P R O P I S I


 • ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA
 • ZAKON O PRIVATNIM PREDUZETNICIMA
 • ZAKON O REGISTRACIJI PRIVREDNIH SUBJEKATA
 • UREDBA O VISINI NAKNADE ZA REGISTRACIJU PODATAKA
 • ZAKON O KLASIFIKACIJI DELATNOSTI I O REGISTRU JEDINICA RAZVRSTAVANJA
 • ZAKON O AKCIZAMA
 • ZAKON O FISKALNIM KASAMA
 • ZAKON O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI
 • ZAKON O POREZIMA NA IMOVINU
 • ZAKON O POREZU NA DOBIT PREDUZEĆA (“Sl. glasnik RS”, br. 25/2001, 80/2002, 43/2003 i 84/2004)
 • ZAKON O POREZU NA DODATU VREDNOST (“Sl. glasnik RS”, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005 i 61/2007))
 • ZAKON O RADU ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009)
 • ZAKON O ZAPOŠLJAVANJU I OSIGURANJU ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009)
 • ZAKON O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI I ZAPOŠLJAVANJU OSOBA SA INVALIDITETOM ("Sl Glasnik RS" br 36/09) 
 • ZAKON O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU("Sl. glasnik RS", br. 101/2005)
 • ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005)
 • ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 109/2005 - ispr. 106/2006)
 • ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005 ,101/2005 - dr. zakon, 63/06, 106/2006 i 5/2009)
 • ZAKON O UPLATI DOPRINOSA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA – ZAPOSLENIH (“Službeni glasnik RS”, br. 85/05)
 • ZAKON O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004 i 61/2005,  62/2006, 7/2008, 5/2009 i 7/2009)
 • ZAKON O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA ("Sl. list SFRJ", br. 6/80 i 36/90, "Sl. list SRJ", br. 29/96 i "Sl. glasnik RS", br. 115/2005 - dr. zakon)
 • ZAKON O PROMETU NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 42/98)
 • ZAKON O HIPOTECI ("Sl. glasnik RS", br. 115/2005)
 • ZAKON O PLANIRANJU I IZGRADNJI ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009)
 • ZAKON O AUTORSKOM I SRODNIM PRAVIMA ("Sl. list SCG", br. 61/2004)
 • ZAKON O SPOLJNOTRGOVINSKOM POSLOVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009)
 • ZAKON O STRANIM ULAGANJIMA ("Sl. list SRJ", br. 3/2002 i 5/2003 i „Sl. List SCG, br.1/2003 – Ustavna povelja)
 • CARINSKI ZAKON ("Sl. glasnik RS", br. 73/2003, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 – dr. zakon i 63/2006 – ispr. dr. zakona)
 • ZAKON O CARINSKOJ TARIFI ("Sl. glasnik RS", br. 62/2005, 61/2007 i 5/2009)
 • ZAKON O SLOBODNIM ZONAMA ("Sl. glasnik RS", br. 62/2006)
 • ZAKON O DEVIZNOM POSLOVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 62/2006)
 • ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA("Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89 i "Sl. list SRJ", br. 31/93 i „Sl. List SCG, br.1/2003 – Ustavna povelja)
 • ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008)
 • ZAKON O ZALOŽNOM PRAVU NA POKRETNIM STVARIMA UPISANIM U REGISTAR("Sl. glasnik RS", br. 57/2003, 61/2005 i 64/2006 – ispr.)
 • ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA (“Sl. glasnik RS”, br. 79/2005)
 • ZAKON O CENAMA (“Sl. glasnik RS”, br. 79/2005)
 • ZAKON O OGLAŠAVANJU (“Sl. glasnik RS”, br. 79/2005)
 • ZAKON O TRGOVINI (“Sl. list SRJ”, br. 32/93, 50/93, 41/94, 29/96 i 37/2002 – dr. zakon i “Sl. glasnik RS”, br. 101/2005 – dr. zakon i 85/2005 – dr. zakon)
 • ZAKON O PRIVREDNIM KOMORAMA (“Sl. glasnik RS” br. 65/01 i 36/09)
 • PRAVILNIK O UPISU U REGISTAR OPŠTIH UDRUŽENJA PREDUZENIKA (“Službeni glasnik RS” br. 54/02 i 56/02)
 • STATUT PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA ("Sl. glasnik RS", br. 1/2006)
 • PRAVILNIK O ORGANIZACIJI SASTAVU I RADU SUDA ČASTI PRI PRIVREDNOJ KOMORI BEOGRADA (“Sl. list grada Beograda”, br. 16/2003 i 6/2009)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU OSNOVICE, STOPE, ROKOVIMA I NAČINU PLAĆANJA ČLANARINE (DOPRINOSA) PRIVREDNOJ KOMORI BEOGRADA U 2010. GODINI


Tekstove zakona možete preuzeti sa sajta Narodne Skupštine Republike Srbije, http://www.parliament.gov.rs/content/lat/akta/zakoni.asp


Preduzetništvo

Info