POSTUPAK REGISTRACIJE PREDUZETNIČKE RADNJE

 

Opšta uputstva

 

Postupak registracije pokreće se podnošenjem Agenciji uredno popunjene jedinstvene registracione prijave osnivanja preduzetnika i registracije u jedinstveni registar poreskih obveznika.

Registracionu prijavu podnosi:

 • osnivač -  preduzetnik
 • punomoćnik sa priloženim pismenim punomoćjem, potpisanim od strane osnivača - preduzetnika i overenim od strane nadležnog organa (opštine ili suda). Ako osnivač - preduzetnik da svoje punomoćje advokatu, ono ne mora biti overeno u opštini ili sudu.

Prijave se mogu podneti:

 • lično u sedištu APR u Beogradu
 • organizacionim jedinicama APR
 • u opštinama sa kojima Agencija ima zaključen sporazum (ako se registraciona prijava podnosi u opštini, kao datum i vreme njenog dostavljanja uzima se datum i vreme njenog prijema u Agenciji)
 • preporučenom poštom (ako se registraciona prijava podnosi poštom, kao datum i vreme njenog dostavljanja uzima se datum i vreme njenog prijema u Agenciji).

Registracione prijave se mogu preuzeti u Agenciji, organizacionim jedinicama APR i opštinskim kancelarijama uz dokaz o uplati naknade u iznosu od 120,00 dinara (shodno Odluci o naknadama za registraciju i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre u okviru registra privrednih subjekata i Registra javnih glasila) ili besplatno preuzeti (download) sa Internet strane Agencije.

Dobijanje izvoda iz Registra privrednih subjekata

Za dobijanje izvoda iz Registra u Agenciji za privredne registre potrebno je podneti:

 • popunjen zahtev za izvod (može se preuzeti u Agenciji uz dokaz o uplati naknade u iznosu  od 120,00 dinara ili preuzeti iz odeljka Preduzetnici-Obrasci)
 • dokaz o uplati naknade u iznosu od 600,00 dinara na račun Agencije.   

Zahtev za izvod može da podnese bilo koje fizičko lice, a izvod se odmah dobija u Agenciji.

Rešenja i zaključke preduzetnika može preuzeti:

 • fizičko lice koje preduzetnik ovlasti i za koga je dostavljeno punomoćje overeno pred nadležnim organom (sud ili opština)
 • advokat koga osnivač ovlasti (u tom slučaju punomoćje ne mora biti overeno pred nadležnim organom - sud ili opština)
 • članovi porodičnog domaćinstva (roditelji, bračni drug i deca) uz punomoćje koje mora biti snabdeveno potpisom preduzetnika i pečatom radnje, kao i uz fotokopiju lične karte iz koje se jasno vidi da preduzetnik i član porodičnog domaćinstva stanuju na istoj adresi
 • poslovođa čija su ovlašćenja upisana u Registar Agencije za privredne registre.

 

Osnivanje preduzetnika

Potrebna dokumentacija za osnivanje preduzetnika:

 • jedinstvena registraciona prijava osnivanja preduzetnika i registracije u jedinstveni registar poreskih obveznika sa unetim relevantnim podacima
 • fotokopija lične karte ili pasoša osnivača - preduzetnika (ili svih ortaka ukoliko se radi o ortačkoj radnji)
 • dokaz o uplaćenoj naknadi u iznosu od 1.000,00 dinara na račun Agencije za privredne registre
 • ukoliko se preduzetnik registruje za obavljanje delatnosti za koju se traži prethodna saglasnost nadležnog organa kao uslov za registraciju APR je potrebno podneti i rešenje nadležnog organa u originalu ili overenoj kopiji.

Elektronska prijava osnivanja preduzetnika

Preduzetnicima je od 12. maja 2008. godine omogućeno podnošenje registracione prijave osnivanja elektronskim putem.  Za korišćenje ove usluge neophodno je:

 • izvršiti registraciju korisničkog naloga u odeljku Usluge-Elektronska prijava preduzetnika
 • prijaviti se na sistem i podneti prijavu za registraciju osnivanja preduzetnika.

Ukoliko je elektronska prijava uspešno izvršena, korisnik će dobiti potvrdu o primljenoj registracionoj prijavi na svoju elektronsku adresu.

U roku od 5 dana od dana podnošenja elektronske prijave, preduzetnik je u obavezi da lično ili poštom dostavi Agenciji:

 • potvrdu potpisanu od strane njenog podnosioca
 • originalnu dokumentaciju propisanu za registraciju osnivanja
 • dokaz o plaćenoj naknadi za osnivanje.

Za preduzetnike koji ispunjavaju uslove za registraciju APR dostavlja poreskoj upravi podatke za dodelu i određivanje PIB-a i za upis u jedinstveni registar poreskih obveznika. Ukoliko su ispunjeni uslovi za dodelu PIB-a isti će biti registrovan i unet u rešenje o osnivanju preduzetnika. Ukoliko nisu ispunjeni uslovi za dodelu PIB-a preduzetnik će biti registrovan i obavešten da se za dodelu PIB-a obrati poreskoj upravi.

