništvo.


27. mart 2012.

OKRUGLI STO "FINANSIJSKI INSTRUMENTI ZA UNAPREĐENJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI U ZGRADARSTVU U SRBIJI- DRŽAVNE SUBVENCIJE - ISKUSTVO TURSKE“

 

U cilju doprinosa razvoju finansijskih instrumenata za unapređenje energetske efikasnosti u zgradarstvu, Privredna komora Beograda, uz podršku Evropske unije, sprovodi projekat „Međusektorska saradnja u oblasti finansiranja energetske efikasnosti u zgradarstvu u okviru EU propisa i pravnih sporazuma - EUbuild Energy Efficiency”.
U okviru projekta, Centar za razvoj i transfer tehnologija i ekologiju  Privredne komore Beograda organizuje okrugli sto:

„FINANSIJSKI INSTRUMENTI ZA UNAPREĐENJE ENERGETSKE  EFIKASNOSTI U ZGRADARSTVU U SRBIJI - DRŽAVNE SUBVENCIJE - ISKUSTVO TURSKE“
Okrugli sto će biti održan u utorak, 27. marta 2012. god., sa početkom u 10,00h,
u Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12, sala IVa na četvrtom spratu.

S obzirom na značaj tematike i njenu aktuelnost, molimo Vas da, najkasnije do 26. marta 2012. godine potvrdite svoje učešće na okruglom stolu putem prijave na e-mail adresu: ajanjic@kombeg.org.rs ili fax-a: 011/ 3618-003. Stojimo Vam na raspolaganju za sve dodatne informacije, kontakt osoba: Andjela Sofić, Centar za razvoj i transfer tehnologija i ekologiju, Privredna komora Beograda, tel: 011/2641-355, lok. 159.


5. mart 2012.

FORUM ERUSRS: “PREDUZETNIČKI VODIČ SAVSKE REGILJE”

Tokom  XII sednice foruma predsednika ERUSRS privrednih komora održane u Zagrabu, 5. marta 2012. godine, pod predsedavanjem HGK Komore Zagreb predstavljen je “PREDUZETNIČKI VODIČ SAVSKE REGIJE”, zajednička publikacija 17 privrednih komora koje objedinjavaju privredu basena reke Save od njenog izvora do ušća.
“Preduzetnički vodič Savske regilje” je informativno-promotivna publikacija, strukturno podeljena na četiri dela koja na 230 stranica teksta daje obuhvat privrede sve četiri države Savskog  basena (Slovenija, Hrvatska, BiH, Srbija)  i pruža uvid u pravni okvir svake pojedinačne države,  sa naglaskom na osnovnu zakonsku regulativu, poreski i carinski sistem, a takođe je dat i prikaz  makroekonomskih kretanja po državama. Publikacija daje i pregled aktivnosti svake privredne komore članice ERUSRS i slika privredni profil njihovih gravitirajućih područja, uz osvrt na preduzetničku infrastrukturu, s jedne strane, i sa razvojnim perspektivama, s druge strane. Osim na nacionalnim jezicima publikacija “Preduzetnički vodič Savske regilje” štampana je i na  engleskom jeziku.
“Preduzetnički vodič Savske regilje” će biti od posebne koristi privrenicima i investitorima zainteresovanim za ulaganja i širenje poslova u Savskoj regiji.


3. februar 2012.

IZVEŠTAVANJE ZA ŽIVOTNU SREDINU, OBAVEZE PRIVREDE – ROK, 31. MART

U saradnji sa Ministarstvom životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja Republike Srbije i Agenicijom za zaštitu životne sredine, u Privrednoj komori Beograda  03. februara 2012. godine održan je seminar na temu „Izveštavanje za životnu sredinu, obaveze privrede”.
Tokom seminara, kome je prisustvovao veliki broj privrednika (obveznika izveštavanja za životnu sredinu ) o stanju životne sredine u Republici Srbiji,  značaju zaštite životne sredine, regulativi, instrumentima i obavezama privrede govorili su Bojan Đurić, državni sekretar Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja RS, Momčilo Živković, direktor Agenicije za zaštitu životne sredine, i njihovi saradnici iz Odeljenja nacionalnog registra izvora zagađiivanja i Inspekcijskog nadzora. Oni su naglasili da su, u skadu sa zakonskim  i podzakonskim aktima, pravna lica i preduzetnici čije aktivnosti dovode do zagađivanja životne sredine u smislu emisija zagađujućih materija u vazduh, vodu i tlo, kao i subjekti koji generišu i upravljaju otpadom, u obavezi da o tome vode dnevne  evidencije i godišnje izveštaje i dostavljaju ih nadležnim republičkim i lokalnim organima.
Dostavljanje podataka za registar vrši se putem
propisanih obrazaca Agenciji za zaštitu životne sredine ili jedinici lokalne samouprave, najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu (obuhvatajući period od 1. januara  do 31. decembra).


30. novembar 2011.

EUBUILD PROJEKAT - TREĆI MEĐUNARODNI SAMIT O KVALITETU IZGRADNJE U ISTANBULU SA FOKUSOM NA ENERGETSKU EFIKASNOST U ZGRADARSTVU

 U okviru projekta „EUbuild Energy Efficiency - Međusektorska saradnja u oblasti finansiranja  energetske efikasnosti u zgradarstvu u okviru EU propisa i pravnih sporazuma“ (www.eubuild.com) delegacija Privredne komore Beograda, zajedno sa ostalim delegacijama zemalja svih partnera u projektu (Turska, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Crna Gora i Albanija), učestvovala je na  Trećem međunarodnom  samitu o kvalitetu izgradnje, održanom u Istanbulu 23.11.2011. godine. Glavne teme samita bile su: održiva budućnost građevinskog sektora, globalna konkurentnost turske građevinske industrije i finansiranje energetske efikasnosti u zgradarstvu. Samit je organizovan na veoma visokom nivou, uz prisustvo velikog broja turskih zvaničnika i medijsku propraćenost. U toku samita, partneri na projektu potpisali su Deklaraciju o energetskoj efikasnosti, koja je poslata izazvala veliku pažnju najznačajnijih turskih medija.Prezentacije sa samita i radionice


17. novembar 2011.

ODRŽAN OKRUGLI STO “UNAPREĐENJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI U ZGRADARSTVU U SRBIJI”

 

U okviru projekta Privredne komore Beograda „EUbuild energy efficiency - Međusektorska saradnja u oblasti finansiranja  energetske efikasnosti u zgradarstvu u okviru EU propisa i pravnih sporazuma“ (www.eubuild.com),  održan je okrugli sto na temu „Unapređenje energetske efikasnosti u zgradarstvu u Srbiji”.  Državni sekretar u Ministarstvu životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, Bojan Đurić, najavilo je danas da će banke, najverovatnije od početka iduće godine, ponuditi gradjanima subvencionisane kredite za unapređenje energetske efikasnosti objekata. Ministarstvo je izdvojilo 200 miliona dinara za te namene, a pregovori sa bankama su u finalnoj fazi. Ministarstvo će u potpunosti subvencionisati kamatu iz sredstava budžeta Fonda za zaštitu životne sredine. Srbija je, prema njegovim rečima, na pretposlednjem mestu u Evropi po energetskoj efikasnosti objekata. Procenjuje se da u našoj zemlji ima izmedju 500.000 i 700.000 energetski veoma neefikasnih objekata. 

11. novembar 2011.

’’LOKALNI PLAN UPRAVLJANJA OTPADOM GRADA BEOGRADA 2011- 2020.’’

U Privrednoj komori Beograda 11. novembra 2011. godine održan je okrugli sto na kome je predstavljen ’’Lokalni plan upravljanja otpadom grada Beograda 2011- 2020.’’ .Okruglom stolu prisustvovao je veliki broj privrednika i predstavnika lokalne samouprave čije su aktivnosti vezane za sektor upravljanja otpadom. Skup je otvorio predsednik Pprivredne komore Beograda Milan Janković koji je podržao razvijanje diskusije po svim temama zaštite životne sredine, a pogotovo kada je u pitanju upravljanje otpadom na teritoriji grada Beograda.

Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja dalo je pozitivno mišljenje na Lokalni plan o upravljanju otpadom grada Beograda kao i saglasnost na izveštaj o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu. U skladu sa Strategijom upravljanja otpadom Republike Srbije, pomoćnik ministra u Ministarstvu životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, Aleksandar Vesić podsetio je da je predviđeno da se na teritoruji Republike Srbije do kraja 2019. godine otvori 26 regionalnih centara upravljanja otpadom što će dovesti do otvaranja novih radnih mesta.

Gospođa Mirjana Gucić, zamenik sekretara u Sekretarijatu za zaštitu životne sredine grada Beograda, upoznala je prisutne sa ovim strateškim dokumentom naglašavajući da se njime definišu ciljevi upravljanja otpadom u narednih 10 godina i da je zasnovan na Strategiji upravljanja otpadom RS, Zakonu o upravljanju otpadom RS i drugim značajnim dokumentima u ovoj oblasti. U okviru dokumenta analizirano je stanje na svih 17 gradskih opština, ali planom je obuhvaćeno 14 gradskih opština, budući da su tri opštine Barajevo, Obrenovac i Lazarevac potpisale sporazum o zajedničkom upravljanju otpadom i donele zajednički regionalni plan u okviru Kolubarskog regiona. Takođe je navela ulogu privrednih subjekata u podizanju javne svesti u ovoj oblasti kao i njihovu pomoć u uspostavljanju ovog integrisanog sistema u narednih 10 godina.


9. novembar 2011.

ODRŽAN SEMINAR U OKVIRU PROJEKTA INCO

U Privrednoj komori Beograda, u sredu 9. novembra 2011. godine, održan je uvodni seminar u okviru projekta „Međunarodna saradnja na polju tehnološke i ukupne inovativnosti u poslovanju“ – INCO. Pred velikim brojem predstavnika naučne zajednice i privrednih subjekata predstavljeni su ciljevi i najavljene buduće aktivnosti koje će biti realizovane u okviru projekta. Pored obuka i radionica u Srbiji, biće omogućeno i sticanje direktnog iskustva u oblasti korišćenja fondova EU, kao i zaštite intelektulane svojine. Planirani su direktni susreti i razgovori sa partnerima koji poseduju veliko iskustvo na međunarodnim tržištima, čime će se obezbediti novi podsticaji za srpska preduzeća i otvoriće se mogućnosti za razmenu znanja i stručnosti.
U okviru seminara prezentovani su primeri dobre prakse korišćenja fondova EU koji su dostupni korisnicima iz Srbije, dok je predstavnik kancelarije za zaštitu intelektualne svojine iz Italije preneo svoja iskustva iz dugogodišnje prakse u ovoj oblasti.


27. oktobar 2011. 

SARADNJA  PRIVREDNIH KOMORA BEČA I BEOGRADA

U Privrednoj komori Beograda, tokom srdačnog susreta dva predsednika, gospođe Brigite Jank, predsednice Privredne komore Beča i dr. Milana Jankovića, predsednika Privredne komore Beograda, predstavnika Ambasade Republike Austrije u Beogradu i privrednika,  razmatrana je tematika daljeg unapređenja saradnje privreda Beča i Beograda, kao i  podizanje saradnje dve komore  na više nivoe.

Predsednica Brigita Jank je naglasila da je jaka privreda glavnih gradova  neophodnost  i  zamajac rasta nacionalne privrede svake države, ponaosob.    Sve privredne komore u Austriju, a posebno Privredna komora Beča,   svojom kohezionom,   edukativnom, kao i ulogom  umrežavanja daju  veliki  doprinos stabilnosti i rastu privrede i izuzetno su važan partner kompanijama i  Vladi u procesu  donošenja zakonodavne regulative koja se tiče biznisa, naglasila je predsednica  Privredne komore Beča.  

Austrijski  komorski sistem zasniva se na zakonski obaveznom članstvu, i kako je naglasila predsednica Brigita Jank , takav sistem organizovanja je osnov za realizaciju osnovne uloge privrednih komora evropsko - kontinentalnog zakonodavstva, a to je asocijacijska podrška svakom privrednom subjektu, članu,  bez obzira da li se radi o mikro, malom ili velikom preduzeću.


17. oktobar 2011.

ODRŽAN SEMINAR „EMAS  III SISTEM UPRAVLJANJA ZAŠTITOM ŽIVOTNE SREDINE KOJI SE VISOKO VREDNUJE NOVA ŠANSA ZA SRPSKA PREDUZEĆA (SA PRIMERIMA IZ PRAKSE)

Seminar EMAS IIIU Privrednoj komori Beograda je održan seminar o primeni EMAS III - sistema upravljanja zaštitom životne sredine.  EMAS (Eco Management and Audit Scheme) predstavlja dobrovoljni program za upravljanje zaštitom životne sredine, koji omogućava organizacijama da verifikuju svoj sistem upravljanja zaštitom životne sredine. EMAS sadrži u sebi sve zahteve ISO 14001:2004 standarda, kao i dodatne zahteve. Prema regulativi Evropske komisije o EMAS-u 1221/2009, koji se primenjuje od januara 2010. godine, omogućeno je uključivanje u zvanični EMAS registar i organizacijama van EU.

11. oktobar 2011. 

OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE – POTENCIJALI I MOGUĆNOSTI SRBIJE

Privredna komora Beograda – Udruženje poljoprivrede i prehrambene industrije, Udruženje industrije, Zadružni savez Beograda i Centar za razvoj i transfer tehnologija i ekologiju organizovali su okrugli sto na kome su izlagali prof. dr Miloš Banjac, pomoćnik ministra iz Ministrstva za infrastrukturu i energetiku, prof. dr Jordan Aleksić sa Fakulteta za primenjenu ekologiju "Futura", Aleksandar Bogunović, viši savetnik u Ministarstvu poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede i prof. dr Jasmina Vujić sa Univerziteta Kalifornija. Zaključeno je da Srbija ima veliki potencijal u obnovljivim izvorima energije, ali da postoje brojne prepreke koje se mogu otkloniti samo u sadejsvu svih zainteresovanih strana. Privredna komora Beograda će preuzeti ulogu u povezivanju i promociji domaćih proizvođača energije iz obnovljivih izvora.


19. jul 2011.

USVOJENA STRATEGIJA RAZVOJA INTELEKTUALNE SVOJINE

Intelektualna svojinaVlada Republike Srbije usvojila je Strategiju razvoja intelektualne svojine za period od 2011. do 2015. godine. Strategija predstavlja jedan od nekoliko programskih dokumenata koji sadrže parcijalne vizije inovativne budućnosti Srbije i cilj joj je da omogući zaštitu i poštovanje intelektualne svojine, kao i njen razvoj i prenos u privredni sektor, naročito kada je reč o inovacijama.
Strategija se sastoji iz četiri dela:

 • pravno-institucionalna osnova zaštite intlektualne svojine
 • suzbijanje i sankcionisanje povreda prava intelektualne svojine
 • privredna primena intelektualne svojine
 • podizanje javne svesti i obrazovanje

U okviru svakog dela je dat pregled aktuelnog stanja, kao i mere koje je potrebno preduzeti.


13. jul 2011.

ODRŽAN OKRUGLI STO

“MOGUĆNOSTI FINANSIRANJA PROJEKATA ENERGETSKE EFIKASNOSTI U SRBIJI”

Energenska efikasnostU okviru projekta Privredne komore Beograda „Eubuild energy efficiency - Međusektorska saradnja u oblasti finansiranja  energetske efikasnosti u zgradarstvu u okviru EU propisa i pravnih sporazuma“,  održan je okrugli sto na temu „Mogućnosti finansiranja projekata energetske efikasnosti u Srbiji”.  Na okruglom stolu predstavljene su kreditne linije za finansiranje projekata energetske efikasnosti koje su trenutno dostupne u Srbiji i razmatrani aktuelni problemi u kreditiranju energetske efikasnosti, perspektive, preporuke i zainteresovanost bankarskog sektora za otvaranje novih kreditnih linija. Dimitrije Lilić, savetnik za energetsku efikasnost u zgradarstvu u Agenciji za energetsku efikasnost Republike Srbije govorio je o izazovima u sprovođenju mera za povećanje energetske efikasnosti. On je istakao da organizacija tržišta i distorzija cena, kao i visoki troškovi transakcije u odnosu na potencijalne uštede energije, sprečavaju kupce da ocene pravu vrednost energetske efikasnosti. Na jesen se očekuje usvajanje Zakona o racionalnoj upotrebi energije, uz koji će biti usvojeni Pravilnik o energetskoj efikasnosti zgrada i Pravilnik o energetskoj sertifikaciji zgrada.
Ovde možete preuzeti prilog koji je o ovom događaju napravila televizija RTS, emisija EVRONET.


1. jun 2011.

ODRŽAN SEMINAR „PRIMENA DOBROVOLJNIH INSTRUMENATA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE U SRBIJI“

U prisustvu oko stotinu predstavnika privrede, u Privrednoj komori Beograda, održan je seminar „Primena dobrovoljnih instrumenata zaštite životne sredine u Srbiji“. Na seminaru su predstavljeni poslovni modeli i standardi koji mogu da pomognu firmama da ostvare značajne uštede, bolju poziciju na tržištu, bolji imidž i naravno doprinesu zaštiti životne sredine.


25-29. maj 2011.

MIKSER FESTIVAL 2011

Mikser festival, najveći regionalni festival kreativnosti i inovativnosti, održaće se od 25. do 29. maja u Beogradu, na već prepoznatljivoj industrijskoj lokaciji Žitomlina, na obali Dunava na donjem Dorćolu. SVI SADRŽAJI FESTIVALA SU BESPLATNI!
U okviru 14 programskih celina biće predstavljeno blizu 1500 učesnika aktivnih u domenu dizajna, arhitekture, zaštite životne sredine, novih medija, vizuelnih umetnosti, muzike, filma, obrazovanja, biznisa, društvenog i političkog života.
Koncept ovogodišnjeg Miksera prepoznaje jubilej, dvadeset godina od raspada SFRJ, kao inspiraciju za mogućnost paralelnog čitanja istorije i uspostavljanje novih odnosa u regionu. Organizatori festivala će u Beogradu okupiti pored najintrigantnijih domaćih, regionalnih i svetskih lidera u gotovo svim oblastima stvaralaštva, i veliki broj univerziteta i kompanija koji Mikser vide kao idealnu platformu za prezentaciju svojih dostignuća.
Više informacija o ovoj akciji možete videti na sajtu: www.mikser.rs


23. maj 2011.