APR po službenoj dužnosti dostavlja nadležnom PIO Fondu prijavu na osiguranje za preduzetnika i vrši prijavu obveznika plaćanja doprinosa Republičkom zavodu za zdravstveno osiguranje. Ukoliko nisu ispunjeni uslovi za registraciju obveznika plaćanja doprinosa u RZZO preduzetnik će biti registrovan u APR-u i obavešten da se za prijavu obveznika plaćanja doprinosa obrati RZZO.

Prilikom izbora naziva, osnivač - preduzetnik prethodno mora da proveri na Internet strani APR da li je na teritoriji opštine, na kojoj će biti registrovan preduzetnik, već postoji registrovan preduzetnik sa istim ili sličnim nazivom. Naziv nije obavezan deo poslovnog imena.

Puno poslovno ime preduzetnika sadrži sledeće elemente:

 • ime i prezime osnivača – preduzetnika
 • dodatak uz naziv (pr ili preduzetnik ili ortaci ili or)
 • delatnost
 • naziv preduzetnika (nije obavezan element poslovnog imena)
 • mesto i adresa poslovnog sedišta.

Primer: PETAR PETROVIĆ PREDUZETNIK, TRGOVINSKA RADNJA PERA, PIROT, BREZINA 10

Delatnosti za koje je potrebna prethodna saglasnost kao uslov za registraciju:

 • zdravstvene delatnosti (ordinacije, apoteke, klinike) – rešenje zdravstvenog inspektora ministarstva zdravlja o ispunjenosti uslova za obavljanje tražene delatnosti
 • veterinarske ordinacije i apoteke - rešenje  inspektora ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • taksi prevoz – ukoliko je odlukom organa lokalne samouprave propisano da je potrebno da taksi prevoznik ispunjava i druge uslove pored zakonom propisanih, onda je potrebno da se uz registracionu prijavu osnivanja dostavi i dokumentacija propisana tom odlukom. Da li taksi prevoznik treba da podnese i dodatnu dokumentaciju procenjuje se prema opštini u kojoj će biti sedište taksi prevoznika
 • promet oružja, delova za oružje i municije – rešenje ministarstva unutrašnjih poslova,
 • obavljanje delatnosti od opšteg interesa i komunalne delatnosti – ugovor nadležnog opštinskog organa da je poverio obavljanje određene delatnosti preduzetniku
 • poslovi zastupanja u osiguranju – uslov za registraciju je dozvola Narodne banke o ispunjenosti uslova za obavljanje te delatnosti
 • poslovi stečajnog upravnika – uslov za registraciju je licenca Agencije za licenciranje stečajnih upravnika
 • poslovi sudskih veštaka - uslov za registraciju je rešenje o upisu u registar stalnih veštaka
 • agencija za zapošljavanje- rešenje ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja
 • psihološko savetovalište - rešenje ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike.

Preduzetnik upisuje u Registar samo jednu pretežnu delatnost (mišljenje Registratora).

Preduzetnik bira pretežnu delatnost, u skladu sa Zakonom o klasifikaciji delatnosti i Registru jedinica razvrstavanja. Osim pretežne, preduzetnik može obavljati i druge dozvoljene delatnosti, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima. Na osnovu klasifikacije izrađuje se lista skraćenih naziva delatnosti radi elektronske obrade podataka, što praktično znači potrebu unosa petocifrene šifre delatnosti bez mogućnosti promene određenja (opisa) šifre, što nikako ne predstavlja smetnju preduzetniku da obavlja samo deo poslova iz registrovane delatnosti.

Prilikom registracije, preduzetnik ne dostavlja potvrdu nadležnih inspekcijskih službi o ispunjenosti uslova u pogledu prostora u kome se delatnost obavlja, osim kod proizvodnje, prometa, distribucije, prerade i uskladištenja materija opasnih i štetnih po zdravlje ljudi i životne sredine, kao i delatnosti za koje drugi materijalni zakoni  izričito propisuju posebne uslove, a date saglasnosti imaju prethodni karakter u odnosu na registraciju. Ispunjenost navedenih uslova proverava nadležni organ u postupku redovnog inspekcijskog nadzora.

Oblik obavljanja delatnosti može biti samostalan kada je osnivač - preduzetnik jedno fizičko lice, ili ortački kada se može registrovati najviše 10 fizičkih lica kao osnivači – ortaci.

Prilikom podnošenja registracione prijave osnivanja osnivač - preduzetnik ima mogućnost da početak obavljanja delatnosti odredi sa danom donošenja rešenja o registraciji osnivanja ili da osnivanje preduzetnika bude registrovano bez podatka o datumu početka obavljanja delatnosti.

Od datuma početka obavljanja delatnosti preduzetniku počinju teći sve obaveze javnih prihoda (porezi, doprinosi i ostali javni prihodi).

U slučaju kada je registracija osnivanja izvršena bez podatka o datumu početka obavljanja delatnosti preduzetnik ima obavezu da početak obavljanja delatnosti prijavi Registru naknadno registracionom prijavom promene prijave početka obavljanja delatnosti.