ODRŽAN SEMINAR "ZAPOŠLJAVANJE I SAMOZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA  INVALIDITETOM I SOCIO-UGROŽENIH GRUPA U SEKTORU RECIKLAŽNE INDUSTRIJE''

U organizaciji Privredne komore Beograda, Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, Mistarstva rada i socijalne politike i Nacionalne službe za zapošljavanje Republike Srbije 19. maja 2011. godine održan je seminar na temu ”Zapošljavanje i samozapošljavanje osoba sa invaliditetom i socio-ugroženih grupa u sektoru reciklažne industrije”
Cilj seminara je podizanje nivoa zapošljivosti građana Republike Srbije, postizanje opšteg blagostanja kroz primenu adekvatnih mera za borbu protiv siromaštva i nerazvijenosti koje predstavljaju prioritetan zadatak svih činilaca jednog društva. Na tom putu sve državne ustanove i organizacije civilnog društva imaju moralnu i zakonsku dužnost i obavezu da ulože sve napore, pojedinačno ili u sinergiji, kako bi povećale lični, ali i prosperitet okruženja u kom deluju, žive i posluju.

23-27. maj 2011.

 

IZLOŽBA «PRONALAZAŠTVO- BEOGRAD 2011»

U Medija centru "Odbrana" Centralnog doma Vojske Srbije, u organizaciji Saveza pronalazača i autora tehničkih unapređenja Beograda, od 23-27. maja 2011. godine biće održana 31. međunarodna izložba pronalazaka, novih tehnologija i industrijskog dizajna «PRONALAZAŠTVO- BEOGRAD 2011». Privredna komora Beograda je pokrovitelj izložbe, na kojoj tradicionalno učestvuje, prezentujući ponudu iz Baze pronalazaka i ostalih inovativnih rešenja, u vidu Kataloga inovacija i Informatora.

Ovogodišnja izložba biće posvećena jubileju - 55 godina od osnovanja Saveza pronalazača i autora tehničkih unapređenja Beograda.

Pozivamo privrednike, naučno-istraživačke organizacije, samostalne pronalazače, fakultete, škole i druge institucije i organizacije da posete ovu najveću manifestaciju pronalazaštva u Beogradu. Radno vreme izložbe je 10-19h.


18-20. maj 2011.

SAJAM “ECO - EXPO 2011”


Međunarodni sajam ekologije i zaštite životne sredine "ECO-EXPO 2011" biće održan u EXPO CENTRU u Beogradu od 18. do 20. maja.
Prvi međunarodni „Eco Expo & Conference 2011" biće platforma za promociju i razmenu profesionalnih iskustava i znanja iz različitih oblasti zaštite životne, a tokom Konferencije razmatraće se tematika zelene ekonomije, dometi implementacije zakonske regulative u biznis sektoru, komunikaciji državne administracije, biznis sektora i lokalne samouprave i sl.
Na sajmu će biti organizovane panel diskusije kako bi se razmenjivale ideje, inicijative i tehnologije, a posetioci će, uz besplatan ulazak, moći da vide primere dobre prakse iz Srbije i inostranstva i zanimljive primere ekološkog prevoza, ali i eksponate kao što su vetroagregati, elektroautomobili i elektrobicikli.
Održavanje ovakvog sajma je idealna prilika da se šira javnost podrobno upozna sa glavnim aspektima, ali i problemima zaštite životne sredine.

19. maj 2011.

SEMINAR: “ZAPOŠLJAVANJE I SAMOZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM I SOCIO-UGROŽENIH GRUPA U  RECIKLAŽNOJ INDUSTRIJI “

U cilju pravovremene i kvalitetne informisanosti poslodavaca, udruženja osoba sa invaliditetom i socijalno ugroženih grupa, u vezi sa obavezama koje im u narednom periodu predstoje, Centar za razvoj i transfer tehnologija i ekologiju Privredne komore Beograda u saradnji sa Ministarstvom ekomomije i regionalnog razvoja, Ministarstvom rada i socijalne politike kao i Nacionalnom službom za zapošljavanje organizuje seminar:

» Zapošljavanje i samozapošljavanje osoba sa invaliditetom i socio-ugroženih grupa u  reciklažnoj industriji «

Seminar će biti održan u četvrtak, 19. maja 2011. god., sa početkom u 10,00 časova, u Privrednoj komori Beograda,  Kneza Miloša 12, sala na VI spratu.

Učešće na seminaru je bez kotizacije. Imajući u vidu značaj tematike i njenu aktuelnost, kao i ograničen broj učesnika, molimo Vas da, najkasnije do 18. maja 2011. god.  potvrdite svoje učešće  na seminaru putem prijave (u prilogu ovog dopisa) na fax: 011/ 3618-003 ili na  e-mail adresu: jovanag@kombeg.org.rs. Stojimo Vam na raspolaganju za sve dodatne informacije, kontakt osoba: Jovana Grujić, Centar za razvoj i transfer tehnologija i ekologiju, Privredna komora Beograda,  tel: 011/2641-355, lok. 113.  


17. maj 2011.

SEMINAR “PATENTNA ZAŠTITA I KORIŠĆENJE INFORMACIJA SADRŽANIH U PATENTNOJ DOKUMENTACIJI”

Privredna komora Beograda, u saradnji sa Zavodom za intelektualnu svojinu, organizovala je seminar o zaštiti novih tehničkih rešenja patentom. Predavači su detaljno informisali polaznike o uslovima za nacionalnu i međunarodnu patentnu zaštitu, o delovima patentne prijave kao i o  načinu popunjavanja patentnih zahteva. Takođe, dati su i primeri pretraživanja javno dostupnih baza patentne dokumentacije. Učešće na seminaru je uzeo veliki broj predstavnika privrednih subjekata, instituta, fakulteta i razvojnih centara.


5. maj 2011.,  GÜSSING (AUSTRIJA) 

OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE -  B2B SUSRETI EU I WB KOMPANIJA I DONOSOCA  ODLUKA NA LOKALNOM NIVOU

U cilju razmene iskustava i stvaranja novih poslovnih kontakata,  05. maja 2011. u Güssing-u (Austrija) sastaće se predstavnici  javnog sektora i kompanija iz Srednje, Istočne i Jugoistočne Evrope (iz sektora obnovljivih izvora energije).  Teme koje će biti razmatrane su: biomasa, biogas, biodizel, energija vetra, solarna energija, e-mobilnost, hidroenergija
U  program ove manifestacije uvršćena je poseta elektrani na biomasu u samom Güssing- u (Gradišće), gradu koji već 20 godina koristi obnovljive izvore energije i reprezentativni je primer za Evropu. Učešće na skupu je bez kotizacije. Detaljne informacije o ovom susretu uključujući prijavu, program i informacije o rezervaciji hotela mogu se naći na internet stranici: http://www.b2match.eu/renewableguessing2011

28. april 2011.

TRIBINA »EU DIREKTIVA ENERGETSKE EFIKASNOSTI ZGRADA  I NACIONALNI  AKCIONI PLAN  ENERGETSKE  EFIKASNOSTI ZGRADA REPUBLIKE SRBIJE“

U Privrednoj komori Beograda održana je tribina na kojoj je bilo reči o merama, odgovornostima i zadacima koji su predviđeni  NAPEE - Nacionalnim akcionim planom energetske efikasnosti u delu zgradarstva, kao i tekućim izmenama EU direktive o energetskoj efikasnosti zgrada EPBD 2002/91/EC. Na tribini je prezentovan projekat Privredne komore Beograda „Eubuild energy efficiency - Međusektorska saradnja u oblasti finansiranja  energetske efikasnosti u zgradarstvu u okviru EU propisa i pravnih sporazuma“, čiji je cilj doprinos razvoju finansijskih instrumenata i mehanizama sa ciljem unapređenja energetski efikasnih proizvoda i metoda u sektoru građevinarstva u partnerskim zemljama. prezentacije          

26. april 2011. 

  SVETSKI DAN INTELEKTUALNE SVOJINE

Svetska organizacija za intelektualnu svojinu (WIPO – World Intellectual Property Organization) će i ove godine, nizom aktivnosti, događaja i kampanja, obeležiti Svetski dan intelektualne svojine. Cilj proslave je razvoj svesti o rastućoj ulozi intelektualne svojine u svakodnevnom životu, jer je bez inovacija i zaštite intelektualne svojine nemoguće zamisliti razvoj konkurentnog tržišta.

Tema ovogodišnje manifestacije je „Dizajniranje budućnosti“ (Designing the Future), čime se želi istići uloga dizajna na tržištu, u društvu, kao i u oblikovanju inovacija budućnosti.

20-22. april 2011. Rzeszowie (Poljska)

 SAJAM EKOLOŠKE HRANE, PROIZVODA I TEHNIKE ’’EKOGALA 2011’’

U Poljskom gradu Rzeszowie će se od 20. do 22. aprila 2011.  godine održati V međunarodni sajam ekološke hrane, proizvoda i tehnike - ’’Ekogala 2011’’. Ovaj sajam predstavlja odličnu priliku za popularizaciju ekološke hrane, za prezentaciju sopstvenih proizvoda, kao i tehniku njihove proizvodnje. Na sajmu će biti prisutni izlagači iz Ukrajine, Nemačke, Mađarske, Češke, Slovačke, Italije i Poljske i odlična je prilika za upoznavanje novih partnera-saradnika iz zemalja izlagača, kao i za razmenu iskustva i znanja.
Više informacija o sajmu  može se naću  na web sajtu www.ekogala.eu


26. mart 2011. u 20,30 časova

SAT ZA NAŠU PLANETU 2011

U okviru globalne akcije "Sat za našu planetu" - Earth Hour, koju organizuje Svetski fond za zaštitu prirode (WWF), 26. marta 2011. godine, gradovi širom sveta isključiće svoja svetla na sat vremena i time poslati snažnu poruku da je moguće preduzeti konkretne mere protiv globalnog zagrevanja. U 20,30 časova, ljudi će širom sveta ugasiti svetla na sat vremena, sa željom da pokažu da se zajedničkim delovanjem može napraviti pomak u borbi protiv klimatskim promena.
Privredna komora Beograda poziva  svoje članove da se u subotu 26. marta 2011. godine u 20,30 časova pridruže akciji „Sat za našu planetu” i da na taj način doprinesu jačanju svesti o potrebi racionalne potrošnje energije i očuvanja planete Zemlje.


22. mart 2011. 

SVETSKI DAN VODA - 22. MART, ”VODA ZA GRADOVE, ODGOVOR URBANIM IZAZOVIMA” 

Na konferenciji Ujedinjenih nacija o životnoj sredini i razvoju (UNCED) u Rio de Žaneiru,  održanoj 1992. godine, 22. mart proglašen je Svetskim danom voda i sve države se ovog dana pozivaju da primene preporuke UN i pripreme odgovarajuće aktivnosti za obeležavanje Dana voda. Ove godine Svetski dan voda se obeležava pod sloganom ”Voda za gradove; odgovor urbanim izazovima” i cilj je da se međunarodna pažnja fokusira na  uticaj rasta populacije, industrijalizacije i klimatskih promena na urbane vodne sisteme. Tokom 20.veka svetska populacija se utrostručila dok je potreba za vodom porasla šest puta. U sledećih pedeset godina očekuje se da će rast svetske populacije iznostiti 40 do 50% i zajedno sa industrijalizacijom i urbanizacijom dovešće do porasta potreba za vodom, što će imati ozbiljne posledice na životnu sredinu. Jedan od Milenijumskih ciljeva do 2015. godine je da prepolovi broj ljudi koji nemaju pristup pijaćoj vodi.


10. mart 2011.

PREZENTACIJA REALIZOVANOG PROJEKTA "SAVA-NAUTIČKO-TURISTIČKI VODIČ"- ZAJEDNIČKI PROJEKAT FORUMA PREDSEDNIKA EKONOMSKE REGIJE U SLIVU REKE SAVE (ERUSRS)


Privredna komora Beograda organizuje promociju publikacije "Sava- Nautičko-turistički vodič" ,koja će se održati u četvrtak 10. marta u 15. časova u hali 2, nivo A, u okviru 33. međunarodnog Salona nautike Beogradskog sajma.
Ekonomska regija u slivu reke Save (Erusrs), forum  privrednih komora u slivu reke Save (iz Srbije, BiH, Hrvatske i Slovenije) u saradnji sa Međunarodnom komisijom za sliv reke Save, organizatori su istraživanja Sava 2010. i izrade “Sava-Nautičko-turističkog vodiča”. Istraživanje na terenu realizovala je ekipa časopisa "Nautičar". Prikupljeni podaci, fotografije i kartografski materijal sadržani su u ovom ekskluzivnom izdanju.
Izdavači za Srbiju su Privredna komora Beograda, Regionalna privredna Komora Valjevo i Sremska privredna Komora- Sremska Mitrovica.
Više informacija o ovoj publikaciji možete dobiti na štandu Privredne komore Beograda (hala 2 – nivo C) koji će trajati od 9. do 13. marta 2011. godine.


2. mart 2011.

SEMINAR: »MEDICINSKI OTPAD U SRBIJI« (ZAKONODAVSTVO, STANJE I PERSPEKTIVE)

U cilju kvalitetne i pravovremene informisanosti poslovnih subjekata koji obavljaju zdravstvenu zaštitu ili upravljaju medicinskim i farmaceutskim otpadom, a  vezano njihove  obaveze  koje  proističu iz  Zakona o upravljanju otpadom („Sl. glasnik RS” br. 36/2009 i 88/2010.) i Pravilnika o upravljanju medicinskim otpadom ("Sl. glasnik RS", br. 78/2010), Centar za razvoj i transfer tehnologija i ekologiju  Privredne komore Beograda u saradnji sa Ministarstvom životne sredine i prostornog planiranja organizuje seminar:

»MEDICINSKI OTPAD U SRBIJI«
(ZAKONODAVSTVO, STANJE I PERSPEKTIVE)

Seminar će biti održan u sredu,  2. marta 2011. god, u 9,00 časova,
u Privrednoj komori Beograda,  Kneza Miloša 12, sala na VI spratu.

Učešće na seminaru je bez kotizacije. Imajući u vidu značaj tematike i njenu aktuelnost, ali i ograničen broj učesnika, molimo Vas da, najkasnije do 28. februara 2011. godine  potvrdite svoje učešće  na seminaru putem prijave  na  e-mail adresu: jovanag@kombeg.org.rs  ili na fax: 011/ 3618-003.

2. mart 2011.

ODRŽAN SEMINAR: „MEDICINSKI OTPAD U SRBIJI” (ZAKONODAVSTVO, STANJE I PERSPEKTIVE)

Sa ciljem da se omogući kvalitetna i pravovremena informisanost poslovnih subjekata koji obavljaju zdravstvenu zaštitu ili upravljaju medicinskim i farmaceutskim otpadom, Privredna komore Beograda, Centar za razvoj i transfer tehnologija i ekologiju,  u saradnji sa Ministarstvom životne sredine i prostornog planiranja, Agencijom za zaštitu životne sredine i Gradskim zavodom  za javno zdravlje Beograd, 2. marta 2011. godine, organizovala je seminar „Medicinski otpad u Srbiji” (zakonodavstvo, stanje i perspektive).


08. februar 2011.

OPŠTINA SURČIN DOBILA PRVU ENERGETSKO EFIKASNU  ŠKOLSKU FISKULTURNU SALU 

U beogradskoj opštini Surčin, naselje Boljevci, u osnovnoj školi „Branko Radičević“, 08. februara 2011. godine svečano je otvorena prva energetski efikasna sportska sala u Srbiji. Objekat koristi solarnu i geotermalnu toplotu, sistem za jonizaciju i cirkulaciju vazduha omogućuje da se vazduh u sali obnavlja na svakih sat vremena, dok je temperatura pri vrhu i podu hale gotovo identična. Sala obezbeđuje maksimalni nivo energetske efikasnosti, a projekat ovakve gradnje uvršten je među prvih deset projekata održivog razvoja u Evropi.  Autor projekta, inženjer Milenko Milinković, vlasnik firme „Milinkovic Company“, članice Privredne komore Beograda, istakao je da ova solarna hala troši čak sedam puta manje struje nego što je to slučaj sa običnim školskim fiskulturnim salama. Solarna sportska hala greje se preko geotermalne toplotne pumpe, koja crpi vodu iz zemlje na dubini od 10 metara, a za zagrevanje sanitarne vode koristi se sunčeva energija. 
Izgradnja ove hale, veličine oko 800 kvadratnih metara, trajala je samo četiri meseca, a finansirana je od strane opštine Surčin i grada Beograda. Otvaranju sportske sale prisustvovali su gradonačelnik Beograda Dragan Đilas, predsednik opštine Surčin Vojislav Janošević, kao i mnogobrojni predstavnici privrede, obrazovanja i kulture.

10. decembar 2010.