Kao početak obavljanja delatnosti biće registrovan datum donošenja rešenja.

Rok za registraciju osnivanja preduzetnika je 5 dana.

 

Promene kod preduzetnika

Potrebna dokumentacija za registraciju promene:

 • registraciona prijava promene za preduzetnika sa jasno označenom vrstom i sadržinom promene na dodatku koji se podnosi u registracionu prijavu promene
 • dokaz o plaćenoj naknadi za registraciju na račun Agencije za privredne registre br. 840-29771845-59, sa pozivom na broj 86-04-... (u nastavku upisati matični broj preduzetničke radnje). Za blagovremeno podnetu registracionu prijavu promene naknada je 600,00 dinara.

Promene kod preduzetnika koje su predmet registracije:

 • lični podaci osnivača – preduzetnika, poslovođe ili ortaka (ime, prezime, JMBG ili broj pasoša za strana fizička lica)
 • preuzimanje radnje od strane članova porodičnog domaćinstva u slučaju smrti preduzetnika
 • poslovno sedište, naziv, pretežna delatnost, poslovno ime, period na koji je preduzetnik registrovan
 • upis ili promena poslovođe ili ortaka ovlašćenog za zastupanje
 • podaci o prostoru van poslovnog sedišta
 • račun u banci, kontakti
 • upis ili brisanje zabeležbe podataka od značaja za pravni promet
 • privremeni prestanak obavljanja delatnosti.

Promene koje nisu predmet registracije:

 • proširenje delatnosti
 • privremeni prestanak rada prostora van poslovnog sedišta
 • promena statusa preduzetnika (da li se delatnost obavlja kao osnovna, dopunska ili je obavlja penzioner)
 • rad na terenu (od mesta do mesta).

Za registraciju promene pravne forme, Agenciji se podnosi sledeće:

 • registraciona prijava brisanja preduzetnika iz Registra
 • registraciona prijava osnivanja privrednog društva
 • sva potrebna dokumentacija koja je zakonom propisana za osnivanje društva u koje želi da se promeni pravna forma
 • dokaz o uplati naknade u iznosu od 4.000,00 dinara na račun Agencije, kao i 1.750,00 dinara za dobijanje matičnog broja, a uplaćuje se na račun budžeta Republike Srbije. Broj računa je 840-742221843-57, Model je 97, a u nastavku se u polje poziv na broj upisuje šifra sa spiska opština. Uputstvo za uplatu i brojevi računa po opštinama nalaze se u dokumentu koji možete preuzeti ovde
 • odluka o promeni pravne forme iz preduzetnika u privredno društvo.

Za registraciju imenovanja poslovođe APR se podnosi:

 • ovlašćenje kojim osnivač imenuje poslovođu
 • fotokopija lične karte poslovođe.

Za registraciju preuzimanja radnje u slučaju smrti osnivača potrebno je podneti:

 • izvod iz matične knjige umrlih
 • izjavu o preuzimanju preduzetničke radnje i to u roku od 30 dana od smrti osnivača. Radnju mogu preuzeti članovi domaćinstva: bračni drug, roditelji i deca osnivača.

Za registraciju promene registarske oznake vozila za obavljanje taksi delatnosti na teritoriji grada Beograda potrebno je podneti:

 • registracionu prijavu promene podataka o preduzetniku
 • dokaz o uplati naknade za registraciju promene u iznosu od 600,00 dinara
 • dokaz da je vlasnik ili korisnik motornog vozila po ugovoru o lizingu (kopija saobraćajne dozvole)
 • dokaz da motorno vozilo ispunjava uslove iz člana 10. Odluke o auto taksi prevozu grada Beograda (Sl. List grada Beograda br. 29/2005) što utvrđuje komisija na osnovu Pravilnika o ispitivanju pogodnosti i klasifikaciji vozila i uputa  izdatog od strane organizacione jedinice (fotokopija važeće kartice estetskog pregleda ili original ili overena kopija zapisnika komisije).

 

Brisanje preduzetnika iz Registra

 

Potrebna dokumentacija za registraciju brisanja:

 • registraciona prijava brisanja
 • dokaz o plaćenoj naknadi od 600,00 dinara na račun Agencije za privredne registre.

Podnošenjem registracione prijave brisanja preduzetnik kao datum prestanka rada može uneti najranije datum podnošenja registracione prijave a kao najkasniji datum peti dan od dana podnošenja registracione prijave.

Ukoliko preduzetnik u registracionoj prijavi ne navede datum, kao datum prestanka rada registrovaće se datum donošenja rešenja o brisanju.

U slučaju smrti osnivača, član porodičnog domaćinstva preminulog osnivača uz prijavu prilaže i izvod iz matične knjige umrlih, a ukoliko nije prošlo više od 30 dana od datuma smrti do datuma podnošenja prijave brisanja potrebno je priložiti i izjavu svih članova porodičnog domaćinstva da su saglasni sa brisanjem.

Kao datum prestanka rada registrovaće se datum smrti osnivača.

 

 

Izvor: Republička Agencija za privredne registre


Preduzetništvo

Info