ODRŽANA VIII SEDNICA FORUMA PREDSEDNIKA PROJEKTA “EKONOMSKA REGIJA U SLIVU  REKE SAVE”

Danas je u Privrednoj komori Beograda održana  VIII sednica Foruma predsednika projekta "Ekonomska regija u slivu reke Save". Sednici su prisustvovali predsednici 17 privrednih komora (iz Slovenije, Hrvatske, BiH i Srbije), koje su potpisale Protokl o regionalnoj saradnji i započeli realizaciju projekta Forum predsednika ERUSRS. Na sednici su učestvovali  i predstavnici Međunarodne komisije za sliv reke Save, kao i predstavnici resornih ministarstava Republike Srbije.
Na ovoj sednici usvojena je odluka da predsedavajuća Komora u narednom period bude HGK komora Zagreb. Takođe se razgovaralo o budućim  zajedničkim projektima Komora potpisnica ovog projekta. Posebna pažnja posvećena je saradnji u oblasti inovacija, dizajna i uključivanju mladih. Svi učesnici izrazili su zadovoljsvo zbog uspešne realizacije projekta "Atlas reke Save za nautički turizam" čija je promocija planirana za proleće 2011. godine. Takođe je rečeno da bi ovo trebao da bude samo jedan od projekata na kojima će komore potpisnice zajedno raditi.

3-5. decembar 2010. 

  

FESTIVAL NAUKE – „OČI U OČI S NAUKOM“

Četvrtu godinu za redom, pod pokroviteljstvom Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj, u Beogradu će biti održan Festival nauke. Beogradski festival nauke, koji će biti održan od 3-5. decembra, okupiće više od 300 mladih naučnika, koji će otkriti nove ideje i predstaviti potpuno drugačije sagledavanje života oko nas. Festival ima za cilj da nauku predstavi zanimljivom, zabavnom i korisnom u svakodnevnom životu. Pod sloganom „Oči u oči s naukom“, ovogodišnji festival svojim programom, ali i prostorom u kome se održava potvrđuje da je najveći regionalni događaj za promociju nauke. Obeležiće ga 4 izložbe, 26 predavanja i 32 interaktivne postavke, na tri lokacije. Bivša Robna kuća „Kluz“ biće rezervisana za interaktivne postavke, u Studentskom kulturnom centru će se održavati inspirativna predavanja, kao i radionice za najmlađe. Poseban program - SUTRA, festival u festivalu, predstaviće umetničke radove na temu veze između nauke, tehnologije i umetnosti.  

Informacije o sadržaju festivala možete pogledati na sajtu www.festivalnauke.org

 

1-3. decembar 2010.

41. MEĐUNARODNI KONGRES O GREJANJU, HLAĐENJU I KLIMATIZACIJI

Društvo za grejanje, hlađenje i klimatizaciju (KGH) Srbije, i ove godine organizuje Kongres o grejanju, hlađenju i klimatizaciji. Ovogodišnji, 41. po redu kongres održava se u periodu od 1. do 3. decembra 2010. godine u kongresnom Centru Sava, a program, pored tema iz opšte problematike KGH, obuhvata i one o nultim energetskim zgradama i unapređenju postojećih zgrada, zaštiti ozonskog omotača i smanjivanju upotrebe klasičnih rashladnih fluida. U okviru kongresa, biće prezentovana iskustva iz sertifikacije energetskih svojstava zgrada, a poseban deo posvećen je korišćenju obnovljivih izvora energije.
Kongres podržavaju Međunarodni institut za hlađenje, Američko društvo inženjera za grejanje, hlađenje i klimatizaciju (ASHRAE), kao i Evropska federacija nacionalnih društava za grejanje i klimatizaciju. Informacije o Kongresu KGH - 2010 možete pronaći na sajtu www.kgh-kongres.org

26-28. novembar 2010.

EKO-FEST 2010

Od 26-28. novembra 2010. u Domu kulture Studentski Grad, Zelena omladina Srbije organizuje EKO-FEST, drugi po redu, ekološki festival koji će se ove godine baviti temom nuklearne energije.
Posetioci ovog festa imaćete priliku da učestvuju u radionicama, predavanjima, tribini i projekcijama filmova koji će dati potrebno i dodatno znanje o nuklearnoj energiji, antinuklearnim pokretima, zakonskim okvirima naše države na ovom polju kao i prethodnim iskustvima Srbije kada je nuklearna energija u pitanju. Teme koje su predviđene na EKO-FESTU odnosiće se na nuklearnu situaciju u Evropi i svetu, njen uticaj na ekonomiju i klimatske promene, obrazovanje i obučavanje u domenu nuklearne energije i sigurnosti i upravljanje nuklearnim otpadom. Ulaz na ovoj manifestraciji biće besplatan. program    tribina    filmovi


17.-18. novembar 2010.  Brisel 

  

KONFERENCIJA: "ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ MSP – OD  IDEJE  DO TRŽIŠTA, PRETVARANJE ZNANJA U PROFIT"

U prisustvu najviših zvaničnika Belgije i EU, princa Filipa, prestolonaslednika Kraljevine Belgije, Žan Mark Nolea, ministra za istraživanje Valonije, Mercedes Breso, predsednice Komiteta regija EU i Valdemara Kita, iz Kabineta Mari Gogan-Kvin, komesarke EU za istraživanje i razvoj, u Briselu je održana konferencija "Istraživanje i razvoj MSP – od ideje do tržišta, pretvaranje znanja u profit". Na dvodnevnoj konferenciji, čiji domaćin je bilo Belgijsko predsedništvo EU, a neposredni organizator Vlada Valonije, uz podršku Generalne direkcije EU za istraživanje i razvoj, svoje projekte na razvoju novih proizvoda predstavile su i dve srpske kompanije – "CINI" iz Čačka i "Teleskin", iz Beograda. Na konferenciji su učestvovali i predstavnici Instituta "Kirilo Savić", Privredne komore Srbije i Privredne komore Beograda. Predstavnici malih i srednjih preduzeća zemalja EU i zemalja koje učestvuju u programima EU namenjenim jačanju konkurentnosti evropske privrede i stvaranju jedinstvene evropske istraživačke platforme, razmatrali su stanje u ovom sektoru, na bazi ličnih iskustava u oblasti inovacija, pretvaranja novih ideja u proizvode i njihovom plasmanu na tržište. Ovaj otvoreni forum omogućio je predstavnicima sektora malih i srednjih preduzeća razmenu iskustava i iznošenje predloga za unapređenja podrške koju osiguravaju aktuelni evropski i nacionalni programi i propisi koji regulišu ovaj sektor.

Iskustva  kompanija "CINI" i "Teleskina", predstavnika Srbije na ovoj konferenciji, u oblasti istraživanja i razvoja novih proizvoda u sektorima solarne energije i biomedicinskog inženjerstva, zapaženo su bila propraćena, zajedno sa iskustvima i rezultatima još 27 evropskih kompanija. Srbija se, zahvaljujući ovim kompanijama, našla u grupi relativno malog broja zemalja, koje su, izborom da predstave svoje projekte, zauzele svoje mesto na evropskoj mapi 15 država, koje imaju šta da kažu i pokažu u oblasti inovacija i istraživanja.

17-18. novembar 2010, La Hulpe (Belgija) 

 

KONFERENCIJA: "ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ MSP – OD  IDEJE  DO TRŽIŠTA, PRETVARANJE ZNANJA U PROFIT"

Konferencija će se održati, u vreme belgijskog predsedavanja Savetom EU, a na inicijativu belgijske regije Valonija i belgijskog Predsedništva EU, 17. i 18. novembra 2010. godine, u Belgiji, u La Hupe (u blizini Brisela).

Pozivamo Vas da svoju zainteresovanost za učešće  na Konferenciji potvrdite (putem prijave). Kontakt osoba, gospođa Biljana Gajić, Centar za razvoj i transfer tehnologjia i ekologiju Privredne komore Beograda, e-mail: bgajic@kombeg.org.rs   tel: 011/2643 774 i 2641 -355 lok 159.

26. oktobar 2010.

ODRŽIVA POLITIKA ŽIVOTNE SREDINE NA LOKALNOM NIVOU I „INTEGRISANO SPREČAVANJE I KONTROLA ZAGAĐIVANJA ŽIVOTNE SREDINE“

Imajući u vidu složenost procesa pribavljanja integrisane dozvole, Privredna komora Beograda u saradnji sa Beogradskom otvorenom školom, Ministarstvom životne sredine i prostornog planiranja Republike Srbije  i Agencijom za evropske integracije organizovala je seminar/radionicu: „Održiva politika životne sredine na lokalnom nivou i integrisano sprečavanje i kontrola zagađivanja životne sredine“.

26. oktobar 2010. 

SEMINAR/RADIONICA: „ODRŽIVA POLITIKA ŽIVOTNE SREDINE NA LOKALNOM NIVOU; INTEGRISANO SPREČAVANJE I KONTROLA ZAGAĐIVANJA ŽIVOTNE SREDINE“


Privredna komora Beograda u saradn ji sa Beogradskom otv orenom školom (Centar za evropske integracije), Ministarstvom životne sredine i prostornog planiranja Republike Srbije i Agencijom za evropske integracije isaradnju sa udruženjima Grada Beograda organizuje

seminar/radionicu

ODRŽIVA POLITIKA ŽIVOTNE SREDINE NA LOKALNOM NIVOU
INTEGRISANO SPREČAVANJE I KONTROLA ZAGAĐIVANJA ŽIVOTNE SREDINE“

Seminar/radionica će se održati u utorak, 26. oktobra 2010. god., sa  početkom u 09,45 časova, u Privrednoj komori Beograda,  Kneza Miloša 12, sala na IV spratu.
Imajući u vidu značaj tematike i njenu aktuelnost, kao i ograničen broj učesnika, molimo Vas da, najkasnije do 23. oktobra 2010. god.  potvrdite svoje učešće putem prijave (u prilogu) na e-mail adresu: jovanag@kombeg.org.rs ili na fax: 011/ 3618-003.  Stojimo Vam na raspolaganju za sve dodatne informacije, kontakt osoba: Jovana Grujić, Centar za razvoj i transfer tehnologija i ekologiju, Privredna komora Beograda,  tel: 011/2641-355, lok. 113.

23-25. oktobar 2010. 

“RECYCLETON 2010” – AKCIJA SAKUPLJANJA ELEKTRONSKOG I ELEKTRIČNOG OTPADA U BEOGRADU

“RECYCLETON 2010”, akcija koja je tokom prethodnih meseci obuhvatila maratonsku trasu prikupljanja elektronskog i električnog otpada po Srbiji, krenula je iz Leskovca, preko Niša, Loznice, Novog Sada, Subotice i završava se tokom vikenda 23-25. oktobra 2010. Konferencijom  i Akcijom prikupljanja elektronskog i električnog otpada u Beogradu. Cilj akcije je da građanima  ponudi mogućnost da na društveno odgovoran i ekološki podoban način odlože svoje neupotrebljive računare, računarske komponente, skenere, štampače, kablove, USB-ove, UPS-eve, mobilne i fiksne telefone, punjače, pegle, video rekordere, kasetofone i sl. Prikupljeni otpad će na legalan način biti recikliran u BiS Reciklažnom centru.
Projekat “Recycleton 2010” odvija se u organizaciji NVO Think Big Team  i  BiS Reciklažnog centra, a finansiran je od strane Američkog State Department-a. Akcija u Beogradu realizuje se uz podršku Američke ambasade u Beogradu, Američkog saveta za međunarodno obrazovanje i Privredne komore Beograda.
Pozivamo Vas da se priključite akciji i time date svoj dopinos očuvanju životne sredine grada Beograda.

19. oktobar 2010.

INTELEKTUALNA SVOJINA – ZNAČAJAN FAKTOR  RAZVOJA PRIVREDE

U Srbiji, svest o značaju intelektualne svojine, kao i veza između obrazovanja, naučno-istraživačkih instituta i komercijalnog sektora još uvek nije dovoljno razvijena. Međutim, ohrabruje činjenica da je učešće na seminaru, održanom u organizaciji Privredne komore Beograda i Zavoda za intelektualnu svojinu Republike Srbije, uzeo veliki broj predstavnika nauke i pronalazaštva, s jedne strane i privrednih subjekata s druge strane, koji su u interaktivnoj komunikaciji razmenili informacije o problemima na koje nailaze u sferi zaštite intelektualne svojine i načinima zaštite ove vrste vlasničkih prava.

19. oktobar 2010.

SEMINAR: „KAKO ZAŠTITITI INTELEKTUALNU SVOJINU“

U savremenom svetu sve više se ulaže u intelektualni resurs, čime se borba za globalni prestiž prenosi na teren naučno-tehnološkog razvoja. Inovacije su postale jedan od najvažnijih uslova održivog razvoja kompanija i ekonomskog prosperiteta celog društva. U Srbiji, svest o značaju intelektualne svojine, kao i veza između obrazovanja, istraživačkih instituta i komercijalnog sektora, nije dovoljno razvijena i u ovu oblast se ne ulaže se dovoljno. Imajući u vidu napred rečeno, Privredna komora Beograda, u saradnji sa Zavodom za intelektualnu svojinu Republike Srbije organizuje seminar:   

KAKO ZAŠTITITI INTELEKTUALNU SVOJINU“
utorak, 19. oktobar 2010. godine, sa početkom u 10,00 časova
u Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12, sala IV

Seminar je bez kotizacije. Imajući u vidu značaj tematike i njenu aktuelnost, ali i ograničen broj učesnika, molimo Vas da, najkasnije do 18. oktobra 2010. godine potvrdite svoje učešće putem prijave (u prilogu) na e-mail adresu bgajic@kombeg.org.rs ili na fax: 011/3618  003. Za sve dodatne informacije možete se obratiti gospođi Biljani Gajić, Centar za razvoj i transfer tehnologija i ekologiju, telefon  2641-355, lokal 159.    

13-15. oktobar 2010.

ECOFAIR 2010


Sedmi međunarodni sajam zaštite životne sredine “ECOFAIR 2010” biće ove godine održani  od 13-15. oktobra na Beogradskom sajmu. Sajam ECOFAIR je široko koncipiran i obuhvata sve segmente zaštite životne sredine sa posebnim akcentom na takozvanu „ zelenu ekonomiju“, odnosno industriju reciklaže, obnovljive izvore energije i upravljanje otpadom. ECOFAIR je obogaćen jednim novim sardžajem - ODRŽIVIM RAZVOJEM koji organizuju Vlada Republike Srbije- Kabinet potpredsednika Vlade za evropske integracije, Ministarstvo zaštite životne sredine i prostornog planiranja Republike Srbije i Centar za čistiju proizvodnju.

13-15. oktobar 2010.

ENERGETIKA 2010

Šesti  međunarodni sajam elektricne energije, uglja, gasa i nafte, obnovljivih izvora energije Energetika 2010" na Beogradskom sajmu biće održan od 13. do 15. oktobra u organizaciji Ministarstva rudarstva i energetike Republike Srbije.

08. oktobar 2010.

EKOLOŠKA PRETNJA-TOKSIČNI MULJ IZ MAĐARSKE STIŽE U SRBIJU

Zagađeni crveni mulj (oko 600.000 – 700.000 m3), koji se u ponedeljak 04. oktobra izlio iz rezervoara fabrike aluminijuma u mestu Ajkai -  Mađarska (160 km zapadno od Budimpešte), preko vodotokova Torna, Marcal i Rabe, dospeo je (u četvrtak) u Dunav. Alkalno crveno blato, koje je nusproizvod pri pravljenju aluminijuma, sadrži teške metale i otrovno je. Procenjeno je da zatrovani mulj koji se izlio, sadrži 110 miligrama arsena po kilogramu suve mase, 600 miligrama hroma i 1,3 miligrama žive. U rekama Torna i Markal veći deo riba je uginuo. Da bi se smanjio nivo  pH vrednosti vode i sprečilo da ono otplovi dalje nizvodno, na  posebnim mestima uz ove reke u vodu spuštana je neutralizirajuća materija –  gips.
Među zemljama koje strahuju od ovog otpada su Srbija, Hrvatska, Rumunija, Bugarska, Ukrajina i Moldavija.
Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja Srbije je u koordinaciji sa Republičkim hidrometeorološkim zavodom, nadležnim za praćenje kvaliteta vodotokova i Sekretarijatom MUP-a za vanredne situacije, pojačalo monitoring kvaliteta voda reke Dunav na ulasku u Srbiju, kod Bezdana.

29. septembar 2010.

”DAN DUNAVA 2010. - AKTIVNI ZA REKE

U okviru međunarodne – evropske akcije „Dan Dunava 2010”, 29. septembra održana je svečana konferencije povodom uspešnog završetka, ovogodišnje, kampanje u organizaciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Republičke  direkcije za vode i Coca-Cola sistema.
Domaćini konferencije bili su potpredsednik Vlade Srbije, ministar za nauku i tehnološki razvoj i koordinator Srbije za Dunavsku strategiju, g.  Božidar Đelić; direktor Direkcije za vode g. Aleksandar Prodanović i generalni direktor kompanije Coca-Cola Hellenic Srbija, g. Sotiris Janopulos. Na konferenciji su predstavljeni impozantni rezultati ovogodišnje, četvoromesečne, kampanje koja je realizovana  u 20 gradova širom Srbije, pod sloganom ”Aktivni za reke”.

23. septembar 2010.

 

ERUSRS: “ATLAS SAVE ZA NAUTIČKI TURIZAM”

Na konferenciji za medije, u Privrednoj komori Beograda, predstavljeni su rezultati istraživanja reke Save koje je realizovano kroz zajednički projekat  privrednih komora članica “Ekonomske regije u slivu reke Save”. Partner komorama iz Srbije, BiH, Hrvatske i Slovenije na ovom projektu je Međunarodna komisija za sliv reke Save (Savska komisija).
Ovaj značajan međukomorski projekat pokrenut je i realizuje se sa ciljem: podsticanja plovidbe rekom Savom, razvoja nautičkog turizma i unapređivanja poslovnog ambijenta svih privrednih subjekata čije su aktivnosti vezane za reku Savu. Rezultati istraživanja biće objavljeni u publikaciji  "Atlas Save za nautički turizam".
Istraživanje je, između ostalog, pokazalo da  je plovni put na Savi, od Beograda do Siska, dobro obeležen i da ga prate savremene elektronske karte za GSP navigaciju. Istovremeno, evidentan je nedostatak pristaništa za turističke brodove kao i privezišta i marine za čamce i jahte. Detaljno obrazloženje ovih i niza drugih značajnih informacija  vezanih za poslovanje duž reke Save (u sve četiri države kroz koje ova reka protiče), sadržaj su publikacije “Atlas Save za nautički turizam”. Publikacija je namenjena nautičarima, ribolovcima, ljubiteljima prirode, biciklistima i drugim turistima koje privlači reka Sava, kao i svim privrednim subjektima čije su aktivnosti vezane za reku Savu. 

15. septembar 2010. 

 

DAN ZAŠTITE OZONSKOG OMOTAČA

Svake godine 16. septembra obeležava se Međunarodni dan zaštite ozonskog omotača. Ovogodišnja tema, “Zaštita ozonskog omotača: najbolje upravljanje i usaglašenost”, naglašava centralnu uloga dobrog upravljanja u postizanju ciljeva zaštite životne sredine. Uspešni sporazumi u ovoj oblasti zahtevaju jasne ciljeve i postupnu primenu.

Obeležavanje dana zaštite ozonskog omotača u Srbiji je ove godine usmereno na najmlađu populaciju. Ministarstvo zaštite životne sredine i prosornog planiranja, u saradnji sa Ministarstvom prosvete i UNEP-om realizuje projekat “Ozi i ja cuvamo planetu”, kojim je predvidjeno uvodjenje nastavnih sadrzaja iz obrazovnog paketa na temu zastite ozonskog omotaca u okviru predmeta Čuvari prirode. Obrazovni paket razvijen je da bi se nastavnom osoblju u osnovnim školama obezbedilo sveobuhvatno obrazovno sredstvo pri uvođenju važnih pitanja, kao što su zaštita životne sredine, a posebno zaštita ozonskog omotača, na način koji kod dece budi interesovanje.

7. septembar 2010. 

NOVI SISTEM ODLAGANJA PEPELA I ŠLJAKE U TE KOSTOLAC

U Termoelektrani (TE) Kostolac B otvoren je novi sistem za prikupljanje, odlaganje i transport pepela i šljake koji će poboljšati zaštitu životne sredine. Ovo je najveći projekat u oblasti zaštite životne sredine u TE Kostolac i u EPS-u, kojim će biti rešen problem zagađenja vode iz zemljišta od pepela i šljake.

Za primenu novog sistema u TE Kostolac Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) je obezbedila 25 miliona evra, a preostalih 10 miliona Elekroprivreda Srbije (EPS) iz sopstvenih sredstava.

15. jun -15. oktobar 2010.

“LAFARGE”-ov KONKURS ZA INOVACIJE U OBLASTI ODRŽIVE GRADNJE


“Lafarge” grupa objavila je konkurs za dodelu nagrada najinventivnijim projektima u Evropi koji doprinose održivoj gradnji i nude rešenja za tehnološke, ekološke, tehničke, socijalno-ekonomske probleme vezane za savremenu gradnju.
Konkurs je otvoren 15. juna do 15. oktobra 2010. godine. Projekti treba da obuhvataju novi proizvod, industrijski proces, metod gradnje ili usluge, a moraju biti zasnovani na pronalasku koji nije stariji od 5 godina i koji se odnosi na građevinske materijale (agregati, cement, beton, gips).
Konkurs je namenjen istraživačima, preduzetnicima, profesorima, arhitektama, inženjerima, odnosno svima onima koji nude održiva rešenja za tehnološke, ekološke, tehničke, socijalno-ekonomske probleme vezane za savremenu gradnju.
Žiri, sastavljen od stručnjaka iz “Lafarge”-a i renomiranih ekonomista i stručnjaka iz oblasti nauke, će izabrati deset finalista, od kojih će najbolja tri biti nagrađena sa po 20.000 evra, uz podršku “Lafarge”-a u kreiranju akcionog plana razvoja projekta.
Kao svetski lider u proizvodnji građevinskih materijala, Lafarž grupa je duboko posvećena promovisanju održivih metoda gradnje. U tu svrhu izdvaja više od 50% godišnjih sredstava za istraživanje i razvoj, radeći na pitanjima kao što su smanjenje uticaja ugljen-dioksida, energetska efikasnost, efikasnija upotreba prirodnih resursa i sistema gradnje. Više informacija možete pronaći na zvaničnom web-sajtu konkursa: www.lafarge-inventionawards.com ili www.lafarge.com.

04. avgust 2010.

 

Potpisan ugovor za realizaciju projekta “Atlas reke Save za nautički turizam’’

Danas je u Privrednoj komori Beograda u okviru saradnje Privrednih komora u slivu reke Save iz Srbije, BiH, Hrvatske i Slovenije -  “Ekonomska regija u slivu reke Save” (ERUSRS), potpisan ugovor o početku zajedničkog projekta  “Atlas reke Save za nautički turizam i investicije”.

Projekat se zasniva na  istraživanju  i proveri stanja objekata i osoblja na lokacijama duž reke Save na kojima se mogu pružati usluge nautičarima, a realizovaće se kroz konkretan uvid u uslove plovidbe malih plovnih objekata (čamaca i jahti), u stanje objekata za privez i prihvat plovila  i sl.  Poseban predmet istraživanja je lociranje ovih objekata u GSP koordinatnom sistemu u odnosu na tok reke Save i utvrđivanje uslova na lokacijama. Za potrebe izrade Atlasa biće korišćene kartografske podloge reke Save koje obezbeđuje Savska komisija, kao jedan od partnera u Projektu.   Projekat ima za cilj unapređenje  nautičkog turizma na reci Savi, razvoj više selektivnih oblika turizma (lovni, ribolobni, ronilački, ekološki, foto-safari, ruralni i sl.), kao i olakšavanje komunikacije i privređivanja svim privrednim subjektima koji posluju duž reke Save. Ovaj aspekt unapređenja privrednog potencijala područja sliva reke Save otvoriće  značajan prostor razvoju jer će se ovo područje direktno povezati vodenim putevima preko Dunava na jug ka Crnom moru i ka severu Evrope. Privredni značaj ovog Projekta ogleda se i u činjenici da je njime obuhvaćeno područje sa 6,8 miliona stanovnika i preko 140 hiljada preduzeća, od čega na slovenačko područje otpada milion stanovnika i 36 hiljada preduzeća, na hrvatsko područje 1,6 miliona stanovnika i 32 hiljade preduzeća, na područje Bosne i Hercegovine 1,4 miliona stanovnika i 12 hiljada preduzeća i na područje Srbije 2,8 miliona stanovnika i 60 hiljada preduzeća.

16. jul 2010. BEOGRADSKE OPŠTINE AKTIVNE U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

U okviru svojih aktivnosti u jačanju svesti građana u oblasti zaštite životne sredine pojedine Beogradske opštine su krenule sa promovianjem reciklaže.
Opština Savski venac je u proteklih mesec dana svim građanima na svojoj teritoriji dostavila kese za prikupljanje različitih vrsta otpada i tako započela sprovođenje projekta primarne selekcije otpada. Ovaj projekat, koji se realizuje u saradnji sa JKP „Gradska čistoća“ odvija se pod sloganom „Eko kese – za čistiji Savski venac“. Pored građana, predviđeno je uključivanje i privrednih subjekata sa ove opštine.
Sa druge strane Opština Stari grad organizovaće podelu ekoloških štedljivih sijalica u parku na Studentskom trgu. Svako ko želi da učestvuje u ovoj akciji moći će to da uradi u subotu 17. jula 2010. godine u 10 časova. Sijalicu će dobiti svaki građanin koji donese tri plastične PET flaše ili tri limenke i ubaci ih u reciklažni kontejner koji će se nalaziti na štandu Saveta za ekologiju.  

7. jul 2010.  POLETEO PRVI AVION NA SOLARNI POGON

Eksperimentalni avion na solarni pogon „Solarni impuls“, započeo je danas svoj prvi 24-časovni probni let sa aerodroma u švajcarskom gradu Pajernu.„Solar impals" kao jedini izvor energije ima oko 12.000 foto-ćelija raspoređenih na celoj površini krila, a one napajaju četiri elektromotora, od kojih svaki ima deset konjskih snaga.
Sedam godina rada bilo je potrebno da se napravi ovaj avion  koji ima krila raspona kao „erbas A340" - 63,40 metara - a težak je samo 1.600 kilograma. Konstrukcija je počela prošle godine, a cilj je da „Solar impals" 2013. ili 2014. pokuša da obleti planetu.
Cilj projekta je da avion na solarni pogon leti dan i noć bez goriva i da pokaže da je vazdusni saobraćaj koji ne emituje štetne gasove moguć.Svrha ovog  projekta je da se  testira i promoviše nove energetski efikasne tehnologije.26-29. Jun 2010.
  U SUSRET DUNAVSKOJ STRATEGIJI- "DAN DUNAVA 2010" U BEOGRADU

U okviru međunarodne – evropske akcije „Dan Dunava 2010”, u Beogradu se održava niz manifestacija posvećenih podizanju svesti građana i privrede o potrebi međusobne saradnje u sferi zaštite i korišćenja Dunava, sa ciljem očuvanja  ovog  neprocenjivog prirodnog resursa koji imamo u zemlji.

U okviru Centralne proslave Dana Dunava u Beogradu,  koja je održana 26. juna 2010. godine,  na Zemunskom keju, kao glavna  aktivnost  predstavljena je interaktivna “Dunavska ulica”, duž koje su označena mesta u Srbiji kroz koja protiče Dunav: Bezdan, Gornje Podunavlje, Veliko ratno ostrvo, Deliblatska peščara, Koviljsko Petrovaradiski rit i Đerdap. Na Centralnoj manifestaciji održanoj pod sloganom “Aktivni za reke”  uzele su učešće mnogobrojne  institucije, među kojima i Privredna komora Beograda, predstavljajući “Berzu otpada’’, svoj novi ekološki projekat.  Ovaj projekat osmišljen je sa ciljem podrške očuvanju životne sredine u Srbiji. Zasnovan je na setu zakonskih rešenja “Zelenog paketa”. Uključivanjem srpskih preduzeća na “Berzu otpada” očekuje se da će u mnogome  biti olakšano njihovo poslovanje u segmentu  očuvanja živnotne sredine. 

Manifestacija „Dan Dunava 2010”  trajaće do septembra meseca 2010. godine. i obuhvatiće niz edukativnih, kulturno-umetničkih i zabavnih aktivnosti u više gradova Srbije.

22. jun 2010.   GRUPO CASAIS – USPOSTAVLJANJE PARTNERSTVA SA SRPSKIM KOMPANIJAMA U OBLASTI GRAĐEVINARSTVA

U Privrednoj komori Beograda, održan je sastanak između predstavnika portugalske kompanije CASAIS ENGINEERING AND CONSTRUCTION S.A. (deo CASAIS GRUPO) i predstavnika srpskih kompanija iz oblasti građevinarstva. G. Antonio Araujo, član borda Casais Grupo predstavio je aktivnosti portugalske kompanije  i izrazio veliko interesovanje portugalske strane za uspostavljanjem saradnje sa srpskim partnerima u cilju  realizacije zajedničkih projekata gradnje (joint venture), učestvovanja na javnim i privatnim konkursima/tenderima u sektoru građevinarstva, kao i za partnerstvo u delu know-how transfera.

Ovo je prvi dolazak u Srbiju od strane predstavika top-menažmenta CASAIS GRUPO, a sastanak u Privrednoj komori Beograda bila je dobra prilika za prisutne srpske kompanije iz oblasti građevinarstva da u direktnom kontaktu sa Portugalcima predstave sebe i svoje poslovanje kao i da uspostave komunikaciju i otvore mogućnost za potencijalni join-venture oblik saradnje.


7. jun 2010.
   PRIVREDNA KOMORA BEOGRADA PODRZALA AKCIJU "VELIKO SPREMANJE SRBIJE" 

U subotu 05. juna 2010. godine, pod pokroviteljstvom Ministarstva zaštite životne sredine i prostornog planiranja, održana je akcija pod nazivom  " Veliko spremanje Srbije". Cilj ove akcije bilo je čićcenje Srbije, kao i širenje svesti o značaju zaštite životne sredine. U akciji je učestvovalo preko 200.000 ljudi i to škole, javna preduzeća, kompanije, zaposleni u državnoj upravi, nevladine organizacije i mnogobrojni građani.
Ukazujući na značaj korporativne odgovornosti, akciju su podržali i predstavnici Privredne komore Beograda uz učesće mnogobrojnih preduzeća, članova Privrene Komore Beograda. Velike količine prikupljenog otpada upućene su u reciklažne centre kako bi se stavili u proces reciklaže.

1-2. jun 2010.   RADIONICA ZA PISANJE PREDLOGA PROJEKATA        

U sklopu zajedničkih aktivnosti institucija uključlenih u podršku sektoru MSP prilikom apliciranja za nedavno objavljeni Javni poziv za podnošenje predloga projekata za program CIP Eko-inovacije, Privredna komora Beograda će biti domaćin radionice ’’Kako napisati uspešnu aplikaciju za eko-inovacioni poziv’’, koju organizuje Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja. Radionica se održava 01. i 02. 06. 2010. u prostorijama Privredne komore Beograda, Kneza Miloša 12.
Možete se prijaviti do 28. maja 2010. na linku http://www.cip-srbija.rs/
Poziv će biti otvoren do 9. septembra 2010. godine. Ukupno raspoloživa sredstva su 35 miliona evra, za okvirno 50 projekata. Finansiraće se do 50% troškova projekata.

28. maj 2010.
  PRIVREDNOJ KOMORI BEOGRADA DODELJENA ZLATNA PLAKETA SA VELIKOM ZLATNOM MEDALJOM

U ponedeljak, 24. maja, otvorena je, 30. po redu, izložba sa međunarodnim učešćem pronalazaka, novih tehnologija i industrijskog dizajna „PRONALAZAŠTVO BEOGRAD 2010“.

Centralna tema ovogodišnje izložbe posvećena je jubileju – 30 godina kontinuiranog kreativnog i inventivnog prezentovanja beogradskih, srpskih i svetskih pronalazaka, novih tehnologija i industrijskog dizajna. Zbog aktivnog učešća u organizaciji ove izložbe od njene prve postavke, kao i zbog tradicionalnog podržavanja inovacija, izuzetnog doprinosa razvoju i uspešnoj primeni pronalazaka u privredi, Privrednoj komori Beograda je dodeljena Zlatna plaketa sa velikom zlatnom medaljom.

27. maj 2010.   PREZENATCIJA NOVE USLUGE - BERZE OTPADA 

Juče je u Privrednoj komori Beogarada održana press konferencija povodom predstavljanja nove usluge, BERZE OTAPDA.
BERZA OTPADA namenjena je kompanijama iz svih sektora privređivanja, bilo da generišu komercijalni, komunalni ili industrijski otpad, bilo da se pojavljuju kao korisnici sekundarnih sirovina za dalju proizvodnju. Postupak izlaganja informacija u poslovnoj bazi BERZA OTPADA, kao i pretraživanje same BERZE OTPADA  su  BESPLATNI  i deo su seta usluga koje Privredna komora Beograda pruža svojim članicama, sa ciljem unapređenja poslovnog ambijenta, podizanja nivoa kvaliteta, konkurentnosti i profitabilnosti njihovog poslovanja.
Veliko interesovanje pokazali su mnogobrojni mediji i privredni subjekti koji su prisustvovali press konferenciji, i time potvrdili potrebu privrede i javnosti za kvalitetnim i pravovremenim informacijama i komunikacijama u okviru oblasti upravljanja otpadom. Imajući u vidu potrebe privrednih subjekata vezanih za  zakonske obaveze koje proističu iz paketa “Zelenih zakona”  Privredna komora Beograda će u narednom periodu organizovati niz seminara, okruglih stolova i konferencija posvećenih tematici upravljanja otpadom (ambalažnim, medicinskim, elektronskim, industrijskim i dr.)

23. maj 2010.   NAUČNA ZAJEDNICA ZA BUDUĆNOST SRBIJE

U organizaciji Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, 23. maja 2010. godine u Beogradu održan je skup „Naučna zajednica za budućnost Srbije“.  Podršku naučnoj zajednici Srbije svojim prisustvom i izlaganjima dali su najviši zvaničnici Srbije, gospodin Boris Tadić, predsednik Republike  Srbije, gospodin Mirko Cvetković, premijer, gospodin Božidar Đelić, ministar za nauku, kao i većina ministara u Vladi Republike Srbije. Podršku skupu dao je i šef delegacije Evropske komisije u Srbiji, gospodin Vensan Dežer.

Otvarajući konferenciju "Naučna zajednica za budućnost Srbije", predsednik Srbije Boris Tadić, posebno je naglasio da su ulaganja u nauku i obrazovanje investicija u ekonomski razvoj i budućnost Srbije, "Ljudski život će u budućnosti sve više biti oslonjen na nauku i inovacije, i Srbija, iako mala zemlja, obavezna je da investiranje u nauku tretira kao najviši imperativ", rekao je predsednik Tadić.

22. maj 2010.    22. MAJ - MEĐUNARODNI DAN BIOLOŠKE RAZNOVRSNOSTI

Svake godine 22. maja, ljudi širom sveta, proslavljaju Međunarodni dan biološke raznovrsnosti. Ovaj dan, ustanovljen od strane Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, obeležava godišnjicu usvajanja Konvencije o biološkoj raznovrsnosti, koja je usvojena na Planetarnom samitu o klimatskim promenama u Rio de Žaneiru, 22. maja 1992. godine. Osnovni cilj ove manifestacije je podizanje svesti i postizanje boljeg razumevanja problema očuvanja biološke raznovrsnosnosti.

Tema ovogodišnjeg Međunarodnog dana biološke raznovrsnosti je “Biodiverzitet, razvoj i smanjenje siromaštva” (Biodiversity, Development and Poverty Alleviation).

19. maj 2010.    “MOGUĆNOSTI ZA ENERGETSKI BIZNIS U REGIONU BALKANA”, IV GODIŠNJA KONFERENCIJA O ENERGETICI

Tokom održavanja IV godišnje konferencije o energetici – „Mogućnosti za energetski biznis u regionu Balkana“, ministar rudarstva i energetike Republike Srbije, Petar Škundrić najavio je da će u oblasti energetike, u narednih pet do sedam godina, biti investirano oko 9 milijardi evra. Deo sredstava će biti uloženo u kapitalni remont, revitalizaciju, ali i u podizanje standarda životne sredine, dok će ostatak sredstava poslužiti za izgradnju novih kapaciteta u oblasti energetike.


13. maj 2010.
  VII SEDNICA - FORUM PREDSEDNIKA PROJEKTA “EKONOMSKA REGIJA U SLIVU REKE SAVE”

Pod predsedavanjem Privredne komore Beograda, 13. maja 2010. godine u Beogradu će se održati VII sednica Foruma predsednika projekta “Ekonomska regija u slivu reke Save”. Očekuje se da sednici prisustvuju i aktivno učestvuju u njenom radu predsednici 17 privrednih komora (iz Slovenije, Hrvatske, BiH i Srbije), koje su potpisujući Protokl o regionalnoj saradnji, pre tri godine, započele realizaciju projekta Forum predsednika ERUSRS. Takođe u radu sednice će učestvovati  i predstavnici Međunarodne komisije za sliv reke Save, kao i predstavnici resornih ministarstava Republike Srbije.

 

13. maj 2010.  RUSIJA - PODSTICANJE INOVACIONE DELATNOSTI U FUNKCIJI UNAPREĐIVANJA PRIVREDE

Tokom dvodnevnog Rusko – Balkanskog foruma “Inovacije u obrazovanju, nauci i tehnologijama”, održanoj u Ruskom domu u Beogradu, 12. i 13. maja 2010. godine,  srpskoj naučno-stručnoj javnosti predstavljena je strategija daljeg razvoja Ruske Federacije iz oblasti inovacionih tehnologija, obrazovanja i nauke. Forsirajući razvoj svoje privrede zasnovane na znanju, Rusija podstiče uslove za razvoj visokotehnoloških grana, otvarajući mogućnosti za formiranje institucija koje će ostvariti interakciju između obrazovnih, inovacionih i preduzetničkih struktura. Finansijska kriza, čije posledice se i danas osećaju, predstavlja podsticaj za povećanje inovativne delatnosti i okretanje ka nauci, a ruska politička elita, naučna i stručna javnost inovacije sve više posmatra kao instrument za stvaranje viška vrednosti i kao sredstvo kapitalizacije.


10. maj 2010. 
ODRŽIVI RAZVOJ-ŠANSA ZA SREĆNU BUDUĆNOST

Održivi razvoj kao pojam često asocira na zaštitu životne sredine, a njegov cilj je u suštini da uspostavi ravnotežu između ekonomskog, socijalnog razvoja društva i zaštite životne sredine. Srbija po treći put, 10. maj obeležava kao Dan održivog razvoja. Tom prilikom u Beogradu u parku „Manjež” kod Jugoslovenskog dramskog pozorišta održane su brojne  manifestacije, čiji je cilj bio da se podigne  svest građana o značaju odgovornog ponašanja prema društvenom i prirodnom okruženju. Ove godine domaćin ove manifestacije je Grad Beograd, Sekretarijat za zaštitu životne sredine i opština Savski venac. 

26. april 2010.   SVETSKI DAN INTELEKTUALNE SVOJINE

Svetska organizacija za intelektualnu svojinu (World Intellectual Property Organization - WIPO), 26. aprila će, po deseti put, obeležiti Svetski dan intelektualne svojine. Istovremeno, tog datuma će biti obeleženo i 40 godina od stupanja na snagu Konvencije o osnivanju ove organizacije. Cilj proslave Svetskog dana intelektualne svojine je podizanje svesti o značaju intelektualne svojine u svakodnevnom životu, ne samo u muzici, umetnosti i svetu zabave, već i kroz proizvode i tehnološka dostignuća koja oblikuju svet u kome živimo.

Svetski dan intelektualne svojine se obeležava širom sveta, u preko 180 država, nizom manifestacija i aktivnosti. Tema ovogodišnje manifestacije je
„Inovacija povezuje svet“ (Innovation - Linking the World).

22. april 2010.   DAN PLANETE ZEMLJE U BEOGRADU

U okviru obeležavanja 22. aprila - Dana planete Zemlje, u Beogradu je održan niz manifestacija sa ciljem podizanja svesti o značaju očuvanja živtne sredine. Tim povodom, od strane Opštine Palilula, pod sloganom „Vratimo nadu za Huju Adu“  organizovana je akcija uklanjanja otpada (divljih deponija) oko saobraćajnica na području Ada Huje.
Ovoj manifestaciji prisustvovali su gospodin Oliver Dulić, ministar životne sredine i prostornog planiranja, gospodin Danilo Bašić, predsednik Opštine Palilula, predstavnici: Privredne komore Beograda, Skupštine grada Beograda, Kancelarije za mlade opštine Palilula, NVO, izviđači, sportisti, đaci i studenti. U uklanjanju otpada učestvovali su učenici osnovnih škola opštine Palilula, „Jovan Popović“’ i „Stevan Dukić“.
Gospodin Danilo Bašić, predsednik GO Palilula, upoznao je ministra Dulića i prisutne sa aktuelnim i sa budućim projektima Opštine Palilula koji se odnose na oblast zaštite životne sredine. Gospodin Bašić je takođe ukazao na potrebu da kej na Adi Huji  postane šetalište i mesto za odmor i rekreaciju građana ove opštine i grada Beograda.
U Beogradu, Dan planete Zemlje obeležen je i manifestacijama: na Trgu Republike pod sloganom „Živimo zajedno“ i na Adi Ciganliji pod sloganom „Misli zeleno“.
Ministar Dulić najavio je za 05. jun 2010. godine održavanje velike akcije čišćenja Srbije i pozvao građane, institucije,  NVO i privredne subjekte da se uključe u ovu akciju i time doprinesu promeni navika i mentaliteta u cilju očuvanja zdrave životne sredine Srbije za sadašnje i buduće generacije.

22. april 2010.  40 GODINA BORBE ZA PLANETU ZEMLJU

Dan planete Zemlje obeležava se od 22. aprila 1970. godine, kada je više od 200.000 ljudi u svetu protestovalo protiv zagađenja životne sredine, od koje zavisi opstanak čoveka kao i svih biljnih i životinjskih vrsta na našoj planeti. Danas, četrdeset godina nakon te prve manifestacije, svet je u najvećoj opasnosti do sada - klimatske promene predstavljaju najveći izazov sadašnjice. Sa druge strane, jačanje svesti o efektima klimatskih promena može predstavljati jedinstvenu priliku za izgradnju zdrave i prosperitetne privrede čija će osnova biti korišćenje čistijih tehnologija. Proslava Dana planete Zemlje je od ključnog značaja za povezivanje pojedinaca, preduzeća i vlada, kako bi zajedničkim naporima stvorili svetsku „zelenu“ ekonomiju.


9-11. april 2010.  KLIMATSKE PROMENE NAKON KOPENHAGENA - NOVI POKUŠAJ U BONU

U Bonu danas počinje trodnevni skup posvećen klimatskim promenama, prvi nakon Konferencije UN o klimatskim promenama (COP 15), održane u decembru 2009. godine. Delegati iz 175 zemalja će pokušati da pronađu rešenje za pregovarački zastoj nakon neuspešnih pregovora u Kopenhagenu, kao i da se dogovore oko organizacionih aspekata u pripremi sledeće konferencije o klimatskim promenama, koja će biti održana u novembru u Kankunu, Meksiko.

31. mart 2010.   NAJBOLJA TEHNOLOŠKA INOVACIJA 2010. 

Već šestu godinu za redom, Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, u saradnji sa Fakultetom tehničkih nauka iz Novog Sada, Privrednom komorom Srbije i Radio televizijom Srbije organizuje Takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju. Pres konferencijom u zgradi Vlade, ministar za nauku i tehnološki razvoj, mr Božidar Đelić i državni sekretar, prof. dr Miloš Nedeljković, 17. februara 2010. godine, zvanično su otvorili novi ciklus takmičenja NTI 2010 (Najbolja tehnološka inovacija 2010).

Nagradni fond iznosi 12.000.000 dinara, a
rok za prijavu je 31. mart 2010. godine. Prijavljivanje se vrši isključivo preko sajta www.inovacija.org

19. mart 2010.   EKOLOŠKA TAKSA -  ODLOŽENA PRIMENA UREDBE O NAKNADAMA ZA POSEBNE TOKOVE  OTPADA DO 01. APRILA 2010. GODINE

Ministar Oliver Dulić je u susretu sa privrednicima na sastanku u Privrednoj komori Srbije obavestio prisutne privrednike i javnost, da se primena nedavno donete Uredbe o naknadama za posebne tokove otpada (Sl. Glasnik RS br. 8/2010.) odlaže do 01. aprila 2010. godine, od kog datuma će tek početi njena puna primena. Ministarstvo živnotne sredine i prostornog planiranja Republike Srbije donelo je ovu odluku sa ciljem da u međuvremenu – do 01. aprila 2010. godine,  bude razjašnjen izvestan broj nedoumica koje su se pojavile u praktičnoj primeni ove Uredbe i time se olakša njeno sprovođenje u praksi.Takođe, minister Dulić je naglasio neophodnost primene Uredbe o naknadama za posebne tokove otpada, ukazujući na činjenicu da će njenom primenom  biti prikupljena sredstva koja će se kroz Fond za zaštitu životne sredine ponovo vraćati privredi, putem ulaganja u reciklažnu industriju.

12. mart 2010.   PRIMENJENE TEHNOLOGIJE KAO REZULTAT SOPSTVENOG RAZVOJA

Naučnoistraživačka delatnost je delatnost od posebnog značaja za sveukupni razvoj Republike Srbije i zajedno sa visokim obrazovanjem je glavni činilac i pokretač privrednog i društvenog razvoja. Zbog toga se, 5. marta u skupštinskoj proceduri našao Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti. Očekuje se da će ovaj predlog omogućiti implementaciju strateških nacionalnih prioriteta u domenu nauke i tehnologije koje su predviđene Strategijom naučnog i tehnološkog razvoja Srbije, kao što su biomedicina, energetika, zaštita životne sredine i borba protiv klimatskih promena.

3. mart 2010.  NOVE TEHNOLOGIJE: OD PLASTIČNIH FLAŠA DO „EKOLOŠKIH“ DRESOVA

Zaštita životne sredine jedan je od fundametalnih zahteva funkcionisanja savremene privrede. Važan korak u tom pravcu je upravo reciklaža. Činjenica je da naučnici i stručnjaci širom sveta rade na razvoju novih tehnologija zasnovanih na efikasnosti i racionalnosti postupka reciklaže. U prilog tome govori podatak da su američki naučnici usavršili postupak prerade PET ambalaže u predivo, od kojeg je posebnim tehnološkim procesima proizveden reciklirani poliester. Ovako proizveden materijal našao je primenu u tekstilnoj industriji.
Naime, prvi proizvod nastao topljenjem plastičnih flaša jesu fudbalski dresovi koji će se ove godine koristiti na Svetskom prvenstvu u Južnoj Africi, a koji će nosti i srpski fudbalski tim „Orlovi“.  Dresovi napravljeni od recikliranih plastičnih flaša su čak za 15% lakši od prethodnih modela. Osim što ima manju težinu, specijalne tehnološke karakteristike ovog materijala omogućavaju veliki protok vazduha kroz tkaninu, koji se odvija kroz veliki broj jedva vidljivih ventilacionih rupica u tkanini.  Za izradu jednog „ekološkog’’ dresa potrebno je samo osam plastičnih flaša.

3. mart 2010.  DODELJENE GODIŠNJE NAGRADE PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA

Svečana dodela Godišnjih nagrada Privredne komore Beograda za najbolje doktorske disertacije, magistarske teze, master radove, diplomske radove, pronalaske, dizajnerska rešenja i tehnička unapređenja za 2009. godinu, održana je 3. marta 2010. godine u Ateljeu 212. Obraćajući se prisutnim zvanicama, dr Milan Janković, predsednik Privredne komore Beograda, istakao je da poverenjem, podrškom i ulaganjem u naučnu misao, istraživanje i pronalazaštvo, Privredna komora Beograda želi da ohrabri  prave vrednosti, ocenivši da su znanje, univerziteti i instituti na kojima se ono stiče, jedini pravi oslonac budućeg razvoja Srbije. Predsednik Janković je ukazao da se razvoj Srbije, a samim tim i Beograda, upravo mora bazirati na nauci i primeni novih tehnologija, jer oni su osnovni pokretači sveukupnog i kvalitetnog napretka društva.

18. februar 2010.   INTEGRSANA DOZVOLA,  ZAŠTITA VAZDUHA I SEVESO II DIREKTIVA

U organizaciji Privredne komore Beograda, Centra za razvoj i transfer tehnologija i ekologiju  i Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja Republike Srbije, 17. februara 2010. godine, održan je seminar ”Integrisana dozvola, emisije zagađujućih materija u vazduh i upravljanje rizikom od hemijskog udesa”. Cilj seminara bio je upoznavanja privrednih subjekata sa obimnom i obavezujućom regulativom koja se odnosi na uspostavljanje i primenu sistema integrisane zaštite životne sredine od zagađenja koja potiču iz industrijskih postrojenja kao i upravljanja rizikom od hemijskih udesa.Predstavnici Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja Republike Srbije, eksperti za referentne oblasti, predstavili su prisutnim privrednicima ovu izuzetno složenu i za privredne subjekte investiciono zahtevnu regulativu.
 


11. februar 2010.
   INOVACIONA DELATNOST - BLAŽI USLOVI REGISTRACIJE, STROŽI USLOVI  FINANSIRANJA

U Privrednoj komori Beograda održan je okrugli sto na temu predloga Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o inovacionoj delatnosti. Detaljno objašnjenje predloga Nacrta zakona dao je prof. dr Miloš Nedeljković, državni sekretar u Ministarstvu za nauku i tehnološki razvoj.

Trenutno važeći Zakon o inovacionoj delatnosti, usvojen je 2005. godine, a u toku njegove primene uočeni su izvesni nedostaci koji će se pokušati otkloniti predloženim izmenama i dopunama.
Cilj ovog skupa bilo je predstavljane predloženih novina, ali i pružanje mogućnosti svim zainteresovanim subjektima da daju svoje mišljenje o trenutno važećem Zakonu, njegovim nedostacima, kao i prednostima, što će radnoj grupi Ministarstva poslužiti kao vodilja u kreiranju novog predloga.


10. februar 2010.
 ERUSRS, ODRŽAN SEMINAR: “KULTURNE RUTE NA PODRUČJU REKE SAVE”

 

U okviru aktivnosti Foruma predsednika projekta "Ekonomska regija u slivu reke Save", pod predsedavanjem Privredne komore Beograda, u Moroviću je  09. februara 2010. godine održan seminar "Kulturne rute u području reke Save - Sava CulTour". Predstavnici Hrvatske Gospodarske Komore, eksperti iz oblasti turizma, prisutnim kolegama iz udruženja turizma izložili su aktuelne trendove razvoja turizma u svetu (destinacije, korisnici, proizvodi, itinererizacija, mapiranje, klastering, internacionalizacija, autorizacija ruta, sertifikacija, evaluacija i sl). Cilj seminara je da se kroz mrežu udruženja turizma partnerskih komora definiše projektni zadatak za učešće na tenderima EU.

Istovremeno je održan  i sastanak predstavnika ERUSRS na kome je  detaljno razmatran već delegiran projekat "Atlas reke Save za nautički turizam", kojom prilikom su razradjeni pojedini segmenti sadržaja ovog projekta.

Učesnici seminara i sastanaka su bili predstavnici 17. privrednik komora (iz Srbije, B i H, Republike Srpske, Hrvatske i Slovenije).


29. januar 2010.
  PRIVREDNA KOMORA BEOGRADA POTPISALA MEMORANDUM O RAZUMEVANJU SA ZAVODOM ZA INTELEKTUALNU SVOJINU

U cilju unapredjenja privrednog ambijenta sa aspekta zaštite prava intelektualne svojine, 29. januara 2010. godine, Privredna komora Beograda potpisala je sa Zavodom za intelektualnu svojinu Republike Srbije Memorandum o razumevanju, dokument koji ima za cilj promovisanje intelektualne svojine i podsticanje inovacija u cilju jačanja srpske privrede.

Na putu ka integraciji Republike Srbije u EU veliki je broj obaveza koje ona treba da ispuni. Najkasnije u roku od pet godina od stupanja na snagu Prelaznog Sporazuma o stabilizaciji i pridruživnju (Sporazum je odmrznut decembra 2009.god.), Srbija je u obavezi da preduzme neophodne mere kako bi garantovala nivo zaštite prava u oblasti intelektualne, industrijske i komercijalne svojine, koji je sličan nivou koji postoji u Zajednici, uključujući i delotvorna sredstva za sprovođenje tih prava.
Prava intelektualne svojine predstavljaju instrument zaštite naučnika, umetnika, pronalazača i svih građana koji stvaraju i donose inovacije. To su temeljni stubovi napretka društva i kulturnog razvoja. Ova prava su, takođe, neophodna za unapređenje konkurentnosti i zapošljavanja.26. novembar 2009.
   KONKURS ZA DODELU GODIŠNJIH NAGRADA PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA


K   O   N   K   U   R   S

za dodelu godišnjih nagrada Privredne komore BeogradaNagrade za pronalaske, dizajnerska rešenja i tehnička unapređenja iz oblasti privrede ostvarena u periodu: 1. oktobar 2008/30.septembar 2009. godine. Pod ostvarenim rešenjima se podrazumevaju rešenja  čija je realizacija nastupila u prethodno navedenom roku.


Dodeljuje se do:

- 5 nagrada za pronalaske,

- 5 nagrada za dizajnerska rešenja,

- 5 nagrada za tehnička unapređenja.


Predloge za nagradu podnose preduzeća, preduzetnici, instituti, fakulteti, žiri Majskog i Oktobarskog salona u Beogradu, savezi i udruženja pronalazača.

Kontakt telefon: 2641-355, lokali 113 i 159

 

formular              pravilnik           sadržaj prijave

 

Prijave na konkurs treba dostaviti najkasnije do 26. novembra 2009. godine Privrednoj komori Beograda.

Nagrade se dodeljuju u vidu diploma i novčanih nagrada. Odluke o dodeli nagrada donose odgovarajući žiriji. Načini podnošenja prijava i sadržaj određeni su pravilnicima za dodelu nagrada koji se, kao i sve potrebne informacije, mogu  dobiti u Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12, ili preko navedenih brojeva telefona.


22. decembar 2009.
   PRVA SEDNICA ŽIRIJA ZA DODELU GODIŠNJE NAGRADE

PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA ZA NAJBOLJE PRONALASKE, DIZAJNERSKA REŠENJA I TEHNIČKA UNAPREĐENJA

 

U Privrednoj komori Beograda, 22. decembra 2009. godine održana je Prva sednica Žirija za dodelu Godišnje nagrade Privredne komore Beograda za najbolje pronalaske, dizajnerska rešenja i tehnička unapređenja u 2008/2009. godini. Članovi Žirija, eminentni stručnjaci iz različitih oblasti nauke, pažljivo su proučili  predložene radove i dali svoja preliminarna mišljenja.

Druga sednica Žirija, na kojoj će biti donesene konačne odluke, biće održana u drugoj polovini januara.

21. decembar 2009. UN KONFERENCIJA O KLIMATSKIM PROMENAMA (COP 15)
–BEZ OBAVEZUJUĆEG DOGOVORA

COP 15 – Kopenhagenška dvonedeljna konferenicja UN o klimatskim promenama  na kojoj su predstavnici 192 zemlje pregovarali i nastojali da postignu  medjusobni sporazum čija bi primena imala za rezultat usporavanje globalnog zagrevanja rezultirala je labavim dogovorom kojim su se zemlje učesnice COP 15 složile  da "prime na znanje" završni dokument samita, Kopenhašku deklaraciju.
Završni dokument COP 15 je usaglasilo 26 zemalja, medju kojima su i SAD, Kina, Indija, Brazil, Južnoafrička republika kao i vodeće zemlje EU, ali  njegovo usvajanje nije prihvatio izvestan broj zemalja u razvoju (Sudan, Venecuela, Nikaragva, Bolivija, Kuba). Ove zemlje su  nezadovoljne kako sadržinom dokumenta tako i načinom na koji je on usaglašen. Zemlje u razvoju su se (nakon višečasovne blokade rada samita) složile da, naknadno, u narednom periodu, dostave obaveštenje o tome da li će se priključiti Deklaraciji i podržati njene zaključke.

4. decembar 2009.  40. MEĐUNARODNI KONGRES KGH,  BEOGRAD

U Beogradu se već četrdeset godina, za redom,  u organizaciji SMEITS I KGH, održava (2-4.12.2009.)  Međunarodni kongres i izložba o grejanju, hladjenju i klimatizaciji. Moto ovogodišnjeg 40. Kongresa KGH je „Održiva budućnost kroz dogradnju prošlosti”.

      Ovogodišnji, 40. Kongres KGH održava se u vreme kada se svuda u svetu čine napori u pravcu:

 • racionalizacije potrošnje energije (posebno u sektoru građevinarstva),
 • redukcije emisije CO2 (u cilju očuvanja životne sredine)  i
 • podsticanja korišćenja obnovljivih izvora energije (u cilju ukupnog održivog razvoja).

Na 40. Medjunarodnom kongresu KGH, najvećem godišnjem kongresu ove vrste u Evropi,  svoja razmišljanja i dostignuća u ovoj oblasti predstaviće eksperti iz 20 zemalja Evrope, Amerike i Azije”.

30. novembar 2009.  FORUM PREDSEDNIKA PROJEKTA “EKONOMSKA REGIJA U SLIVU REKE SAVE”

Pod predsedavanjem Privredne komore Beograda, u Beogradu je 27. Novembra 2009. godine odražana VI Sednica Foruma predsednika projekta “Ekonomska regija u slivu reke Save”. 

U skladu sa potrebom unapredjenja privrede teritorije sliva reke Save (od njenog izvora do ušća), tokom aprila 2007. godine potpisan je od strane 17 privrednih komora (iz Slovenije, Hrvatske, BiH i Srbije) Protokl  o Regionalnoj saradnji članica projekta “Ekonomska regija u slivu reke Save”.  Projekat se već dve godine realizuje vrlo uspešno, a svake godine jedna od partnerskih privrednih komora predsedava Forumom predsednika projekta ERUSRS. Tokom perioda oktobar 2009./oktobar 2010. godine čast da predsedava Forumom predsednika projekta ERUSRS pripala je Privrednoj komori Beograda.

Projektom ERUSRS postavljeni su ciljevi razvoja ekonomskih odnosa, infrastrukture, zaštite životne sredine, razvoja turizma i povezivanja nauke i prakse, sa krajnjim efektima jačanja prekogranične saradnje, održivog razvoja i brže integracije u evropske tokove. Sava - reka koja spaja, svim svojim potencijalima, predstavlja okosnicu saradnje u dostizanju ovih ciljeva.

10. novembar 2009. godine      DA LI SMO TOLIKO BOGATI DA NE ŠTEDIMO NI ENERGIJU?

Efekat staklene bašte, konstantni rast cena energenata i sve iscrpljeniji obim energetskih resursa dovoljno su jak razlog da se čovečanstvo koncentriše na štednju energije. Društvo u celini se neprestano susreće sa pitanjem kako se, s jedne strane, može postići visoki komfor i kako se, s druge strane, mogu postići niži troškovi energije i povoljniji ekološki bilans? Ušteda energije nameće se kao jedino racionalno rešenje, a ostvaruje se zapravo jednostavno - primenom modernih tehnologija. Savremene tehnologije  troše manje energije, a emisija ugljen dioksida se njihovom primenom  može smanjiti čak za trećinu, što je očigledna ekološka prednost. Imajući u vidu potrebe moderne privrede, ali i ograničene prirodne (a i finansijske) resurse, Privredna komora Beograda u saradnji sa ATN ELECTRONICS, organizuje seminar:

 

«DA LI SMO TOLIKO BOGATI DA NE ŠTEDIMO NI ENERGIJU?»

 utorak, 10. novembar 2009.god. sa početkom u 10,00 časova
u Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12, sala VI

 

10. novembar 2009.    SEMINAR “DA LI SMO TOLIKO BOGATI DA NE ŠTEDIMO NI ENERGIJU?“

U Privrednoj komori Beograda je održan seminar tokom koga su predstavljene osnovne odlike nekonvencionalnih načina grejanja (kondenzacionih gasnih kotlova, solarnih sistema i toplotnih pumpi) sa aspekta veličine ulaganja, s jedne strane, i stvarnih ušteda energije primenom novih tehnologija u poredjenju sa postojećim tehnološkim rešenjima, s druge strane. Takođe, prezentovana je EBRD WeBSCLF - Western Balkans Sustainable Energy Credit Line. Novu kreditnu liniju EBRD za održive energije Zapadnog Balkana. (WeBSCLF) prisutnim privrednicima predstavio je lično predstavnik EBRD – London, gospodin Miroslav Maly, ekspert za energetsku efikasnost i klimatske promene.


24. oktobar 2009.    EKOLOŠKA AKCIJA "350"- PRIDRUŽI SE I TI!

U cilju podizanja svesti o klimatskim promenama 24. oktobra 2009. godine u 14 časova u Zemunu kod kule Gardoš biće održana akcija pod simboličnim nazivom "350".
Zašto 350? 350 ppm je gornja granica koncentracije ugljen dioksida (CO2) u atmosferi koja neće doprineti daljoj promeni klime. Beogradska ekološka akcija "350" je deo međunarodne manifestacije "Svetski dan akcije protiv klimatskih promena". Fotografije sa ove akcije biće prikazane na velikom ekranu na Tajms Skveru u Njujorku, a u ponedeljak, 26. oktobra 2009. biće dostavljene Ujedinjenim Nacijama. Fotografije će biti dostupne na sajtu www.350.org.
Pridružite se i vi akciji "350"! Ponesite kišobrane u jarkim bojama i ukažite na značaj borbe za očuvanje životne sredine i jedine planete koju imamo.

14-16. oktobar 2009.  
ECOFAIR i ENERGETIKA 2009.

Peti Međunarodni sajam energetike ENERGETIKA 2009 i 6. međunarodni sajam zaštite životne sredine ECOFAIR 2009 biće ove godine održani  od 14.-16. oktobra na Beogradskom sajmu. Na površini od 5500 kvadratnih metara izlagačkog prostora predstaviće se preko 250 izlagača iz Srbije, Austrije, Italije, Rusije, Francuske, Nemačke, Danske, Švedske, Slovenije, Češke, Mađarske, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i mnogih drugih zemalja.
Ove dve specijalizovane manifestacije se odvijaju u vremenu kad se teme energetike i zaštite životne sredine na domaćem i međunarodnom planu dokazuju kao dve najaktuelnije oblasti koje suštinski utiču na budućnost cele planete. Aktuelna svetska finansijska kriza, sa svoje strane, dodatno je intenzivirala interesovanje za ove dve srodne oblasti koje se međusobno prožimaju, utiču jedna na drugu i određuju privredni i ukupni društveni razvoj.
Sajamske manifestacije ENERGETIKA 2009. i ECOFAIR 2009. biće mesto okupljanja najznačajnijih organizacija, institucija i kompanija koje se bave eksploatacijom, distribucijom, očuvanjem energije i zaštitom životne sredine sa ciljem međusobnog poslovnog povezivanja i razmene iskustva i poslovne prakse zemalja učesnica.


14. oktobar 2009.
   SVETSKI DAN STANDARDA: "REŠAVANJE PROBLEM KLIMATSKIH PROMENA POMOĆU STANDARDA"

Već četrdeset godina, u svetu se obeležava  14. Oktobar -Svetski dan standarda. Ove godine, Svetski dan standarda posvećen  je globalnom zagrevanju, a obeležava se pod motom “Rešavanje problema klimatskih promena pomoću standarda”.  Ujedinjene u rešavanju problema globalnog zagrevanja (najozbiljnije pretnje civilizaciji), tri vodeće svetske organizacije za standardizaciju: Međunarodna elektrotehnička komisija (the International Electrotechnical Commission – IEC), Međunarodna organizacija za standardizaciju (the International Organization for Standardization – ISO) i Međunarodna unija za telekomunikacije (the International Telecommunication Union – ITU), ovim povodom pozivaju sve relevantne činioce društva na preduzimanje konkretnih koraka u funkciji rešavanja problema klimatskih promena,  kroz primenu zajednički osmišljenih standard koji  kreatorima globalne i lokalne politike -  industrijskom sektoru i korisnicima, nude jednostavne alatke koje su im potrebne za rešavanje ovih problema.

IEC, ISO i ITU standardi mogu da ponude svetskim vladama i industrijskom sektoru najbolje moguće referentne vrednosti koje bi mogle biti osnova za bilo koju političku odluku ili budući sporazum o klimatskim promenama i biće jedna od značajnih tema koju će razmatrati učesnici predstojeće   Konferencije Ujedinjenih nacija o klimatskim promenama, koja će se održati od 7. do 18. decembra 2009. godine u Kopenhagenu, (Danska)


16.septembar.2009.  MEĐUNARODNI DAN ZAŠTITE OZONSKOG OMOTAČA

U svim zemljama sveta 16. septembar 2009. godine obeležava se kao međunarodni Dan zaštite ozonskog omotača, pod zajedničkim motom: ”Univerzalno učešće: Zaštita ozona ujedinjuje svet”.

Ozonski omotač stvara se pod uticajem sunčeve svetlosti, apsorbuje štetno ultraljubičasto zračenje i tako štiti Zemlju i živi svet.

"Ozonska rupa" je prvi put primećena osamdesetih godina prošlog veka, a utvrđeno je da su uzroci njenog nastanka fizičko-hemijski procesi, u kojima atomi hlora i broma iz freona i halona razgrađuju molekule ozona. Debljina omotača iznad Srbije je, prema poslednjim merenjima sa NASA svemirske platforme "Aura", tokom 13. septembra iznosila 2,83 mm.

10. septembar 2009.   CIP EKO-INOVACIJE: POZIV EC ZA PREDLOGE PROJEKATA 2009 PROJEKTI PRVE PRIMENE I PONOVNOG UVODJENJA NA TRŽIŠTE

Republika Srbija je pristupila Programu za preduzetništvo i inovativnost (EIP), pod-programu Okvirnog programa za konkurentnost i inovativnost (CIP). EU program CIP ima za cilj da podstakne konkurentnost evropskih preduzeća i uspostavi okvir za uspešno poslovanje, pre svega, malih i srednjih preduzeća i predvidjen je za period 2007. – 20013. God. Ukupan budžet programa iznosi 3 milijarde i 621 milion evra.
EIP program, u koji se Republika Srbija uključila u 2008. godine, namenjen je pre svega malim i srednjim preduzećima i ima za cilj stvaranje povoljnih uslova za razvoj preduzetništva i inovativnosti. Program podržava inovativne aktivnosti, uključujući eko-inovacije, omogućava lakši pristup kapitalu i uslugama za podršku poslovanju. Eko-inovacije se odnose na promenu obrazaca proizvodnje i potrošnje i na razvoj tehnologija proizvoda i usluga koje dovode do smanjenja negativnog uticaja na životnu sredinu. Cilj eko inovacija je povezivanje istraživanja i razvoja i komercijalizacije inovacija.
Evropska komisija je u okviru EIP Radnog programa raspisala Javni poziv za Eko-inovacije – ENTR/CIP/09/D/N01S00. Krajnji rok za prijavu projektnih predloga je 10. septembar 2009. godine. Projektni predlozi se dostavljaju elektronskim putem (EPSS).

Osnovne informacije o pozivu  

2. septembar 2009.   KONFERENCIJA ”REGIONALNI COST INFO DAN”

U organizaciji Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije biće održana konferencija pod nazivom ''Regionalni COST info dan'', 2. septembra 2009. godine. na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
COST (European COoperation in the field of Scientific and Technical Research) je međuvladin okvir za koordinaciju evropske saradnje srodnih naučnih i tehničkih istraživanja koja se finansiraju na nacionalnom nivou. Regionalni COST info-dan će pokazati kakva su iskustva na nivou regiona sa ciljem jačanja saradnje sa susednim zemljama: Hrvatskom, Bosnom i Hercegovinom, Mađarskom, Rumunijom, Bugarskom i Makedonijom. Očekuje se prisustvo najviših predstavnika COST-a, COST kancelarije u Briselu kao i predstavnike zemalja u okruženju. 
Detaljnije informacije mogu se naći na web portalu: www.nauka.gov.rs

7. avgust 2009.    NOVI ZNAK ZAŠTITE PRIRODE

Na konkursu Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja za izradu grafičkog prikaza znaka zaštite prirode, od 68 pristiglih radova Komisija za razmatranje i izbor najuspešnijeg grafičkog prikaza odabrala je znak autora Nemanje Ivkovića iz Kragujevca. Ovaj znak će biti sastavni deo ,,Pravilnika o izgledu znaka zaštite prirode, postupku i uslovima za njegovo korišćenje“. Tim dokumentom predviđeno je da se znak može isticati na proizvodu, ambalaži i dokumentaciji vezanoj za proizvod i na mestima koja su lako vidljiva. Kroz Pravilnik će biti promovisana zaštita prirode i identifikacija službenog lica u postupku nadzora i preduzimanja mera na zaštiti prirode.


5. avgust 2009.
   NACRT ZAKONA O OZNAKAMA GEOGRAFSKOG POREKLA - RADNA VERZIJA

Odbor za privredu i finansije Vlade Republike Srbije, na sednici održanoj krajem jula 2009. godine, odredio je Program javne rasprave o radnoj verziji Nacrta zakona o oznakama geografskog porekla, koja će biti sprovedena do 28. avgusta 2009. godine.
Komentari, sugestije i primedbe na radni tekst Nacrta zakona o oznakama geografskog porekla mogu se dostaviti do 28. avgusta 2009. Godine Zavodu za intelektualnu svojinu, Kneginje Ljubice 5, Beograd.

31. jul 2009.    INVESTIRANJE U ZNANJE - JEDINI PUT KA ODRŽIVOJ PRIVREDI I RAZVIJENOM DRUŠTVU

Uprkos ostvarenom napretnku u par prethodnih godina, nauka u Srbiji je i dalje na neodrživoj putanji. U cilju prevazilaženja takvog stanja, Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije predstavilo je Nacrt Strategije Naučnog i tehnološkog razvoja Srbije u periodu od 2009. do 2014. godine. Po rečima ministra za nauku i tehnološki razvoj, gospodina Božidara Đelića, vizija naučnog i tehnološkog razvoja Srbije zasniva se na vidjenju „Srbije kao inovativne zemlje u kojoj naučnici dostižu evropske standarde, doprinose ukupnom nivou znanja društva i unapredjuju tehnološki razvoj privrede“. Na putu ostvarenja planiranih ciljeva, glavni zadatak ministarstva i naučno stručne javnosti biće FOKUSIRANJE na nekoliko nacionalnih prioriteta i implementacija strateških rešenja kroz unapredjenje PARTNERSTAVA (sa svim relevantnim domaćim i medjunarodnim partnerima, a najpre sa privredom, kroz novi zakonski okvir za intelektualnu svojinu i podsticanje inovativnosti).

29. jul 2009.    JKP GRDASKA ČISTOĆA BEOGRAD: PROJEKAT “RECIKLAŽA”


Ovih dana se na ulicama Beograda mogu primetiti šareni kontejneri. U pitanju je projekat "Reciklaža", JKP "Gradska čistoća" namenjen recikliranju otpadnih materija što znatno utiče na zaštitu i očuvanje životne sredine. Do sada smo ovakve kontejnere mogli da vidimo samo na šetalištu "25. Maj", a od ovih dana viđaćemo ih širom grada. Još jedan od ciljeva ovog projekta je i što veće korišćenje novih tehnologija, čijom se primenom značajno utiče na smanjenje buke, vibracija, zagađenja vazduha itd., a time i na zagađenje životne sredine.

27. jul 2009.    “IGRAJ DA ZAUSTAVIŠ - EVROPA ZA KLIMU’’ - KAMPANJA EVROPSKE KOMISIJE I MTV 

Evropska Komisija je u saradnji sa Internacionalnom televizijskom kompanijom MTV pokrenula kampanju ’’Igraj da zaustaviš - Evropa za klimu’’. Akcija će trajati šest meseci i održavaće se u jedanaest zemalja članica Evropske unije. Kako bi se što veći broj mladih ljudi (glavna ciljna grupa organizatora) uključio u ovu kampanju, MTV će na svojoj televiziji puštati razne spotove i reklame posvećene borbi protiv posledica izazvanih klimatskim promenama. Cilj ove kampanje je upoznavanje mladih ljudi sa mogućim posledicama klimatskih promena po životnu sredinu. Evropska komisija i MTV očekuju da će ova šestomesečna manifestacija biti dobra prilika da mladi ljudi saznaju mnogo više o opasnostima od nekontrolisanog uništavanja životne sredine i da medjusobno razmene ideje o očuvanju životne sredine.

22. jul 2009. ŽIVOTNA SREDINA: VODIČ ZA ODGOVOR NA UDES

Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja Republike Srbije izdalo je jula 2009. godine "Vodič za odgovor na udes", koji predstavlja prevod „Vodiča za hitne intervencije“ (Emergency Response Guidebook 2008- ERG2008). Ova knjiga je namenjena vatrogasnoj službi, policiji i pripadnicima drugih službi koje bi se mogle naći na mestu saobraćajnog udesa sa opasnim materijama. To je prvenstveno pomoć onima koji prvi stižu na mesto udesa, jer omogućava brzu identifikaciju ili generičku klasifikaciju materije koja je uključena u udes, a takođe pruža uputstva za zaštitu učesnika i stanovništva u početnoj fazi udesa.

16. jul 2009. SEVESO II DIREKTIVA - IMPLEMENTACIJA U ZAKONODAVSTVU SRBIJE

Pojava industrijskih nesreća uzrokovanih opasnim materijama velika je i ozbiljna pretnja stanovništvu i obično se kao posledice javlja veliki broj povreda i smrtnih slučajeva, kao i velika zagađenja životne sredine. U cilju sprečavanja ovih neželjenih pojava, 09. decembra 1996. godine Evropska Komisija je usvojila Seveso II direktivu (Councile Directive 96/82/EC on the control of major-accident hazards). Zemljama članicama EU date su dve godine za uskladjivanje zakonodavstva sa ovom direktivom, tako da je počev od 03. februara 1999. godine Seveso II direktiva postala obavezujuća kako za industriju, tako i za predstavnike vlasti zaduženih za implementaciju i primenu Direktive. Seveso II direktiva je u potpunosti zamenila originalnu Seveso direktivu (82/501/EEC). Učinjene su važne izmene, koje uključuju reviziju i proširenje ciljeva, postavljanje novih zahteva vezanih za sisteme bezbednosti, planiranje zaštite od udesa, planiranje iskorišćenosti zemljišta. Najvažniji cilj Seveso II Direktive svakako je obezbeđenje od rizika usled skladištenja i proizvodnih aktivnosti u rudarstvu, od pirotehničkih i eksplozivnih supstanci, kao i od skladištenja amonijum nitrata. 


9-12. jul 2009.
KARAVAN KLIMATSKIH PROMENA” KREĆE KROZ SRBIJU


Svetski fond za prirodu (World Wide Fund For Nature- WWF) najavio je manifestaciju ‚‚Karavan klimatskih promena‚‚.

Karavan se po drugi put organizuje u Srbiji i trajaće od 09. -12. jula 2009. godine.

Pod sloganom „Ajmo ljudi, još malo pa nestalo“ karavan ukazuje na veliku ugroženost naše planete od globalnog zagrevanja. Osnovni cilj manifestacije je podizanje svesti građana o tome da svako od nas može štednjom energetskih resursa da utiče na smanjenje emisije štetnih gasova, koji izazivaju efekat staklene bašte, i time pomogne ublažavanju klimatskih promena. 

Karavan će krenuti 09. jula 2009. godine sa novosadskog Štranda, gde će ova ekološka akcija trajati dva dana, potom će 11. jula, nastaviti put do beogradske Ade Ciganlije , a završna manifestacija “Karavana klimatskih promena” biće održana 12. jula , na Trgu Kralja Milana u Nišu.

10. jul 2009.  PET DO DVANAEST ZA ČISTE REKE BEOGRADA


U okviru kampanje čišćenja reka i priobalja od plutajućeg i svakog drugog otpada, Eko pokret “Štediša’’ je, na Ada Huji (u marini ‘’Lepi Mika’’), predstavio brod ‘’Čistač’’ namenjen uklanjanju otpada sa reka. Predstavnici gradske vlasti, ekolozi, zaljubljenici u prirodu i predstavnici medija, prisustvovali su 10. jula 2009. godine, svečanom porinuću broda. Gospodin Danilo Bašić, predsednik opštine Palilula, svečano je pustio u rad “Čistač”. Ovaj brod je od velikog značaja, kako za Dunavac, na kome će biti usidren, tako i za druge reke. Prevashodna njegova namena je čišćenje rukavca Dunavac, ali će se “Čistač” odazvati svakom pozivu za čišćenje plutajućeg otpada i na drugim destinacijama. Kampanju čišćenja reka i priobalja finansijski i logistički je podržala opština Palilula.3. jul 2009. STVARAMO BOLJI ZIVOT - RECIKLIRAJ I TI: "NAHRANI" LIMENKAMA PTICU ROBOTA29. jun 2009.   JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA U OKVIRU PROJEKTA PODSTICAJA PREDUZEĆA ZA INVESTIRANJE U JAČANJE INOVATIVNOSTI U 2009.

Vlada Republike Srbije, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja u saradnji sa Republičkom agencijom za razvoj MSP i preduzetništva, raspisalo je konkurs za dodelu bespovratnih sredstava u okviru  Projekta podsticaja preduzeća za jačanje inovativnosti. Cilj projekta je podrška inovativnosti u malim i srednjim preduzećima radi povećanja konkurentnosti. Ukupno raspoloživa sredstva ovog projekta iznose 44,4 miliona dinara.
Rok za prijavljivanje projekata je 29. jun 2009. godine do 10 časova. Prijave sa pratećom dokumentacijom  se podnose direktno Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja.

Detaljne informacije se mogu dobiti na sajtu Ministarstva.

 

 

23-26. jun 2009, Brisel   EVROPSKI SAMIT O KLIMATSKIM PROMENAMA

U organizaciji Generalnog direktorata Evropske komisije za zaštitu životne sredine i "Unilever" kompanije i uz podršku organizacije "Dow" i Prijatelja Evrope, a povodom Nedelje Ekologije, u periodu od  23- 26. juna 2009. godine u Briselu će biti održan: EVROPSKI SAMIT O KLIMATSKIM PROMENAMA: „Smernice za usklađivanje pravila“.

24. jun 2009.     ČISTIJA SRBIJA - KORAK BLIŽE EVROPSKOJ UNIJI

U cilju zaštite životne sredine, smanjenja troškova proizvodnje, povećanja energetske efikasnosti, smanjenja količina otpada i povećanja ukupnih prihoda preduzeća, u svetu se već više od dvadeset godina razvija koncept čistije proizvodnje - konzistentne, kontinuelne primene sveobuhvatne i preventivne strategije. Ulaganje u zaštitu životne sredine je, zapravo, ulaganje u budućnost. Polazeći od značaja zaštite životne sredine kako na globalnom, tako i na lokalnom nivou, Privredna komora Beograda u saradnji sa Ministarstvom životne sredine i prostornog planiranja, organizuje seminar:

«ČISTIJA SRBIJA - KORAK BLIŽE EVROPSKOJ UNIJI«
sreda, 24. jun 2009. godine, u 10 časova
Privredna komora Beograda, Kneza Miloša 12, sala IV

Prisustvo  i učešće na seminaru je besplatno. Imajući u vidu značaj tematike, njenu aktuelnost, ali i ograničen broj učesnika, molimo Vas da, najkasnijedo 22. juna 2009. god. potvrdite svoje učešće  putem prijave, na fax: 011/ 3618-003 ili na e-mail adresu:   jovanag@kombeg.org.rs . Stojimo Vam na raspolaganju za sve dodatne informacije, Centar za razvoj i transfer tehnologija i ekologiju, tel: 011/2641-355, lok. 113.

8. jun 2009.   «E-UČENJE O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE»

Imajući u vidu značaj razvoja tržišta obnovljivih izvora energije, njihov pozitivan uticaj na regionalne i lokalne razvojne mogućnosti, kao i razvoj novih generacija tehnologija, u Privrednoj komori Beograda održan je, 8. juna 2009. godine, seminar: «E-učenje o obnovljivim izvorima energije». Cilj seminara bio je promovisanje značaja i potrebe korišćenja obnovljivih izvora energije, putem programa koji se već par godina realizuje od strane Italijanske nacionalne agencije za nove tehnologije, energiju i okolinu (ENEA) i UNESKO-a. Sadržaj ovog programa usmeren je na OIE: sunčeva energija, geotermalna energija, biomasa, energija vetra, energetska efikasnost, vodonik i gorivne ćelije i mini hidro-elektrane.
Uz podršku Privredne komore Beograda, zainteresovani članovi Komore imaju mogućnost da se prijave za «e-learning», a potom i za «on-line» testiranje stečenih znanja o pojedinim ili svim sektorima OIE, nakon čega će steći mogućnost dobijanja sertifikata UNESCO-ENEA.


5. jun. 2009.
SVETSKI DAN ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE : « TVOJA PLANETA TE TREBA - UJEDINJENI U BORBI PROTIV KLIMATSKIH PROMENA» 

Svetski dan zaštite životne sredine se obeležava svake godine, 5. juna, u više od sto zemalja sveta. Na ovaj dan, ustanovljen još 1972. godine, Ujedinjene Nacije posvećuju pažnju gorućim pitanjima životne sredine, sa ciljem da se čovečanstvo suoči sa problemima zagađivanja i njihovim rešavanjem. Privrednici, industrija, zajednice, NVO, pojedinsi i mediji organizuju akcije koje imaju za cilj zaštitu i razvoj životne sredine: kampanje čišćenja, sađenja drveća, biciklističke trke, ‚‚zeleni‚‚ koncerti, takmičenja u školama i dr.

3. jun 2009.   PRVA KONFERENCIJA  „PRIJATELJI ODRŽIVE SRBIJE

Prvu Konferenciju „Prijatelji održive Srbije“, koja je održana 3. juna 2009. godine u Sava Centru, otvorio je potpredsednik Vlade Republike Srbije za evropske integracije i ministar za nauku i tehnološki razvoj, gospodin Božidar Đelić. Obraćajući se velikom broju učesnika, predstavnika ambasada, Vlade Srbije, donatorske zajednice u Srbiji, akademske zajednice, privrede, medija i nevladinog sektora, ukazao je na tri ključne dimenzije uspostavljanja ravnoteže: znanje, odnosno održivi ekonomski rast i privredno tehnološki rast zasnovan na znanju, socijalnu ravnotežu i zaštitu životne sredine uz racionalno raspolaganje prirodnim resursima. Projekat Vlade RS „Prijatelji održive Srbije“ podržali su Švedska agencija za međunarodnu razvojnu saradnju (SIDA) i Kancelarija za razvoj Ujedinjenih nacija (UNDP). Učesnici konferencije, a posebno predstavnici privrednog sektora, pozvani su od starne svih govornika da daju doprinos, finansijsku i/ili intelektualnu i podrže realizaciju projekata u cilju promovisanja i postizanja održivog razvoja Srbije.

3. jun 2009.   SRBIJA U SUSRET EU - STUPIO NA SNAGU «ZELENI PAKET« ZAKONA IZ OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Na predlog Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja, tokom maja meseca 2009. godine, Narodna Skupština Republike Srbije usvojila «Zeleni paket« - 16 zakona iz oblasti zaštite životne sredine. Prema rečima ministra za zaštitu životne sredine, Olivera Dulića, svi usvojeni zakoni iz seta «Zelenog paketa« su u skladu sa direktivama Evropske unije. Ovim zakonima uredjuje se oblast upravljanja otpadom, a poboljšaće se i već postojeći Zakon o zaštiti životne sredine. Cilj donošenja ovog seta zakona je zaštita svih segmenata životne sredine (vazduha, vode, zemljišta), ali i uredjivanje oblasti pravilnog korišćenja i čuvanja opasnih hemikalija, skladištenje otpada, održavanje deponija i svega što na bilo koji način ugrožava životnu sredinu i zdravlje ljudi, životinja i biljaka.
Takodje, ovim propisima, lokalnim samoupravama su data mnogo veća ovlašćenja i nadležnosti u sektoru zaštite životne sredine, a sredstva koja su opredeljena za ulaganje u zaštitu životne sredine neće moći da se koristi za druge namene.

22. maj 2009. PRIVREDNA KOMORA BEOGRADA NAGRAĐENA PRIZNANJEM ZA AFIRMACIJU I RAZVOJ INOVATIVNE DELATNOSTI

Savez Pronalazača Beograda dodelio je Privrednoj komori Beograda «Specijalno priznanje za afirmaciju i razvoj inovativne delatnosti u Srbiji«, tokom završne svečanosti povodom održavanja 29. medjunarodne izložbe pronalazaka, novih tehnologija i industrijskog dizajna «Pronalazaštvo - Beograd 2009».
Uručujući ovo visoko priznanje Privrednoj komori Beograda, mr Đuro Borak, predsednik Saveza pronalazača Beograda, posebno je istakao lidersku ulogu Privredne Komore Beograda u podsticanju inovatorstva i razvoja novih tehnologija i tradicionalnu podršku, koju ova respektabilna asocijacija beogradske privrede pruža negovanju duha pronalazaštva i .razvoju inovatorstva.

22. maj 2009.    22. MAJ DAN ZAŠTITE BIODIVERZITETA

Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila je 22. maj za Dan zaštite biodiverziteta u cilju podizanja svesti gradjana i povećanja razumevanja značaja njegovog očuvanja i održivog korišćenja.
Biodiverzitet kako u prošlosti tako i danas je pod velikim pritiskom različitih faktora ugrožavanja. Mnoge biološke vrste su ugrožene u većem ili manjem stepenu, na pragu su nestajanja ili su čak neke i zauvek izgubljene.
Usvajanjem Konvencije o biološkoj raznovrsnosti, na samitu UN o zaštiti životne sredine i održivom razvoju (Rio de Žaneiro, 1992. godine), ostvaren je opšti konsenzus da je biodiverzitet, koji nam obezbeđuje ne samo materijalna bogatstva, već i duhovno zdravlje, temelj zdrave životne sredine i održivog razvoja. Takođe je dogovoreno da zaštita i održivo korišćenje biodiverziteta treba da bude briga celog čovečanstva na globalnom, regionalnom i lokalnom nivou, naročito u borbi protiv siromaštva.

18-22. maj 2009.   29. MEDJUNARODNA IZLOŽBA «PRONALAZAŠTVO - BEOGRAD 2009»


U Galeriji Centralnog doma Vojske Srbije, u organizaciji Saveza pronalazača i autora tehničkih unapređenja Beograda, od 18. - 22. maja 2009. godine biće održana 29. međunarodna izložba pronalazaka, novih tehnologija i industrijskog dizajna «PRONALAZAŠTVO - BEOGRAD 2009».
Privredna komora Beograda je pokrovitelj izložbe, na kojoj tradicionalno učestvuje, prezentujući ponudu iz Baze pronalazaka i ostalih inovativnih rešenja, u vidu Kataloga inovacija i Informatora.
Ovogodišnja izložba biće posvećena proslavi 130 godina od rođenja svetskog naučnika i pronalazača Milutina Milankovića, 100 godina od njegovog dolaska na Beogradski Univerzitet i 70 godina od objavljivanja njegovog čuvenog dela “Kanon osunčavanja zemlje i njegova primena na problem ledenog doba”.
Pozivamo privrednike, naučno-istraživačke organizacije, samostalne pronalazače, fakultete, škole i druge institucije i organizacije da posete ovu najveću manifestaciju pronalazaštva u Beogradu. Radno vreme izložbe je 10 – 19 h.


21. maj 2009.    «PRONALAZAŠTVO - BEOGRAD 2009» - BESEDA O MILUTINU MILANKOVIĆU

U Galeriji Centralnog doma Vojske Srbije, u toku je održavanje 29. međunarodne izložbe pronalazaka, novih tehnologija i industrijskog dizajna: «Pronalazaštvo - Beograd 2009».
Svečanom otvaranju su prisustvovali predstavnici Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj, Gradske uprave grada Beograda - Sekretarijat za privredu, Privredne komore Beograda, Privredne komore Srbije, Zavoda za intelektualnu svojinu, Vojske Srbije, SANU, fakulteta, instituta, kao i veliki broj privrednika i samostalnih pronalazača.
Na izložbi je predstavljeno preko sto radova pronalazača iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Rusije, iz različitih oblasti.
Ovogodišnja izložba je posvećena liku i delu Milutina Milankovića, povodom čega će se u četvrtak 21. maja 2009.godine održati beseda o liku i značaju dela našeg poznatog naučnika i pronalazača. Predavanje će održati Aleksandar Petrović, koautor velike Izložbe SANU.
Poslednjeg dana izložbe, 22. maja sa početkom u 18h autorima najboljih rešenja biće dodeljena priznanja u vidu zlatnih, srebrnih i bronzanih medalja sa likom Nikole Tesle, a za najbolje rešenje na izložbi biće dodeljen «Grand prix».

10. maj 2009.    „DAN ODRŽIVOG RAZVOJA”

Kao veliki korak ka održivom razvoju Srbije, maja 2008. godine, usvojena je Nacionalna strategija održivog razvoja. Sledeći značajan korak bio je usvajanje Akcionog plana za sprovođenje Strategije održivog razvoja na sednici Vlade Republike Srbije 13. marta 2009. godine.
Kabinet potpredsednika Vlade za evropske integracije koji je nadležan za sprovođenje Strategije, već drugu godinu za redom, obelažava 10. maj kao Dan održivog razvoja, sa idejom da ova manifestacija postane tradicionalna. Ona, pre svega, ima za cilj promovisanje koncepta održivog razvoja među građanima Srbije i njihovo intenzivnije uključivanje u aktivnosti koje doprinose održivom razvoju zemlje.
Ove godine Dan održivog razvoja održaće se na Kalemegdanu i ova manifestacija će biti posvećena građanima Beograda.

6. maj 2009. »OČISTIMO BEOGRAD» KONKURS ZA FINANSIRANJE PROJEKATA


U okviru akcije »Očistimo Srbiju» koja je ove godine pokrenuta od strane Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja, Sekretarijat za zaštitu životne sredine grada Beograda raspisao je javni konkurs za finansiranje projekata nevladinih organizacija pod nazivom »Očistimo Beograd».
Konkurs je objavljen 21. aprila 2009. godine. Rok za dostavljanje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa. Krajnji rok za realizaciju projekta je 15. novembar 2009. godine. Predviđena sredstva za finansiranje projekata iznose 6.600.000 dinara i namenjena su nevladinim organizacijama koje se bave  zaštitom  životne sredine, a čiji projekti doprinose popularizaciji, podsticanju, usmeravanju i jačanju svesti o značaju zaštite životne sredine, očuvanju prirodnih resursa,  postupanju sa otpadom i ambalažom i afirmaciji reciklaže.
Detaljnije informacije mogu se naći na web portalu www.eko.bg.gov.rs

26. april 2009.     SVETSKI DAN INTELEKTUALNE SVOJINE »ZELENA INOVACIJA»

Pod «intelektualnom svojinom» većina ljudi, s pravom, podrazumevaju: autorska prava, patente, industrijski dizajn, žigove. Medjutim, mnogi i dalje ove pojmove stavljaju isključivo u kontekst biznisa i zakonskog okvira, smatrajući da to nema uticaja na njihove živote. Stoga, da bi skrenula pažnju javnosti na značaj intelektualne svojine, Svetska organizacija za intelektualnu svojinu (World Intellectual Property Organization- WIPO) je na svom 35. zasedanju, (oktobra 2000. godine) odlučila da datum 26. april označi kao Svetski dan intelektualne svojine. Tako, počev od 2001. godine WIPO i njene članice svake godine, širom sveta, nizom aktivnosti, kampanja i događaja obeležavaju 26. april - Svetski dan intelektualne svojine.
Svetski dan intelektualne svojine 2009, posvećen je tematici Zelena inovacija (Green innovation) i njenoj promociji kao osnovnom pokretaču razvoja društva. 

22. april 2009.   22. APRIL 2009. - DAN PLANETE ZEMLJE «KAMPANJA ZELENE GENERACIJE»

Prvi masovni protesti za zaštitu životne sredine odigrali su se 1970. godine kada je i zvanično, 22. april, označen kao Dan planete Zemlje - dan posvećen borbi protiv ugrožavanja životne sredine. Ova inicijativa se pokazala kao uspešan pokretač akcija i kampanja u oblasti zaštite životne sredine koje su u narednim godinama usledile. U mnogim zemljana sveta se svake godine 22. aprila organizuje niz akcija koje imaju za cilj kreativnu promenu ekološke svesti na lokalnom, nacionalnom i globalnom planu i u kojima već učestvuje više od pola milijarde ljudi.
Dan planete Zemlje 2009 odvija se pod geslom «Kampanja zelene generacije».

13 -15. april 2009. PRVA REGIONALNA KONFERENCIJA: „DRUŠTVENA ODGOVORNOST
                                        PREDUZEĆA I ENERGETSKA EFIKASNOST”

Pod pokroviteljstvom Narodne banke Srbije, uz institucionalnu i stručnu podršku Agencije za energetsku efikasnost Republike Srbije i u organizaciji Centra za monitoring i evaluaciju, Globalnog dogovora u Srbiji (UN Global compact in Serbia) i Coca Cola Hellenic Company, u Beogradu se u periodu 13-15. april 2009. godine održava Prva Regionalna Konferencija: “Društvena odgovornost preduzeća i energetska efikasnost”. Tokom Konferencije eminantni učesnici: govornici, predavači i uspešni privrednici poseban su naglasak stavili na činjenicu da racionalno korišćenje energije mora biti imperativ savremenih društava, naročito u svetlu aktuelne privredne situacije širom sveta. Racionalno korišćenje energije je jedna od bitnih pretpostavki odgovornog poslovanja modernih kompanija, imajući i vidu kako troškovne, tako i ekološke, humane, socijalne i druge efekte energetske efikasnosti, što konceptu CSR daje poseban značaj.

7. april 2009.   »OČISTIMO SRBIJU«: STOP ZA PLASTIČNE KESE

Plastične kese su najpokretniji oblik smeća i zato predstavljaju veliki ekološki problem.
Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja Republike Srbije najavilo je donošenje Uredbe o zabrani proizvodnje i korišćenja plastičnih kesa. Ovom Uredbom biće zabranjena proizvodnja i uvoz svih polietilenskih kesa debljine ispod 14 mikrona. Predviđeno je da prelazni period, od stupanja na snagu ove Uredbe do početka proizvodnje biorazgradivih kesa traje tri meseca.
Vranje je prvi grad u Srbiji, u kome je zabranjena upotreba plastičnih kesa. Odluku je tokom 2008. godine donelo Gradsko veće ovog grada, a zabrana stupa na snagu 2010. godine.

28. mart 2009. god. u 20,30 časova    „SAT ZA NAŠU PLANETU - EARTH HOUR 2009”

U susret predstojećem sastanku vodećih svetskih političara u Kopenhagenu, decembra 2009. godine, tokom koga se od očekuje novi globalni dogovor o klimatskim promenama, Svetski fond za zaštitu prirode (WWF) pozvao je čitavu svetsku javnost: pojedince, kompanije, institucije, gradove i države da se pridruže akciji „Sat za našu planetu – Earth Hour 2009.” Ovmo akcijom pozivaju se svi stanovnici planete Zemlje da u subotu, 28. marta 2009. godine na sat vremena (u 20,30 časova) ugase svetla i time skrenu pažnju tvorcima globalne politike u svetu na sve teže posledice globalnih klimatskih promena.
Učešće u ovoj akciji do sada je potvdilo više od 930 gradova sveta, a medju njima su ove godine po prvi put i Beograd i Novi Sad.
Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja Republike Srbije zvanično je podržalo akciju „Sat za našu planetu – Earth Hour 2009.” i tim povodom u subotu, 28. marta 2009. godine i u Beogradu i u Novom Sadu će svetla biti delimično ili potpuno biti ugašena na najpoznatijim zgradama, spomenicima i objektima.

26. mart 2009.   EVROPSKA KOMISIJA: USVOJENE UREDBE O ZAMENI KLASIČNIH SIJALICA ŠTEDLJIVIM

Evropska komisija je 18. marta 2009. godine usvojila dve uredbe (Commission Regulation (EC) No 244/2009 i Commission Regulation (EC) No 245/2009) koje predstavljaju implementaciju Direktive 2005/32/EC, a u cilju poboljšanja energetske efikasnosti sijalica koje se koriste u domaćinstvima, kancelarijama i industriji, kao i uličnog osvetljenja. Smatra se da će primenom ovih Uredbi do 2020. godine doći do uštede od oko 80 TWh, kao i smanjenja emisije CO2 za oko 32 miliona tona godišnje. Zamena neefikasnih, klasičnih sijalica počeće ove godine i će trajaće do 2012. Očekuje se da će, kao rezultat ovih uredbi, biti omogućena ušteda od oko 11 milijardi evra godišnje.

24. mart 2009.    »EU DIREKTIVA O KORIŠĆENJU OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE»
                              («Directive on the Use of Renewable Energy Sources«)

Imajući u vidu značaj razvoja tržišta obnovljivih izvora energije, njihov pozitivan uticaj na regionalne i lokalne razvojne mogućnosti, kao i razvoj novih generacija tehnologija, Centar za razvoj i transfer tehnologija i ekologiju Privredne komore Beograda i Centar za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta organizovali su 24. marta 2009. godine tribinu na temu: ˝EU direktiva o korišćenju obnovljivih izvora energije˝. Tribini su prisustvovali predstavnici ministarstava, lokalne samouprave, visokoškolskih ustanova i veliki broj privrednika.
Tribinu je otvorio i prisutne učesnike je pozdravio predsednik Privredne komore Beograda, mr Milan Janković, koji je tom prilikom posebno naglasio značaj energetike u savremenom svetu i uticaj koji ovaj sektor ima na opšte-društveni rast i održivi razvoj privrede. 


2-16. mart 2009.
«OČISTIMO SRBIJU» - OTVOREN KONKURS ZA FINANSIRANJE AKCIJE

Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja predstavilo je u Domu Narodne skupštine Srbije, 2. marta 2009. godine početak akcije «Očistimo Srbiju» (jedan od tri prioriteta Vlade Republike Srbije za 2009. godinu). Osnovni cilj ove akcije je očuvanje životne sredine, podizanje nivoa ekološke svesti građana, uklanjanje svih vrsta divljih deponija  i podizanje kapaciteta eko industrije.

Finansijska sredstva za akciju «Očistimo Srbiju» obezbeđena su iz:

 1. Fonda za zaštitu životne sredine (u iznosu od 500 miliona dinara) 
 2. Nacionalnog Investicionog Plana (u iznosu od 255 miliona dinara) i
 3. Nacionalne službe za zapošljavanje (u iznosu od 150 miliona dinara).

16–19. mart 2009., Marsej, Francuska    EVROPSKA KONFERENCIJA I IZLOŽBA O ENERGIJI VETRA (EWEC 2009)

Privredna komora Beograda, Centar za razvoj i transfer tehnologija i ekologiju, organizuje delegaciju za posetu

EVROPSKE  KONFERENCIJE  I  IZLOŽBE  O  ENERGIJI  VETRA (EWEC 2009)
16-19. mart 2009. Marsej

Rok za prijavu je 15. februar 2009. godine. Za dodatne informacije obratiti se Centru za razvoj i transfer tehnologija i ekologiju Privredne komore Beograda, tel: 011/ 2643-774, 2641-355/113; fax:  011/3618-003; e-mail:  jovanag@kombeg.org.rs

02. mart 2009.    SKUP «OČISTIMO SRBIJU» ODRŽAN U DOMU NARODNE SKUPŠTINE SRBIJE

Na skupu održanom u Beogradu, 2. marta 2009. godine u Domu Narodne skupštine Srbije, ministar životne sredine i prostornog planiranja Republike Srbije, dr Oliver Dulić, najavio je početak akcije "Očistimo Srbiju". Skupu su prisustvovali gradonačelnici i predsednici opština u Srbiji, predstavnici Privredne komore Beograda i drugi zainteresovani subjekti.
"Jedan od najvećih problema životne sredine Srbije je nizak nivo upravljanja otpadom. Problemi nastaju kao posledica nedovoljno razvijene infrastrukture, loših navika i nedovoljne brige za okolinu. Nije dovoljno samo doneti zakone već i sprovesti akciju čišćenja." naglasio je ministar Dulić.
Ekološka akcija «Očistimo Srbiju» finansira se iz sredstava:

 1. Fonda za zaštitu životne sredine (u iznosu od 500 miliona dinara) 
  • podrška razvoju EKO industrije
  • podrška lokalnim upravama u realizaciji EKO projekata
 2. Nacionalnog Investicionog Plana (u iznosu od 255 miliona dinara) i
 3. Nacionalne službe za zapošljavanje (u iznosu od 150 miliona dinara).

26. februar 2009.   RECIKLAŽA STARIH AUTOMOBILA - AKTUELNA ZAKONSKA REGULATIVA

Vlada Republike Srbije usvojila je 26. februara 2009. godine Uredbu o uslovima i načinu sprovođenja subvencionisane kupovine automobila proizvedenih u Srbiji zamenom starog za novi - Program zamene starih automobila za novi kragujevački Punto Ovaj Program trebalo bi da startuje u drugoj polovini marta i namenjen za prvih pet hiljada recikliranih automobila i trajaće do 30. septembra 2009. godine. Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja objavilo je Uputstvo o uslovima za reciklažu otpadnih vozila, kao i spisak ovlašćenih firmi (po kategorijama).
Ekološki efekti ovog Programa se ogledaju u smanjenju štetnih gasova (kragujevački Punto ima benzinski motor sa standardom Euro 4, a od jula počinje proizvodnja Punta sa dizel motorom standarda Euro 5), podizanju ekološke svesti građanja i formiranje Fonda za zaštitu životne sredine za podsticanje razvoja industrijske reciklaže automobilaindustrijske reciklaže automobila.

23. februar 2009.    SRBIJA PREUZELA PREDSEDAVANJE UNEP-OM  NOVI SVETSKI ZELENI DOGOVOR - GREEN IS THE NEW BIG DEAL

U naredne dve godine Republika Srbija će predsedavati Programom Ujedinjenih nacija za životnu sredinu (UNEP). Dr Oliver Dulić, ministar životne sredine i prostornog planiranja Republike Srbije novi je predsednik Upravnog saveta, najvažnijeg organa UNEP-a. Članovi Upravnog saveta UNEP-a su ministri za zaštitu životne sredine zemalja članica UN.
Glavni zadaci Upravnog saveta UNEP-a su procenjivanje globalnog stanja životne sredine u svetu i u skladu sa tim donošenje programskih prioriteta, kao i usvajanje budžeta za realizaciju programskih ciljeva.

20. februar 2009. TAKMIČENJE ZA NAJBOLJU TEHNOLOŠKU INOVACIJU 2009.

Potpredsednik Vlade Republike Srbije za evropske integracije i ministar za nauku i tehnološki razvoj, Božidar Đelić, uputio je 20. februara 2009. godine poziv pronalazačima i inovatorima da učestvuju na Takmičenju za najbolju tehnološku inovaciju. Ovim pozivom je zvanično proglašen početak, petog po redu, Takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju, koje organizuje Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije u saradnji sa Fakultetom tehničkih nauka iz Novog Sada, Privrednom komorom Srbije i Radio-televizijom Srbije. Prijavljivanje zainteresovanih za učešće na Takmičenju je počelo 20. februara 2009. godine, a prijava ideja, invencija i inovacija počinje 01. marta 2009. i trajaće do 31. marta 2009. godine. Detaljnije informacije mogu se naći na web portalu www.inovacija.org 

19. februar 2009.   GODIŠNJE NAGRADE PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA

Tradicionalna dodela Godišnjih nagrada Privredne komore Beograda za najbolje doktorske disertacije, magistarske teze, master radove, diplomske radove, pronalaske, dizajnerska rešenja i tehnička unapređenja, održana je u četvrtak, 19. februara 2009. godine u Ateljeu 212. Svečanosti su, pored nagrađenih i članova žirija, prisustvovali predstavnici ministarstava, Skupštine grada, veliki broj privrednika, naučnih radnika i javnih ličnosti, kojima se obratio predsednik Privredne komore Beograda, mr Milan Janković. Nagrade koje dodeljuje Privredna komora Beograda predstavljaju inspiraciju za nove generacije i one nisu samo priznanje, već i poziv privredi da iskoristi znanje koje se nudi, jer VREDI ZNATI.

13. februar 2009.   DAN ŠTEDNJE ENERGIJEU cilju skretanja pažnje na ograničene resurse energije, i u tom smislu značaj njenog racionalnog korišćenja, Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije  najavljuje za petak, 13. februar 2009. godine volontersku kampanju «Koristiću manje svetla» sa petominutnim režimom «energetske tišine». Pridružite se i vi.

19. januar 2009. DRUGA SEDNICA ŽIRIJA ZA DODELU GODIŠNJIH NAGRADA PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA ZA NAJBOLJE PRONALASKE, DIZAJNERSKA REŠENJA I TEHNIČKA UNAPREDJENJA

U Privrednoj komori Beograda, održana je, 19. januara 2009. godine, Druga sednica Žirija za dodelu Godišnjih nagrada Privredne komore Beograda, za najbolje pronalaske, dizajnerska rešenja i tehnička unapredjenja u 2007/2008. godini.
Sednicom je predsedavao prof. dr. Zoran Radojević, predsednik Žirija.
Eminentni eksperti, članovi Žirija, izneli su svoje ocene prispelih prijava. Dodela nagrada biće održana u drugoj polovini februara 2009. godine.


Centar za ekologiju

Info

Sektor za ekologiju

Sektor za razvoj pronalazaštva i dizajn

Grupacija za upravljanje otpadom i reciklažu

Projekat

Projekat